MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ,
PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
- OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Około 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni, przedstawiciele resortu edukacji, JST, Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, będzie obradować w obiektach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.


W programie Kongresu:

I. BLOK PROGRAMOWY - POLITYKA OŚWIATOWA.

DEBATA. STANOWISKO KONGRESU WS. ZMIAN SYSTEMOWYCH W OŚWIACIE.
Podczas Kongresu szkoły będą przechodzić zmiany zapowiedziane w czerwcu i przygotowywać się do kolejnych. Tegoroczny Kongres stanie się miejscem ożywionych dyskusji na ten temat i zaowocuje próbami korygowania poczynań urzędników, zgodnie z uwagami zgłaszanymi przez uczestników.  OSKKO, realizując swą misję zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, zabiegając o jakość prawa oświatowego zaprasza środowisko oświatowe do współpracy. Poruszymy m.in. zagadnienia:

 • ustrój szkolny - system szkolny, stanowisko wobec planów ogłoszonych przez MEN
  (OSKKO promuje system „6+3+pełne 3”)

 • finansowanie oświaty

 • rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi,

 • status i rola nauczyciela, zmiany w Karcie Nauczyciela, status dyrektora

 • rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty

 • udział rodziców w życiu szkoły

 • współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi

ABSURDY OŚWIATOWE 2016
Uczestnicy przygotują kolejną porcję „absurdów oświatowych”, znanych już dobrze dyrektorom i resortowi oświaty. Uzbierało się ich tej wiosny wiele, do końca września będzie ich na pewno więcej. Tradycją spotkań OSKKO jest powiadamianie o nich MEN i spotkania z ministrem ds. edukacji po kongresie. „Absurdy” po poprzedniej edycji kongresu wręczyliśmy Ministrowi Edukacji narodowej, Annie Zalewskiej w dniu 7 grudnia 2015 r. ( www.oskko.edu.pl/men/oskko-men-7-12-15.html ). Również efekty tegorocznej pracy dotrą do adresata. Prosimy uczestników kongresu o przygotowanie swoich spostrzeżeń do dyskusji. Zapraszamy także do nadsyłania nam propozycji drogą elektroniczną.

SPOTKANIE Z MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ.
Planowana wizyta Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej. Zagadnienia:

 • aktualne informacje o pracach MEN. Dyskusja. Postulaty uczestników i OSKKO.

 • postulaty uczestników. Na koniec kolejna porcja „absurdów oświatowych” w wersji roboczej (po kongresie zostanie opracowany dokument dla MEN).

II.   BLOK TEMATYCZNY: WYCHOWANIE i RELACJE W SZKOLE.

dyskusja o wychowaniu w szkole. jakiego obywatela, członka społeczeństwa, człowieka wychowają: rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna, media?
Do udziału zaprosiliśmy Europejskie Centrum Solidarności, Pomorską Radę Oświatową, władze miast Trójmiasta, naukowców. Odbędziemy te debatę w miejscu symbolicznym – Europejskim Centrum Solidarności. Nauczyciel jest „specjalistą w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym” (H.Grabowski 2000 r.). Jak mamy wyznaczać i osiągać wspólne cele: szkoły, rodziców, państwa, samorządu, uczniów? Jakie społeczeństwo chcemy mieć za kilkanaście lat?

Jakie kompetencje powinien mieć wychowawca polskiej szkoły? Debata.
Kolejna ważna debata kongresu. OSKKO podejmuje dyskusję i działania nad potrzebą zmian, rozwoju sfery wychowawczej w oświacie. Debatę poprowadzi prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, poprzedziwszy ją wykładem.

Potrzebujemy dobrych wychowawców, a trudno liczyć na wystarczające wsparcie wyższych uczelni czy resortu oświaty. Również organy prowadzące „rozliczają” chętniej szkoły z wyników nauczania wspierają w wychowaniu (znamy jednak i na kongresie wskażemy przykłady dobrej praktyki samorządów). Polityka państwa w tym obszarze ulega zmianom. Zainicjujmy zmiany w przygotowaniu polskich wychowawców. Określmy jak poprawić ich umiejętność budowania relacji z uczniami i ich opiekunami, jak przypomnieć o ich misji.

Kontynuujemy myśl przyświecającą kongresowi ubiegłorocznemu: „jeśli jesteś w jakikolwiek sposób zaangażowany w edukację, masz trzy możliwości: możesz dokonywać zmian w ramach systemu, możesz wywierać nacisk na zmiany samego systemu, albo możesz działać poza systemem. […] Systemy jako całość także mogą się zmieniać i pod wieloma względami to już się dzieje. Im więcej innowacji wprowadza się w systemie, tym bardziej prawdopodobne, że cała struktura ewoluuje.” Wspólnie poszukamy kierunków naszego oddolnego działania – dyrektorów i samorządowców, wskażemy liczne przykłady kreatywności nauczycieli.

Integracja. Przemoc rówieśnicza.
Przykłady dobrych praktyk w zapobieganiu i radzeniu sobie z agresją rówieśniczą, w tym dotyczącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak podwyższyć nisko oceniane kompetencje nauczycieli w tym zakresie? Poszukamy zasad konstruowania działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz przykłady ich zastosowania.

„Bezpieczna szkoła: RADYKALIZACJA”.
Wykład (cd.). Jacek Purski,  Prezes Fundacji  Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Zapowiedź większego szkolenia skierowanego do placówek oświatowych i wychowawczych. Celem jest pogłębienie wiedzy nauczycieli - w ramach podnoszenia kwalifikacji - w dziedzinie przeciwdziałania radykalizmowi w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rasizmu, neofaszyzmu i fundamentalizmu religijnego. Wykład skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszystkich szkół i innych placówek edukacyjnych. Zdobyte na naszych szkoleniach umiejętności mogą być pomocne m.in. podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o bezpieczeństwie czy godzin wychowawczych.

Autorytet nauczyciela. Takt pedagogiczny.
Temat OSKKO. Dyskusja. W czasach upadku autorytetów młodzież, społeczeństwo potrzebuje wzorców osobowych. „Osoby obdarzone poczuciem taktu posiadają jak gdyby specyficzny wysubtelniony zmysł, dzięki któremu potrafią zachować się w każdej sytuacji, tak aby nie dotknąć, nie zadrasnąć, nie zranić uczuć i godności drugiego człowieka, ni słowem, ni gestem, ni czynem. Nauczyciel taktowny nigdy nie postępuje w ten sposób, by w świadomości ucznia mogło się zrodzić poczucie małej wartości." (H. Rowid, 1957). Porozmawiajmy o tym.

III. BLOK PROGRAMOWY – NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

Szkolne iluzje innowacyjności.
Ważny temat. Czy innowacyjność może być problemem dla dyrektora i szkoły? Dlaczego ciężko zastosować innowacyjność w praktyce szkolnej? Koszty zmiany nawyków antyinnowacyjnych. Co zrobić, żeby mieć pewność sukcesu wdrożenia innowacyjnego projektu? Po wielu godzinach szkoleń z radami pedagogicznymi i godzinami rozmów z Dyrektorami szkół pojawił się pomysł tego warsztatu, mającego wyjaśnić co można zrobić innowacyjnego w zespole, który ma za sobą często kilkaset godzin szkoleń, kolekcjonując nowe metody pracy bez przełożenia tego na efektywność osobistą czy też całości pracy szkoły. I niestety prawdziwym dramatem często okazuje się, że często nie chodzi o brak innowacyjnych działań w szkole tylko raczej o nieumiejętność efektywnego korzystania z tego co się ma.

jak motywować?
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Warsztaty. Dalszy ciąg – z praktyki nauczyciela. Praktyczne sposoby rozpoczęcia lekcji.

Kierowanie klasą i zapobieganie trudnym zachowaniom.
Warsztaty. Nauczyciele dają sobie dobre radę z procesami nauczania natomiast maja kłopot z praktycznym zastosowaniem umiejętności miękkich. Należą do nich umiejętności zapobiegania zakłóceniom toku dydaktycznego oraz umiejętności powstrzymywania eskalacji takich zachowań. W trakcie szkolenia przedstawimy analizę źródeł takich zachowań oraz wybrane sposoby radzenia sobie z zakłócającymi zachowaniami. Rozprawimy się z mitami na ten temat i dostarczymy wiedzy nt praktycznych umiejętności poprawiających skuteczność nauczycieli.

Uczeń z ADHD w klasie.
Warsztaty. Najczęściej występujące zaburzenie wieku rozwojowego (ADHD) to wielkie wyzwanie dla nauczycieli. Warto wiedzieć więc, w jaki sposób organizować pracę na lekcji tak, aby sam uczeń z ADHD jak i jego rówieśnicy mogli uczyć się w klasie w sposób dla siebie optymalny. Praktyczne rozwiązania, które można zastosować w klasie, w której uczy się dziecko z ADHD.

IV. PRZYKŁADY POMORSKIEJ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ. BLOK TEMATYCZNY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
Tradycją Kongresów, organizowanych co roku w kolejnych dużych miastach kraju stało się pokazywanie przykładów regionu i miasta do wykorzystania przez dyrektorów, urzędników, liderów całej Polski. W tym roku nauczymy się wiele od szkół i samorządów Pomorza.

PRZEDSIĘBIORCY I EDUKACJA ZAWODOWA.
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego. Planowane wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego. Kształcenie na potrzeby przedsiębiorców, dobre praktyki
. Unikalna praktyka samorządu terytorialnego z inwestowaniem środków unijnych w kształcenie zawodowe dla kluczowych 15 branż, z rozpoznaniem trendów gospodarczych regionu. Przykłady praktyki oświatowej samorządów z województwa pomorskiego i innych.

Panel ekspercki - przedsiębiorcy, przedstawiciele, przedstawiciele instytucji oświatowych, instytucje rynku pracy. Czy możliwy jest sukces partnerstw – minisystemów współpracy przedsiębiorca – szkoła zawodowa - samorząd?

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ.
Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dobre praktyki regionu.

Pomorski system jakości edukacji.
System wsparcia szkół – edukacja ogólna i zawodowa. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych i uczniów z zaburzeniami rozwoju. Systemowa współpraca uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi. System monitorowania losów absolwentów.

Jakość edukacji ogólnej i zawodowej.
Edukacja przedszkolna – lepszy dostęp, wysoka jakość. Kompleksowe wsparcie szkół. Kształcenie zawodowe - regionalny i subregionalny rynek pracy. Wspieranie uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” Oś priorytetowa 3 – Edukacja (119 579 843 EUR) Oś priorytetowa 4 – Kształcenie zawodowe (68 677 602 EUR)

Organizacja sieci szkół referencyjnych. Szkoła referencyjna:
- wspiera organizację praktycznego kształcenia studentów kierunków pedagogicznych
- bada skuteczność nowych metod pracy z uczniami
- prowadzi eksperymenty i wdraża innowacje pedagogiczne
- wspiera doskonalenie nauczycieli, m.in. poprzez prowadzenie lekcji otwartych oraz organizowanie wymiany doświadczeń

Współpraca kadry kierowniczej.
Pokażemy sieci dyrektorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, w tym siec dyrektorów szkół zawodowych z 4 powiatów, którzy zdołali podjąć wspólne działania, współfinansują je.  - porozumieli się, finansują. Pokazać ich. Dopiero zaczynają – 3cie spotkanie. Poznamy Pomorską Akademię Liderów CEN. Każdy powiat wytypował lokalnych liderów, odbyli oni szkolenia.

V. OŚWIATA GDAŃSKA. PRZYKŁADY NAJLEPSZEJ PRAKTYKI. BLOK TEMATYCZNY URZĘDU MIASTA GDAŃSKA.
Tradycją Kongresu jest także wykorzystanie potencjału miasta – gospodarza imprezy. Blok tematyczny – w przygotowaniu.
W planach wycieczki tematyczne, przykłady praktyki gdańskich szkół.

 

VI. BLOK PROGRAMOWY - WARSZTAT DYREKTORA – PRAKTYKA
Najważniejszą częścią w tym roku są tematy dotyczące bezpieczeństwa, komunikacji szkoły z otoczeniem,
mediami, sytuacji kryzysowych, zapobiegania terroryzmowi i radykalnym zachowaniem.

Szkoła wobec zagrożenia terrorystycznego i innych. Jak przygotować się na najgorsze.
Wykład. Andrzej Kruczyński, CSAT- Centrala Szkoleń AT. http://csat.pl/bezpieczna_szkola.html 
Skala zdarzeń niebezpiecznych w placówkach oświatowych w ostatnich latach. Przygotowanie, a radzenie sobie ze stresem. Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy wiktymologii. Opracowanie folderu „Bezpieczna szkoła”. Zabezpieczenia techniczne w placówce, ich rola i praktyczne sposoby wykorzystania. Pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej. Pokaz wraz z omówieniem standardów postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych: Standard postępowania w sytuacji „Agresywny i niebezpieczny osobnik w szkole”. Standard postępowania w sytuacji „Aktywny strzelec” z wykorzystaniem procedur postępowania „Azyl” i „Ewakuacja”. Standard postępowania w sytuacji „Akt terroru kryminalnego w placówce oświatowej”. Zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego i sytuacji zakładniczej. Zagrożenia wynikające z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce.

Jak stawić czoła poważniej sytuacji kryzysowej w szkole, samorządzie?
Temat zbiorczy dla kilku spotkań kongresowych. Jak zachować się wobec poważnego zdarzenia krytycznego, jak zarządzać informacją? Jak uniknąć kompromitacji szkoły w takich sytuacjach? Jak komunikować się z mediami. Internet w działaniach kryzysowych. Jak być zawsze przygotowanym na takie zdarzenia? Przykłady dobrej (i złej) praktyki z całego kraju.

W wykładach tej części wezmą udział: Krzysztof Sarzała, Centrum Interwencji Kryzysowej przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Politechnika Koszalińska, zaprosiliśmy także samorząd gdański.

Ocena pracy nauczyciela i pracownika administracyjnego. Prawo i praktyka szkolna.
Seminarium. OSKKO. Kolejne z cyklu szkoleń OSKKO dla praktyków kierujących szkołami. Główne zagadnienia: praktyka oceniana nauczycieli, szczególnie w kontekście prowadzenia polityki kadrowej, przydatności dla planowania ruchu służbowego. Procedury dokonywania pracy nauczyciela. Ocena pracy a ocena dorobku zawodowego. Ocena pracy pracowników administracyjnych. Wykaz stanowisk, do których stosuje się przepisy dotyczące okresowej oceny pracownika administracyjnego. Studia przypadków.

Materiały: Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane realnie w pracy dyrektora. Uczestnicy otrzymają sprawdzone przez prowadzącą osobę i innych dyrektorów wzory dokumentów, takich jak: przykładowa procedura oceniania nauczycieli, uzasadnienia ocen pracy, przykładowe arkusze samooceny, zarządzenie dyrektora, regulamin dotyczący dokonywania okresowych ocen.

Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna w szkole, placówce oświatowej. Jak  występować w roli kontrolującego i kontrolowanego.
Seminarium. Ewa Halska, OSKKO. Jedno z cyklu szkoleń OSKKO dla praktyków kierujących szkołami. Prawo kontrolowania szkół i placówek oświatowych ma wiele instytucji - poczynając od określonych w ustawie o systemie oświaty organów, prowadzącego i nadzorującego, na NIK kończąc. Nie wszystkie instytucje z tego prawa korzystają, niemniej jednak kontroli w szkole nie da się uniknąć. Należy więc ją umieć przejść. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy o kontroli w szkole/placówce oświatowej. Uczestnicy szkolenia będą w szczególności:

 • potrafili zaplanować oraz wdrożyć system kontroli wewnętrznej przyczyniający się do poprawy jakości kierowanych placówek

 • rozumieli wagę nadzoru i istotę kontroli  zarządczej w procesie kierowania szkołą/placówką

 • znali i potrafili stosować zasady i tryb prowadzenia kontroli

 • umieli, w sposób profesjonalny, występować w roli kontrolowanego i kontrolującego.

W programie szkolenia:

 • pojęcie i rodzaje kontroli oraz jej kryteria

 • etapy procesu kontrolnego

 • planowanie systemu kontroli wewnętrznej w szkole/placówce

 • organy kontrolne uprawnione do prowadzenia kontroli zewnętrznej – instytucje, zakres kontroli, odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe funkcjonowanie w kontrolowanych obszarach

Sytuacje konfliktowe w szkole. 
Seminarium. Jak zadbać o wyjście z twarzą stron konfliktu, jak zmierzyć się frustracjami rodziców i nauczycieli. Mechanizmy zawiązania i eskalacji konfliktu, zarządzanie sytuacją konfliktową, osiąganie poziomu współpracy. Jak propagować w szkolę postawę wygrana–wygrana.

Postępowanie powypadkowe w szkole i placówce oświatowej. Współpraca dyrektora szkoły ze służbą zdrowia.
Seminarium OSKKO.


Kolejne tematy – wkrótce.


Program Kongresu jest rozwijany i będzie ulegał rozwojowi. Docelowo, tradycyjnie osiągnie około 90 pozycji. Prosimy o śledzenie zmian na stronie www.oskko.edu.pl/kongres/ . Jak było na poprzednich kongresach – warto sprawdzić pod adresem www.oskko.edu.pl/kongresy/ . Zapraszamy do udziału w tworzeniu programu.

Zapraszamy do relacji z zeszłorocznego Kongresu, który odbył się we Wrocławiu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl

Do zobaczenia w Gdańsku!


fot. Grzegorz Petk www.grzegorzpetk.pl