Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

   


Zapraszamy do zapisów!Edukacja Równych Szans

W dniach 10 i 11 marca 2014 r. odbyła się konferencja Edukacja Równych Szans organizowana przez Centrum Doskonalenia PCG. Celem konferencji była integracja tych środowisk, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk jak również wspólne określenie roli tych placówek w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.SZLIFOWANIE DIAMENTÓW

Innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych
w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.


Trwa rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie „Akademia Kompetencji” na terenie województwa mazowieckiego. Projekt dofinansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział we wszystkich szkoleniach w ramach projektu jest bezpłatny.OSKKO na naradach kuratoryjnych.

Dzięki uprzejmości i życzliwości kuratorów oświaty, OSKKO ma możliwość uczestniczyć w odbywających się w całej Polsce spotkaniach z dyrektorami szkół informując o zapisach na zbliżający się
VIII Kongres Zarządzania Oświatą.
27 sierpnia pracownicy Biura OSKKO obecni byli na naradzie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty.


OSKKO na 2 Kongresie Polskiej Edukacji

W dniach 15-16.06.2013 odbywał się
w Warszawie 2 Kongres Edukacji Polskiej organizowany przez partnera merytorycznego OSKKO - Instytut Badań Edukacyjnych. Udział wzięło wielu Oskkowiczów, a Stworzarzyszenie reprezentowane było również przez Prezesa OSKKO, Marka Pleśniara, oraz Biuro OSKKO.


CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji

Projekt CENTRES jest skierowany przede wszystkim do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W swoim założeniu jest projektem edukacyjnym zgodnym z obowiązującymi zapisami w podstawie programowej, proponuje się grupom uczniowskim przygotowanie wydarzenia związanego z branżą kreatywną, która mogłaby mieć szerszy zakres lokalny niż tylko szkoła.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostępnych bezpłatnie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


Uwarunkowania decyzji edukacyjnych

Naukowcy chcą się dowiedzieć, jak zapadają decyzje edukacyjne w polskich rodzinach. Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął jedno
z największych badań gospodarstw domowych
w Polsce.

Animacja o ramie kwalifikacji

Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jakie korzyści przyniesie każdemu z nas – w prosty, przejrzysty sposób pokazuje najnowsza animacja opracowana przez projekt KRK realizowany przez Partnera Merytorycznego OSKKO - Instytut Badań Edukacyjnych.


KRKlot – ucz się i zdobywaj nagrody

KRKlot to samolot, dzięki któremu możemy udać się w niezwykłą podróż przez krainę kwalifikacji. Osiem poziomów i dziesiątki dyplomów do zdobycia, quiz na temat edukacji oraz rynku pracy. Gra internetowa KRKlot to nowy sposób na zabawę i naukę dla osób w każdym wieku.
Projekt KRK realizowany jest przez Partnera Merytorycznego OSKKO -
Instytut Badań Edukacyjnych.


 

 

 

Wymiana doświadczeń, idei i wyników działań sieci krajowych w ramach Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

 

Jakiego rodzaju edukacja, szkolenia, doskonalenie zawodowe pozwala najlepiej wspierać dyrektorów szkół w ich pracy, przede wszystkim zaś w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły?

 

Wybór, przygotowanie i wsparcie szkolnych liderów – sprawozdanie
z sesji w ramach X Konferencji OSKKO 2.03.2013 r.

 

Wirtualna Platforma na temat przywództwa w szkole.

 

Sieć Przywództwa w Szkole.


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie MEN ws. sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

zobacz inne konsultacje


OSKKO W ZESPOLE MEN DS. DOKUMENTACJI SZKOLNEJ  

8 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie inaugurujące prace zespołu do spraw jakości i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej. OSKKO reprezentowali członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Ewa Czechowicz, Izabela Leśniewska i Marek Pleśniar.

Zobacz


ABSURDY OŚWIATOWE

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania Minister Edukacji Narodowej z członkami OSKKO, do którego doszło podczas XI Konferencji OSKKO 8 marca br. w Krakowie, przesyłamy zebrane przez dyrektorów i urzędników z całego kraju problemy do rozwiązania. Duża część z nich wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Oto ich wykaz z wyjaśnieniami, rekomendacjami OSKKO i podstawą prawną.

Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2014 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


ZMIANY W ZARZĄDZIE OSKKO

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w Krakowie 9 marca 2014 r., odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2014 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2014 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Rozp. MEN zmieniające rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
zobacz inne konsultacje


Dołącz do nas na:


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. placówek doskonalenia nauczycieli.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzania ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji egzaminatorów.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEŃ 2014 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


Protest OSKKO

w sprawie nieskonsultowanego z oświatą naruszenia Karty Nauczyciela, naruszenia autonomii rozwoju szkoły, tj. ograniczenia doskonalenia nauczycieli – w sytuacji licznych reform oświatowych.

AKTUALIZACJA: Posłowie Julia Pitera i Marek Krząkała zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów ws. protestu OSKKO.


OSKKO występuje z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>


Informacja Sejmu nt. zatrudniania w przedszkolach osób bez przygotowania pedagogicznego.

Kancelaria Sejmu przekazała OSKKO opinię prawną BAS dotyczącą możliwości zatrudniania w przedszkolach osób bez przygotowania pedagogicznego, w związku z zaproponowaną w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk 1917) zmianą art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.


BIULETYN OSKKO ZA GRUDZIEŃ 2013 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.
[zobacz inne konsultacje]


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
[zobacz inne konsultacje]


KONSULTACJA OSKKO
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
[zobacz inne konsultacje]


UWAGA: ZMIANA ADRESU SIEDZIBY OSKKO
Informujemy że mocą uchwały Zarządu OSKKO zmianie uległ adres siedziby OSKKO. Prosimy o zanotowanie nowych danych:

ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn


KONSULTACJA OSKKO
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolnych, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
[zobacz inne konsultacje]


INICJATYWA CZŁONKÓW OSKKO
Propozycja zmian w celu ograniczenia czynności biurokratycznych
projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

15 października 2012 r. premier Donald Tusk oświadczył, że rząd będzie pracował, aby radykalnie uprościć procedury administracyjne związane z pracą nauczyciela: „powinniśmy chronić czas nauczyciela przed zbędnymi zajęciami, aby nasze dzieci i wnuki czerpały maksimum tego, co polski nauczyciel może dać”. 

W związku z tym OSKKO przedkłada Ministrowi Edukacji Narodowej propozycję odbiurokratyzowanie procedur dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
[zapoznaj się z propozycją OSKKO; pobierz dokumenty]


STANOWISKO OSKKO      Odpowiedź MEN

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektu z dnia 24 listopada 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego przedłużenia o dwa lata terminu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

[zobacz inne konsultacje]


KONSULTACJA OSKKO      Odpowiedź MEN
OSKKO otrzymało odpowiedź MEN na stanowiska ws. pięciu rozporządzeń dotyczących kształcenia zawodowego: ws. egzaminów eksternistycznych; ws. publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; ws. podstawy programowej kształcenia w zawodach; zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
[zobacz inne konsultacje]


KONSULTACJA OSKKO      Odpowiedź MEN

Projekt rozporządzenia MEN ws. dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

[zobacz inne konsultacje]


KONSULTACJA OSKKO      Nowy projekt przedstawiony przez MEN
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

[zobacz inne konsultacje]


PUBLIKACJA CZŁONKA OSKKO

Zapraszamy do lektury artykułu nadesłanego przez Renatę Podgórską, członka OSKKO, pt. "Różne oblicza konfliktu".


INICJATYWY CZŁONKÓW OSKKO

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi inicjatywami Członków OSKKO prowadzonymi m.in. za pośrednictwem naszego Forum.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do dalszej współpracy.

Partnerzy Główni Kongresu:

 

Partnerzy Kongresu:

 
 
 
 

 

 

 

 Google+  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel/fax (89) 527-95-14, dyrektor: tel/fax (89) 527-20-52;
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505