Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty


zorganizowało po raz piąty
 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:  DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I  ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM
 

Pod patronatem

Ministra Edukacji Narodowej Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty
pismo MEN, nr. DKS-II-KW0490-164/2010


 

Udział w Kongresie wzięło 839 uczestników. Obrady, w tym Moduł Dyrektorski i Samorządowy odbyły się w dniach: 22-24.09.2010, w PWSBiA w Warszawie.Partnerzy medialni:

           Partnerzy główni wspierający Kongres:

     
 

 

 

Konkurs firm Voltex i Epson - kliknij aby dowiedzieć się więcej.


Powstaje relacja z Kongresu - strona jest na bieżąco aktualizowana.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem obrad, oraz do pobrania dostarczonych przez prelegentów materiałów i prezentacji.
 

Rozpoczęcie obrad V Kongresu Zarządzania Oświatą

22 września 2010 r. w auli "Chopin" PWSBiA w Warszawie rozpoczął się V Kongres Zarządzania Oświatą - największe doroczne spotkanie polskich dyrektorów szkół i placówek oświatowych, samorządowców zarządzających oświatą, przedstawicieli instytucji państwowych. Udział w kongresie wzięło 849 osób.

Kongres został zorganizowany przez największa polską organizację kadry kierowniczej oświaty - Ogólnopolskie Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, które zrzesza ponad 4500 członków.

Obrady otworzyli: Ryszard Sikora, Przewodniczący KR OSKKO i Marek Pleśniar, Prezes OSKKO. Życząc zebranym owocnych obrad i interesujących wykładów, M. Pleśniar powitał licznie przybyłych kuratorów oświaty, przedstawicieli samorządów całego kraju, organizacji pozarządowych, gości zagranicznych.

Podziękował za udzielony spotkaniu patronat Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz za trzyletni udział i wsparcie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Zwrócił uwagę na coroczny udział setek stałych bywalców - uczestników Kongresu.

Następnie wystąpiła Jolanta Lipszyc, Dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy która powitała przybyłych w Warszawie w imieniu swoim i Prezydenta m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 


Deutsch-Wagen-Tour. Akcja Instytutu Goethego.  

Przedstawiciel Instytutu Goethego przedstawił projekt „Deutsch-Wagen-Tour” skierowany do uczniów, nauczycieli, studentów, rodziców, dyrektorów szkół oraz wszystkich osób, które interesują się językiem niemieckim. 24 kwietnia 2009 r. wyruszyło w Polskę pięć samochodów oznakowanych logo "Deutsch Wagen Tour". Lektorzy prezentują szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.
zobacz całą relację>>


Specjalne potrzeby edukacyjne.
Emilia Wojdyła, Z-ca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN.
 


Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym.
Dr Grzegorz Mazurkiewicz, koordynator projektu MEN ds. modernizacji nadzoru pedagogicznego. 
 

 


 


Wdrażanie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
William Mosakowski, Christen Hunter, Łukasz Nowak. PCG, USA. 

Prezentacja do pobrania

W trakcie wykładu omówione zostały liczne podobieństwa między polskim i amerykańskim systemem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami, a co za tym idzie strategie skutecznego wdrażania zmian w tym obszarze. Przedstawiciele Public Consulting Group poruszyli również inne ważne kwestie, takich jak monitorowanie jakości wprowadzanych zmian, czy organizacja pracy szkolnych zespołów, które mogą stać się przedmiotem dyskusji w Polsce w nadchodzących latach. zobacz całą relację>> 

Model rozliczalności i wsparcia dla szkół i dystryktów stanu Massachusetts.
Dr Karla Brooks Baehr, Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education. USA.

Prezentacja do pobrania

Tematem wykładu był Model Rozliczalności i Wsparcia dla Szkół i Dystryktów Stanu Massachusetts. Wykład rozpoczął się od przekazania podstawowych informacji, na tle których omówiony został powyższy model.

Systemu administracji oświatowej w Massachusetts został przedstawiony na wykresie. Uprawnieni do głosowania wybierają stanowe władze ustawodawcze oraz gubernatora. Gubernator mianuje Sekretarza ds. Edukacji, który ma zadanie koordynować edukację wczesnodziecięcą, K-12 oraz szkolnictwo wyższe.

Gubernator mianuje również 9 członków Rady ds. Edukacji Podstawowej i Średniej, którzy z kolei wybierają Komisarza ds. Edukacji Podstawowej i Średniej. Wspólnie z Radą, Wydział Edukacji Podstawowej i Średniej ustanawia regulacje i wskazówki obowiązujące we wszystkich dystryktach szkolnych. Każdy dystrykt ma własną Radę Szkolną. Rada ta wybiera Inspektora Oświatowego, Inspektor zaś mianuje dyrektorów w poszczególnych szkołach w swoim dystrykcie. zobacz całą relację>>


Spotkanie z Sekretarzem Stanu MEN, Krystyną Szumilas.
System wspierania placówek oświatowych, kierunki polityki oświatowej państwa.

Sekretarz Stanu, Pani Krystyna Szumilas, przedstawiła w swojej prezentacji system wspierania szkół w Polsce. Prezentacja była podzielona na dwie części: „system wspierania rozwoju szkół w Polsce - czym dysponujemy” i „system wspierania rozwoju szkół w Polsce - gdzie zmierzamy”.

W pierwszej części wykładu dokonana została analiza obecnego systemu wpierania szkół, obejmującego doskonalenie nauczycieli (wyspecjalizowane instytucje - placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki

pedagogiczne - doradców metodycznych i środki finansowe zagwarantowane na realizację zadań dotyczących doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli) oraz  wsparcie instytucjonalne (poradnie psychologiczno–pedagogiczne). zobacz całą relację>>


Nauczanie jako profesja.
Dr Julie Meltzer, PCG, USA.
 

Prezentacja do pobrania 

Dokument PDF do pobrania

W czasie wykładu poruszono tematykę rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzmacniania pozycji nauczania jako profesji z opisaniem przykładów. Rozważono kilka głównych zagadnień: bazę wiedzy, ewaluację nauczycieli, doskonalenie zawodowe, wynagrodzenie, ścieżki kariery i wdrożenie odpowiedniej polityki. Dla lepszego zobrazowania zagadnień, założenia poparto przykładami.

Analizując zagadnienie bazy wiedzy, rozważano co nauczyciele powinni wiedzieć i umieć robić – wymaga się od nich nie tylko wiedzy merytorycznej  i doświadczenia, ale także zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w społeczności osób uczących się. zobacz całą relację>>


E-dziennik to nie wszystko
Łukasz Ludwina, VULCAN.

 

Konstruowanie programów wspierania rozwoju dzieci pięcioletnich w przedszkolach.
Dr Anna Mikler-Chwastek, APS.

Prezentacja do pobrania

Zgodnie z zasadami sztuki pedagogicznej wspieranie rozwoju jest potrzebne każdemu dziecku, bez względu na wynik, jaki uzyskało podczas badania kompetencji. W każdej grupie (klasie) znajdą się dzieci o przeciętnych możliwościach i zdolnościach - około 50%, około 25% będą stanowiły przedszkolaki o kompetencjach wybitnych (ponadprzeciętnych), zaś statystycznie 25% każdej grupy to dzieci, które będą miały trudności w jakiejś sferze funkcjonowania. Tej grupie poświęcony był wykład dr Anny Mikler-Chwastek. zobacz całą relację>>


Analiza struktury zatrudnienia i wynagrodzeń – jak racjonalnie wydatkować pieniądze?
Janusz Pawłowski – Główny Analityk, Mariusz Tobor – Manager Działu Doradztwa Oświatowego, VULCAN  
 

Informacje JST o stanie realizacji zadań oświatowych.  
Dr Jan Herczyński, UW, koordynator projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu regionalnym i lokalnym".

Prezentacja do pobrania 


Model działania oparty na zadawaniu pytań:  praca z danymi jako wsparcie nadzoru, rozliczalności oraz efektywności pracy szkół.
David Ronka, Małgorzata Marciniak, PCG, USA.

Prezentacja do pobrania 

Tekst PDF do pobrania

Dzięki pracy z danymi możliwe jest formułowanie adekwatnej i efektywnej polityki edukacyjnej oraz pomiar skuteczności programów i interwencji w obszarze edukacji. Dane można również wykorzystać do pomiaru

postępów w nauce poszczególnych uczniów, wspierania pracy nad rozwojem programów nauczania, określania efektywnej alokacji środków i przekazywania społeczności informacji dotyczących postępów w rozwoju sytuacji. Jednak mimo korzyści, możliwych do uzyskania dzięki efektywnej pracy z danymi, wiele szkół ma wciąż problemy z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane. zobacz całą relację>>


Metoda projektu w gimnazjum. Prezentacja nowego poradnika ORE.
Andrzej Jasiński, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 

Priorytety MEN w zakresie wychowania przedszkolnego
Aleksander Tynelski – Naczelnik Wydziału Wspierania Rozwoju Dziecka i Edukacji Przedszkolnej w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN.

 


Nowa formuła nadzoru w szkole niepublicznej.
Zygmunt Puchalski – wiceprezes ZG Społecznego Towarzystwa Oświatowego.


Kontrola zarządcza.
Ewa Halska, Zarząd OSKKO. Szkolenie.

Prezentacja do pobrania (wersja ppsx - PowerPoint 2007)

Prezentacja do pobrania (wersja ppt - PowerPoint 2003, 2002, 2000)

Skrypt z wykładu

Prowadząca przybliżyła zebranym praktykę prowadzenia kontroli zarządczej w szkole, zwróciła też uwagę na 

niepotrzebne komplikowanie tego procesu przez dyrektorów. Istota kontroli zarządczej nie polega na tworzeniu i sprawdzaniu różnego rodzaju procedur, ale na wprowadzaniu w życie efektywnego, skutecznego, zgodnego z prawem i adekwatnego do potrzeb stylu zarządzania opartego na przemyślanej koncepcji podejmowanych przez pracowników działań, które będą przyczyniały się do usprawniania pracy w sferze administracyjno –finansowej. Można powiedzieć, że kontrola zarządcza zawiera w sobie element porządkujący i w ten sposób przyczynia się do osiągnięcia kolejnego celu; racjonalnego gospodarowania czasem pracy, czyli spełnia swoją rolę.


Spotkanie z Sekretarzem Stanu MEN, Krystyną  Szumilas.
Problemy oświaty samorządowej
.

Zebrani, w rozmowie z Panią minister, poruszyli między innymi problem kolegiów nauczycielskich i ich współpracy ze szkołami wyższymi, dla zapewnienia pełnego wykształcenia nauczycieli. Kolegia nawiązują umowy ze szkołami wyższymi w tym celu. Mówiono też o zagrożonych szkołach uzdrowiskowych, których losem coraz mniej są zainteresowani właściciele po prywatyzacji.
zobacz całą relację>>


E-strategia 3.0. w oświacie.
Marek Konieczniak – Dyrektor ds. Rozwoju w firmie VULCAN.
 

Strategie rozwoju zawodowego nauczycieli.
Dr Julie Meltzer. PCG, USA.

Prezentacja do pobrania 

Słuchacze mieli okazję wysłuchać wykładu poruszającego tematykę strategii rozwoju zawodowego nauczycieli i zapoznać się ze strategiami rozwoju. Efektywny rozwój zawodowy nauczycieli wpływa na poprawę nauczania i uczenia się. W Stanach Zjednoczonych funkcjonują różne, oparte na badaniach, strategie rozwoju zawodowego nauczycieli, które można powiązać z zaangażowaniem nauczycieli i nauką uczniów. Każda z nich okazała się skuteczna na wszystkich poziomach nauczania, w różnego rodzaju placówkach, pod warunkiem, że uzyskała

odpowiednie wsparcie ze strony kierownictwa szkoły. Strategie te mają trzy podstawowe cechy, które gwarantują im skuteczność: integrują teorię uczenia się osób dorosłych, równoważą wsparcie i rozliczalność oraz są nieodłącznym elementem codziennej pracy. zobacz całą relację>>


Przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola w praktyce.
Barbara Rzemieniecka, Białystok

.

Praktyka prawna oświatowej administracji samorządowej.
Ewa Czechowicz, Zarząd OSKKO. 

Prezentacja do pobrania
 


Kierunki polityki oświatowej państwa
Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej, Katarzyną Hall.

Katarzyna Hall w szerokiej perspektywie przedstawiła zmiany, które zachodzą w polskiej edukacji. Zapoznała zebranych z prezentacją przygotowaną na seminarium ministrów edukacji państw europejskich „Rozwijanie kompetencji młodzieży w Polsce – doświadczenia i perspektywy”.

Pomiar PISA dotyczący kompetencji dokonywany w latach 2000 – 2006 wskazał, że w Polsce nastąpił największy w UE wzrost osiągnięć 15-latków w czytaniu. W latach 2000 – 2003 wzrosły przede wszystkim kompetencje uczniów słabych i najsłabszych; 2000 – 2006  znacząco zmniejszyła się liczba uczniów słabych w czytaniu. W latach 2000 – 2003 nastąpiło zmniejszenie zróżnicowanie osiągnięć 15-latków między szkołami - najbardziej istotna zmiana  w krajach UE i OECD. zobacz całą relację>>


Zakończenie V Kongresu Zarządzania Oświatą

Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej zakończyły brawa zebranych. Marek Pleśniar, prezes OSKKO, dziękując Katarzynie Hall za wystąpienie powiedział, że OSKKO zawsze może liczyć na spotkanie z Minister.

Następnie głos zabrała Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Joanna Berdzik. Stwierdziła że dyrektorzy i ich nauczyciele mogą liczyć na wsparcie ORE, które w tym celu zostało powołane.

Prowadzący spotkanie przypomniał, że wszystkie wcześniejsze edycje naszego Kongresu były prowadzone przez przedmówczynię – dotychczasową Prezes OSKKO.

Kończąc obrady, Marek Pleśniar zaprosił na podium ekipę kongresową - członków OSKKO i pracowników Biura OSKKO, którzy przyczynili się do powstania Kongresu i przez wiele miesięcy organizowali to wydarzenie.

Dzięki społecznej pracy działaczy Stowarzyszenia powstało największe polskie spotkanie kadry kierowniczej oświaty, które od pięciu już lat odwiedza przeciętnie tysiąc uczestników i gości.

Na tym obrady piątego Kongresu Zarządzania Oświatą zakończono.

 


Organizatorzy Kongresu

Kongres zawdzięcza swoje istnienie pracy wielu osób - członków Stowarzyszenia, pracowników Biura OSKKO, przyjaciół z instytucji centralnych, kuratoriów, samorządów. Zarząd OSKKO pragnie serdecznie podziękować za pracę Koleżanek i Kolegów, za ich twórczy wkład w rozwój Kongresu Zarządzania Oświatą.

Organizatorzy:

Biuro OSKKO: Marek Pleśniar (szef Kongresu, prezes OSKKO), Jolanta Zglejc, Katarzyna Wojciechowska, Tomasz Fiedorowicz. 
Ekipa pracująca społecznie: Joanna Berdzik (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, wieloletnia prezes OSKKO); członkowie Zarządu: Ewa Czechowicz (Sekretarz), Ewa Halska,  Bogna Skoraszewska, Andrzej Jasiński (Skarbnik), Leszek Zaleśny; Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora (Przewodniczący), Anna Burec-Kobiałka, Sławomir Lipiński; działacze Stowarzyszenia: Beata Domerecka,  Joanna Jasiak, Małgorzata Cołokidzi, Dorota Kulesza, Izabela Leśniewska, Alicja Kapcia,  Elżbieta Rakoczy, Danuta Sikora,  Krzysztof Kaźmierczak, Jerzy Kostyła,  Jacek Rudnik, Piotr Sobczyk, Piotr Tałan.


Partnerzy wspierający Kongres:

 

         
           


Wystawcy:

                     


Noclegi uczestnikom Kongresu zapewniła sieć hoteli Start

 

Kontakt z organizatorem:

tel/fax1: (89) 527-95-14, tel/fax2: (89)527-20-52

kom1: biuro kongresu -  513-057-820, 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: oskko@oskko.edu.pl