Praca z danymi w celu poprawy pracy szkoły i osiągnięć uczniów – Projekt UE DATAUSE.
Małgorzata Marciniak, Joshua Romaneo, Public Consulting Group.

Pobierz prezentację (pdf)

Przedstawiciel firmy Public Consulting Group, Joshua Romaneo, rozpoczął spotkanie od zwrócenia uwagi na pewne alarmujące dane dotyczące gorszych wyników pewnych grup uczniów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce oraz wyjaśnił, że firma inwestuje w poprawę edukacji w tych obszarach poprzez pracę z danymi. Zaproponował słuchaczom, aby wyobrazili sobie, że na każdym szczeblu od władzy centralnej, poprzez samorządy, aż po dyrektorów i nauczycieli wszyscy codziennie wykorzystują dane, aby poprawić wyniki uczniów. Projekt UE DATAUSE w ramach programu Comenius ma na celu przygotować nauczycieli do pracy z danymi i zweryfikować hipotezę mówiącą, że taka praca może poprawić efekty kształcenia.

Następnie głos zabrała Małgorzata Marciniak, która przedstawiła przebieg realizacji tego projektu. Pierwszym z zadań było stworzenie bazy teoretycznej opisującej jakość pracy z danymi w szkołach 5 krajów: Polski, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. Przeprowadzono badania i na podstawie ich wyników opracowano czynniki sprzyjające lub hamujące pracę z danymi, cele pracy z danymi, a w efekcie teorię pracy z danymi, która może wpłynąć na poprawę wyników szkoły. Kolejnym krokiem było powołanie w dwóch wybranych szkołach w Polsce zespołów uczących się pracy z danymi i przekazujących tę wiedzę pozostałym nauczycielom. Obecna na sali dyrektorka Gimnazjum nr 26 w Łodzi biorącego udział w projekcie podkreśliła, że dzięki niemu szkoły mogą nauczyć się wykorzystywać ogromny potencjał i materiał jakim dysponują. Następnym etapem projektu było dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji w szkołach. Raport z przeprowadzonych ankiet sygnalizuje, że choć istota pracy z danymi jest dostrzegana, to wciąż brak jest kompetencji wśród nauczycieli. Stworzono więc kurs doskonalenia zawodowego w zakresie modelu pracy z danymi, jaki powinien zostać wdrożony w szkole. Model ten opiera się na zadawaniu konkretnych pytań w kolejnych etapach pracy:  przygotowaniu, odkrywaniu problemu, jego diagnozowaniu, działaniu i ewaluacji, na które odpowiedzi odnajdujemy wykorzystując dane. Proces ten jest cykliczny, a jego szczególnie ważnym elementem jest diagnoza problemu, która często jest pomijania i zastępowana pozbawionym refleksji działaniem. Jedna ze słuchaczek, dyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, zwróciła uwagę na brak narzędzi do wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców z danymi. Prowadząca potwierdziła, że dane są ważne także dla uczniów i rodziców, gdyż czynią ich bardziej świadomymi i przeszła do prezentacji podzielonego na moduły kursu doskonalenia a także przykładowych narzędzi do pracy z danymi, takich jak katalog danych czy metoda potrójnego pytania „dlaczego?”.

Ostatnim z etapów projektu jest rozpowszechnianie rezultatów badań na temat pracy z danymi, o którym opowiedział Joshua Romaneo. Powrócił do wizji codziennego wykorzystywania danych na każdym szczeblu, którą przedstawił we wstępie i podkreślił potrzebę stworzenia modeli pracy z danymi na każdym z tych poziomów. Zaznaczył, że model już opracowany jest uniwersalny i może być wykorzystany w innych instytucjach, a nawet krajach. Wiedza o nim i materiały do pracy są zaś sukcesywnie rozpowszechniane. Na koniec kolejny ze słuchaczy, dyrektor gimnazjum publicznego z Łodzi, zwrócił uwagę na brak wsparcia władz przy opracowywaniu danych i doskonaleniu nauczycieli w zakresie pracy z nimi, na czasochłonność takiej pracy, która może powodować opór nauczycieli i na potrzebą wprowadzenia na studiach nauczycielskich modułu przygotowującego do niej.