Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 18 ][ 19 ][ 20 ]
Leszek19-12-2018 19:04:07   [#901]

19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2361 rozporządzenie MEN z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2361/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2018 19:12:00   [#902]

19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2369 rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej  – wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2369/1

pozdrawiam

Leszek27-12-2018 19:13:06   [#903]

27 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2432 ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych  – w art. 9 zmiana ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2432/1

pozdrawiam

Leszek28-12-2018 19:17:03   [#904]

28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2435 ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019  – art. 1-3 dotyczą oświaty - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2435/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 28-12-2018 19:17:34
Leszek28-12-2018 19:18:06   [#905]

28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2446/1

pozdrawiam

MKJ02-01-2019 11:33:43   [#906]

29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2481 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2481/1

 

MKJ02-01-2019 11:36:56   [#907]

29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2485 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych - weszło w życie 30 grudnia 2018 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2485/1

 

Leszek02-01-2019 17:17:10   [#908]

2 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 5 rozporządzenie MEN z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 3 stycznia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/5/1

pozdrawiam

Leszek23-01-2019 17:09:38   [#909]

23 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – wchodzi w życie 24 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/136/1

pozdrawiam

Leszek24-01-2019 16:59:41   [#910]

24 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 141 obwieszczenie MZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/141/1

pozdrawiam

Leszek25-01-2019 17:21:20   [#911]

25 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 148 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 stycznia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 26 stycznia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/148/1

pozdrawiam

Leszek08-02-2019 18:11:27   [#912]

8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 249 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 9 lutego 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/249/1

pozdrawiam

Leszek12-02-2019 18:13:29   [#913]

12 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 267 rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – weszło w życie 13 lutego 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/267/1

pozdrawiam

Leszek19-02-2019 17:20:50   [#914]

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 311 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – dotyczy szkół przekształconych - w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/311/1

pozdrawiam

Leszek19-02-2019 17:21:14   [#915]

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego– wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/316/1

pozdrawiam

Leszek19-02-2019 17:21:47   [#916]

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 318 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego organizacji roku szkolnego  – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/318/1

pozdrawiam

Leszek19-02-2019 17:22:25   [#917]

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 319 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – dotyczy szkół przekształconych - w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/319/1

pozdrawiam

Leszek19-02-2019 17:22:53   [#918]

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 320 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/320/1

pozdrawiam

Leszek20-02-2019 18:23:58   [#919]

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 321 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/321/1

pozdrawiam

Leszek20-02-2019 18:24:34   [#920]

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 322 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/322/1

pozdrawiam

Leszek20-02-2019 18:25:14   [#921]

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 323 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/323/1

pozdrawiam

Leszek20-02-2019 18:25:49   [#922]

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 325 rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/325/1

pozdrawiam

Leszek26-02-2019 20:15:32   [#923]

26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/373/1

pozdrawiam

Leszek26-02-2019 20:15:56   [#924]

26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/372/1

pozdrawiam

Leszek03-03-2019 17:45:07   [#925]

28 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 391 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/391/1

pozdrawiam

Leszek03-03-2019 17:45:40   [#926]

28 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 396 rozporządzenie MZ z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia – weszło w życie 1 marca 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/396/1

pozdrawiam

Leszek04-03-2019 15:33:35   [#927]

1 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 402 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/402/1

pozdrawiam

 

ola 1304-03-2019 15:44:16   [#928]

Czy mogę prosić o wyjaśnienie:

Jakie szkoły należą do nieprzekształconych a jakie do przekształconych? Trochę się gubię.

Dziękuję

AnJa04-03-2019 17:03:51   [#929]

Nieprzekształcone- wygasające 3 letnie liceum i 4 letnie technikum. Bo zawodowe chyba wszystkie przekształciły się z mocy prawa w branżowe- choć się jakby gubię.

Przekształcone: np. 4 letnie licea, w tym z klasami liceum 3.letniego. Ale czy te klasy 3.letniego liceum w przekształconym 4.l4tnicjm do obowiązują przepisy dla przekształconych czy nieprzekształconych- to się jakby gubię.

Tzn. nie gubię sie w podstawach programowych i ramówkach - ale w tych pozostałych rozporządzeniach , co to się metryczkami różnią - to się jakby...

ola 1305-03-2019 07:25:23   [#930]

Czyli przedszkola i podstawówki, te które zawsze były podstawówkami - to są nieprzekształcone.

A te podstawówki, które powstały na gimnazjach, czyli nabór do klasy 4 i 7 był w 2017 z istniejącymi klasami gimnazjalnymi, to jakie są?

rzewa05-03-2019 07:34:06   [#931]

nie

podstawówki (wszystkie) i przedszkola są przekształcone, branżówki, szkoły specjalne i policealne też do tej grupy należą a także nowe szkoły czyli licea 4-letnie i technika 5-letnie

nieprzekształcone to: gimnazja, licea 3-letnie i technika 4-letnie

ola 1305-03-2019 07:49:42   [#932]

Dziękuję Ewo. Bo zupełnie jestem pogubiona w tym nazewnictwie.

malchow05-03-2019 09:58:22   [#933]

Jeszcze jedno pytanie. A gimnazja dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym?

rzewa05-03-2019 10:44:28   [#934]

nieprzekształcone czyli stare

Leszek05-03-2019 16:38:32   [#935]

temat wątku czytelny, nie zaśmiecać

pozdrawiam

Leszek05-03-2019 16:39:08   [#936]

5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 413 rozporządzenie MEN z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie głównie 1 września 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/413/1                      

pozdrawiam

Leszek05-03-2019 16:39:41   [#937]

5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 418 obwieszczenie MRPiPS z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPIPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/418/1

pozdrawiam

Leszek05-03-2019 16:40:10   [#938]

5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 419 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wchodzi w życie 30 marca 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/419/1

pozdrawiam

Leszek12-03-2019 08:13:15   [#939]

11 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 465 rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie 27 marca z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie z 1 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/465/1

pozdrawiam

GAŁKA15-03-2019 22:55:52   [#940]

15 marca 2019 r. opublikowano  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.2019 - poz. 502)

- wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/502

 

Leszek16-03-2019 12:58:42   [#941]

zawsze czujni

:-))))pozdrawiam

MKJ21-03-2019 19:16:34   [#942]

21 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 534 ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/534/1

1) art. 93 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (odesłanie do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące podmiotów, pod opieką których może być realizowany eksperyment pedagogiczny) - wchodzi w życie 1.04.2019 r;

2) art. 97 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 1 pkt 21 lit a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (jest to zmiana art. 45 ust. 3 PO, która wchodzi w życie 1.09.2019 r.; jest to uwzględnienie zmiany, o której mowa w pkt 1) - wchodzi w życie 1.04.2019 r.


post został zmieniony: 21-03-2019 19:25:52
Leszek25-03-2019 17:51:39   [#943]

25 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 554  rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji – wchodzi w życie 26 marca 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/554/1

pozdrawiam

Leszek27-03-2019 17:17:13   [#944]

27 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 574  rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. – wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/574/1

pozdrawiam

Leszek28-03-2019 17:59:52   [#945]

28 marca 2019 r. opublikowano w M. P. – poz. 276  obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/276

pozdrawiam

Leszek01-04-2019 18:00:10   [#946]

1 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 607 rozporządzenie MKiDN z dnia 27 marca 2019 r.  rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru – wchodzi w życie 2 kwietnia 2019 r.z mocą od 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/607/1

pozdrawiam

Leszek01-04-2019 18:05:13   [#947]

1 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 608 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie 2 kwietnia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/608/1

pozdrawiam

Leszek02-04-2019 17:20:28   [#948]

2 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 625 rozporządzenie MEN z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie 3 kwietnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/625/1

pozdrawiam

Leszek02-04-2019 17:21:08   [#949]

2 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 626 rozporządzenie MEN z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – wchodzi w życie 3 kwietnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/626/1

pozdrawiam

laostic03-04-2019 14:59:29   [#950]

https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ramowe-plany-nauczania?fbclid=IwAR0WC8n-_bWFK2453jomZ7ZLEO9IcwcrhD7fnRrgNmi3xZR0MeUPOjjHNXw

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 18 ][ 19 ][ 20 ]