Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsult-rozp. MEN ws. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
strony: [ 1 ]
Jacek25-04-2017 09:47:16   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 14 maja br.

a tu porównanie obowiązującego rozporządzenia i projektu

https://drive.google.com/file/d/0B5NLRK2dsip7SzhqRUFOVWdYRDg/view 


post został zmieniony: 25-04-2017 10:44:48
Roman Langhammer25-04-2017 11:27:24   [#02]

A cóż komu szkodziła nazwa "zajęcia socjoterapeutyczne"? 

youras26-04-2017 00:37:12   [#03]

Rozumiem, że wszystkie zajęcia trwają 45 min. 

mala126-04-2017 08:18:58   [#04]

Czas trwania 45 min- wreszcie"wstrzelą sie" w naturalny rytm pracy szkoły. Czy w przedszkolu jako forma pomocy zasadne są zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się?

Rycho05-05-2017 14:30:57   [#05]

§20. 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–6, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy ten wymiar godzin jest zależny tylko od dyrektora? Sam ma sobie go ustalić w zależności od potrzeb ucznia?

OK, to się da zrobić. Tylko skąd wziąć ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

W ramówce ich nie ma, w innych przepisach też nie znalazłem.

Zatem skąd i ile tych godzin brać? I kto za nie będzie płacił?

 

To teraz pytanie, w ramach jakiej części czasu pracy nauczyciela mają te godziny być realizowane?

Zgodnie z Art. 4. 8). b) ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe: 

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zatem powinny to być godziny wliczane do pensum nauczyciela. Jeśli tak, to rzeczywiście może się okazać, że trzeba będzie zatrudniać, a nie zwalniać nauczycieli. 

powtarzam więc: Zatem skąd i ile tych godzin brać? I kto za nie będzie płacił?

 

 


post został zmieniony: 05-05-2017 14:31:26
anialeh10-05-2017 15:49:50   [#06]

Uważam, że godzina zajęć specjalistycznych w przedszkolu nadal powinna mieć 60 min. w przeciwnej sytuacji dojdzie do ograniczenia czasu udzielanej pomocy, nie mówiąc o sensownym rozliczeniu tegoż:)

 

gosiaz11-05-2017 22:54:27   [#07]

Podnoszę zapytania Rycho

To są zasadnicze sprawy. Dlaczego pominięte w ramówkach?

Rozumiem, że zajęcia wyrównawcze są w ramach ppp.

Czy w arkuszach na 2017/18 planowaliście ppp i w jakim wymiarze?

 

Jacek14-05-2017 12:40:25   [#08]

Czas kończyć konsultację. Zebrałem wątpliwości, które sygnalizowano, a szczególnie Rycha i tak mi wyszło jak niżej. Patrzcie i korygujcie, dopisujcie.

L.p.

Zapis projektu

Uwagi, propozycje

1.

§ 15. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 2–6, ust. 3 pkt 1– 4 i ust. 4 pkt 1, trwają 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

Postulujemy zmianę zapisu na:

§ 15. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2, ust. 2 pkt 2–4 i 6, ust. 3 pkt 1–2 i 4 oraz ust. 4 pkt 1, trwa 45 minut.

2. Godzina zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 3, trwa 60 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1-2, w czasie krótszym niż wymienione, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

Uzasadnienie:

Uważamy, że skrócenie czasu trwania zajęć specjalistycznych, które dotychczas odbywały się w wymiarze 60 min będzie ze szkodą dla ucznia.

2.

§ 20. 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–6, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Niezrozumiałym dla nas jest zapis § 20 ust. 6. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a określa, że ramowy plan nauczania winien zawierać „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów”. Przykładowo dla klas I-III tych godzin jest 2 na trzy lata i są to godziny dla oddziału a nie dla poszczególnego ucznia.

Stąd pojawiają się pytania:

  1. Czy wymiar godzin jest zależny tylko od dyrektora i sam przy współpracy z osobami udzielającymi tej pomocy ma go ustalić w zależności od potrzeb ucznia i umieścić je w ramowym planie nauczania oraz w arkuszu organizacji?
  2. Jeśli tak, to jak rozumieć zapis „…ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.” i jak tą ogólną liczbę godzin określić?
  3. W ramach jakiej części czasu pracy nauczyciela te godziny mają być realizowane? Zapis art. 4 pkt 8 lit. b ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zmienił zapis art. 42 ustawy Karta Nauczyciela dodając ust. 2d w brzmieniu:

„2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”


post został zmieniony: 14-05-2017 12:44:17
Jacek14-05-2017 17:46:17   [#09]

jeszcze jakieś drobnostki poprawiłem

L.p.

Zapis projektu

Uwagi, propozycje

1.

§ 15. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 2–6, ust. 3 pkt 1– 4 i ust. 4 pkt 1, trwają 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

Postulujemy zmianę zapisu na:

§ 15. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2, ust. 2 pkt 2–4 i 6, ust. 3 pkt 1–2 i 4 oraz ust. 4 pkt 1, trwa 45 minut.

2. Godzina zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 3, trwa 60 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1-2, w czasie krótszym niż wymienione, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

Uzasadnienie:

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się poza planem lekcji, wiec nie widzimy celowości ujednolicania czasu ich trwania. Ponadto skrócenie czasu trwania zajęć specjalistycznych, które dotychczas odbywały się w wymiarze 60 min będzie ze szkodą dla ucznia.

2.

§ 20. 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–6, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Niezrozumiałym dla nas jest zapis § 20 ust. 6. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a określa, że ramowy plan nauczania winien zawierać „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów”. Przykładowo dla klas I-III tych godzin jest 2 na trzy lata i są to godziny dla oddziału a nie dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Stąd pojawiają się pytania odnośnie wymiaru godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  1. Czy wymiar godzin jest zależny tylko od dyrektora i sam przy współpracy z osobami udzielającymi tej pomocy ma go ustalić w zależności od potrzeb ucznia i umieścić je w ramowym planie nauczania oraz w arkuszu organizacji?
  2. Jeśli tak, to jak rozumieć zapis „…ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”, i jak tą ogólną liczbę godzin określić?
  3. W ramach jakiej części czasu pracy nauczyciela te godziny mają być realizowane? Zapis art. 4 pkt 8 lit. b ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zmienił zapis art. 42 ustawy Karta Nauczyciela dodając ust. 2d w brzmieniu:

„2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”


post został zmieniony: 14-05-2017 17:48:33
rzewa15-05-2017 06:58:36   [#10]

Trzeba poprawić treść 1 pytania z drugiego wiersza tabeli (nie mogę edytować tabeli) na:

1. Czy wymiar tych godzin jest zależny tylko od dyrektora i sam przy współpracy osób udzielających tej pomocy ma go ustalić w zależności od potrzeb ucznia i umieścić je w tygodniowym planie zajęć oraz w arkuszu organizacji?

dyrektor niczego nie może umieszczać w ramowy planie nauczania, bo to nie jego kompetencja

Jacek15-05-2017 07:39:24   [#11]

fakt... poprawione :-)

Jacek14-06-2017 12:15:40   [#12]

Projekt ponownie wraca do konsultacji po zebraniu uwag. Uwzględniono częściowo nasze uwagi:

"W opinii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (dalej; OSKKO), w przepisach należy wskazać, że godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut, a w uzasadnionych przypadkach należy dopuścić możliwość prowadzenie zajęć w czasie krótszym, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. Skrócenie czasu trwania zajęć specjalistycznych do 45 minut będzie niekorzystne dla ucznia. Uwaga została częściowo uwzględniona, tj. dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia (§ 16 ust. 2). Bez względu na liczbę godzin zajęć specjalistycznych, którymi obejmowany jest uczeń, czas trwania tych zajęć powinien być dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia. Natomiast liczba godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi obejmowany jest uczeń wynika z rozpoznanych potrzeb ucznia w tym zakresie i nie jest uzależniona od czasu trwania zajęć. OSKKO zwróciło uwagę, że w przepisach nie określono sposobu ustalenia wymiaru godzin realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i z jakich godzin są one realizowane. Uwagi w tym zakresie zgłosiła także Prokuratoria Generalna RP. Uwagi zostały częściowo uwzględnione. W przepisach określono, że wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala dyrektor, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin określonych w arkuszu organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia (§ 20 ust. 6)."

Z projektem po poprawkach można się zapoznać tu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454/katalog/12439821#12439821 

Czas na uwagi mamy do 22 czerwca br.

Jacek18-06-2017 12:26:03   [#13]

porównanie

https://drive.google.com/file/d/0B5NLRK2dsip7ampyYWE4ZnBsS2c/view 

gause718-06-2017 17:07:45   [#14]

uważam, że powinien być zapis o obowiązkach pracy w domu  dla ucznia pod kontrolą  rodziców np. w wydawanej opinii przez PPP-a nie tylko zalecenia dla szkoły , dla nauczyciela. 

Rycho19-06-2017 11:16:10   [#15]

wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala dyrektor, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin określonych w arkuszu organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia

 

to jeszcze raz:

skąd ( z czego) ma się wziąć ta ogólna liczba godzin na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ?

dyrektora wymysł czy są jakieś ograniczenia? Jeśli tak, to jakie?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]