Europejska polityka life-long learning jako wyzwanie dla kształcenia nauczycieli.
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński.

Grażyna Prawelska-Skrzypek omówiła główne zagadnienia europejskiej polityki Life-Long Learning (LLL), a także przedstawiła polską sytuację kształcenia nauczycieli. Rozpoczynając wykład, odniosła się do współczesnych realiów postępujących technologii i globalizacji, w warunkach których ciągłe kształcenie się jest niezbędne.  Co więcej, nie wystarcza już tylko kształcenie formalne. XXI wiek wymaga otwartości oraz samodzielności i kreatywności w sposobie nabywania wiedzy. Należy podejmować nowe wyzwania, wzmacniać kompetencje i kwalifikacje ludzi – jako najważniejszy kapitał. Konieczne jest holistyczne podejście do kwestii „uczenia się”.  Polityka edukacji publicznej musi równoważyć trzy sposoby nauki: edukację formalną, która stanowi jedynie bazę do nabywania nowych kompetencji, pozaformalną oraz nieformalną. Jądrem koncepcji LLL jest rozwój kompetencji, a szczególnie kompetencji kluczowych, do których zaliczyć można m.in. komunikowanie się w języku ojczystym oraz w języku obcym, myślenie matematyczne, umiejętność uczenia się oraz posługiwania się ICT, umiejętności społeczne, przedsiębiorczość czy ekspresję kulturalną. W związku z tym europejska polityka LLL skupia się na wprowadzeniu kultury ewaluacji, indywidualizacji procesu kształcenia, nakierowaniu na osiąganie określonych efektów kształcenia, rozumianych jako wyznacznik kompetencji.

Prowadząca ujęła Life-Long Learning zarówno jako wyzwanie, jak i szansę dla nauczycieli. Z jednej strony wymaga ono pracy nad sobą, innego podejścia do nauki i ciągłego rozwoju. Z drugiej zaś stwarza nowe możliwości w sektorze edukacji nieformalnej na skutek dywersyfikacji rynku pracy. Omówione zostały też propozycje zmian kształcenia nauczycieli w Polsce. Najnowsze rozporządzenie z 2011 roku dotyczy zmniejszenia liczby godzin przewidzianych na specyficzne kształcenie nauczycieli oraz zwiększenia nacisku na kompetencje merytoryczne. Zmiany wydają się być konieczne, gdyż jak wynika z Raportu o Stanie Edukacji z 2011 roku - nauczyciele nie są przygotowani do wyzwań współczesnej rzeczywistości i z trudnością odnajdują się w różnych środowiskach pracy. Przedstawiono także braki działającego obecnie systemu edukacji, do których zaliczono m.in. brak weryfikowania kompetencji przy naborze na studia, zbyt teoretyczne i bierne kształcenie oraz brak dalszego monitoringu losów absolwentów. Jest jednak szansa, iż nowe regulacje wprowadzą zmiany w tym zakresie.