3 stycznia 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO