Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wyjeżdżam za granice
strony: [ 1 ][ 2 ]
Power419-11-2008 20:26:48   [#51]
no, nie zostawiajcie mnie w potrzebie, proszę
Power419-11-2008 20:41:18   [#52]
proszę
slos20-11-2008 08:46:50   [#53]
Rzecz jest ciekawa i wymaga zmian w prawie. jednakże przyjęliśmy przepisy unijne i .. np. gdy uczeń wraca z zagranicy, na podstawie świadectw stamtąd i całej procedury kierujemy go do odpowiedniej klasy, czasem niższej. De facto uczeń wyjeżdżający za granicę z reguły kontynuuje naukę w tamtejszej szkole. Wprawdzie wg przepisów naszych nie spełnia obowiazku (co w tej sytuacji jest idiotyzmem), a w rzeczywistości spełnia - i wg uregulowań unijnych tak jest - brakuje tylko u nas dostosowania prawa. O tym też mówiliśmy na kongresie już dawno, trzeba dalej przypominać to władzy naszej wspaniałej. W przypadku, gdy uczeń wyjeżdza dajmy na to w kwietniu, rodzic informuje, nauczyciele dopytują, potem są nieobecności - świadectwo odbiera się w normalnym terminie. I tak naukę w kraju docelowym zacznie po kursie językowym od nowego roku. W I semestrze - to już problem. Nauczanie domowe wiąże się z egzaminami i też do końca i dobrze nie jest uregulowane prawnie...
Martuś20-11-2008 19:34:47   [#54]
Do Slos
od 23.08.08 nastąpiła zmiana w prawie oświatowym - obowiązek szkolny i obowiązek nauki można spełniać przez uczęszczanie do szkoły za granicą

w art 16 UoSO pojawił się ust. 5b o następującej treści:
Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
Power420-11-2008 19:40:50   [#55]
jeśli wróci ktoś za kilka miesięcy (powiedzmy, że za 7 miesięcy)z zaswiadczeniem, że tam realizował ten obowiązek-przed samym końcem roku szkolnego w klasie programowo najwyższej np wróci 15.06.2008 -to co ze sprawdzianem/egzaminem oraz jego klasyfikowaniem -o to mi tylko chodzi?
Czy taki uczeń może otrzymac świadectwo ukończenia szkoły?
Power420-11-2008 19:41:41   [#56]
2009 roku oczywiście
Martuś20-11-2008 19:47:59   [#57]
Może to pomoże.

UCZEŃ POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY
Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek zapisać dzieci do szkoły, jeśli są to dzieci podlegające obowiązkowi nauki lub obowiązkowi szkolnemu (7-18 lat). Dotyczy to również dzieci 6-letnich, które są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach i w szkołach.
Zasady przyjmowania do szkół uczniów, którzy uczęszczali do szkoły za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 wymienionego wyżej rozporządzenia uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie następujących dokumentów:
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą
ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
w oparciu o te świadectwa ustala się sumę lat nauki szkolnej ucznia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.
Rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły. Do podania należy dołączyć ww. dokumenty przetłumaczone na język polski. Warto podkreślić, iż w przypadku uczniów powracających z zagranicy i przyjmowanych do szkół ponadgimnazjalnych nie stosuje się obowiązujących zasad rekrutacji. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje wyłącznie dyrektor.
Martuś20-11-2008 20:00:36   [#58]
Przeanalizuj § 49 ust. 1 pkt 4. poniższego rozporządzenia.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562)
Power420-11-2008 20:36:15   [#59]
1) przyjmuję go 15.06 z powrotem do polskiej szkoły i chodził tam (za granicą)do szkoły , ma na to zaświadczenie-ale nie świadectwo ukończenia klasy
nie może nie być nieklasyfikowany bo chodził cały czas do szkoły ale ocen czastkowych nie ma na tym zaświadczeniu, a ja go chcę klasyfikować ale jakie mu dam stopnie? na jakiej podstawie? coś wpisać z tych przedmiotów trzeba
-dobra robie klasyfikacyjny egzamin(brak podstaw do wystawienia oceny?)
2)Czy wtedy nie jest za pózno o występowanie o zwolnienie lub wyznaczenie terminu do 20.08.2009?
Par.49.
1. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.
3) podczas polskiego sprawdzianu nie był uczniem polskiej szkoły więc nie podlegał tym przepisom -własciwie mógłby byc uznany za zasadny wniosek o zwolnienie
4) własciwie to gdyby wrócił już po 21.06. to gimnazjum może go przyjąć?-moze miec przecież z obcego kraju świadectwo?
Power420-11-2008 20:44:37   [#60]
chyba się bardzo przejęłam, bo niektórych dzieciaków mi szkoda-rodzice się martwią jak to będzie ale na pewno różne wyjścia się znajdą
myślę, że tak w razie czego można;aby dziecko roku nie straciło
Power420-11-2008 22:39:43   [#61]
poza tym Martuś dzięki za chęci-
ja wciąż mam watpliwości, żeby wszystko było w razie czego zgodnie z prawem i bez szkody dla dziecka-rodzice dokładnie nie przewidzą jak się sprawy potoczą,wiec na wszystkie podane przez nich możliwości powrotu-szukałam rozwiązania

uspokoję ich trochę

nie mogę nikomu gwarantowac, co zrobi dyrek gimnazjum w razie czego
slos21-11-2008 08:19:23   [#62]
Dzięki Martuś. Za dużo tych zmian w prawie. Znalazłem.  A'propos: Dobrze,że jest Leszek uaktalniający i jednolicący. :-)
alis22-05-2011 00:23:18   [#63]

Od września najprawdopodobniej będę miała 2 lub 3 uczniów, którzy po dwuletnim pobycie we Włoszech wracają do Polski. Dzieci wyjechały gdy ukończyły odpowiednio: kl I, III i IV. Zgodnie z rozp. sumuję lata nauki szkolnej uczniów na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą oraz ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce. Dzieci chodziły do szkoły 2 lata wiec od września dwójka z nich byłaby u mnie w IV, VI klasie no i najstarsze dziecko chyba w gimnazjum(? )

No właśnie, tam we Włoszech jest 5 letnia szkoła podstawowa i później, z tego co mi matka przez telefon mówiła 3 letnia szkoła średnia niejako odpowiednik naszego gimnazjum, więc w chwili obecnej dziewczynka jest tam w klasie I. Moje pytanie brzmi, czy na podstawie sumy lat dziecko powinno znaleźć się u nas w Polsce w I klasie gimnazjum, czy może jednak w klasie VI, bo co ze sprawdzianem szóstoklasisty? Może ktoś miał podobny przypadek i pomoże, będę zobowiązana.


rzewa22-05-2011 09:05:39   [#64]

ostatnie świadectwo + suma lat nauki za granicą zgodnie z § 19 ust 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

stosujesz ten przepis także i w tym wypadku o czym mówi §5 ust 5 tego rozporządzenia

alis22-05-2011 22:42:50   [#65]

 Z tego rozporządzenia wynika, że przyjmuję dzieci tak jak napisałam wcześniej na podstawie sumy lat do klasy IV i VI no i najstarsze pójdzie do I gimnazjum. O sprawdzianie nie znalazłam nic, wiec chyba nie ma podstaw do obaw, natomiast nurtuje mnie fakt różnic programowych w odniesieniu do ucznia, którego przyjmę do klasy VI. Co z przedmiotami, które skończyły się dla danego oddziału w klasie V, np. informatyka, technika?

Dziękuję rzewo

alis30-05-2011 22:38:09   [#66]
podnoszę wątek, może ktoś mi podpowie co z przedmiotami, które skończyły się w klasie V?
rzewa30-05-2011 22:47:23   [#67]

§ 19. ust. 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia

wskazujesz n-li, którzy mają wystawić oceny z tych przedmiotów, a oni ustalają warunki jakie uczeń ma spełnić, by uzyskać oceny z tych przedmiotów - najprościej by było gdyby uczeń ten mógł na te przedmioty uczęszczać wraz z klasą V i być oceniany tak jak pozostali uczniowie tej klasy

bbasia31-05-2011 06:12:34   [#68]
Rodzice dziecka ucząced się w polskiej szkole w Atenach  wypełnili wniosek o przyjęcie do gimnazjum i przesłali faksem do szkoły. Dziecko jest zameldowane w naszym obwodzie szklnym, ale do tej pory uczyło się w Grecji.  Mam nadzieję, że różnic programowych nie będzie skoro mówią, że w szkole polskiej odbywa się edukacja. Do końca czerwca powinni więc dostarczyć świadectwo ukończenia z polskiej szkoły oraz zaświadczenie z OKE. Czy tak?
Marek Pleśniar31-05-2011 10:37:19   [#69]
pozdrawiam koleżankę dyrektorkę ateńskiej szkoły - o ile pamiętam należy do OSKKO :-)
marzanna2003-06-2011 10:29:39   [#70]
witam,pozdrawiam serdecznie! Zespół Szkół w Atenach realizuje ramowy program nauczania.Uczennica nie bedzie miała zadnych problemów ! Przeprowadzamy egzaminy i sprawdziany na zasadach egzaminu wewnetrznego ale we współpracy z CKE wiec dziecko moze otrzymac zaswiadczenie dyrektora o wynikach sprawdzianu.Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granica nie przeprowadza sie egzaminów i sprawdzianów w szkołach poza granicami.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]