Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin poprawkowy
strony: [ 1 ]
alicja29714-06-2011 10:35:45   [#01]
Proszę o podpowiedź. Uczeń w gimnazjum otrzymał ocene niedostateczną i może zdawać egzamin poprawkowy. Czy rodzic ucznia musi wystąpić do dyrektora z wnioskiem o ustalenie terminu egzaminu
dyrlo14-06-2011 10:45:43   [#02]
Zgodnie z Rozporządzeniem o ocenianiu.... termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.
alicja29714-06-2011 12:39:46   [#03]
To wiem że termin, skład komisji itd wyznacza dyrektor ale czy rodzic w ogóle składa wniosek o egzamin poprawkowy
EwaBe14-06-2011 12:47:21   [#04]
Uczeń ma prawo do zdawania nie tylko jednego, ale i dwóch egzaminów poprawkowych. Jakikolwiek wniosek jest zbędny.
post został zmieniony: 14-06-2011 12:47:44
befana14-06-2011 13:16:39   [#05]
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole,
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po
zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
Agasko14-06-2011 17:19:54   [#06]
A ja myślę, że może i wniosek  nie jest konieczny. Jednak lepiej, jeśli jest, bo chociaż to formalność, rodzic wyraża wolę, że chce tego egzaminu. Uczeń ma prawo do egzaminu, jego rodzic wyraża wolę, ja mu w odpowiedzi wyznaczam termin i określam zakres wymagań. Tak robię, bo kiedyś miałam przypadek, że mi matka wykrzyczała, że ja za nią nie będę decydować, czy dziecko  ma mięć poprawkę czy nie. A jako przykład analogiczny podam rekrutację do gimnazjów. Uczeń w obwodzie- niby powinien być przyjęty bez wniosku, a pisze się podanie.  
Ivon14-06-2011 20:07:35   [#07]
Rodzic napisał podanie o sprawdzenie wiadomości-nie zgadza sie z oceną niedostateczną dziecka.(sprawdzian odbędzie się np.27.06.) Czy  jak nadal będzie ndst to ma uczeń prawo zdawać poprawkę w sierpniu?
dyrlo14-06-2011 20:08:03   [#08]
Tak.
JarTul14-06-2011 20:37:51   [#09]
"Rodzic napisał podanie o sprawdzenie wiadomości-nie zgadza sie z oceną niedostateczną dziecka"
Jedyną zgodną z prawem możliwością "sprawdzenia wiadomości" dziecka, które otrzymało ocenę niedostateczną jest właśnie egzamin poprawkowy.
Bo pod §3 ust. 3 pkt 6) rozporządzenia "o ocenianiu" (Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania) wasz "sprawdzian" raczej nie "podpada".
Chyba, że ocena została ustalona niegodnie z przepisami prawa - §19 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych), ale wtedy termin egzaminu wyznaczono raczej zbyt późno - §19 ust. 3 rozporządzenia (Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). A pewnie zresztą na razie rodzic nie mógł skorzystać z uprawnienia określonego w §19 ust. 1, bo nie odbyło się jeszcze klasyfikacyjne posiedzenie RP i nie ma jeszcze formalnie ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej.    
post został zmieniony: 14-06-2011 20:38:05
ewitex14-06-2011 21:19:07   [#10]
Czy uczeń z egzaminu poprawkowego może otrzymać ocenę co najwyżej dopuszczającą, czy może też ocenę bardzo dobrą. Na jaką ocenę przygotowany jest zakres wymagań?
AnJa14-06-2011 21:35:19   [#11]
na wszystkie
malgala14-06-2011 21:38:28   [#12]
teoretycznie może nawet celującą
dyrlo15-06-2011 08:39:00   [#13]

JarTur - wszystko co napisałeś prawdą jest, ale .....

zważ, że jeszcze nie ma zakończenia roku szkolnego, nie ma jeszcze uchwały klasyfikacyjnej więc nie widzę problemu, żeby uczniowi dać jeszcze jedną szansę. Jeśli jednak jest po klasyfikacji to trzeba podejść do tego tak jak piszesz, przeprowadzić postępowanie wyjaśnianiące czy wszystko zgodnie z prawem było i albo utrzymać oceną w mocy albo zrobić tak zwany sprawdzian wiedzy.

Pytanie jednak brzmiało czy jak ocena zostanie utrzymana w mocy to czy ma prawo do poprawki - dlatego odpowiedziałam krótko "Tak".

Pozdrawiam ;-)

 

JarTul15-06-2011 23:03:36   [#14]

Dyrlo - przecież nie polemizuję z twoja odpowiedzią.

Wskazano, że "(sprawdzian odbędzie się np.27.06.)" dlatego uważam, tak jak napisałem. Ten "sprawdzian" nie powinien mieć miejsca. 

dyrlo16-06-2011 08:19:13   [#15]
Aaaa, zakręciłam się ;-)
Bromba116-06-2011 12:22:27   [#16]
Czy rada pedagogiczna może nie dopuścić ucznia do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu?
bb197516-06-2011 13:10:22   [#17]
nie ma takiej możliwości - uczniowi rozporządzenie gwarantuje możliwość zdawania poprawki
annamaria16-06-2011 13:43:53   [#18]
czy jest w Waszych szkołach miejsce na spojrzenie poza regulaminowe? uczeń w marcu stracił matke w wypadku, jakie tego konsekwencje psychiczne , to trudno powiedzieć , a on dostaje jednak na koniec niedostateczna  - czy nie wzbudza to w Was zastrzeżeń takich ludzkich?
Ala16-06-2011 13:46:39   [#19]

we mnie wzbudza

ale  co szkoła zrobiła dla tego ucznia, żeby go wesprzeć? gdzie był wychowawca, pedagog?

to ich rola aby do takiej sytuacji nie dopuścić

annamaria16-06-2011 14:09:10   [#20]
byli......nauczyciel jest nieugięty
Bromba116-06-2011 14:12:18   [#21]
Co może zrobić szary nauczyciel jeżeli rada swoją uchwałą nie wyraża zgody na egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu?
darek720516-06-2011 14:28:47   [#22]
Uchwała jest do uchylenia - niezgodna z prawem. Tak samo Rada może przegłosować, że dziś jest 16 maja, a nie czerwca. Taka sama moc prawna. Ps. Nie rozumiem jak rada mogła podjąć taką uchwałę, gdy zebranie prowadzi dyrektor???
dyrlo16-06-2011 14:31:38   [#23]

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonaknie uchwały niezgodnej z prawem i zawiadamia o tym fakcie Kuratorium Oświaty i Organ Prowadzący.

Po co Wam to???? Nie rozumiem. 

bb197516-06-2011 14:40:06   [#24]

jak można nie wyrazić zgody na egzamin poprawkowy - tego nawet pod głosowanie nie powinno się poddać - wyznaczyć termin egzaminu, powiadomić ucznia i po zawodach

przecież z jedną ndst nawet teraz promować można i to ewentualnie na to rada może nie wyrazić zgody

Ala16-06-2011 16:14:58   [#25]

myślałam że już mnie nic nie zdziwi

a jednak... ;-))

fordek16-06-2011 19:54:29   [#26]

czy na pewno już teraz można promować z oceną niedostateczną - chodzi o uczennicę klasy IV z jedna oceną niedostateczną z matematyki. Moim zdaniem dopiero po poprawce w sierpniu można ewentualnie podjąć taką decyzję jeżeli będzie rokowała szansę  dalej....proszę o Podstawę Prawną,że można promować bez poprawki.

dyrlo16-06-2011 20:01:53   [#27]
fordek - po poprawce.
fordek16-06-2011 20:05:40   [#28]
dzięki dyrlo też tak myślę ,znam rozporządzenie ale po wpisie  bb1975#24 zupełnie zgłupiałam...
bb197516-06-2011 22:18:50   [#29]
ja zrobiłem skrót myślowy oczywiście że uczeń musi do poprawki przystąpić:)
mim217-06-2011 14:18:11   [#30]

Dlaczego uczeń z egzaminu poprawkowego może dostać każdą ocenę? Właśnie dyskutowałem na ten temat.

Z jednej strony zdaje egzamin- na co zda - to ma.

Z innego punktu widzenia nic nie robił, nie starał się, obijał, lekceważył - ma poprawkę- i wystarczy 1 egzamin i ma np dobry? To po co się uczyć cały rok,starać, poprawiać na bieżąco. Odpuścić, pouczyć się przez miesiąc, dwa i mieć ocenę pozytywna.

Mają w szkole zapis w statucie, że uczeń zdaje z zakresu wymagań na dopuszczającą i wówczas może taką tylko ocenę otrzymać. Z egzaminu klasyfikacyjnego- zdaje z pełnego zakresu wymagań?

Czy to jest sprzeczne z prawem? W rozporządzeniu o ocenianiu, klasyfikowaniu, nie ma nic na ten temat.


dyrlo17-06-2011 14:22:17   [#31]

Nie ważna jest ocena!!!! Ważne jest żeby uczeń umiał. Niech ma nawet 5! skoro na tyle się nauczył. W kolejnej klasie jeszcze pożytek z Niego będzie bo we wrześniu niektórzy dobrzy i dostateczni niewiele mogą pamiętać a On będzie na bieżąco.

I wcale nie żartuję ;-)

mim217-06-2011 14:26:58   [#32]

Ok!

Czyli takiego zapisu w statucie być nie może?

dyrlo17-06-2011 14:28:05   [#33]
Nie, bo zapisy statutu nie mogą być sprzeczne z aktami prawa wyższego rzędu.
mim217-06-2011 14:30:17   [#34]
No właśnie- a w którym akcie wyższego rzedu jest, że egzamin poprawkowy musi dawać szansę uzyskania każdej oceny, a nie poprawy niedostatecznego na dopuszczający?
dyrlo17-06-2011 14:32:57   [#35]

Nie ma takiego zapisu w Rozporządzeniu o ocenianiu, jest tylko jak powinien przebiegać egzamin poprawkowy i kto ma zasiadać w Komisji. Skoro nie ma zapisu, że tylko na ocenę dopuszczający to znaczy, że może być na każdą inną ocenę bo jest w tymże Rozporządzeniu zapisana skala ocen jaką szkoły mają stosować.

 

mim217-06-2011 14:38:51   [#36]
No ok, ale tego czego nie ma w rozporządzeniu uszczegóławia statut szkoły i tak uszczegółowili- i co ?
dyrlo17-06-2011 14:47:47   [#37]

I tylko czekać jak z tego afera będzie.

Czy Wy nigdy poprawki na studiach nie mieliście? Ja miałam z "filozofii marksizmu i leninizmu" - tak to chyba się nazywało. Dzostałam 2 i poprawiłam na 5. - Czyli średnia 3,5 + inne bardzo ładnie zdane przedmioty w tamtej sesji i jeszcze na stypendium naukowe się załapałam.

Nie wymądrzam się ale kłopoty przewiduję.

krystyna17-06-2011 15:06:24   [#38]

ale TO w rozporządzeniu jest !

§ 3.3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2§ 15 ust. 3;

§ 13. 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

---------------------------------------------------------------

a przecież egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe przeprowadza się w celu "ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej" - a więc skala j.w. 

i jeszcze wygrzebałam fragment odpowiedzi MEN na to samo pytanie zadane przez OSKKO jeszcze w 2005 roku:

....."Przepisy §§ 19, 20 pozwalają uczniom z klas programowo najwyższych na zdawanie... Uczeń powinien otrzymać z egzaminu poprawkowego taką ocenę, na jaką zda ten egzamin. Tematy na egzamin poprawkowy powinny tak być opracowane, aby uwzględniały kryteria na poszczególne oceny, tj. w skali od l do 6."
sońka21-06-2011 22:10:56   [#39]

skoro uczeń może zdawać egzamin poprawkowy

i

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

to czy uczeń powinien złożyć podanie do dyrektora o wyznaczenie terminu egzaminu?

Ala21-06-2011 22:21:30   [#40]
u mnie nie składa podania
jerzyk22-06-2011 00:16:04   [#41]
u mnie , wyznaczam termin i komisja egzaminuje tych ktorzy sie zgłosili.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]