Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - Ustawa o Systemie Oświaty
strony: [ 1 ][ 2 ]
Marek Pleśniar22-04-2011 17:08:15   [#51]
czegoś nie uwzględniono mariwu?
mariwu22-04-2011 20:50:22   [#52]

W dziale edukacji przedszkolnej nie znalazłam, poruszanego w trakcie konsultacji, tematu dotyczącego zmiany sposobu finansowania edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i związanych z tym zagrożeń.

Uwagi OSKKO, zawarte w oficjalnym stanowisku, dotyczyły jedynie niebezpieczeństwa zróżnicowania jakości oferty edukacyjnej w przedszkolach publicznych (bo proponowane zmiany sposobu finansowania edukacji przedszkolnej stawiają przedszkola publiczne prowadzone przez jst w pozycji uprzywilejowanej wobec przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst).

Przyznam jednak, że, zniechęcona, nie doczytałam do końca. OSKKO upomniało się o dzieci chodzące do przedszkoli niepublicznych gdzieś w dalszej części swojego wystąpienia?

 

 


post został zmieniony: 22-04-2011 20:54:18
grażka22-04-2011 21:41:48   [#53]

 

chwilowo jest komunikat:

Na serwerze OSKKO.EDU.PL nie znaleziono wybranej strony.

W święta mam chwilą czasu, poczytałabym, zwłaszcza jako zainteresowana także osobiście sprawami poruszanym przez mariwu.

Marek Pleśniar22-04-2011 22:22:44   [#54]

strona wróci jutro, zgłoszono uwagi dotyczące treści

co do przedszkoli - długo dyskutowaliśmy nad sprawą - stanowisko jest wypośrodkowaniem wielu zdań

w weekend trochę więcej o tym napiszemy

mariwu22-04-2011 22:43:07   [#55]

co do przedszkoli - długo dyskutowaliśmy nad sprawą - stanowisko jest wypośrodkowaniem wielu zdań

Wypośrodkowaniem?

Ja o przedszkolach niepublicznych + wiele innych zdań = oficjalne stanowisko OSKKO odnoszące się do sytuacji przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż gminy?

Przecież to placówki o różnym statusie prawnym. I zupełnie odmiennych zasadach finansowania. Inne konsekwencje zmian zasad finansowania proponowanych w projekcie ustawy poniosą dzieci chodzące do przedszkoli niepublicznych a inne te, które korzystają z edukacji w przedszkolach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niz jednostki samorzadu terytorialnego. Co tu można "pośrodkować"?


post został zmieniony: 22-04-2011 22:50:06
grażka30-04-2011 14:40:47   [#56]

To może chociaż przed majówką?

Na serwerze OSKKO.EDU.PL nie znaleziono wybranej strony.

[Wróć do poprzedniej strony]

Elaa04-05-2011 10:46:58   [#57]
Nasz organ prowadzący zapowiedział, że 5 podstawówek z oddziałami przedszkolnymi i 1 gimnazjum połączy w zespół jak tylko będzie to możliwe. To ma przynieść duże oszczędności na dodatkach dyrektorskich i zwiększyć bezpośredni wpływ wójta na prace szkół.
AnJa04-05-2011 11:44:08   [#58]
z gimnazjum to chyba nie uda się
Bona Fide06-05-2011 07:38:20   [#59]

A czy obecnie istniejące zespoły złożone ze szkoły podstawowej i gimnazjum trzeba będzie rodzielać?

U mnie nie ma szkół ponadgimnazjalnych.

rzewa06-05-2011 07:58:44   [#60]

projekt zakłada równoległe istnienie i zespołów na dotychczasowych zasadach (w tym zakresie niczego nie zmienia) i grup szkolno-przedszkolnych  gimnazjalno-licealnych (nowych tworów, które zespołami nie będą)

ale jeśli OP będzie chciał stworzyć grupę szkolno-przedszkolną, w skład której miałaby wchodzić sp obecnie będąca w zespole z gimnazjum, to będzie musiał (oczywiście o ile te zmiany wejdą w życie w projektowanym kształcie) wydzielić ją w tym celu z zespołu

slos06-05-2011 07:59:45   [#61]
http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=13015 zwracam uwagę, że do konsultacji społeczeństwu zadano strategię rozwoju państwa. Jest informatyzacja, sądy i prawo, konsumpcja w całej rozciągłości, ochrona zdrowia. Edukacji nie ma. Bez niej państwo się (roz)winie. Taka polityczna strategia też wpływa na kierunki stanowienia prawa... Ech, żizń jo...a w rot, jak mawiali wulgarnie starożytni komuniści, którzy wymarli przed naszą erą.
Leszek06-05-2011 08:58:54   [#62]

dzięki Sławku za materiał,

coś się kryje w zanadrzu:

s. 16:

Jakość przepisów prawnych. Przedstawiony powyżej stan skutkuje przede wszystkim: brakiem precyzji i
spójności przepisów prawnych, czego przyczyną jest niewykorzystywanie narzędzi analitycznych
pozwalających na tworzenie polityk rządowych na dowodach „evidence based policy”; coraz większą
drobiazgowością tworzonych regulacji prawnych będącą wynikiem tzw. „inflacji prawa”; niskim
utożsamianiem się beneficjentów tworzonego prawa z jego przepisami, co jest w głównej mierze
spowodowane nieefektywnym systemem konsultacji i partycypacji partnerów społecznych na etapie
tworzenia polityk rządowych oraz nierespektowania obowiązków w zakresie zapewnienia dostępu do
informacji o projektach ustaw i rozporządzeń wynikających z przepisów o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.
Jakość aktów prawa miejscowego. Jakość aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek
samorządu terytorialnego uległa w ostatnich latach znaczącej poprawie, gdyż coraz rzadziej wskazuje się na
wydanie aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa. Obserwuje się tendencję malejącą w zakresie liczby
rozstrzygnięć nadzorczych uchylanych przez sądy administracyjne. Najczęstszymi naruszeniami prawa,
skutkującymi stwierdzeniem nieważności aktu prawa miejscowego w całości lub części, są: niezgodność aktu z
delegacją ustawową, naruszenie zasad prawidłowej techniki legislacyjnej polegające na powtarzaniu w akcie
prawa miejscowego zapisów ustawowych czy naruszanie przepisów proceduralnych związanych z
niewłaściwym trybem głosowania nad aktem, brakiem publikacji aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym
oraz zastosowaniem niewłaściwego terminu wejścia w życie aktu.

s. 19:

Usługi publiczne. W sferze sprawności instytucjonalnej i zarządzania usługami publicznymi na uwagę
zasługuje brak zinstytucjonalizowanego systemu standaryzacji usług publicznych (opieka zdrowotna, edukacja,
pomoc społeczna, ubezpieczenia społeczne, usługi kulturalne, usługi komunikacyjne i komunalne), znaczne
rozpiętości w dostępie do usług publicznych oraz jakości.

 s. 23:

"Analiza sprawności państwa pod kątem mocnych i słabych stron" - brak wprost wyartykułowanej edukacji

 s. 24:

"3. WIZJA PAŃSTWA" - brak wprost wyartykułowanej edukacji

 s. 29:

 Interwencja na rzecz realizacji celu głównego strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” prowadzona będzie w
oparciu o cele operacyjne i kierunki interwencji. Zostały one sformułowane tak, aby wyeliminować problemy
nękające państwo i zrealizować oczekiwania obywateli oraz podjąć niezbędne działania do 2020 roku.
Ustalone cele operacyjne odchodzą od zakorzenionego wąskiego sektorowego (resortowego) myślenia do
zintegrowanego poprzez tematyczne powiązanie zidentyfikowanych zjawisk, problemów czy procesów dla
uzyskania najbardziej efektywnych narzędzi prowadzących do osiągnięcia zamierzonych wyzwań w
kluczowych dla rozwoju państwa obszarach. Myślenie sektorowe nie sprzyja bowiem podejmowaniu
skoordynowanych działań czy przepływu informacji w sprawach istotnych dla rozwoju, planowania wydatków
czy wypracowywania wspólnych polityk. Każdy sektor dąży do zaspokojenia własnych potrzeb i realizacji
własnych zadań bez długofalowego strategicznego planowania
.

to dotyczy też naszego resortu

s. 30:

W ramach celu trzeciego podejmowane będą działania w kierunku ograniczenia strefy regulacyjnej państwa,
usprawnieniu procesu tworzenia regulacji prawnych poprzez wzmocnienie roli dyskusji merytorycznej na
etapie tworzenia założeń regulacji. Wzmocnieniu ulegnie proces przygotowywania oceny skutków regulacji.
Ponadto cel ten zorientowany jest także na tworzenie przyjaznego dla obywateli i przedsiębiorców prawa w
oparciu o rzetelne analizy ekonomiczno-prawne i wyniki konsultacji społecznych.

to mi pasuje, oby nie skończyło się jak zwykle

s. 36 - tu coś ukryto - KO:

konsolidację części jednostek organizacyjnych obsługujących kierowników zespolonych służb,
inspekcji i straży, tzn. włączenie ich aparatów pomocniczych w struktury urzędu wojewódzkiego. W
chwili obecnej sytuacja, która w świetle ustawy 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie26, powinna stanowić wyjątek, w rzeczywistości stanowi zasadę w funkcjonowaniu
administracji. Jedynie bowiem wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie
posiada wyodrębnionego, w formie samodzielnej jednostki budżetowej, aparatu pomocniczego.
Trzynaście pozostałych organów administracji zespolonej posiada własne aparaty pomocnicze, w
postaci odrębnych jednostek budżetowych. Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują jak
nieefektywny jest to system, szczególnie w kontekście zarządzania kosztami całej administracji
zespolonej podległej wojewodzie gdyż odsetek stanowisk obsługowych w jednostkach administracji
zespolonej wynosi ok. 24 %, przy czym im mniejsza jest to jednostka, tym większy jest udział tych
stanowisk...

dalej poczytam wieczorową porą...

wniosek: albo edukacja nie przebiła się do głównych celów strategii (słabość decydentów lub myślenie resortowe - "po co nam tam jak my już to mamy")

może szkoda

pozdrawiam


Leszek06-05-2011 14:37:46   [#63]

znalazłem chwilkę czasu i przeczytałem resztę,

no cóż, "edukacja" chyba nie jest tak ważna jak nam się zdaje...

tak konkludując

pozdrawiam w tym słonecznym dniu,

miłego weekendu (bez strategii...)

pozdrawiam

grażka07-05-2011 08:50:32   [#64]
Swoboda równego wyboru
Adaa15-05-2011 09:04:13   [#65]

z 13 maja 2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(wersja podpisana i skierowana pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów)


grażka15-05-2011 09:43:33   [#66]

W tygodniu pojawiło się też z powrotem na stronie wreszcie stanowisko OSKKO - jak widać w stanowisku MEN, większość opinii uznano za niezasadne.

Natomiast problem, do którego zgłaszała uwagi Mariwu, okazał się jednak istotny. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]