Stanowisko OSKKO: w sprawie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

I odpowiedź MENiS

4 października 2004r OSKKO wystosowało do MENiS pismo w sprawie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Opracowywali je: Joanna Berdzik (Prezes OSKKO) i Ryszard Sikora (Przew. KR OSKKO).

(kliknij aby przeczytać)

 

22 listopada 2004 do Biura OSKKO dotarła odpowiedź:


 

Warszawa, 2004-11-15

 

MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DKOS I/EB-5015-64/04

Pan Marek Pleśniar

Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Kadry Kierowniczej Oświaty w Olsztynie

Odpowiadając na pismo zawierające uwagi do treści postanowień ustawy o systemie oświaty dotyczące obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego uprzejmie wyjaśniam:

Ad. I

Zgodnie z § 16 ust. 3 żal. nr l i §16a zał. nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, póz. 624 z późn. zm.), statut przedszkola i statut szkoły podstawowej określają szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola i do szkoły podstawowej.

Organizacyjne rozwiązanie problemu sygnalizowanego w piśmie Stowarzyszenia powinno odbyć się przez wspólne ustalenie władz gminy i dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których będą oddziały przedszkolne jednakowych terminów zapisów. Ustalenie to należałoby upowszechnić wśród rodziców.

Ad. II

Kontrolę rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (podobnie jak obowiązku szkolnego) prowadzą dyrektorzy szkół podstawowych w obwodach których zamieszkują dzieci 6-letnie.

Przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej nie jest uwarunkowane uczęszczaniem lub nie do przedszkola czy oddziału przedszkolnego. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy I szkoły podstawowej jest wiek ( ukończenie 7 lat) i inne warunki określone w cytowanym w piśmie rozporządzeniu MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów (...)

Obowiązek odbycia przez dziecko 6-letnie rocznego przygotowania przedszkolnego służy zagwarantowaniu każdemu dziecku takiego przygotowania, które pozwoli mu na osiągnięcie gotowości emocjonalnej społecznej i intelektualnej do dalszej edukacji prowadzonej w formach szkolnych. Zadaniem edukacji przedszkolnej nie jest doprowadzenie dzieci do osiągnięcia porównywalnego poziomu rozwoju.

Zakładamy, zgodnie z wiedzą psychologiczna, iż każde dziecko idące do szkoły będzie prezentowało różny stopień tej gotowości. Ocena stopnia przygotowania nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, oczywiście poza przypadkami, w których konieczne jest odroczenie obowiązku szkolnego.

Zapis § 3 ust. l rozporządzenia z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (...) zostanie w najbliższym czasie znowelizowany. Projekt zmiany ww. rozporządzenia jest na etapie finalnym.

Postulat dotyczący obowiązkowego uczęszczania do przedszkola dziecka, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, a które nie posiada orzeczenia do kształcenia specjalnego uznaję za słuszny. Jego realizacja wymaga zmiany ustawowego zapisu, który możliwy będzie podczas nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Ad. V

Przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.