Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]
MKJ23-05-2018 08:49:12   [#851]

22 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 969 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o postępowaniu w sprawach nieletnich

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/969/1

 

Leszek24-05-2018 20:11:24   [#852]

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 996 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo oświatowe,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/996/1

pozdrawiam

Leszek25-05-2018 09:46:57   [#853]

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1000 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – weszła w życie 25 maja 2018 r. (w art. 154 ustawy zawiera zmianę ustawy Prawo oświatowe – dodaje nowy art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach monitoringu),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1 

pozdrawiam


post został zmieniony: 25-05-2018 14:34:51
Leszek30-05-2018 16:17:08   [#855]

29 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1023 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 30 maja 2018 r. (z wyjątkiem § 33 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1023/1

pozdrawiam

Leszek30-05-2018 16:17:51   [#856]

29 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1024 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 30 maja 2018 r. - w szkołach starego typu

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1024/1

pozdrawiam

Leszek30-05-2018 16:18:34   [#857]

30 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1037 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 31 maja 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1037/1

pozdrawiam

Leszek02-06-2018 13:43:16   [#858]

1 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1055 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  – weszło w życie 2 czerwca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1055/1

pozdrawiam

Leszek02-06-2018 13:43:43   [#859]

1 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1056 rozporządzenie RM z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019 – weszło w życie 18 maja 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1056/1

pozdrawiam

Leszek07-06-2018 17:00:24   [#860]

7 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1100 rozporządzenie RM z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji  – wchodzi w życie 8 czerwca 2018 r., /rola szkół i przedszkoli/

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1100

pozdrawiam

Leszek12-06-2018 18:19:51   [#861]

12 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1133 rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 1 września 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1133/1

POZDRAWIAM

Leszek14-06-2018 18:23:18   [#862]

14 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1144 rozporządzenie RM z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 – wchodzi w życie 15 czerwca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1144/1

pozdrawiam

Leszek15-06-2018 18:29:50   [#863]

6. 15 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1161 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 16 czerwca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1161/1

pozdrawiam

MKJ23-06-2018 14:42:24   [#864]

21 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1193 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – weszło w życie 22 czerwca 2018 r. (z wyjątkiem § 21, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.):

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1193/1

 

Leszek28-06-2018 21:00:05   [#865]

28 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1260 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1260/1

pozdrawiam

Leszek29-06-2018 15:56:13   [#866]

29 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1274 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  – wchodzi w życie 30 czerwca 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1274/1

pozdrawiam

 

MKJ06-07-2018 10:10:44   [#867]

4 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1290 ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe  – wchodzi w życie 19 lipca 2018 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1290/1

Zmiany dotyczą:

1) art. 63 ust. 14 pkt 3 - wyłaniania przedstawiciela ZZ do komisji konkursowej na dyrektora szkoły;

2) dodania w art. 73 ustępu 1a - tajność w głosowaniu RP przy podejmowaniu uchwał ws. dyrektorów.

MKJ06-07-2018 10:17:16   [#868]

4 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1296 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 32/17

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1296/1

"Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Leszek31-07-2018 17:04:34   [#869]

31 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1457 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1457/1

pozdrawiam

MKJ04-08-2018 11:12:32   [#870]

3 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1477 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – weszło w życie 4 sierpnia 2018 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1477/1

Uwaga: akt wykonawczy do UoSO (art. 363 PWU-PO).


post został zmieniony: 04-08-2018 11:19:17
MKJ04-08-2018 11:21:27   [#871]

3 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1478 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – weszło w życie 4 sierpnia 2018 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1478/1

Uwaga: akt wykonawczy do PO.post został zmieniony: 04-08-2018 11:23:46
Leszek06-08-2018 20:10:28   [#872]

6 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1485 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wejdzie w życie 1 września 2018 r. – dot. szkół przekształconych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1485/1

pozdrawiam

Leszek06-08-2018 20:11:03   [#873]

6 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1486 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – wchodzi w życie 7 sierpnia 2018 r. – dot. szkół nieprzekształconych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1486/1

pozdrawiam

Leszek06-08-2018 20:11:35   [#874]

6 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1494 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – wchodzi w życie 7 sierpnia 2018 r. ,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1494/1

pozdrawiam

Leszek07-08-2018 16:14:26   [#875]

7 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1498 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – wchodzi w życie 8 sierpnia 2018 r. – dot. szkół przekształconych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1498/1

pozdrawiam

Leszek09-08-2018 20:11:43   [#876]

9 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1531 rozporządzenie MKiDN z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 10 sierpnia 2018 r. ,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1531/1

pozdrawiam

Leszek09-08-2018 20:12:17   [#877]

9 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1533 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki – wchodzi w życie 1 września 2018 r. – dot. szkół nieprzekształconych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1533/1

pozdrawiam

Leszek13-08-2018 17:28:38   [#878]

13 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1560 ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  – wchodzi w życie 28 sierpnia 2018 r. – w art. 77 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6),

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1560

pozdrawiam

Leszek16-08-2018 16:20:36   [#879]

16 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1574 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – wchodzi w życie 1 września 2018,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1574

POZDRAWIAM

Leszek21-08-2018 19:46:03   [#880]

21 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1601 rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r.  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – wchodzi w życie 1 września 2018,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1601/1

pozdrawiam

Leszek24-08-2018 17:57:12   [#881]

24 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1630 rozporządzenie MEN z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – generalnie wchodzi w życie 1 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1630/1

pozdrawiam

Leszek27-08-2018 17:21:17   [#882]

27 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1647 rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – weszło w życie 1 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1647/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2018 17:38:46   [#883]

30 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1669 ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zawiera zmiany (porządkujące):

- w art. 22 - ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nowe brzmienie otrzymują - art. 9a w ust. 2 pkt 5a, art. 9c w ust. 2 pkt 11a i art. 93 ust. 4,

- w art. 156 - ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – nowe brzmienie otrzymuje - art. 45 ust. 3,

- wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1669/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2018 18:56:44   [#884]

30 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1670 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe – wchodzi w życie 31 sierpnia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1670/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2018 18:59:46   [#885]

30 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1675 rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r.  w sprawie doradztwa zawodowego – wchodzi w życie 1 września 2018,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1675/1

pozdrawiam

Leszek03-09-2018 09:54:06   [#886]

31 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1679 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – weszło w życie 1 września 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 września 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1679/1

pozdrawiam

Leszek07-09-2018 16:27:03   [#887]

7 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1740 rozporządzenie MKiDN z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 8 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1740

pozdrawiam

Leszek20-09-2018 17:09:11   [#888]

20 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1796 rozporządzenie RM z dnia 17 września 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – weszło w życie 21 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1796/1

pozdrawiam

Leszek24-09-2018 15:31:53   [#889]

24 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1810 rozporządzenie RM z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. – wchodzi w życie 25 września 2018 r.,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1810

pozdrawiam

Leszek29-09-2018 16:22:11   [#890]

28 września 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1855 rozporządzenie MKiDN z dnia 25 września 2018 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – weszło w życie 29 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1855/1

pozdrawiam

MKJ05-10-2018 15:46:37   [#891]

4 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1900 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1900/1

 

MKJ16-10-2018 17:48:35   [#892]

15 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1973 rozporządzenie MS z dnia 2 października 2018 r.  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – wchodzi w życie 29 października 2018 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1973/1

 

Leszek19-10-2018 17:34:29   [#893]

19 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2010 obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2010/1

pozdrawiam

Leszek19-10-2018 17:35:05   [#894]

19 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2011 rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  – wchodzi w życie 20 października 2018 r.,

 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2011/1

pozdrawiam

Leszek24-10-2018 11:18:09   [#895]

23 października 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2029 rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2018 r.  w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  – wchodzi w życie 7 listopada 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2029/1 

pozdrawiam


post został zmieniony: 24-10-2018 11:53:39
MKJ15-11-2018 17:30:48   [#896]

14 listopada 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2140 rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wchodzi w życie 29 listopada 2018 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/1

 


post został zmieniony: 17-11-2018 12:14:03
rzewa01-12-2018 09:45:23   [#897]

30 listopada 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2245 ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 września 2019 ale spora część 1 stycznia 2019, są też przepisy wchodzące w życie z dniem dzisiejszym oraz 14 dni po dniu ogłoszenia a także takie które wchodzą później tj. w styczni i wrześniu 2020 r i 2021 r. a także 2022 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2245/1

MKJ06-12-2018 14:02:01   [#898]

4 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 18 grudnia 2018 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2263/1

 

Leszek13-12-2018 10:54:32   [#899]

12 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2318 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych – weszło w życie 13 grudnia 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2318/1

pozdrawiam

MKJ15-12-2018 10:33:21   [#900]

12 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń – wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2323/1

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]