MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ,
PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
- OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Około 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni, przedstawiciele resortu edukacji, JST, Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, będzie obradować w obiektach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Patronat honorowy

 

ORGANIZATOR

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

   

Marszałek Województwa Pomorskiego

Prezydent Miasta Gdańska


W programie Kongresu:

I. BLOK PROGRAMOWY - POLITYKA OŚWIATOWA.

Debata. Stanowisko Kongresu ws. zmian systemowych w oświacie.
Podczas kongresu szkoły będą przechodzić zmiany zapowiedziane w czerwcu i przygotowywać się do kolejnych. Tegoroczny kongres stanie się miejscem ożywionych dyskusji na ten temat i zaowocuje próbami korygowania poczynań urzędników, zgodnie z uwagami zgłaszanymi przez uczestników.  OSKKO, realizując swą misję zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, zabiegając o jakość prawa oświatowego zaprasza środowisko oświatowe do współpracy. Poruszymy m.in. zagadnienia:

 • ustrój szkolny - system szkolny, stanowisko wobec planów  ogłoszonych przez MEN (OSKKO promuje system „6+3+pełne 3”),

 • finansowanie oświaty,

 • rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi,

 • status i rola nauczyciela, zmiany w Karcie Nauczyciela, status dyrektora,

 • udział rodziców w życiu szkoły,

 • współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi,

 • rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty,

 • sytuacja kadry kierowniczej wobec zmian,

 • problem braku subwencji: sześciolatki, licealiści,

 • różnice sytuacji gmin miejskich i wiejskich,

 • rozmowa o roli samorządów we wspólnym programie – w kreowaniu polityki oświatowej,

 • jak zmiany w systemie oświaty mogą wpłynąć na polityki edukacyjne samorządów?

 • czy planowane zmiany wpłyną korzystnie na rozwój dzieci i młodzieży?

 • jak zapowiadane zmiany w strukturze szkolnej wpłyną na kadry oświatowe? 

 • jakie będą społeczne i finansowe koszty wdrażanych i zapowiadanych zmian?

 • jak ochronić uczniów w procesie wprowadzanych zmian?

 • czy jest możliwy rzeczywisty dialog dotyczący planowanych zmian?

Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej,
Planowana wizyta Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej. Zagadnienia:

 • Aktualne informacje o pracach MEN. Dyskusja. Postulaty uczestników i OSKKO.

 • Postulaty uczestników. Na koniec porcja „absurdów oświatowych” w wersji roboczej (po kongresie zostanie opracowany dokument dla MEN).

„Absurdy oświatowe - 2016”.
W efekcie prac kongresu powstanie kolejna porcja uwag i postulatów, znanych już dobrze dyrektorom i resortowi oświaty. „Absurdy” ubiegłoroczne wręczyliśmy Ministrowi Edukacji Narodowej, Annie Zalewskiej w dniu 7 grudnia 2015 r. ( www.oskko.edu.pl/men/oskko-men-7-12-15.html ). Również efekty tegorocznej pracy dotrą do adresata. Prosimy uczestników kongresu o przygotowanie swoich spostrzeżeń do dyskusji. Zapraszamy także do nadsyłania nam propozycji drogą elektroniczną.

II.   BLOK TEMATYCZNY: WYCHOWANIE i RELACJE W SZKOLE.
Blok pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego. Kontynuacja prac uczestników konferencji i kongresu OSKKO. Nowe tematy, związane z tematyką kongresu: współpraca w szkole, długofalowe cele wychowania.

Dyskusja o wychowaniu w szkole. Jakiego obywatela, członka społeczeństwa, człowieka wychowają: rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna, media?

Do udziału zaprosiliśmy Europejskie Centrum Solidarności, Pomorską Radę Oświatową, władze miast Trójmiasta, naukowców. Odbędziemy tę debatę w miejscu symbolicznym – Europejskim Centrum Solidarności. Nauczyciel jest „specjalistą w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym” (H.Grabowski 2000 r.). Jak mamy wyznaczać i osiągać wspólne cele: szkoły, rodziców, państwa, samorządu, uczniów? Jakie społeczeństwo chcemy mieć za kilkanaście lat? 

Jakie kompetencje powinien mieć wychowawca polskiej szkoły? Debata.
Kolejna ważna debata kongresu. OSKKO podejmuje dyskusję i działania nad potrzebą zmian, rozwoju sfery wychowawczej w oświacie. Potrzebujemy dobrych wychowawców, a trudno liczyć na wystarczające wsparcie wyższych uczelni czy resortu oświaty. Również organy prowadzące „rozliczają” chętniej szkoły z wyników nauczania niż wspierają w wychowaniu (znamy jednak, i na kongresie wskażemy, przykłady dobrej praktyki samorządów). Polityka państwa w tym obszarze ulega zmianom. Zainicjujmy zmiany w przygotowaniu polskich wychowawców. Określmy jak poprawić ich umiejętność budowania relacji z uczniami i ich opiekunami, jak przypomnieć o ich misji.

Kontynuujemy myśl przyświecającą kongresowi ubiegłorocznemu: „jeśli jesteś w jakikolwiek sposób zaangażowany w edukację, masz trzy możliwości: możesz dokonywać zmian w ramach systemu, możesz wywierać nacisk na zmiany samego systemu, albo możesz działać poza systemem. […]

Integracja. Przemoc rówieśnicza.
Przykłady dobrych praktyk w zapobieganiu i radzeniu sobie z agresją rówieśniczą, w tym dotyczącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak podwyższyć nisko oceniane kompetencje nauczycieli w tym zakresie? Poszukamy zasad konstruowania działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz przykłady ich zastosowania.

„Bezpieczna szkoła: RADYKALIZACJA”
Wykład (cd.). Jacek Purski, Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Zapowiedź większego szkolenia skierowanego do placówek oświatowych i wychowawczych. Celem jest pogłębienie wiedzy nauczycieli - w ramach podnoszenia kwalifikacji - w dziedzinie przeciwdziałania radykalizmowi w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rasizmu, neofaszyzmu i fundamentalizmu religijnego. Wykład skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszystkich szkół i innych placówek edukacyjnych. Zdobyte na naszych szkoleniach umiejętności mogą być pomocne m.in. podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o bezpieczeństwie czy godzin wychowawczych.

Autorytet nauczyciela. Takt pedagogiczny.
Temat OSKKO. Dyskusja. W czasach upadku autorytetów młodzież, społeczeństwo potrzebuje wzorców osobowych. „Osoby obdarzone poczuciem taktu posiadają jak gdyby specyficzny wysubtelniony zmysł, dzięki któremu potrafią zachować się w każdej sytuacji, tak aby nie dotknąć, nie zadrasnąć, nie zranić uczuć i godności drugiego człowieka, ni słowem, ni gestem, ni czynem. Nauczyciel taktowny nigdy nie postępuje w ten sposób, by w świadomości ucznia mogło się zrodzić poczucie małej wartości." (H. Rowid, 1957). Porozmawiajmy o tym. 

Debata: Rola samorządu uczniowskiego w wychowaniu młodego pokolenia.
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Samorządność uczniowska jest szczególnym narzędziem realizacji wychowawczej funkcji szkoły, pozwala bowiem uczniom nie tylko na poznawanie zasad demokracji oraz praw i obowiązków obywatela, ale przede wszystkim na ich praktykowanie na podstawowym poziomie, jakim dla młodych ludzi jest szkoła. Potencjał samorządności uczniowskiej jako metody wychowawczej i możliwości samorządu jako inkubatora obywatelskiej aktywności są ogromne, ale w dużej mierze niewykorzystane.

Z badań wiemy, że samorząd uczniowski istnieje w zdecydowanej większości polskich szkół, wiemy też jednak, że w większości placówek nie działa aktywnie a jego działalność nie jest doceniana ani przez uczniów, ani przez nauczycieli.

Debata rozpocznie się wprowadzeniem pokazującym, jak wykorzystywać samorząd uczniowski w celach wychowawczych. W dyskusji zaś skupimy się na tym, co zrobić aby szkolny samorząd przestał być jedynie grupką najbardziej aktywnej młodzieży, która organizuje szkolne imprezy, ale stał się rzeczywistą formułą samoorganizacji wszystkich uczniów i uczennic, która odgrywa istotne znaczenie w życiu całej szkoły. Dyskutować będą przedstawiciele dyrekcji szkół, opiekunowie samorządu uczniowskiego i jego młodzieżowi liderzy.

Sesja dobrych praktyk: Samorząd uczniowski szkołą demokracji.
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Sesja dobrych praktyk, będzie kontynuacją rozważań rozpoczętych w czasie debaty „Rola samorządu uczniowskiego w wychowaniu młodego pokolenia”. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną najciekawsze praktyki ze szkół różnych etapów nauczania, które z powodzeniem rozwijają społeczną aktywność uczniów i wykorzystują samorząd jako metodę wychowawczą. Prezentujący opowiedzą o tym, jak przebiegał w ich szkole proces wzmacniania samorządu uczniowskiego i jakie czynniki wpływały na ten proces.

W czasie sesji zaprezentowanych zostanie około sześciu dobrych praktyk. Ich prezentację poprzedzi wprowadzenie pracowników Centrum Edukacji Obywatelskiej, które od 2007 roku wspiera polskie szkoły w rozwijaniu samorządności uczniowskiej. Wprowadzenie to będzie m.in. okazją do zaprezentowania wniosków z pierwszej edycji programu „Szkoła demokracji” i oferty współpracy na rozpoczynający się rok szkolny.

III. BLOK PROGRAMOWY: NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

Najważniejsze 45 minut, czyli jak łatwo i szybko zmienić polską szkołę.
Dr Agnieszka Tomasik, Zespół  Szkół  Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku. Szkoła nie musi być nudna, a nauka nie musi boleć  -  jak wspierać kreatywnych nauczycieli i przegnać szkolną nudę. To nie z uczniami mamy problem. To my, nauczyciele i rodzice, zniechęcamy dzieci i młodzież do samodzielnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, wbijamy ich w testy i gotowe formułki

Dr Agnieszka Tomasik, od 1 września br. dyrektor Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku nauczycielka języka polskiego i filozofii. Prekursorka idei Kreatywnej Pedagogiki, autorka  projektu Kreatywna Pedagogika. Więcej – na stronach: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,16761035,Nauczycielka_z_Gdanska__To_nie_z_uczniami_mamy_problem_.html#ixzz4GpKq8ohE
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Kreatywna-Pedagogika-Nauczycielki-z-Gdanska-zmienia-swiat,a,45445

W programie kongresu – również wycieczka do Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących Nr 8.

 „Arcyumiejętność niezbędna mimo postępu technologicznego – o elementarnej nauce czytania”.  
Warsztat. Małgorzata Małyska, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Warunkiem poznania jest czytanie. Co zatem zrobić aby stało się ono atutem nie do przecenienia w życiu młodego człowieka?

 • czytania nic nie zastąpi, bo jeśli nie książka to komputer albo smartfon, tam też są litery;

 • uczenie czytania to zadanie ważne, ale też frapujące - potrzebna jest weryfikacja podejścia do tego zadania;

 • uczestnictwo rodziców w procesie promocji czytania sprzyja sukcesowi ucznia – jak ich pozyskać?

Zaproponujemy trening umiejętności czytania, wyjaśnimy co sprzyja skutecznej nauce czytania, pokażemy, w jaki sposób można włączyć w ten proces rodziców. W efekcie przedstawimy sposoby, które mogą sprawić, że szkoła stanie się przestrzenią, w której czytanie, jako arcyumiejętność, poprowadzi do sukcesów szkolnych i życiowych.

Kluczowe kompetencje nauczyciela – czy takie naprawdę istnieją?
Temat firmy VULCAN sp. z o.o. Dyrektor jako menedżer w jednostce oświatowej odpowiada za rozwój podległych pracowników. Jakość nauczania to m.in. pochodna kompetencji nauczycieli. Które kompetencje nauczyciela są kluczowe? Skąd wiadomo, które z nich  powinny być wzmacniane? Jak rozwój pracowników jest realizowany w praktyce i co z tego wynika?

„Alternatywy 4” lub cztery sposoby na efektywną komunikację z pokoleniem X, Y, Z w szkole.
Wykład. Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault, dr Dorota Gajda-Szczegielniak, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

 • w jaki sposób ludzie chcą się komunikować i co im przeszkadza,

 • rozpoznawanie osobistego stylu komunikacji w sytuacjach trudnych i łatwych,

 • zmiany pokoleniowe i demograficzne i ich wpływ na narzędzia efektywnej komunikacji,

 • modele komunikowania się  i błędy poznawcze w podejmowaniu dobrych decyzji.

jak motywować?
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Wykład będzie dotyczył mechanizmów motywacji, w szczególności dotyczących uczniów ze środowisk "trudnych" oraz zróżnicowanych potrzeb w tym zakresie.

IV. BLOK TEMATYCZNY: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA NA KONGRESIE.

Gra w klasy może być edukacją!  Dobra praktyka.
Ewa Słomińska, dyrektor Przedszkola Niepublicznego im. Panienki z Okienka. „Cuda dydaktyczne w  Przedszkolu Niepublicznym  im. Panienki z Okienka w Gdańsku”, czyli jak  stworzyć  przestrzeń dla aktywności zaspokajającej potrzeby dziecka, umożliwiając mu poznawanie świata, poszanowanie jego indywidualności przy dostarczaniu wartościowych kontaktów społecznych.

„O naszej edukacji w przedszkolu myślimy jak o grze edukacyjnej. Kiedy dzieci uczestniczą w grze uczą się, myślą, powtarzają ją, bo chcą stać się mistrzami. Wykazują cierpliwość i ćwiczą, doskonalą swoje kompetencje”. Rzecz o koncepcji pracy przedszkola.

Dziecko z niepełnosprawnością - dostrzeż je.
Dr Paweł Drobnik. Na świecie żyje 550 milionów osób z niepełnosprawnością. Tylko w rozwiniętych ekonomicznie krajach Unii Europejskiej osoby z niepełnosprawnością stanowią blisko 15% społeczeństwa. Z badań GUS wynika, iż w Polsce żyje około 12% osób, które z różnych przyczyn nie posiadają pełnej sprawności. Skłania to do rozważań związanych z edukacją poprzez sport osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od wielu lat wzrasta rola aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia oraz środka determinującego stan zdrowia człowieka. Zajęcia ruchowe prowadzone od najmłodszych lat stanowią ważną część procesu rehabilitacji dzieci. W  wystąpieniu dr Paweł Drobnik podzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku, od przedszkolaka po ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Edukacja plastyczna – „Plastyczne uczucia”.
W przygotowaniu.
 

Jakie będzie przedszkole przyszłości? – debata przedszkolna.
OSKKO zaprasza m.in. przedstawicieli OMEP, Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, władz Miasta Gdańska. Tematy, które m.in. poruszymy:

 • Dostępność i upowszechnienie edukacji przedszkolnej  - jedynym sposobem wyrównania szans edukacyjnych.

 • Podstawa programowa. Czy zgubimy najważniejszy cel edukacji przedszkolnej – rozwój społeczny i emocjonalny?

 • Pięciolatki – w tył zwrot? Postulat rocznego obowiązkowego przygotowania dla dzieci pięcioletnich. Kiedy należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do nauki w szkole?

 • Jaka będzie rola nauczyciela przedszkola w nowej sytuacji? („Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia”).

 • Przedszkole równych szans a standaryzacja zatrudnienia. Konieczne jest określenie podstawowych standardów zatrudnienia nauczycieli, specjalistów, personelu niepedagogicznego.

W bloku tematycznym „Oświata Gdańska znajdą Państwo także temat przedszkolny:   „Światowy Dzień Przedszkolaka – jak to się robi w Gdańsku”. W planie – zwiedzanie przedszkola Megamocni.

V. POMORSKA OŚWIATA SAMORZĄDOWA.
BLOK TEMATYCZNY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Tradycją Kongresów, organizowanych co roku w kolejnych dużych miastach kraju, stało się pokazywanie przykładów praktyki i strategii regionu do wykorzystania przez dyrektorów, urzędników, liderów całej Polski. W tym roku nauczymy się wiele od szkół i samorządów Pomorza.
Blok tematyczny przygotowuje Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

BUDOWANIE DIALOGU EDUKACYJNEGO NA POMORZU.
Jaka jest rola dialogu edukacyjnego w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności za jakość edukacji? Jakie są możliwe modele dialogu edukacyjnego? Dlaczego istniejące narzędzia uspołeczniania edukacji nie są w pełni wykorzystywane? Jak zaangażować różne środowiska na rzecz edukacji? Jaka jest rola organizacji pozarządowych we wspieraniu edukacji, w tym w kreowaniu dialogu edukacyjnego? Czy uspołecznianie edukacji ogranicza działania samorządu? Jak wykorzystać dialog edukacyjny do budowania lokalnych i regionalnych polityk oświatowych?

KSZTAŁTOWANIE SIECI SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA POMORZU.
Czy historycznie ukształtowana sieć szkół zawodowych może odpowiadać na potrzeby lokalnego i regionalnego rozwoju? Jak włączyć różnych interesariuszy do  kształtowania sieci szkół zawodowych? Jak wdrożyć dobre modele współpracy szkół zawodowych z pracodawcami? Jaka jest rola funduszy europejskich w uruchomieniu procesu zmian w szkolnictwie zawodowym? Czy istnieją mechanizmy zapewniające trwałość wprowadzanych dzięki funduszom europejskim zmian? Czy planowane zmiany w systemie oświaty wpłyną na „pomorską filozofię” wykorzystania funduszy europejskich na szkolnictwo zawodowe? 

POMORSKA AKADEMIA LIDERÓW EDUKACJI.
Jaka jest/powinna być rola dyrektora  szkoły w środowisku lokalnym? Jak budować partnerstwo między dyrektorami szkół a organem prowadzącym? Czy budowanie sieci współpracy powinno być oddolną potrzebą czy narzuconym obowiązkiem? Jak samorząd może wspierać placówki doskonalenia nauczycieli jako liderów kreowania dyrektorskich sieci współpracy? Jaka jest rola nadzoru pedagogicznego we wspieraniu sieci współpracy? Jak finansować działania dyrektorskich sieci współpracy?

Pozostałe tematy – w przygotowaniu.

VI. OŚWIATA GDAŃSKA. PRZYKŁADY NAJLEPSZEJ PRAKTYKI. BLOK TEMATYCZNY URZĘDU MIASTA GDAŃSKA.
Tradycją Kongresu jest także wykorzystanie potencjału miasta – gospodarza imprezy. Blok tematyczny – w przygotowaniu.
W planach wycieczki tematyczne, przykłady praktyki gdańskich szkół.

Wizyta studyjna. Zespół Szkół  Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku.
Zespól Szkół z przeszło 30-letnią tradycją. Ciekawa aranżacja przestrzeni edukacyjnej – bogato wyposażone gabinety do prowadzenia  zajęć rewalidacyjnych, m. in. w nowoczesny sprzęt do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa.  Od 1 września 2016 r. funkcję dyrektora ZSO Nr 8 pełnić  będzie dr Agnieszka Tomasik. Strona szkoły: http://www.zso8gdansk.pl/. Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk.

Światowy Dzień Przedszkolaka – jak to się robi w Gdańsku.
„Pokłosie Dni Przedszkolaka” będzie stacjonować w dwóch przedszkolach – Przedszkolu nr 85 i Niepublicznym Przedszkolu „Megamocni”. W planie – zwiedzanie przedszkola „Megamocni”, bardzo interesująco zorganizowanego, z placem zabaw na dachu, ogromną przestrzenią, ciekawą aranżacją sal dydaktycznych, holi:  http://www.megamocnichelm.pl/galeria/nasze-przedszkole

Obserwatorium astronomiczne Gdańskich Szkół Autonomicznych – wizyta studyjna.
Dzięki uprzejmości Gdańskiej Fundacji Oświatowej, 4 grupy uczestników Kongresu (po 30 osób każda) zwiedzą nocą Obserwatorium. Zapisy będą prowadzone w recepcji kongresu. O ich zasadach poinformujemy Uczestników we wrześniu. Miejsce: Obserwatorium astronomiczne Gdańskich Szkół Autonomicznych, ul. Osiek 11/12. Więcej informacji – na stronie: http://obserwatorium.gfo.pl/

VII. BLOK PROGRAMOWY - WARSZTAT DYREKTORA – PRAKTYKA
Najważniejszą częścią w tym roku są tematy dotyczące bezpieczeństwa, komunikacji szkoły z otoczeniem,
mediami, sytuacji kryzysowych, zapobiegania terroryzmowi i radykalnym zachowaniem.

„I co z tego, że jest zmiana?”
Wykład. Tomasz Antosiak, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). To co stałe w oświacie, a może i w świecie, to zmiana. Podlegamy jako środowisko rozmaitym zmianom systemowym, programowym, organizacyjnym. Druga stała to fakt, że ostatecznie o jakości edukacji decyduje jakość kontaktu między nauczycielem, uczniem i rodzicem oraz współpraca między nimi. Pokażemy to, co sprawdza się u najlepszych. Oswajanie zmian i dobre przygotowanie środowiska szkoły do nowych wyzwań. Zaproponujemy  konkretne inspiracje edukacyjne, które w szybko zmieniającym się świecie wspierają w tym co najistotniejsze.

„Mam dla Państwa przykrą wiadomość – trzeba pracować”. Rola dyrektora w zapraszaniu nauczycieli do konstruktywnej pracy.
Agnieszka Zarzycka, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Warsztat traktuje o zapraszaniu nauczycieli do konstruktywnej pracy i współpracy w warunkach zmiany. Złożoność tego zadania wynika z kilku cech sytuacji zmiany:

 • zmiana wywołuje destabilizację;

 • destabilizacja wyzwala trudne emocje, a z drugiej strony inspiruje do kreatywnej pracy;

 • ludzie funkcjonujący w zmieniającym się systemie mają skłonność do koncentrowania się na emocjach;

 • w sytuacji zmian ludzie trudniej odróżniają rzeczy istotne od nieistotnych.

Warsztat pomoże znaleźć rozwiązania wzmacniające podmiotowość i, co za tym idzie, współodpowiedzialność nauczycieli za konstruktywne przejście przez zmiany w myśl kilku głównych tez:

 • praca wokół zmiany integruje i rozwija zespół;

 • reakcje na zmiany są przewidywalne;

 • w warunkach silnych emocji pomaga wyrazistość priorytetów i świadomość granic własnego wpływu;

 • istnieje związana z tym pragmatyka zarządcza, która nie jest intuicyjna, ale można się jej nauczyć.

Ochrona danych osobowych – idzie rewolucja.
Warsztaty praktyczne z Ochrony Danych Osobowych prowadzone przez eksperta VULCAN ds. zarządzania oświatą będą się składać z dwóch praktycznych części:

 • przygotowanie do kontroli NIK (przygotowanie zespołu pracowników, organizacji i dokumentacji) – aspekty praktyczne dotyczące ODO, w tym wzorce dokumentów,

 • idzie rewolucja – jakie zmiany w szkole wymuszą nowe, unijne przepisy o ochronie danych osobowych.

Warsztaty dla grupy 30-40 osób, powtórzone po 2 razy w pierwszym i w drugim dniu Kongresu.

Szkolne iluzje innowacyjności.
Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault. Czy innowacyjność może być problemem dla dyrektora i dla szkoły? Dlaczego ciężko zastosować innowacyjność w praktyce szkolnej? Koszty zmiany nawyków antyinnowacyjnych. Co zrobić, żeby mieć pewność sukcesu wdrożenia innowacyjnego projektu?

Pomysł tego tematu jest efektem wielu godzin szkoleń z radami pedagogicznymi i rozmów z dyrektorami szkół. Co można zrobić innowacyjnego w zespole, który ma za sobą często kilkaset godzin szkoleń, "kolekcjonowanie" nowych metod pracy bez przełożenia tego na efektywność? Często chodzi nie o brak innowacyjnych działań w szkole, lecz o nieumiejętność efektywnego korzystania z tego co się ma.

Państwowa inspekcja pracy w szkole.
Seminarium. Prowadzi inspektor pracy z dużą praktyką kontrolowania szkół. Typy odpowiedzialności, jakiej podlegają nauczyciele. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Częste nieprawidłowości mające miejsce w szkołach, w tym np. powszechne poświadczanie nieprawdy w dzienniku szkolnym.
Najczęstsze wykroczenia, jakie popełniają dyrektorzy polskich szkół. Najczęściej spotykane w szkołach problemy: dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne.

VII. BLOK PROGRAMOWY: JAK STAWIĆ CZOŁA SYTUACJI KRYZYSOWEJ?
Temat zbiorczy dla kilku spotkań kongresowych. Jak zachować się wobec poważnego zdarzenia krytycznego, jak zarządzać informacją? Jak uniknąć kompromitacji szkoły w takich sytuacjach? Jak komunikować się z mediami? Internet w działaniach kryzysowych. Jak być zawsze przygotowanym na takie zdarzenia? Przykłady dobrej (i złej) praktyki z całego kraju.

Szkoła wobec zagrożenia terrorystycznego i innych. Jak przygotować się na najgorsze.
Wykład. Andrzej Kruczyński, CSAT - Centrala Szkoleń AT. http://csat.pl/bezpieczna_szkola.html 

Skala zdarzeń niebezpiecznych w placówkach oświatowych w ostatnich latach. Przygotowanie, a radzenie sobie ze stresem. Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy wiktymologii. Opracowanie folderu „Bezpieczna szkoła”. Zabezpieczenia techniczne w placówce, ich rola i praktyczne sposoby wykorzystania. Pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej. Pokaz wraz z omówieniem standardów postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych: Standard postępowania w sytuacji „Agresywny i niebezpieczny osobnik w szkole”. Standard postępowania w sytuacji „Aktywny strzelec” z wykorzystaniem procedur postępowania „Azyl” i „Ewakuacja”. Standard postępowania w sytuacji „Akt terroru kryminalnego w placówce oświatowej”. Zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego i sytuacji zakładniczej. Zagrożenia wynikające z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce.

Tematy oddziału gdańskiego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Fundację w Gdańsku i w Starogardzie Gdańskim.

 • Wystąpienie pt. „Interwencja – działania pod presją nie tylko czasu”.
  Tematem będzie zarządzanie ostrym kryzysem w placówce, np. w szkole, przedszkolu, żłobku, polegające na organizowaniu doraźnej pomocy dzieciom, wspieraniu personelu oraz moderowaniu pracą zespołu kryzysowego powołanego przez dyrektora placówki.

 • Warsztat rozwijający kwestie poruszone w w/w wystąpieniu, pt. „Magiczne 48 godzin – działania pod presją”, którego głównym elementem będzie prześledzenie „kalendarium zdarzeń i działań”, na przykładzie kilku realnych sytuacji kryzysowych, na podstawie wieloletnich doświadczeń Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.

 • Wystąpienie prezentujące realizację programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), w nawiązaniu do regulacji obowiązujących w Gdańsku dotyczących Procedury Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka oraz obowiązku stworzenia i wdrożenia w życie tzw. polityk wewnętrznych w tym zakresie, w każdej gdańskiej placówce.

Problem i kryzys w szkole a skuteczne komunikowanie się szkoły.
Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej.
Celem wykładu i warsztatu będzie pokazanie specyfiki komunikowania się w sytuacjach trudnych:
1. Kiedy problem może przejść w kryzys? Czy wszystkie problemy stanowią zagrożenie? Jak można i należy reagować, aby działać prewencyjnie?
2. Jak problemy i kryzysy szkoły mogą być prezentowane mediach? – ile prawdy, ile fikcji?
3. Jak reagować na manipulacje w mediach?
4. Media dziś – prasa, radio, telewizja, Internet – odmienne, podobne czy identyczne zasady działania?
5. Jak współdziałać z mediami, aby budować pozycję szkoły i jej pozytywny wizerunek?
6. Zarządzanie kryzysowe w wymiarze mediów - działania szkoły na etapie prewencji: lepiej zapobiegać niż leczyć.


Kolejne tematy – wkrótce.


Program Kongresu jest rozwijany i będzie ulegał rozwojowi. Docelowo, tradycyjnie osiągnie około 90 pozycji. Prosimy o śledzenie zmian na stronie www.oskko.edu.pl/kongres/ . Jak było na poprzednich kongresach – warto sprawdzić pod adresem www.oskko.edu.pl/kongresy/ . Zapraszamy do udziału w tworzeniu programu.

Zapraszamy do relacji z zeszłorocznego Kongresu, który odbył się we Wrocławiu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl

Do zobaczenia w Gdańsku!


fot. Grzegorz Petk www.grzegorzpetk.pl