BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 maj 2017 r.
 

UWAGA - przed nami siedemnaste OZNI - spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym otwarte dla wszystkich sympatyków OSKKO, uczestników dyskusji na Forum OSKKO, weteranów, "nowalijek", a także osób, które chcieliby oni zabrać ze sobą – nabór rozpoczęty.

14/15-18 czerwca 2017 r. w miejscowości Waszeta, w pobliżu Olsztynka, nad jeziorem Pluszne.

Miejscem Zlotu będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Perkoz".

http://www.oskko.edu.pl/ozni17/

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58461&ux=148&pst=9#pst9

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2639#pst2639

 

Szkolenia OSKKO dla kadry kierowniczej - Prowadzenie i dokumentowanie spraw kadrowych w związku ze zmianami ustroju szkolnego:

Wrocław – 8 maja 2017 r.

Poznań – 9 maja 2017 r.

Gorzów Wlkp. – 10 maja 2017 r.

Szczecin – 11 maja 2017 r.

Gdańsk – 12 maja 2017 r.

 

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. praktyki sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacji do MEN

http://www.oskko.edu.pl/wniosek-oskko-arkusze-organizacji/

 

Dyrektor w Szkole - dodatek OSKKO do Biblioteki w Szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57789&ux=148&pst=7#pst7

Maj – sukcesów na egzaminach.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

 

XIV Konferencja OSKKO – 3-5 marca 2017 r. w Krakowie.

Materiały:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html

 

XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

Materiały szkoleniowe, zdjęcia i filmy zostały umieszczane na stronie kongresu:

http://oskko.edu.pl/kongres/index.html

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty przepisów oświatowych:

W kwietniu 2017 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – projekt z 31.03.2017 r. upubliczniony 3.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297001

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58372&ux=148&pst=13#pst13

2. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – projekt z 31.03.2017 r. upubliczniony 3.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297002

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58373&ux=148&pst=4#pst4

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – projekt z 27.03.2017 r. upubliczniony 3.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297004

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58374&ux=148&pst=5#pst5

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – projekt z 3.04.2017 r. upubliczniony 12.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297361

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58463&ux=148&pst=1#pst1

5. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – projekt z 12.04.2017 r. upubliczniony 12.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297362

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58464&ux=148&pst=4#pst4

6. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – projekt z 13.04.2017 r. upubliczniony 14.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297451

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58468&ux=148&pst=3#pst

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – projekt z 13.04.2017 r. upubliczniony 14.04.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58469&ux=148&pst=11#pst11

8. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – projekt z 12.04.2017 r. upubliczniony 19.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297559

9. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu – projekt z 12.04.2017 r. upubliczniony 19.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297560

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58486&ux=148&pst=1#pst1

10. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – projekt z 12.04.2017 r. upubliczniony 20.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297600

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58494&ux=148&pst=1#pst1

11. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  – projekt z 13.04.2017 r. upubliczniony 20.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297601

12. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego – projekt z 12.04.2017 r. upubliczniony 20.04.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297608

13. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego – projekt z 13.04.2017 r. upubliczniony 21.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297651

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58505&ux=148&pst=2#pst2

14. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach  – projekt z 20.04.2017 r. upubliczniony 25.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297750/katalog/12430402#12430402

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58523&ux=148&pst=4#pst4

15. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  – projekt z 25.04.2017 r. upubliczniony 27.04.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297851

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58544&ux=148&pst=2#pst2

16. Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych - MEN zaczyna prekonsultacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58553&ux=148&pst=1#pst1

 

Rekomendujemy :

IV Ogólnopolski Kongres Tutoringu jest przestrzenią spotkania pasjonatów wysokiej jakości edukacji i rozwoju. Tegorocznym hasłem jest „Siła spotkania”. 2-3 czerwca 2017 r. Warszawa

http://oskko.edu.pl/4kongres-tutoringu/index.html

„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

Szkoła trenerów i stopnia

http://strefapotencjalu.pl/szkola-trenerow-i-stopnia/

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 15 marca 2017 r. liczyła 5030 osób.

W styczniu 2017 r. przyjęto 19 osób, w lutym 15, w marcu 30, a w kwietniu 0  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2017 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W kwietniu 2017 r. ciągle dominują wątki dotyczące przede wszystkim przepisów wykonawczych związanych z organizacją nowego roku szkolnego, a tematy związane z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół biją rekordy zainteresowania.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków (przekroczył w październiku ubr. granicę 10000 wypowiedzi)  hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10236#pst10236

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Dojrzałość szkolna

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58427&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w kwietniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 11.04.2017 r., godz. 8.00-9.00 zawitało na forum 4164 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2386 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2005 r. - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=419#pst419

Na stronie forum OSKKO do końca kwietnia 2017 r. znajdowało się 57.051 wątków i 907.319 wypowiedzi.

Kwiecień 2017 r. przywitała na forum Miśka wątkiem – dyrektor szkoły niebędący nauczycielem

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58363&ux=148&pst=7#pst7

powrócił wątek aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu......

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2638#pst2638

powrócił wątek kinia2820 - Język angielski w oddziale przedszkolnym

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52939&ux=148&pst=146#pst146

Wertykal - Siedzę przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=217#pst217

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek:

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=168#pst168

AndrzejK - ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36630&ux=148&pst=72#pst72

Marek Pleśniar - BIULETYN INFORMACYJNY OSKKO

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19429&ux=148&pst=104#pst104

 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w kwietniu 2017 r. (od 20 wypowiedzi):

jareczek111 Wytyczne do opiniowania arkusza - 87 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58364&ux=148&pst=87#pst87

krynia45 opinia związków - 56 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58400&ux=148&pst=56#pst56

zemi Pismo do n-li o" zmianie " miejsca pracy - 39 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58444&ux=148&pst=39#pst39

kulka Zgoda na zatrudnienie - 31 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58397&ux=148&pst=31#pst31

Jot klasy łączone 2017/2018 - 28 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58394&ux=148&pst=28#pst28

aleksandra2008 Czy takie cudo dostaliście? [Informacja publiczna] - 28 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58383&ux=148&pst=28#pst28

tarek Kwalifikacje kiedyś uznane - 26 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58415&ux=148&pst=26#pst26

kinia2820 Ramowe plany nauczania - czy tak wg arkusza pewnej firmy? - 22 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58395&ux=148&pst=22#pst22

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w kwietniu 2017 r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10236 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10236#pst10236

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – 2638 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2639#pst2639

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 704 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=704#pst704

Leszek – teksty ujednolicone – 480 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=480#pst480

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 447 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 419 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=419#pst419

Kaja Arkusz organizacji pracy szkoły - 330 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58188&ux=148&pst=330#pst330

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

Wertykal - Siedzę przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki - 217 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=217#pst217

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 167 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=168#pst168

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=419#pst419

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10236#pst10236

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=480#pst480

Marek Pleśniar - BIULETYN INFORMACYJNY OSKKO – założony 29.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19429&ux=148&pst=104#pst104

kamaj007 – Odwołanie od oceny pracy - założony 3.06.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22645&ux=148&pst=42#pst42

pinkas – historyk uczący WOS - założony 21.08.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24214&ux=148&pst=26#pst26

berenika44 – Dymisja dyrektora - założony 25.10.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26304&ux=148&pst=44#pst44

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

Konto zapomniane – Czy uśrednienie oznacza: etat + nadgodziny= średnia? - założony 1.10.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33305&ux=148&pst=67#pst67

nina – Odwołanie się nauczyciela od oceny pracy w praktyce - założony 12.03.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36115&ux=148&pst=42#pst42

AndrzejK - ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA - założony 8.04.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36630&ux=148&pst=72#pst72

j23 – przedstawiciel rady pedagogicznej w konkursie na dyrektora – założony 5.05.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42597&ux=148&pst=58#pst58

MMM – Opinia RP w sprawie arkusza organizacyjnego – założony 27.04.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42509&ux=148&pst=32#pst32

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=704#pst704

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=168#pst168

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – założony 15.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2639#pst2639

Wertykal - Siedzę przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki - założony 24.04.2012 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=217#pst217

bobi367 - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – założony 19.09.2012 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49367&ux=148&pst=60#pst60

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca kwietnia 2017 r. – 1526 plików.

W kwietniu br. zamieszczono 1 plik.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2017 r. – według stanu pobrań na koniec kwietnia 2017 r.:

- styczeń 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Marka Pleśniara Materiały OSKKO: komplet dokumentów ws. składanych dyrektorom w styczniu 2017 r. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO – dotąd 2589 pobrań,

- luty 2017 r. – 0 plików,

- marzec 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Dubois - Arkusz organizacyjny dla SP i GM w jednym dotąd 821 pobrań,

Pliki zamieszczone w wymianie w kwietniu 2017 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.04.2017 r.

1.04.2017

drops

Plik zamieszczony przez Dubois pozwoliłam sobie troszkę rozszerzyć. Mam nadzieję, że Dubois nie ma nic przeciw:)
Pobierz: Arkusz Gim+SP 2017-2018.xls* (141 KB)

414

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na styczeń i luty 2008 r. – wchodzimy w rok 2008.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… Niecałe 10 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W styczniu 2008 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 620 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. MarekK nowelizacja statutu po zmianie USO

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22056&ux=148&pst=257#pst257

2. Alias  – A propos znaczków OSKKO

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25884&ux=148&pst=160#pst160

3. beera  V Konferencja - jubileusz?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28095&ux=148&pst=150#pst150

4. Marek Pleśniar Dyskusja kongresowa Problemów Edukacji Przedszkolnej

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25363&ux=148&pst=120#pst120

5. Marek Pleśniar  – BIULETYN INFORMACYJNY OSKKO

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19429&ux=148&pst=104#pst104

6. Kajko Studniówka, a żałoba narodowa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28105&ux=148&pst=100#pst100

7. wadar – nasza-klasa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26832&ux=148&pst=97#pst97

8. Marek Pleśniar Proszę o opinię! - dostaliśmy z MENiS

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2376&ux=148&pst=88#pst88

9. Marek Pleśniar Wracamy do sprawy - "co dalej z Kuratoriami Oświaty?"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28170&ux=148&pst=87#pst87

10. spiro  – kwalifikacje do nauczania języka angielskiego I-III

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21876&ux=148&pst=83#pst83

W lutym 2008 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 549 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. jarmark  K. Hall - "Określimy obowiązki nauczycieli"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28229&ux=148&pst=134#pst134

2. bogna – PROSZĘ O POMOC !!! ZAGINĘŁA MOJA PRZYJACIÓŁKA

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27890&ux=148&pst=129#pst129

3. Dyrek  Sześciolatki do szkół

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27599&ux=148&pst=110#pst110

4. bratek – Wizerunek dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27924&ux=148&pst=106#pst106

5. beera – Harcerze na forum

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28262&ux=148&pst=104#pst104

6-7. PawełR Chciałbym założyć szkołę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27077&ux=148&pst=92#pst92

6-7. Ewi – Niesubordynacja nauczyciela

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28670&ux=148&pst=92#pst92

8. tardeli dodatek motywacyjny

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26043&ux=148&pst=93#pst93

9. fredi  – Czego chce OSKKO ?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28683&ux=148&pst=91#pst91

10. oleander – Kara fizyczna wobec dziecka

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27815&ux=148&pst=83#pst83

 

Prawo:

W kwietniu 2017 r. ukazało się 168 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 117 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W kwietniu 2017 r. ukazało się 10 tekstów rozporządzeń w zakresie prawa oświatowego.

1. 3 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 709 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  – weszło w życie 4 kwietnia 2017 r.,

2. 11 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 764 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – weszło w życie 12 kwietnia 2017 r.,

3. 12 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 770 obwieszczenie MR,PiPS z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych,

4. 14 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 783 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. 18 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 794 rozporządzenie MEN z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – weszło w życie 19 kwietnia 2017 r.,

6. 20 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 810 rozporządzenie MIiB z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  – weszło w życie 21 kwietnia 2017 r.,

7. 20 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 811 rozporządzenie MIiB z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności weszło w życie 21 kwietnia 2017 r.,

8. 21 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 818 rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – weszło w życie 22 kwietnia 2017 r.,

9. 28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 857 rozporządzenie MKiDN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – weszło w życie 29 kwietnia 2017 r.,

10. 28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 860 rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/860/1

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Data skreślenia z listy uczniów:

(1) Zastanawiam się, z jaką datą powinno dokonać się skreślenie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Decyzja dyrektora w tej sprawie wydawana jest np. 1 lutego jednak jaka data powinna być wpisana w decyzji: "skreślam z dniem...."? Czy powinno zastosować się 14 dniowy okres na możliwość złożenia odwołania tj. decyzja z dnia 1 lutego mówiąca o skreśleniu z dniem 15 lutego? Oczywiście mam na myśli sytuację, gdy nie stosuje się rygoru natychmiastowej wykonalności

 (2) Np. 1 lutego ......... skreślam z dniem 1 lutego .....

Tak może być. Adresat ma 14 dni od dnia doręczenia na odwołanie się od decyzji. Po upływie tego terminu decyzja uprawomocniła się z datą skreślenia (w naszym przypadku skreślenie nastąpiło z dniem 1 lutego).

Pozdrawiam.

(3) Taki termin wynika chyba z trybu natychmiastowej wykonalności ale jakie terminy stosuje się przy normalnym trybie?

(4) normalny tryb, to tok postępowania, który kończy się wydaniem decyzji przez organ  I instancji (dyrektor) z dniem jak w przykładzie powyżej  skreślam z dniem 1 lutego

w tej decyzji jest napisane, w jakim terminie ( 14 dni od dnia doręczenia decyzji) i do kogo (Kurator) można się odwołać

jeżeli minie termin a odwołania nie będzie, to 15 lutego decyzja jest prawomocna

(5) czy uczeń w takim razie uczęszcza w tym czasie normalnie do szkoły tj. do 15 lutego?

(6) I jaka jest różnica w takim razie w terminach w przypadku trybu z rygorem natychmiastowej wykonalności i normalnej procedurze bo chyba czegoś tu nie rozumiem. Jak dla mnie to właśnie opisany przez Ciebie przypadek to rygor natychmiastowej wykonalności bo od razu uczeń zostaje skreślony z dniem podjęcia decyzji z tej sprawie.

(7) uczeń zostaje skreślony w wyniku podjętej po przeprowadzonym zgodnie z KPA postępowaniem wyjaśniającym, terminy i czynności są określone w procedurze KPA i uoso

decyzja została podjęta (jak dla mnie uczeń przestaje być uczniem z dniem wydania decyzji skreślenia - czyli tu 1 lutego), ale jest to decyzja nieostateczna - (jeżeli nie złoży odwołania staje się ostateczna 15 i w tą datą faktycznie skreślasz z dokumentacji), natomiast jeżeli strona wniesie odwołanie i po przeprowadzonym przez II instancję decyzja tej instancji będzie korzystna dla ucznia, to przywracasz go na listę uczniów szkoły, bo to będzie decyzja ostateczna

tak rozumiem postępowanie zgodne z KPA

 aha

co do ucznia, moim zdaniem, jego decyzja do 15 może chodzić, chyba że rygor natychmiastowej wykonalności nada I instancja, to też podlega kontroli, jeżeli nie chodził a zostanie przywrócony, to i tak nieobecność usprawiedliwiona będzie ;-)

 (8) Zgadzam się z Tobą.

W decyzji masz "Np. 1 lutego ......... skreślam z dniem 1 lutego ....." ale zgodnie z KPA: Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu - czyli możesz dokonać czynności skreślenia ucznia dopiero 16 lutego - oczywiście skreślasz go z dniem 1 lutego. Do 15 jest uczniem i może (jego decyzja) chodzić do szkoły - jak napisałaś. Zakładamy, że uczeń otrzymał decyzję 1-go.

Jeśli nadasz rygor natychmiastowej wykonalności to decyzje wykonujesz natychmiast, czyli skreślasz ucznia z listy uczniów i uczeń nie może chodzić do szkoły, bo nie jest już jej uczniem. Nie traci jednak prawa do odwołania. Pamiętać należy, że ww. rygor nie nadaje się od tak, ale: Art. 108. § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo .... bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony

 (9) Należy pamiętać, że decyzja to jedno, a wykonanie decyzji to drugie.

 

 (10) Do tej pory nie miałem sytuacji skreślenia z listy uczniów i nigdy tego tak dokładnie nie analizowałem stąd moje wątpliwości. Dziękuję Wam za wyjaśnienia. Od razu człowiekowi mądrzej :-)

 (11) Uczeń nie chodzi do szkoły. Rodzice mówią, że przenoszą go do innej szkoły. 3 kwietnia otrzymujemy pismo z innej szkoły, że jest ich uczniem od dnia 27 marca (data stempla 28 marca). Z jaką datą zostaje wykreślony z naszej księgi uczniów: 27 marca czy 3 kwietnia?

 (12) Podnoszę. Sprawa jest o tyle istotna, że w szkole niepublicznej do celów dotacyjnych wykazujemy stan uczniów na 1 dzień miesiąca.

(13) 27 marca.

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać Matura (oczywiście znalezione w internecie):

1. Matura z historii:
- Omów państwo Ostrogotów.
- Nie wiem...
- Dobrze, to omów państwo Wizygotów.
- Też nie wiem.
- Pytanie ratunkowe?
- Jeśli można...
- Porównaj państwo Ostrogotów z państwem Wizygotów!

2. W szkole:
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.

3. Poniżej przedstawiamy zadania maturalne, istnieje 99% prawdopodobieństwo, że będą one na przyszłorocznej maturze - niestety zawsze jest ten jeden procent. Tak czy inaczej, warto je rozwiązać:

a)  Jeden projekt 3 studentów wykonuje w 2 miesiące. 4 studentów w 2 miesiące i 1 tydzień, 5 studentów w 2 miesiące i 18 dni.
Oblicz ile musi się zrzucić 6 osobowa grupa studentów, aby kupić projekt i oddać go na 2 tygodnie przed końcem semestru?

b) Podaj przynajmniej dwa przykłady rozwiązań dylatacji czasu w środkowej Europie (wskazówka: rozważania rozpocznij od pokazania, że w Polsce jest możliwa praca 18 godzin na dobę przy zachowaniu 8 godzinnego odpoczynku)

c) "Pan Tadeusz" jako utwór nieśmiertelny. Opisz swój stosunek do literackiego arcydzieła, wychodząc od tezy, głoszącej że "There can be only one".

Leszek Zaleśny