Konsultacja OSKKO: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Pismo MENIS

Projekt Rozporządzenia

Uzasadnienie

Konsultacja OSKKO na Forum

-------------------------------------------------------

30 maja 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa, 2005 - 05 - 18

MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DKOS-l/DB-5022-8/05

Przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

 

 

 

-------------------------------------------

projekt 17.05.2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia ...............2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 164, poz. 1716)w§2:

1)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W klasach (semestrach) programowo najwyższych:

1)           szkół   ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających;

2)           ponad podstawowych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w ostatni piątek kwietnia.";

2)  uchyla się ust. 5.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym:


 

----------------------------------

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

W projekcie rozporządzenia proponuje się ujednolicić termin zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponad podstawowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

1.   W  zakresie   wskazania   podmiotów,   na   które   oddziałuje   projekt
rozporządzenia

Projekt rozporządzenia dotyczy uczniów i słuchaczy szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyrektorów tych szkół, a także dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przepisy rozporządzenia gwarantują prawidłową realizację zadań w zakresie organizacji roku szkolnego.

 

2.  Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym:

[...] 19.         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty [...]

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na rozwój regionów.

 

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału