Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

5 listopada 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa  29 października 2004 r.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS - 1/ZF - 5008 - 18/04

Według rozdzielnika

Przekazuję projekt rozporządzenia w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

wz MINISTRA

PODSEKRETARZ STANU

Anna Radziwiłł

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO