Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 

===============================

tekst projektu

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO