BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 lipiec 2017 r.
 

UWAGA - przed nami

XII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO*, Kraków, 16-18.09.2017 r. 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/
 

Spotkanie delegatów Konferencji OSKKO z Minister Edukacji, 29.05.2017 r.

W dn. 29 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie delegatów OSKKO z Ministrem Edukacji Narodowej, Anną Zalewską, podczas którego ustalono m. in. plan spotkań ministra i przedstawicieli MEN z uczestnikami XII Kongresu Zarządzania Oświatą w Krakowie. Minister potwierdziła zamiar przybycia w tym roku na Kongres i wolę podjęcia współpracy w opracowaniu programu. Zaplanowano wspólnie następujące tematy MEN/OSKKO:

- Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej. Dyskusja. „Absurdy oświatowe”. Wizyta Anny Zalewskiej zaplanowana jest na drugi dzień Kongresu.
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zarys prac zespołu MEN. Dyskusja.
- Kształcenie zawodowe. Kształcenie nauczycieli.
- Finansowanie oświaty.

Lipiec – czy wszyscy odpoczywają?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

Siedemnaste OZNI - spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym otwarte dla wszystkich sympatyków OSKKO, uczestników dyskusji na Forum OSKKO, weteranów, "nowalijek", a także osób, które chcieliby oni zabrać ze sobą

14/15-18 czerwca 2017 r. w miejscowości Waszeta, w pobliżu Olsztynka, nad jeziorem Pluszne

http://www.oskko.edu.pl/ozni17/relacja.html

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2853#pst2853
 

XIV Konferencja OSKKO – 3-5 marca 2017 r. w Krakowie.

Materiały:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html
 

 XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

Materiały szkoleniowe, zdjęcia i filmy zostały umieszczane na stronie kongresu:

http://oskko.edu.pl/kongres/index.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

20 czerwca 2017 OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie Komunikatu Komisji Europejskiej "Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego".

MEN zostało zobowiązane do przygotowania stanowiska Rządu RP do ww. dokumentu.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58863&ux=148&pst=1#pst1

 

Projekty przepisów oświatowych – wietrzenie biurek MEN-owskich:

W czerwcu 2017 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – projekt z 30.05.2017 r. upubliczniony 2.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299055

2. Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno­‑komunikacyjnych – projekt z 9.06.2017 r. upubliczniony 13.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299400

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58789&ux=148&pst=1#pst1

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki – projekt z 31.05.2017 r. upubliczniony 13.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299401

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58791&ux=148&pst=1#pst1

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie  szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – projekt z 12.06.2017 r., upubliczniony 13.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299404

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58795&ux=148&pst=1#pst1

5. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – projekt z 12.06.2017 r., upubliczniony 13.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299405

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58796&ux=148&pst=1#pst1

6. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – projekt z 6.06.2017 r. upubliczniony 13.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299406

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58797&ux=148&pst=1#pst1

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – projekt z 13.06.2017 r. upubliczniony 14.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299452

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58468&ux=148&pst=4#pst4

8. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – projekt z 8.06.2017 r. upubliczniony 14.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58469&ux=148&pst=13#pst13

9. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach– projekt z 9.06.2017 r. upubliczniony 14.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58523&ux=148&pst=12#pst12

10. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – projekt z 12.06.2017 r. upubliczniony 14.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299457

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58803&ux=148&pst=1#pst1

11. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – projekt z 14.06.2017 r. upubliczniony 19.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299503

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58817&ux=148&pst=7#pst7

12. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – projekt z 13.06.2017 r. upubliczniony 26.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299752

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58863&ux=148&pst=1#pst1

13. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – projekt z 26.06.2017 r., upubliczniony 27.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299850/katalog/12441652#12441652

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58866&ux=148&pst=1#pst1

14. Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – projekt z 26.06.2017 r., upubliczniony 27.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299859

15. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – projekt z 29.06.2017 r. upubliczniony 30.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300001

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58880&ux=148&pst=2#pst2

16. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – projekt z 28.06.2017 r. upubliczniony 30.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300002

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58881&ux=148&pst=1#pst1

17. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – projekt z 28.06.2017 r. upubliczniony 30.06.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300004

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58882&ux=148&pst=1#pst1

 

Rekomendujemy :

 „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

Szkoła trenerów i stopnia

http://strefapotencjalu.pl/szkola-trenerow-i-stopnia/

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 26 maja 2017 r. liczyła 5052 osoby.

W styczniu 2017 r. przyjęto 19 osób, w lutym 15, w marcu 30, w kwietniu 0, w maju 22, a w czerwcu 6  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2017 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W czerwcu 2017 r. ciągle dominują wątki dotyczące zmian w oświacie, szczególnie wejścia w 1 września 2017 r.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10283#pst10283

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – pp do uchwały opiniowanie programow przez rp http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58814&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w czerwcu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 15.06.2017 r., godz. 12.00-13.00 zawitało na forum 3180 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2412 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2003 r. - OLGIE wolontariat w szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4142&ux=148&pst=31#pst31

Na stronie forum OSKKO do końca czerwca 2017 r. znajdowało się 57.365 wątków i 910.292 wypowiedzi.

Czerwiec 2017 r. przywitał na forum Paweł32 wątkiem – poprawkowy zsz

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58735&ux=148&pst=4#pst4

toczy się wątek aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu......

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2853#pst2853

powrócił wątek 2katarzyna gdzie na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

beera książki na wakacje?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=215#pst215

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek:

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=172#pst172

aleksandra2008 – Czy takie cudo dostaliście? [Informacja publiczna]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58383&ux=148&pst=48#pst48

mbyks61 – dotacja na podręczniki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55139&ux=148&pst=126#pst126

DYREK – wyszukiwanie komentarzy - "szukaj"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27206&ux=148&pst=41#pst41

 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2017 r. (od 20 wypowiedzi):

MMM Świadectwa i arkusze ocen - 57 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58810&ux=148&pst=57#pst57

Momi Ocena z religii i etyki - 35 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56897&ux=148&pst=35#pst35

dyrsp Świadectwo z wyróżnieniem - 22 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22995&ux=148&pst=22#pst22

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2017 r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10283 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10283#pst10283

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – 2853 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2853#pst2853

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 717 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=717#pst717

Leszek – teksty ujednolicone – 484 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=484#pst484

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 424 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=424#pst424

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

beera książki na wakacje? - 215 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=215#pst215

2katarzyna gdzie na wakacje - 196 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 172 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=172#pst172

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

OLGIE wolontariat w szkole – założony 22.11.2003 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4142&ux=148&pst=31#pst31

beera książki na wakacje? – założony 27.06.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=215#pst215

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=424#pst424

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

2katarzyna gdzie na wakacje – założony 16.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10283#pst10283

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=484#pst484

dyrsp – świadectwo z wyróżnieniem – założony 15.06.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22995&ux=148&pst=22#pst22

Zola – mam ostatnio sporo głupich pytań - założony 3.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27192&ux=148&pst=78#pst78

DYREK – wyszukiwanie komentarzy - "szukaj" - założony 4.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27206&ux=148&pst=41#pst41

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

olesia – urlop dla poratowania zdrowia – założony 17.11.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34180&ux=148&pst=129#pst129

puma – Uzupełnienie etatu w innej szkole – założony 23.08.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39017&ux=148&pst=40#pst40

kazdun – klasyfikacja śródroczna-uczeń nieklasyfikowany – założony 7.12.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41249&ux=148&pst=48#pst48

izael – kto zastępuje dyrektora – założony 9.04.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42343&ux=148&pst=67#pst67

dorotagm – podziękowania, cytaty, dyplomy, wpisy do książek – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43003&ux=148&pst=19#pst19

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=717#pst717

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=172#pst172

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – założony 15.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2853#pst2853

Iwona Domżalska – Szkolny zestaw programów i podręczników. – założony 2.10.2012 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49467&ux=148&pst=34#pst34

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca czerwca 2017 r. – 1533 pliki.

W czerwcu br. zamieszczono 4 pliki.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2017 r. – według stanu pobrań na koniec czerwca 2017 r.:

- styczeń 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Marka Pleśniara Materiały OSKKO: komplet dokumentów ws. składanych dyrektorom w styczniu 2017 r. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO – dotąd 2597 pobrań,

- luty 2017 r. – 0 plików,

- marzec 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Dubois - Arkusz organizacyjny dla SP i GM w jednym dotąd 890 pobrań,

- kwiecień 2017 r. – jedyny plik zamieszczony przez dropsa - Plik zamieszczony przez Dubois pozwoliłam sobie troszkę rozszerzyć. Mam nadzieję, że Dubois nie ma nic przeciw:) dotąd 568 pobrań,

- maj 2017 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez rzewę - wzory dokumentów kadrowych w związku ze specustawą dotąd 1070 pobrania,

Pliki zamieszczone w wymianie w czerwcu 2017 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.06.2017 r.

09.06.2017

Leszek

ujednolicony WdŻwR
Pobierz: 
Rozp_MEN-WDŻR-ze_zm. 1.09.2017.zip* (9 KB)

    304

11.06.2017

Jacek

Aktualne na 11.06.2017 r. druki w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego
Pobierz: 
Druki w postępowaniu kwalifikacyjnym na kontraktowego.zip* (186 KB)

380

14.06.2017

Leszek

ujednolicone nauczanie religii i etyki od 1.09.2017 r.
Pobierz: 
Rozp_MEN-nauka_religii i etyki-1-09-2017.zip* (13 KB)

143

26.06.2017

Leszek

Ujednolicona edukacja dla bezpieczeństwa - wg stanu na 1.09.2017 r. Pobierz: Rozp. MEN - edukacja dla bezpieczenstwa-1-09-2017.zip* (8 KB)

55

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na maj i czerwiec 2008 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 9 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2008 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 595 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar ZLOT forumowiczów '2008 - OZNI 8 - zapisy rozpoczęte

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29566&ux=148&pst=745#pst745

2. tegie  – Porady dla młodych (stażem) dyrektorów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30117&ux=148&pst=214#pst214

3. jolik1  Strajk nauczycieli - raz jeszcze.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30452&ux=148&pst=206#pst206

4. fisz2 uważam, że niejasność z ramówką końcem kwietnia to skandal

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29883&ux=148&pst=196#pst196

5. grażka  – Projekt reformy podstawy programowej

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29641&ux=148&pst=129#pst129

6. Marek Pleśniar Konsultacja OSKKO. Rozporządzenie - świadectwa, dyplomy 10-10-07

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26516&ux=148&pst=112#pst112

7-8. aza – nie ma dodatku wychowawczego w przedszkolach .....

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27964&ux=148&pst=105#pst105

7-8. dyrsp ZNP spór zbiorowy -żądania i co dalej?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29781&ux=148&pst=105#pst105

9. anna100 – Konkurs na dyrektora cd.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30083&ux=148&pst=100#pst100

10. Belusia  – Podwyżka dla dyrektorów szkół!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30568&ux=148&pst=98#pst98

W czerwcu 2008 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 695 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Magosia  Rada klasyfikacyjna- dylematy różne:-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30876&ux=148&pst=152#pst152

2. Jolka N – Wcześniejsza emerytura

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18049&ux=148&pst=130#pst130

3. AgnieszkaS  "Spadochroniarze" w kształceniu zintegrowanym

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30213&ux=148&pst=126#pst126

4. Magosia – Sprawdzian SP - wyniki?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30615&ux=148&pst=123#pst123

5. Robi65 – Koniec bonu?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26727&ux=148&pst=118#pst118

6. beera Debata w Gazecie Prawnej - KN

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30260&ux=148&pst=110#pst110

7. Xiga – Dziś o 10.50 mam konkurs na stanowisko dyrektora... Chyba...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30495&ux=148&pst=100#pst100

8-9. jaris wdż w arkuszu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30850&ux=148&pst=96#pst96

8-9. bosia  – religia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29754&ux=148&pst=96#pst96

10. Magosia – Forumowicze i członkowie OSKKO - spotkania z P.Hall

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30638&ux=148&pst=91#pst91

 

Prawo:

W czerwcu 2017 r. ukazały się 243 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 137 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W czerwcu 2017 r. ukazało się 9 tekstów przepisów w zakresie prawa oświatowego.

1. 5 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1083 rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – weszło w życie 6 czerwca 2017 r.,

2. 9 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1117 rozporządzenie MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

3. 9 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1125 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – wchodzi w życie 1 września 2017 r. (z wyjątkami),

4. 14 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1147 rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

5. 19 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1155 rozporządzenie MEN z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka – wchodzi w życie 4 lipca 2017 r.,

6. 22 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1189 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

7. 26 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1239 rozporządzenie MEN z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

8. 19 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1268 rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport – wchodzi w życie 13 lipca 2017 r.,

9. 30 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1292 ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

– w art. 1 zawarto zmianę ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dodano art. 90v – wchodzi w życie 1 września 2017 r.

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Sztandar gimnazjum:

(1) Od września SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI.

Szkoła podstawowa i gimnazjum mają patronów, różnych. Czy dobrze rozumiem:

 -sztandar gimnazjum do izby pamięci, hymn - w kronice.

-cała społeczność szkolna korzysta z obrzędowości szkoły podstawowej.

Tak?

(2) co do zasady -> tak 

będą Was obowiązywały zapisy statutu ośmioletniej szkoły podstawowej

 (3) Smutne to bardzo. Ja też mam sztandar, całkiem nowy. I tez go czeka taki los. OP wprawdzie coś przebąkiwał o zmianie patrona SP do której nas włączają na "naszego", ale chyba ustawa  na to nie pozwala.

(4) U nas gimnazjum włączone do SP postanowiło umieścić sztandar w auli (w gablocie) i nadać jej imię patrona. Uważam, że to dobry pomysł. Pamięć i symbole zostają. Nadmieniam, że budynki są osobne.

(5) a my mamy jeden sztandar dla szkoły podstawowej i gimnazjum, bo obie szkoły mają to samo imię i są w tym samym Zespole Szkół

to co mamy zrobić? wypruć nazwę gimnazjum? 

na dzisiaj uważam, że zostawimy sztandar i będziemy używać go w takim stanie jakim jest nawet gdy gimnazjum już nie będzie

(6) dobre pytanie dla PM :-)

(7) Zbliża się koniec roku, a uczniowie "biją się" o sztandar, bo to wielki honor w naszej szkole być w poczcie. I co mam im powiedzieć? Że nie będzie sztandaru gimnazjum? A może tak sobie zinterpretować Art. 129 Ustawy wprowadzającej (Prawo oświatowe), żeby można było jeszcze dwa lata to "pociągnąć".

 

 (8) Nie dodałem, że jesteśmy zespołem szkół i gimnazjum wchłania podstawówka, która ma swój sztandar

 (9) Jesteśmy zespołem (sp i gm). Każda szkoła ma swoje imię i sztandar, obrzędowość.

Uczniom bardzo zależy na utrzymaniu odrębności w tym zakresie, zatem umówiliśmy się  z radą pedagogiczną i SU, że przez dwa kolejne lata będziemy "używali" sztandaru gimnazjum na naszych wewnętrznych imprezach. Wiem, że to niekoniecznie zgodne z prawem w tym zakresie obowiązującym, ale wydaje się logiczne.

Jeden z posłów powiedział: "nad prawem jest dobro narodu". Dostał owacje na stojąco.

Zawsze można się na to powołać :-)))

 (10) U mnie tak samo - nie po to zabiegaliśmy o sztandar, budowaliśmy tradycję szkoły, ceremoniał itp., żeby teraz powiedzieć uczniom gimnazjum, że to już nieważne i sztandar możemy schować w szafie - dopóki będą oni, będzie i sztandar,  na każdej uroczystości, nie tylko wewnętrznej - przynajmniej tyle możemy zrobić, by świat wartości jaki wpajaliśmy im od podstawówki nie wywrócił się zupełnie. A chować nie zamierzamy go wcale - będzie w tej samej gablocie w której jest.

(11) ależ tak właśnie powinno być!

nie tylko nie jest to niezgodne z prawem ale wręcz właśnie takie rozwiązanie miał ustawodawca na myśli pisząc specustawę:

niezależnie od tego co się stanie z gimnazjum 1.09.2017: czy zostanie włączone do innej szkoły, czy zostanie przekształcone w inną szkołę czy też będzie sobie funkcjonować aż do całkowitego wygaszenia uczniowie tego gimnazjum nadal będą uczniami gimnazjum i nadal będą uczęszczać do gimnazjum - art 129 ust 9 i 10 specustawy

zatem nie tylko zachowany może być 9 (a nawet powinien!) ceremoniał gimnazjum ale uczniowie są oceniani wg dotychczasowych zasad niezależnie od tego czy zasady obowiązujące w sp są podobne czy nie, a nawet powinni zachować swój samorząd uczniowski

oni są nadal uczniami gimnazjum - nie przepisuje się ich do księgi uczniów sp, nie zmienia się nic w ich arkuszach ocen itd.

oczywiście nie ma gimnazjum jako szkoły (jak zostaje włączone czy przekształcone) wobec tego statut gimnazjum traci moc 30.11.2017 ale wszystkie te uregulowania powinny zostać wpisane do statutu sp

no i... do #01 - szkoła podstawowa, do której zostało włączone gimnazjum jest nadal tylko szkołą podstawową (tego, że są w jej strukturze klasy gimnazjalne nie umieszcza się w nazwie tej szkoły!)

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać Żarty wakacyjne  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za długi list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go przeczytam”.

2. Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!

3. Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli…

4. Do Kowalskich na wakacje przyjechała babcia i pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?
- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i wykąpie.

5. Dziewczynka zwraca się do bibliotekarki w czytelni:
- Proszę o jakąś książkę na wakacje, na którą jestem stanowczo za mała.

Leszek Zaleśny