Plany resortu oświaty, aktualne zagadnienia, dyskusja – spotkanie z Panią sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas.

Krystyna Szumilas rozpoczęła spotkanie od przedstawiania najważniejszych działań podjętych w edukacji w ciągu ostatnich czterech latach. Cztery podstawowe zadania realizowane w tym okresie to:

a. wyrównywanie szans edukacyjnych

Najważniejszym w tym aspekcie jest rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej. W 1970 r. do przedszkoli chodziło ok. 27 % wszystkich dzieci. W wyniku starań MEN-u w ciągu ostatnich 3-4 lata odnotowano wzrost liczby dzieci w przedszkolach do 59%. Jednak, jak podkreśliła prelegentka, nie jest to wynik satysfakcjonujący. Wśród działań zmierzających do polepszenia tego stanu najistotniejsze było wcześniejsze prawo, a teraz już obowiązek pięciolatka do rocznego przygotowania przedszkolnego.

Innymi działaniami podjętymi w ciągu ostatnich czterech lat było wyposażenie świetlic, budowa bezpiecznych placów zabaw przy każdej szkole podstawowej, rozwój programu „Radosna Szkoła”.

Dodatkowe osiągnięcia wymienione przez panią minister to: zagwarantowanie uczniom możliwości pozostawania rzeczy w szkole, obniżenie wieku szkolnego do 6 lat oraz obowiązek nauki pierwszego języka obcego już od początku nauki w szkole.
 

b. podnoszenie jakości kształcenia

Zmiany w tym zakresie dotyczyły między innymi określenia minimalnej liczby godzin przypadającej na realizację podstawy programowej z danego przedmiotu, co w efekcie zwiększyło autonomię dyrektora szkoły w ustalaniu grafików dla nauczycieli. Kolejne punkty uwzględniały: zmianę formuły egzaminów gimnazjalnych, przywrócenie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze, wprowadzenie obowiązkowej nauki drugiego języka obcego od gimnazjum oraz modernizację kształcenia zawodowego w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i na organizowanych przez szkoły kursach dla dorosłych.

c. podwyższanie prestiżu zawodu nauczyciela

Realizowanie tego celu MEN sprowadza głównie do wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, a co za tym idzie wzrostu obowiązków, autonomii, odpowiedzialności za programy nauczania, metody pracy i za pomoce dydaktyczne.

d. nowoczesny sposób kształcenia

Zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim wprowadzania do szkół nowych technologii – np. możliwości używania e-dzienników. Oprócz tego działa nowoczesne SIO, w sprawie którego przyjęto nową ustawę.
 

Następnym zagadnieniem, którym zajęła się prowadząca były wyzwania na przyszłość. Dotyczą one głównie stabilizacji dotychczasowego poziomu, pomocy szkole w realizacji jej zadań, zapewniania nauczycielom i dyrektorom szkoleń z Unii Europejskiej. Ponadto pani minister podkreśliła konieczność kontynuacji upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz ustalenia standardów kształcenia nauczycieli, czemu ma pomóc nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.

Drugą częścią spotkania była dyskusja. Mirosław Majcher z Tomaszowa jako pierwszy zapytał o dofinansowanie szkół. W odpowiedzi prelegentka przytoczyła dane z subwencji oświatowej, która - jak podkreśliła - co roku wzrasta.

Pytanie od Leszka Siekierskiego z Bydgoszczy dotyczyło dni wolnych od zajęć dydaktycznych: czy nauczyciel musi się wtedy znajdować w szkole oraz czy trzecia część egzaminu gimnazjalnego będzie brana pod uwagę przy rekrutacji do liceów.

W odpowiedzi prelegentka przypominała, że w sytuacji, kiedy w szkole jest egzamin, nauczyciel musi być na nich obecny. Co do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie podstawowym - będzie on brany pod uwagę przy rekrutacji do LO. Jeżeli gimnazjalista uczył się więcej niż 3 lata to musi przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

Kolejny zestaw pytań dotyczył wychowania i kształtowania postaw patriotycznych przez szkołę oraz tego, czy program „Radosna szkoła” nie promuje wychowania bezstresowego.

Pani Minister stwierdziła, że dużo się na te wszystkie tematy rozmawia i że są to ważne punkty dla MEN-u. Celem „Radosnej Szkoły” nie jest wychowywanie bezstresowe, ale uczenie w sposób jak najbardziej naturalny i odpowiedni do wieku dzieci. Ostatnią poruszoną kwestię stanowił problem określania i liczenia godzin pracy nauczycieli. Słuchacze zostali zapewnieni, że powołano zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, który się zajmuje takimi sprawami.