Organizatorzy:

Uniwersytet Jagielloński

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Kadry Kierowniczej Oświaty


Dobiegł końca:

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:  DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I  ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
 - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Udział w Kongresie wzięło 860 uczestników, w tym: goście zagraniczni, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, JST, kuratoriów całego kraju, organizacji pozarządowych. Zapraszamy do relacji oraz pobierania materiałów.

Patronat honorowy:   Partner Kongresu:

 

Partnerzy Główni wspierający Kongres: Partnerzy medialni Kongresu:
       
Relacja z obrad VI Kongresu Zarządzania Oświatą
21 września 2011 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie VI Kongresu Zarządzania Oświatą. Zebranych powitało grono partnerów i współorganizatorów Kongresu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, Ryszard Sikora przywitał uczestników Kongresu oraz zaproszonych gości w tym: przedstawicieli instytucji centralnych, kuratorów oświaty z całej Polski, gości z zagranicznych uniwersytetów, przedstawicieli organizatorów i oddał głos twórcy kongresu, prezesowi OSKKO, Markowi Pleśniarowi. M. Pleśniar przypomniał podpisane w marcu br. porozumienie między Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego a Stowarzyszeniem. Dzięki współpracy tych organizacji tegoroczne obrady Kongresu odbyły się w Krakowie, a OSKKO zyskało partnera wnoszącego wsparcie naukowców UJ.
 

 

Prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ, również podkreślił istotę tej współpracy i powitał zebranych. Na koniec Anna Korfel–Jasińska, przedstawicielka wiceprezydenta Miasta Krakowa, życzyła efektywnych obrad i dalszej współpracy. W prezydium zasiadł również Wicedyrektor ds. Naukowych i Zbiorów Muzeum Narodowego, Marek Świca. VI Kongres Zarządzania Oświatą rozpoczął obrady. Poniżej przedstawiamy relacje z poszczególnych spotkań, dyskusji i wykładów.
[
Przejdź do skróconego spisu wykładów Kongresu].


Podczas trzech dni Kongresu odbyły się następujące spotkania mające na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli:
 
Modele kształcenia nauczycieli - kierunki zmian.
Dr Trevor Davies University of Reading, Wielka Brytania.
Dr Trevor Davies rozpoczął swój wykład od refleksji na te]mat niestabilnego współczesnego świata, który wymaga od nas ciągłych zmian, m.in. w podejściu do edukacji; kluczową dla niej wartością staje się więc wyobraźnia zamiast tradycyjnej wiedzy. Zauważył, że wbrew częstej opinii dobremu nauczycielowi nie może wystarczyć porządna znajomość przedmiotu nauczania, musi być ona wzbogacona o gruntowne przygotowanie pedagogiczne. czytaj dalej...
 
Zasady finansowania oświaty w Polsce i ich skutki dla budżetów samorządów.
Mariusz Tobor, menedżer ds.doradztwa oświatowego, VULCAN.
Mariusz Tobor w swoim wystąpieniu opisał sposób finansowania oświaty w Polsce, możliwości zmiany tego systemu oraz zagrożenia jakie z niego wynikają. Prelegent na wstępie dokonał podziału na ilość, podział i efektywne wykorzystanie pieniędzy w oświacie. Jednak dodał, że sam będzie się zajmował tylko dwoma pierwszymi zagadnieniami. czytaj dalej...
 

 
Zmiany demograficzne i organizacyjne w szkolnictwie a finanse JST – sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom.
Wojciech Magdoń, Ekspert ds. Rozwoju Produktów, VULCAN.
Wojciech Magdoń przedstawił związek pomiędzy zmianami demograficznymi a dochodami samorządów. Powołując się na prognozy demograficzne GUS na lata 2010 – 2035 wykazał, iż w latach 2012-2015 zaobserwujemy wzrost liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat, jest to tzw. echo wyżu lat 80., następnie jednak sytuacja się zmieni. Jak wynika z cytowanego fragmentu „Raportu o stanie edukacji 2010” tendencja spadkowa będzie się utrzymywać. czytaj dalej...
 
Rola dyrektora i samorządu we wdrażaniu innowacji w szkole. Jak uczyć pokolenie Facebooka?
Agata Wilam – Uniwersytet Dzieci, Andrzej Grzybowski – Kreatywna Szkoł@, Krzysztof Wojewodzic – Narodowy Program Rozwoju E-Learningu w Szkołach, rozmowę prowadził Bartłomiej Postek.
Przedstawiciele innowacyjnych projektów technologicznych w nauczaniu, Agata Wilam, Andrzej Grzybowski i Krzysztof Wojewodzic rozmawiali o aktualnym stanie wdrażania technologicznych możliwości edukacyjnych w polskich szkołach oraz o prognozach na przyszłość w związku ze zmieniającymi się narzędziami nauczania. czytaj dalej...
 

 
Rola dyrektora szkoły w przygotowaniu i wprowadzaniu do zawodu nauczycielskiego.
Dr Robin Precey, University of Canterbury, Wielka Brytania.
W swoim wykładzie dr Precey postawił siedem zasadniczych pytań, które należy zadać, określając  rolę dyrektora w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. czytaj dalej...
 
EdPlan, system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów ze SPE.
Marta Chrzanowska, Christem Hunter, Public Consulting Group.
Celem spotkania przedstawicielek Public Consulting Group, Marty Chrzanowskiej i Christen Hunter, z dyrektorami szkół oraz samorządowcami było zaprezentowanie kompleksowego systemu elektronicznego EdPlan służącego zarządzaniu indywidualną dokumentacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. czytaj dalej...
 
Europejska polityka life-long learning jako wyzwanie dla kształcenia nauczycieli.
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński.
Grażyna Prawelska-Skrzypek omówiła główne zagadnienia europejskiej polityki Life-Long Learning (LLL), a także przedstawiła polską sytuację kształcenia nauczycieli. Rozpoczynając wykład, odniosła się do współczesnych realiów postępujących technologii i globalizacji, w warunkach których ciągłe kształcenie się jest niezbędne. czytaj dalej...
 
Stres w zawodzie nauczyciela i przygotowanie do radzenia sobie z nim.
Prof. dr hab. Tadeusz Marek, Uniwersytet Jagielloński.
Wykład prof. dr hab. Tadeusza Marka rozpoczął się od uwagi o potężnej roli i obecności stresu w XX wieku i pytania, co doprowadza do tego, iż ciągle mówimy o jego udziale w życiu osobistym i społecznym. Stres jest wynikiem niewspółmierności oczekiwań świata zewnętrznego i naszych zasobów, rozumianych jako określone wzorce zachowań społecznie podtrzymywane i przekazywane albo jako recepty na rozwiązanie problemu w danej sytuacji. Jeżeli po stronie naszych możliwości wobec określonego wyzwania jest deficyt – pojawia się stres. czytaj dalej...
 

 
Praca z danymi w celu poprawy pracy szkoły i osiągnięć uczniów – Projekt UE DATAUSE.
Małgorzata Marciniak, Joshua Romaneo, Public Consulting Group.
Przedstawiciel firmy Public Consulting Group, Joshua Romaneo, rozpoczął spotkanie od zwrócenia uwagi na pewne alarmujące dane dotyczące gorszych wyników pewnych grup uczniów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce oraz wyjaśnił, że firma inwestuje w poprawę edukacji w tych obszarach poprzez pracę z danymi. czytaj dalej...
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli.
Katarzyna Leśniewska, Instytut Raabe.
Zgromadzonych na konferencji powitała Małgorzata Pomianowska z Wydawnictwa i Instytutu Raabe, a następnie oddała głos Katarzynie Leśniewskiej. Zaprezentowała ona zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Skupiła się na tym, co w związku z tym warto robić i na jakich działaniach powinny się skupiać organy wykonawcze. Przedstawiła także wzory dokumentów jako jedną z możliwości tworzenia dokumentacji dzieci objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną. czytaj dalej...
 
Warsztaty Plagiat.pl
Firma Plagiat.pl stworzyła największy w Polsce Internetowy System Antyplagiatowy. Podczas spotkania przedstawiono szeroko problem ściągania w polskich szkołach oraz zaprezentowano najnowszy produkt firmy – system antyściąga.pl. czytaj dalej...
 
Amerykańskie doświadczenia w zakresie restrukturyzacji sieci szkół – studium przypadku na podstawie stanu Maine, USA.
John Baldacci, b. gubernator stanu Maine.
We wstępie gubernator John Baldacci przedstawił słuchaczom kilka informacji na temat stanu Maine. Przede wszystkim zwrócił uwagę na kształt systemu edukacyjnego w stanie, podobny do polskiego sposób finansowania oświaty i problemy przed jakim stanęły władze wobec zmniejszającej się liczby uczniów i kłopotów finansowych. Należało znaleźć oszczędności także w sektorze oświaty, a jednocześnie gubernatorowi zależało na tym, żeby odbyło się to przy podniesieniu jakości nauczania. czytaj dalej...
 

 
E-dziennik jako narzędzie budujące kompetencje informacyjne.
Marek Konieczniak, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów VULCAN.
Swoje wystąpienie skierowane do dyrektorów szkół i samorządowców Marek Konieczniak rozpoczął od szczegółowego wprowadzenia do właściwej problematyki, czyli pożądanych sposobów reagowania ludzi odpowiedzialnych za oświatę na nowoczesną technologię. Przypomniał historię terminu „społeczeństwo informacyjne” przedstawił dwa istotne dla Polski dokumenty: Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 oraz Europejską Agendę Cyfrową z 2010 roku. czytaj dalej...
 
Plany resortu oświaty, aktualne zagadnienia, dyskusja – spotkanie z Panią sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas.
Krystyna Szumilas rozpoczęła spotkanie od przedstawiania najważniejszych działań podjętych w edukacji w ciągu ostatnich czterech latach. Cztery podstawowe zadania realizowane w tym okresie to: wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia, podwyższanie prestiżu zawodu nauczyciela, nowoczesny sposób kształcenia. czytaj dalej...
 
Kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształcenia nauczycieli. Wykład.
Prof. Hartmut Wenzel, Uniwersytet Halle-Wittenberga, Niemcy.
Prof. Hartmut Wenzel przypomniał we wstępie, jak ważną rolę w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły pełni komunikacja, która jest podstawą wszelkich stosunków społecznych. W szkole komunikacja przebiega na trzech płaszczyznach: na płaszczyźnie indywidualnej pomiędzy poszczególnymi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, na płaszczyźnie grupowej np. podczas rad pedagogicznych i na płaszczyźnie zewnętrznej, kiedy szkoła prezentuje się społecznościom lokalnym oraz odbiera różne sygnały od środowiska. czytaj dalej...
 
Kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształcenia nauczycieli. Warsztaty.
Prof.
Barbara Behrnd-Wenzel, Uniwersytet Halle-Wittenberga, Niemcy.
W nawiązaniu do wykładu prof. Hartmuta Wenzla, który opowiedział o teoretycznych aspektach komunikacji, prof. Barbara Behrnd-Wenzel poprowadziła warsztaty dla dyrektorów szkół, w których mogli te wiadomości wykorzystać w ćwiczeniach praktycznych. czytaj dalej...
 

 
Debata samorządowa.
Prof. Antoni Jeżowski – prowadzący.
Poprowadzenie bardzo istotnej części VI Kongresu Zarządzania Oświatą - debaty samorządowej - powierzono profesorowi Antoniemu Jeżowskiemu,  który przedstawił jej właściwy temat: „Jak zapewnić racjonalność organizacji i finansowania oświaty. Uwagi o zasadności sporządzania strategii oświatowych”. czytaj dalej...
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - zadania dyrektora i nauczycieli.
Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak, Instytut Raabe
Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy na temat aktów prawnych regulujących kwestie związane z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poruszane były także kwestie dotyczące tworzenia odpowiedniej dokumentacji. Katarzyna Szczepkowska – Szczęśniak omówiła sytuację szkoły, która staje w obliczu przyjęcia nowych uczniów, wśród których jedni posiadają opinię poradni o potrzebie powołania zespołów, u drugich zaś trzeba będzie problem dopiero rozpoznać. czytaj dalej...
 
Kompetencje komunikowania międzykulturowego w kształceniu nauczycieli.
Dr hab. Anna Lubecka, Uniwersytet Jagielloński.
Autorka prezentacji poruszyła bardzo istotny temat dotyczący komunikowania międzykulturowego. Rozróżniając „komunikowanie” od „komunikowania się” podkreśliła, iż w drugim przypadku istotne jest przede wszystkim budowanie relacji. Nauczyciel powinien traktować ucznia jako partnera w rozmowie, być otwarty oraz uważny na sposób w jaki wpływa na młodego człowieka. czytaj dalej...
 
iDziennik – przeprowadź lekcję na smartfonie lub tablecie.
Tomasz Pieper, ProgMan.
Główne założeniem iDzienników jest przyspieszenie i ułatwienie pracy szkołom i nauczycielom. iDziennik to w założeniu lepsza wersja zwykłego papierowego dziennika, z wszystkimi jego zaletami, ale bez wad. iDziennik może być używany we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. czytaj dalej...
 

 
Nowoczesne pracownie językowe i tablice interaktywne w zastosowaniu szkolnym.
Jakub Kigina, Mentor Polska.
Firma Mentor Polska na spotkaniu z dyrektorami szkół przedstawiła swój produkt – pracownie językowe i tablice interaktywne. Te pierwsze są skierowane przede wszystkim dla nauczycieli nauczających języków w grupach z dużą ilością uczniów. System pomaga w podejściu indywidualizującym oraz w organizacji pracy na lekcji. czytaj dalej...
 
Zarządzanie jakością pracy w szkole - program diagnoz dla szkół i samorządów na różnych poziomach edukacyjnych.
Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w poprawieniu efektów kształcenia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Teresa Burska-Leśniak oraz Marek Legutko z Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej przedstawili na spotkaniu problematykę monitorowania podstawy programowej i sporządzenia ewaluacji  – tegorocznych wyzwań dla dyrektorów szkół i nauczycieli. czytaj dalej...
 
Praktyczne wykorzystanie opracowanej informacji do kreowania lokalnej polityki oświatowej.
Dorota Jastrzębska, Koordynator projektu: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym.”
Ewa Halska, konsultant prawa oświatowego.
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, którego celem jest wzmocnienie strategii roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty. Przedstawiono także propozycję szkoleń dla przedstawicieli JST. czytaj dalej...
 
Wykorzystanie wyników ewaluacji szkół do budowania polityki oświatowej na poziomie lokalnym.
Dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ.
Prof. Aleksander Noworól w swoim wykładzie przedstawił wyniki ekspertyzy dotyczącej wykorzystania raportu ewaluacyjnego w procesie zarządzania w oświacie. Na początku przypomniał, że celem ewaluacji jest m.in. stymulowanie rozwoju szkół i wpływ na tworzenie polityki oświatowej, a jej zakres merytoryczny obejmuje efekty uczniów i nauczycieli, procesy zachodzące w szkołach, funkcjonowanie szkoły w środowisku i zarządzanie szkołą. czytaj dalej...
 

 
Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce - wyzwania i propozycje rozwiązań.
Łukasz Nowak, Christen Hunter, Public Consulting Group.
Spotkanie prowadził Łukasz Nowak. Było skierowane głównie do samorządowców i miało im pomóc w restrukturyzacją sieci szkół. Na początku prowadzący poprosił kilku uczestników o przedstawienie się i opowiedzenie swojej sytuacji oraz swoich oczekiwaniach w związku z prezentacją. czytaj dalej...
 
Metodologia badania czasu pracy nauczycieli.
Magdalena Krawczyk-Radwan, Lider Zespołu Badań Nauczycieli. Instytut Badań Edukacyjnych. Badanie IBE, niezbędne w dyskusji o statusie nauczyciela.
Zadaniem Magdaleny Krawczyk-Radwan z Zespołu Badań Nauczycieli IBE było zapoznanie dyrektorów szkół i samorządowców z zaplanowanym badaniem organizowanym przez tę instytucję, a rozpoczynającym się już w październiku br., którego przedmiotem zainteresowania będzie czas pracy nauczycieli. czytaj dalej...
 

Nowa podstawa programowa a kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
Andrzej Jasiński. Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Temat przedstawił Andrzej Jasiński, który od ponad roku zajmuje się wdrażaniem nowej podstawy programowej. Polecił stronę internetową ORE, na której znaleźć można panel poświęcony szkoleniom, projekty systemowe, poradniki o tym, jak pisać programy nauczania oraz jak dopuszczać je do użytku.
czytaj dalej...

 

 
Prezentacja Muzeum Narodowego w Krakowie.
Dorota Jędruch, sekcja edukacji MNK.
Dorota Jędruch z sekcji edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie przedstawiła ofertę edukacyjną Muzeum i naświetliła możliwości współpracy między Muzeum a szkołą. Zwróciła uwagę na tendencję wzbogacania treści kształcenia przy wykorzystaniu oferty wielu placówek kulturalnych, w tym muzeów. czytaj dalej...
 
Debata. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.  
Moderator: prezes OSKKO, Marek Pleśniar.
Ostatnim spotkaniem Kongresu była debata oświatowa, którą poprowadził prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar. W związku z tym, iż OSKKO planuje złożyć jesienią list do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby zmian w kwestii kształcenia nauczycieli, paneliści proszeni byli o odniesienie się właśnie do tego tematu. Wśród nich znaleźli się: dyrektor ORE Joanna Berdzik, dyrektor ISP UJ dr Roman Dorczak, dyrektor jednej ze szkół Ryszard Sikora, Ilona Lasota nauczycielka współpracująca z UJ oraz Ewa Halska, członek zarządu OSKKO, zajmująca się doskonaleniem zawodowym nauczycieli. czytaj dalej...
 
Zakończenie Kongresu.
Prowadzący obrady, Marek Pleśniar, powiedział, iż nie może ostatnich słów tegorocznego spotkania powiedzieć sam, ponieważ jest to dzieło wielu rąk i umysłów. Kongres zawdzięcza swoje istnienie pracy społecznie pracujących członków Stowarzyszenia, pracowników Biura OSKKO, partnerów i przyjaciół OSKKO. Na podium pojawili się członkowie ekipy kongresowej: członkowie Zarządu: Ewa Czechowicz (Sekretarz), Ewa Halska, Bogna Skoraszewska, Anna Zabielska, Andrzej Jasiński (Skarbnik), Leszek Zaleśny, Marek Pleśniar (szef Kongresu, prezes OSKKO); Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora (Przewodniczący), Anna Burec-Kobiałka, Sławomir Lipiński, działacze Stowarzyszenia: Gabriela Olszowska, Beata Domerecka, Joanna Jasiak, Małgorzata Cołokidzi, Dorota Kulesza, Izabela Leśniewska, Renata Kalinowska, Alicja Kapcia, Elżbieta Rakoczy, Danuta Sikora, Krzysztof Kaźmierczak, Jerzy Kostyła, Jacek Rudnik, Piotr Sobczyk, Piotr Tałan, Roman Przydatek, Krzysztof Stawicki, Maciej Sikora, Kinga Jakubek, pracownicy Biura OSKKO: Jolanta Zglejc, Katarzyna Wojciechowska, Tomasz Fiedorowicz oraz współpracownicy: Kinga Jakubek, Maciej Sikora i Szymon Ladyca.
M. Pleśniar powiedział między innymi, że "dyrektor jest w swoim gabinecie często sam wobec natłoku spraw, pod codzienną presją. Cenne jest to, że może tu spotkać innych, podobnych sobie ludzi zajmujących się zarządzaniem polską oświatą, zyskać dystans od swych, pozornie jednostkowych przypadków. Wymieniając się doświadczeniami z innymi dyrektorami i urzędnikami oświatowymi możemy dostrzec, że wszystkie trudności, którym trzeba w tej pracy stawiać czoła tworzą niepowtarzalny katalog zadań - zadań składających się na zawód dyrektora, przedstawiciela kadry kierowniczej oświaty. Misją Stowarzyszenia jest uświadamianie swym członkom ich miejsca w oświacie, tworzenie wspólnego wszystkim im etosu zawodowego".

Prowadzący wraz z zebranymi na podium organizatorami podziękowali zebranym za przybycie i współtworzenie swym udziałem kongresu. Na tym obrady VI Kongresu Zarządzania Oświatą zakończono.

 
Podziękowania.
Dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły Kongres organizacyjnie i merytorycznie:
  • Zespołowi Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności Państwu: dr hab. Aleksandrowi Noworólowi, prof. UJ - Dyrektorowi Instytutu, dr - Romanowi Dorczakowi - Zastępcy Dyrektora ds. Studiów, pani Małgorzacie Lisowskiej, panu Marcinowi Michowi. Dziękujemy także studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pracowali wolontariacko na rzecz kongresu.

  • Zespołowi Muzeum Narodowego w Krakowie, pani Dyrektor Muzeum, Zofii Gołubiew, panu Markowi Świcy, Wicedyrektorowi ds. Naukowych i Zbiorów oraz Współpracownikom.

  • Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, panu Aleksandrowi Palczewskiemu wraz ze współpracownikami.

  • Włądzom Miasta Krakowa, w tym Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych, pani Elżbiecie Lęcznarowicz, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Miasta Krakowa, pani Annie Korfel-Jasińskiej.

  • Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, pani Dyrektor Ośrodka, Joannie Berdzik oraz współpracownikom - goszczącej na kongresie pani Dorocie Jastrzębskiej i panu Andrzejowi Jasińskiemu.

  • Przedstawicielom Instytutu  Badań Edukacyjnych, panu Dyrektorowi Instytutu, Michałowi Federowiczowi oraz goszczącej na kongresie pani Magdalenie Krawczyk-Radwan.

  • Partnerom - firmom działającym w obszarze oświaty, których eksperci wzbogacili program Kongresu: VULCAN, Public Consulting Group, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo RAABE, Progman, Plagiat.pl i Mentor Polska.

  • Panu profesorowi Antoniemu Jeżowskiemu, który poprowadził debatę samorządową Kongresu oraz zaproszonym do panelu ekspertom.

  • Dyrektorom krakowskich szkół i placówek oświatowych. Pomocy organizacyjnej udzieliły nam przede wszystkim placówki: Centrum Kształcenia Praktycznego (pan Marek Filipczyk, Dyrektor Centrum, pan Włodzimierz Prętki - Zastępca Dyrektora), Szkoła Podstawowa nr 36 (dyrektor, Ryszard Sikora), Gimnazjum nr 2 w Krakowie (dyrektor, Gabriela Olszowska).  

  • Bardzo dziękujemy także wszystkim Kuratorom Oświaty w Polsce za pomoc informacyjną oraz za liczne przybycie na Kongres.

Spis treści:

[Modele kształcenia nauczycieli - kierunki zmian.] [Zasady finansowania oświaty w Polsce i ich skutki dla budżetów samorządów.] [Zmiany demograficzne i organizacyjne w szkolnictwie a finanse JST – sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom.] [Rola dyrektora i samorządu we wdrażaniu innowacji w szkole. Jak uczyć pokolenie Facebooka?] [Rola dyrektora szkoły w przygotowaniu i wprowadzaniu do zawodu nauczycielskiego.] [EdPlan, system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów ze SPE.] [Europejska polityka life-long learning jako wyzwanie dla kształcenia nauczycieli.] [Stres w zawodzie nauczyciela i przygotowanie do radzenia sobie z nim.] [Praca z danymi w celu poprawy pracy szkoły i osiągnięć uczniów – Projekt UE DATAUSE.] [Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli.] [Warsztaty Plagiat.pl] [Amerykańskie doświadczenia w zakresie restrukturyzacji sieci szkół – studium przypadku na podstawie stanu Maine, USA.] [E-dziennik jako narzędzie budujące kompetencje informacyjne.] [Plany resortu oświaty, aktualne zagadnienia, dyskusja – spotkanie z Panią sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas.] [Kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształcenia nauczycieli. Wykład.] [Kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształcenia nauczycieli. Warsztaty.] [Debata samorządowa.] [Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - zadania dyrektora i nauczycieli.] [Kompetencje komunikowania międzykulturowego w kształceniu nauczycieli.] [iDziennik – przeprowadź lekcję na smartfonie lub tablecie.] [Nowoczesne pracownie językowe i tablice interaktywne w zastosowaniu szkolnym.] [Zarządzanie jakością pracy w szkole - program diagnoz dla szkół i samorządów na różnych poziomach edukacyjnych.] [Praktyczne wykorzystanie opracowanej informacji do kreowania lokalnej polityki oświatowej.] [Wykorzystanie wyników ewaluacji szkół do budowania polityki oświatowej na poziomie lokalnym.] [Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce - wyzwania i propozycje rozwiązań.] [Prezentacja Muzeum Narodowego w Krakowie.] [Debata. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.]

 


 

Partnerzy Kongresu:

         
         
                     
           
                     
                     

 

Wystawcy

           

Zapraszamy do relacji z ubiegłorocznego Kongresu

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Kongresu - 513-057-820, 509-498-266,
514-136-661; dyrektor – 513-057-830
noclegi na Kongresie: 509-498-266

email: 
oskko@oskko.edu.pl