Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - rozp. MEN - Nauczanie indywidualne...
strony: [ 1 ]
Jacek14-04-2017 10:45:36   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 4 maja br.

bogna18-04-2017 16:57:10   [#02]

"W projektowanych regulacjach zaproponowano rezygnację z możliwości organizowania odpowiednio indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły."

wielka szkoda :(

jerzyk18-04-2017 17:25:41   [#03]

niekoniecznie

§ 3. 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, zwani dalej „dyrektorem”, ustalająw uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę – zakres, miejsce i czas  prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

jerzyk18-04-2017 17:33:57   [#04]

Bogna, zgadza się . Nie doczytam do końca :-)


post został zmieniony: 18-04-2017 17:45:58
bogna18-04-2017 17:36:41   [#05]

ale już § 5 mówi o tych "miejscach" jako miejscu pobytu dziecka - dom rodzinny, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo wychowawcza, ...

o szkole w § 5 nie ma mowy

jerzyk18-04-2017 17:46:35   [#06]

:-)

 Pisaliśmy równocześnie 

Jacek26-04-2017 13:08:51   [#07]

no to proponuję jak niżej i znęcajcie się lub dopisujcie jeszcze coś

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

§ 3. 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, zwani dalej „dyrektorem”, ustalają – w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

Proponujemy zapis:

§ 3. 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, zwani dalej „dyrektorem”, ustalają – w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

 

Uzasadnienie:

Uważamy za istotne by rodzice mieli aktywny udział w tych ustaleniach, bo znają sytuację swojego dziecka i mogą udzielić cennych wskazówek.

2.

§ 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

Proponujemy zapis:

§ 5. 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

oraz dodanie ust. 2 w brzmieniu:

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być organizowane odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, jeżeli w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole.

 

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem proponowana w projekcie oraz uzasadnieniu rezygnacja z możliwości organizowania odpowiednio indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły będzie ze szkodą dla uczniów i prowadziła do ich izolacji od środowiska rówieśników. Powody wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania mają rozmaite podłoże. Przedszkola i szkoły do tej pory radziły sobie z organizacją tych zajęć, by w jak największym stopniu uwzględnić zarówno wskazania zawarte w orzeczeniu poradni oraz potrzeby uczniów. Ponadto organizacja tych zajęć w przedszkolu i szkole jest czasem koniecznością, ze względu na brak warunków do nauki w domu ucznia.

3.

 

 

Ponadto proponujemy skreślić §12 jako bezprzedmiotowy w przypadku dodania ust. 2 w §5.

kasia127-04-2017 12:56:47   [#08]

Kwestia interpretacji i nadinterpretacji. Paragraf 12. Czy tylko dziecko które miało NI w szkole może mieć je nadal w szkole od 1 września ? A co z orzeczeniami wydanymi do 31 sierpnia na kolejny rok szkolny, po staremu?

Marek Pleśniar27-04-2017 13:07:37   [#09]

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej_Rezygnacja_z_projektu_rozporzadzenia_w_sprawie_nauczania_indywidualnego/?pv=1

 

rzewa28-04-2017 08:26:10   [#10]

Hm... niestety źle jest sformułowana na petycja -> MEN nie może zrezygnować z wydania rozporządzenia w sprawie NI (chyba, że zdecyduje się na rezygnację z reformy ;-))

zatem trzeba protestować przeciwko zmianie uniemożliwiającej organizację NI na terenie szkoły -> naprawdę nie tędy droga do wyeliminowania nadużyć związanych z NI - te należy wyeliminować poprzez właściwe wykonywanie nadzoru nad poradniami psychologiczno-pedagogicznymi sprawowanego przez KO

ew. można pomyśleć o tym by poradnie były, z racji swoich kompetencji, prowadzone np. przez samorząd województwa lub nawet przez wojewódzką administrację rządową - np. wojewódzki ośrodek konsultacyjny, który dawał by im również wsparcie merytoryczne zatrudniając superwizorów

Aneta Garncarz28-04-2017 15:07:39   [#11]

Popieram zapisy proponowane przez Jacka

Jacek28-04-2017 21:15:47   [#12]

coś jeszcze do projektu?

Jacek14-06-2017 12:22:09   [#13]

Projekt wraca do ponownych konsultacji. Uwzględniono naszą uwagę

"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zgłosiło uwagę do § 3 ust. 2 projektu, dotyczącą konieczności uwzględnienia opinii rodziców dziecka przy ustalaniu przez dyrektora zakresu, miejsca i czasu prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Uwaga została uwzględniana. Wskazano, że dyrektor, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia, ustalają – w uzgodnieniu z organem prowadzącym - zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania."

Projekt po zgłoszonych poprawkach dostępny w linku niżej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453/katalog/12439783#12439783 

na ewentualne uwagi mamy czas do 22 czerwca br.

Jacek18-06-2017 12:25:07   [#14]

może łatwiej będzie czytać co się zmieni

https://drive.google.com/file/d/0B5NLRK2dsip7Q1d2M0NLN01raU0/view 

DYREK19-06-2017 13:13:09   [#15]

Wg mnie dla uczniów, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w stanie terminalnym nauczanie religii może być istotniejsze od np. nauczania matematyki

proponuję zmianę (dodano na czerwono):

§ 6. 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka oraz na wniosek rodziców zajęcia z religii.

§ 7. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły,dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  oraz na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia zajęcia z religii.

Jeżeli w NI uwzględniana będzie religia to należy dokonać stosownej zmiany zapisu paragrafu 8.3 i 9.3 na taki, który wprowadza obligatoryjność zwiększenia przez OP liczby godzin NI ze względu na wprowadzenie do NI religii, warto też określić wymiar tego zwiększenia z przeznaczeniem na nauczanie religii.

AnJa19-06-2017 15:50:40   [#16]

Że wsparcie duchowe, w tym posługa kapłańska- owszem. Ale nauczanie religii to niekoniecznie to samo.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]