Składki członkowskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego.

 

W 2024 składka członkowska OSKKO wynosi:

  • dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł)

  • dla emerytów i rencistów: 10 zł.

 

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP):

80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty

ul. Żniwna 58

10-811 Olsztyn 

 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

  • imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

  • danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

  • odbiorcy: nazwa, adres.

 

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt: