Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

Partnerzy Główni Kongresu:Partnerzy Kongresu:

 

 

 
 
   

 Podczas organizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego gali
"Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015",
OSKKO zostało uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.

Studia podyplomowe
"Zarządzanie ewaluacją w edukacji".

Studia skierowane do pracowników instytucji sektora edukacji mają na celu przybliżenie zainteresowanym tematyki związanej z ewaluacją, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.Udzieliliśmy patronatu
VIII Kongresowi Pedagogów i Psychologów Szkolnych
, którego tematem przewodnim jest wsparcie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.


„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”
to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach. Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin i wzorów dokumentów.
 

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”
powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.
W czasopiśmie „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” znajdą Państwo aktualności prawnooświatowe, porady doświadczonych specjalistów, innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania szkołą i procesów edukacyjnych, wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami oraz wzory dokumentów.Kursy dla kandydatów na dyrektorów oraz dla początkujących
i doświadczonych dyrektorów szkół.

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zapraszają na kursy dla kandydatów na dyrektorów oraz dla początkujących (pierwsza kadencja) i doświadczonych
(powyżej pierwszej kadencji) dyrektorów szkół.Edukacja Równych Szans

W dniach 10 i 11 marca 2014 r. odbyła się konferencja Edukacja Równych Szans organizowana przez Centrum Doskonalenia PCG. Celem konferencji była integracja tych środowisk, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk jak również wspólne określenie roli tych placówek w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.SZLIFOWANIE DIAMENTÓW

Innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych
w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.


Trwa rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie „Akademia Kompetencji” na terenie województwa mazowieckiego. Projekt dofinansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział we wszystkich szkoleniach w ramach projektu jest bezpłatny.


CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji

Projekt CENTRES jest skierowany przede wszystkim do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W swoim założeniu jest projektem edukacyjnym zgodnym z obowiązującymi zapisami w podstawie programowej, proponuje się grupom uczniowskim przygotowanie wydarzenia związanego z branżą kreatywną, która mogłaby mieć szerszy zakres lokalny niż tylko szkoła.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostępnych bezpłatnie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


Uwarunkowania decyzji edukacyjnych

Naukowcy chcą się dowiedzieć, jak zapadają decyzje edukacyjne w polskich rodzinach. Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął jedno
z największych badań gospodarstw domowych
w Polsce.


Animacja o ramie kwalifikacji

Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jakie korzyści przyniesie każdemu z nas – w prosty, przejrzysty sposób pokazuje najnowsza animacja opracowana przez projekt KRK realizowany przez Partnera Merytorycznego OSKKO - Instytut Badań Edukacyjnych.


KRKlot – ucz się i zdobywaj nagrody

KRKlot to samolot, dzięki któremu możemy udać się w niezwykłą podróż przez krainę kwalifikacji. Osiem poziomów i dziesiątki dyplomów do zdobycia, quiz na temat edukacji oraz rynku pracy. Gra internetowa KRKlot to nowy sposób na zabawę i naukę dla osób w każdym wieku.
Projekt KRK realizowany jest przez Partnera Merytorycznego OSKKO -
Instytut Badań Edukacyjnych.

 

 

OSKKO rekomenduje projekt

eTornister
Tablety pełne podręczników!

Dowiedz się więcejBIULETYN OSKKO ZA SIERPIEŃ 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA I STANOWISKO OSKKO

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA I STANOWISKO OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie MENiS ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA I STANOWISKO OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. ws. warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

zobacz inne konsultacje


OSKKO patronuje projektowi

 

Scrabble w szkole

 

Dowiedz się więcej


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA I STANOWISKO OSKKO

Projekt ustawy o zm. ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

zobacz inne konsultacje


Dołącz do nas na:


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie MEN zmieniające rozp. ws. szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. Rady Ministrów ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

zobacz inne konsultacje


 

Wymiana doświadczeń, idei i wyników działań sieci krajowych w ramach Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

 

Jakiego rodzaju edukacja, szkolenia, doskonalenie zawodowe pozwala najlepiej wspierać dyrektorów szkół w ich pracy, przede wszystkim zaś w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły?

 

Wybór, przygotowanie i wsparcie szkolnych liderów – sprawozdanie
z sesji w ramach X Konferencji OSKKO 2.03.2013 r.

 

Wirtualna Platforma na temat przywództwa w szkole.

 

Sieć Przywództwa w Szkole.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o zm. ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

zobacz inne konsultacje


OSKKO W ZESPOLE MEN DS. DOKUMENTACJI SZKOLNEJ  

W dniach 17-18 maja w Sulejówku obradował zespół ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej. Analiza przepisów obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz integracyjnych, a także przepisów i procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów – to główne tematy spotkania Zespołu. Do zakresu prac Zespołu weszły zebrane przez OSKKO, a zgłoszone przez dyrektorów i urzędników z całego kraju absurdy oświatowe.

Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie MEN ws. sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

zobacz inne konsultacje


ABSURDY OŚWIATOWE

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania Minister Edukacji Narodowej z członkami OSKKO, do którego doszło podczas XI Konferencji OSKKO 8 marca br. w Krakowie, przesyłamy zebrane przez dyrektorów i urzędników z całego kraju problemy do rozwiązania. Duża część z nich wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Oto ich wykaz z wyjaśnieniami, rekomendacjami OSKKO i podstawą prawną.

Zobacz


ZMIANY W ZARZĄDZIE OSKKO

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w Krakowie 9 marca 2014 r., odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zobacz


KONSULTACJA OSKKO
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Rozp. MEN zmieniające rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. placówek doskonalenia nauczycieli.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzania ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji egzaminatorów.
zobacz inne konsultacje


Protest OSKKO

w sprawie nieskonsultowanego z oświatą naruszenia Karty Nauczyciela, naruszenia autonomii rozwoju szkoły, tj. ograniczenia doskonalenia nauczycieli – w sytuacji licznych reform oświatowych.

AKTUALIZACJA: Posłowie Julia Pitera i Marek Krząkała zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów ws. protestu OSKKO.


OSKKO występuje z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>


Informacja Sejmu nt. zatrudniania w przedszkolach osób bez przygotowania pedagogicznego.

Kancelaria Sejmu przekazała OSKKO opinię prawną BAS dotyczącą możliwości zatrudniania w przedszkolach osób bez przygotowania pedagogicznego, w związku z zaproponowaną w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk 1917) zmianą art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.
[zobacz inne konsultacje]


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
[zobacz inne konsultacje]


INICJATYWA CZŁONKÓW OSKKO
Propozycja zmian w celu ograniczenia czynności biurokratycznych
projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

15 października 2012 r. premier Donald Tusk oświadczył, że rząd będzie pracował, aby radykalnie uprościć procedury administracyjne związane z pracą nauczyciela: „powinniśmy chronić czas nauczyciela przed zbędnymi zajęciami, aby nasze dzieci i wnuki czerpały maksimum tego, co polski nauczyciel może dać”. 

W związku z tym OSKKO przedkłada Ministrowi Edukacji Narodowej propozycję odbiurokratyzowanie procedur dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
[zapoznaj się z propozycją OSKKO; pobierz dokumenty]

 

 Google+  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel/fax (89) 527-95-14, dyrektor: tel/fax (89) 527-20-52;
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505