BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - styczeń 2019 r.
 

UWAGA – PRZED NAMI

XVI Konferencja OSKKO – 1-3 marca 2018 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/index.html

Styczeń – praca i ferie (nadchodzą falami między połową stycznia a końcem lutego).

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

UWAGA - za nami

 

XIII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 24-26 września 2018 r. - Toruń

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

 

Osiemnaste OZNI - 30/31 maja - 3 czerwca 2018 r. w ośrodku Przystań Wenecja w miejscowości Wenecja w pobliżu Żnina (woj. kujawsko-pomorskie).

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3144#pst3144

 

XV Konferencja OSKKO – 2-4 marca 2018 r. w Krakowie

materiały do pobrania

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/materialy.html

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty przepisów oświatowych:

W grudniu 2018 r. „czyszczenie biurek” w MEN:

1. Projekt rozporządzenia MEN  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318701/katalog/12553906#12553906

2. Projekt rozporządzenia MEN  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318704/katalog/12554045#12554045

3. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61009&ux=148&pst=18#pst18

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318552/katalog/12552760#12552760

4. Projekt rozporządzenia  MEN  w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319253

5. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319300

6. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów  i szkół mistrzostwa sportowego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319303

7. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (dot. rozporządzenia z 2002 r. dla szkół starego typu)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319353

8. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319366

9. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319367

10. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (dot. rozporządzenia z 2013 r. dla szkół starego typu)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319369

11. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (dot. rozporządzenia z 2017 r. dla szkół nowego typu)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319371

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61072&ux=148&pst=5#pst5

12. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (nowy przepis mający zastąpić rozporządzenie z 2017 r.)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319372

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61071&ux=148&pst=1#pst1

13. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (dot. rozporządzenia z 2017 r. dla szkół nowego typu)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319373

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61070&ux=148&pst=2#pst2

14. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (dot. szkół nowego typu)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319375

15. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319376

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61068&ux=148&pst=8#pst8

16. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (dot. rozporządzenia z 2015 r. dla szkół starego typu)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319377

17. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (zastępuje przepis z 2017 r.)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319378

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61079&ux=148&pst=1#pst1

18. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego (zastępuje przepis z 2018 r.)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319402

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61078&ux=148&pst=2#pst2

19. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (zastępuje przepis z 2017 r.)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319403

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61077&ux=148&pst=1#pst1

20. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (zastępuje przepis z 2017 r.)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319404

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61076&ux=148&pst=1#pst1

21. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319453

 

Rekomendujemy :

Czasopismo >Języki Obce w Szkole< - warto poczytać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60051&ux=148&pst=2#pst2

„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 30 marca 2018 r. liczyła 5082 osoby.

W styczniu 2018 r. przyjęto 10, w lutym, w marcu i kwietniu przyjęto 0, w maju 9, w czerwcu 21, w lipcu 0, w sierpniu 17, we wrześniu 0, w październiku 28, w listopadzie 31, a w grudniu 23  „nowalijki”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

W 2018 składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                  imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                  danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                  odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                  e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                  tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=292#pst292
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W grudniu 2018 r. rozmowy nadal dotyczą  przede wszystkim oceny pracy nauczyciela i  awansu zawodowego, ale także strajku w oświacie.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10643#pst10643

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, w listopadzie nadal rzadko przekraczające 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – mychase – 2 umowy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61047&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2920 osób, które polubiły i 2910 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2003 r.  - Ada1 - Pies w szkole – założony 5.04.2003 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2669&ux=148&pst=44#pst44

Na stronie forum OSKKO do końca grudnia 2018 r. znajdowało się 59.517 wątków i 929.394 wypowiedzi.

Grudzień 2018 r. przywitała na forum bik wątkiem – mobing

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60996&ux=148&pst=25#pst25

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek (i zostanie tu na stałe):

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=227#pst227

a poza tym wracają:

dariuszn7 – Dotacja na podręczniki 2018

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60272&ux=148&pst=38#pst38

kulka – Egzamin ósmoklasisty

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60064&ux=148&pst=29#pst29

malchow – Uczeń nieklasyfikowany a ocena z zachowania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47475&ux=148&pst=22#pst22

misiek11 – Poprawa 1 ze sprawdzianu na 1, co sądzicie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60991&ux=148&pst=39#pst39

AleJ – ZFŚS

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59822&ux=148&pst=49#pst49

katarzs – Awans zawodowy po nowemu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60978&ux=148&pst=31#pst31

Kontynuowany  jest interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=24#pst24

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w grudniu 2018  r.:

Magosia – Przerwy w szkole - zmiany w związku z nowelizacją rozporządzenia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61049&ux=148&pst=35#pst35

bik – mobing

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60996&ux=148&pst=25#pst25

BeataGie – strajk „chorobowy” nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61042&ux=148&pst=22#pst22

Biuro OSKKO – Konsultacja - ocena pracy nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61009&ux=148&pst=18#pst18

BeataGie – strajk "chorobowy" nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61042&ux=148&pst=16#pst16

Gaba – Zakwestionowany egzamin na nauczyciela mianowanego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61029&ux=148&pst=16#pst16

KaPi – Wyjeżdżam w Bieszczady…

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61053&ux=148&pst=15#pst15

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w grudniu 2018  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10642 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10643#pst10643

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 905 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=905#pst905

Leszek – teksty ujednolicone – 512 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=512#pst512

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 479 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=479#pst479

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 292 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=292#pst292

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 227 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=227#pst227

Aada – Nowe SIO - 186 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=186#pst186

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Ada1 - Pies w szkole – założony 5.04.2003 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2669&ux=148&pst=44#pst44

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=479#pst479

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10643#pst10643

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=512#pst512

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=292#pst292

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=905#pst905

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=227#pst227

danucha – problem z promocją ucznia w kl.1 SP - założony 9.06.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45873&ux=148&pst=28#pst28

malchow – Uczeń nieklasyfikowany a ocena z zachowania - założony 31.01.2012 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47475&ux=148&pst=22#pst22

gtz – arkusze ocen - założony 24.06.2013 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51237&ux=148&pst=77#pst77

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca grudnia 2018 r. – 1586 plików.

W grudniu br. zamieszczono 2 pliki – ujednolicone rozporządzenie i tekst dokumentu dla nauczycieli.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2018 r. – według stanu pobrań na koniec grudnia 2018 r.:

- styczeń 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez JackaPlan urlopów dyrektora i wicedyrektorów. Może się przyda :-)) dotąd 1549 pobrań,

- luty 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicone podwyżki dla nauczycieli od 1.04.2018 r. – projekt - dotąd 724 pobrania,

- marzec 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Jerzykk - arkusz po liftingu i z przybliżeniami do części setnych do wyliczania łączonych etatów na 2018/2019 wg art. 42 ust 5c KNdotąd 982 pobrania,

- w kwietniu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez izael - Podstawy prawne uchwałdotąd 1449 pobrań,

- w maju 2018 r. jedyny plik zamieścił Leszek - ujednolicone u-Prawo oświatowe na dzień 25.05.2018 r., po zmianie ustawą o ochronie danych osobowych - monitoring w szkoledotąd 325 pobrań ,

- w czerwcu 2018 r. jedyny plik zamieścił Krzysztof Dolecki - sprawozdanie n- ciela za 2017/2018 dotąd 546 pobrań,

- w lipcu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Dorotę Z - Regulamin pracy nauczycieli. Opracowany wraz z koleżanką na podstawie udziału w szkoleniu oraz materiałów Mendotąd 1627 pobrań,

- w sierpniu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez PaulinęS - Propozycja regulaminu oceny pracy dla nauczycieli przedszkola. W stosunku do poprzednio wrzuconej przeze mnie wersji nastąpiła zmiana w sposobie przeliczania punktów. Dopisałam również trochę informacji ogólnych, mądrzejsza po kolejnym szkoleniu...
 – dotąd 870 pobrań,

- we wrześniu 2018 r. jedyny plik zamieściła rzewa - Komentarz do Uchwały SN (III PZP 3/06) dotyczącej urlopu nauczyciela  – dotąd 491 pobrań ,

- w październiku 2018 r. jedyny plik zamieściła ametyst1973 - Kompetencje Kluczowe – podkarpackie - dotąd 650 pobrań,

- w listopadzie 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicone rozp. w spr. bhp w szkołach (po zmianach) - dotąd 602 pobrania,

zamieszczone w wymianie w grudniu 2018 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.12.2018 r.

4.12.2018 r.

Benigna

rejestr wyjść z zarządzeniem - przedszkole
Pobierz: 
zarządzenie z kartą wyjścia.zip* (13 KB)

459

10.12.2018

Leszek

ujednolicone ocenianie nauczycieli z proj. zm. rozp - XII.2018 Pobierz: rozp. MEN-2018-1133-szczegolowe-kryteria-i-tryb- z proj. zm..zip* (15 KB)

273

28.12.2018

Leszek

projekt zmian w rozporządzeniu płacowym dla nauczycieli - tekst jednolity - kwoty podwyżek powalające Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-01-2019.zip* (16 KB)

132

 

Teraz pora na maj i czerwiec 2011 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… prawie 8 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2011 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 263 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. juasia  badanie losów absolwentów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45601&ux=148&pst=71#pst71

2. Marek Pleśniar – konsultacja - Ustawa o Systemie Oświaty

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45282&ux=148&pst=66#pst66

3. Fakir2    - Czy muszę mieć przewodnika?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20365&ux=148&pst=62#pst62

4. qukosz – szafki szkolne

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43400&ux=148&pst=46#pst46

5. Zwojka   – kontrola-planowanie nadzoru

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44075&ux=148&pst=43#pst43

6. Marek Pleśniar – Konsultacja OSKKO - wiedza o życiu seksualnym człowieka...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45642&ux=148&pst=41#pst41

7. gongmin kwalifikacje do opieki w autobusie szkolnym

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44654&ux=148&pst=38#pst38

8-9-10. majdan porozumienie czy od razu wypowiedzenie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45697&ux=148&pst=32#pst32

8-9-10. zdzbia Jutro mam kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45621&ux=148&pst=32#pst32

8-9-10. norbert Czy nauczyciel związkowiec może być zwolniony?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45279&ux=148&pst=32#pst32

W czerwcu 2011 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 292 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. isia wyjeżdżam za granice

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29562&ux=148&pst=70#pst70

2. BeataD Ramowe plany nauczania - szkoły podstawowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45673&ux=148&pst=65#pst65

3. irekm1  Monitorowanie podstawy programowej

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45698&ux=148&pst=57#pst57

4. sonata43 Awans stażysty

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24298&ux=148&pst=51#pst51

5. hamster66  – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44335&ux=148&pst=49#pst49

6-7. graraz poświadczenie kopii dokumentów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45852&ux=148&pst=46#pst46

6-7. nela2  – Wypadek ucznia cd…

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33985&ux=148&pst=43#pst43

8. hanabi wyjazdy na kongres edukacji i spotkanie na Kongresie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45782&ux=148&pst=44#pst44

9. alicja297  – egzamin poprawkowy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45910&ux=148&pst=41#pst41

10. ainer12 regulamin zwalniania, umarzania opłat za przedszkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45082&ux=148&pst=38#pst38

Prawo:

W grudniu 2018 r. ukazało się 296 przepisów (w roku 2018 – 2548) w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 124 (w roku 2018 – 1291) w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W grudniu 2018 r. ukazało się 10 przepisów w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 4 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2263 rozporządzenie MS z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – weszło w życie 18 grudnia 2018 r.

2. 12 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2318 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych – weszło w życie 13 grudnia 2018 r.

3. 12 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2323 rozporządzenie RM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń – weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

4. 19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2361 rozporządzenie MEN z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

5. 19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2369 rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej  – weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

6. 27 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2432 ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych  – w art. 9 zmiana ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

7. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2435 ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019  – w art. 1-3 dotyczą oświaty - weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

8. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 - weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

9. 29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2481 rozporządzenie MKiDN z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

10. 29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2485 rozporządzenie MKiDN z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych - weszło w życie 30 grudnia 2018 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny   harmonogram oceny pracy nauczycieli:

(1) czy taki harmonogram/plan należy przygotować, czy też nie ma takiej konieczności?

Jeśli tak to do kiedy dyrektor musi to zrobić?

(2) Nie ma takiego obowiązku

(3) dziękuję. Rozumiem, że wystarczy, że na 3 miesiące przed dokonaniem oceny poinformuję nauczyciela.

Czy w tym roku mogę już takiej oceny dokonać dla nauczyciela, który posiada już 10 -letni staż na stanowisku nauczyciela dyplomowanego?

 (4) Z inicjatywy dyrektora w każdym czasie pod warunkiem, że od poprzedniej oceny pracy upłynął co najmniej rok?

 (5) i niekoniecznie na 3 miesiące przed

informujesz i oceniasz:) tylko całe ocenianie musi się zamknąć, tak najprościej mówiąc, w trzech miesiącach

(6) Nauczyciel dyplomowany , ostatnia ocena pracy 4 lata temu. W sierpniu br. został poinformowany ustnie przez dyrektora (na zebraniu RP) o zamiarze oceny pracy, nie otrzymał do tej pory żadnego pisma i nic się w tej sprawie nie dzieje. Czy należy to traktować jako procedurę oceny pracy? Jeśli tak to co z terminem 3 - miesięcznym?

Taki przypadek, co sądzicie?

 (7) potraktowałabym to jako chęci:) wyrażone publicznie

a ocena formalnie zacznie się wtedy, gdy nauczyciel zostanie powiadomiony na piśmie

w tej chwili jest to wyartykułowane jednoznacznie w art. 6a ust. 2 KN.

 (8) A w sierpniu też było? 

Bo jeśli proces zaczął się w sierpniu to ocena jeszcze według procedur starszych od tych starych, co je właśnie odwołano ale dopiero od 1 stycznia :-)

 (9) :))) ach te meandry prawa

 a jaki widok na każdym zakolu tej rzeki;)

więc zapisu takiego w sierpniu nie było

ale od sierpnia to już minęło 3 miesiące, więc pozamiatane

bo taki termin był po staremu też

i dyrektor się "nie zmieścił" w terminie ;)

 (10) a, fuj! to dlaczego jeszcze wobec niego konsekwencji nie wyciągnięto?
wszak ukrzywdził człowieka - najpierw go stresując zapowiedzią oceny a potem jej nie dokonując
oby karma wróciła- i KO mu taki sam numer zrobiło przed konkursem

(11) hm... wg starych zasad taki termin dyrektora nie obowiązywał w przypadku, gdy sam występował z inicjatywą oceny

(12) a niechby nawet- i tak mu się należy 

(13) No w sierpniu to było bo to rada sierpniowa była przed rozpoczęciem nowego roku szk. ;) Dyrektor zwerbalizował to w następujący sposób: " w nowym roku szk. ocenie podlegać będą ... (tu nazwiska nauczycieli) " No i cisza w tej szkole i w tym temacie:)

(14) Poważnie teraz- nie traktowałbym tego jako zapowiedź oceny w rozumieniu przepisów

(15) To nie jest powiadomienie o ocenie.

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – zima w dowcipach  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości wkurza już od samego rana.

2. Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni...

3. Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta:
- Gdzie lecisz?
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy!

4. - Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu!

5. - Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód odśnieżam.

Leszek Zaleśny