Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
strony: [ 1 ]
hamster6616-11-2010 09:52:06   [#01]

Proszę o podpowiedź. Rozwiazanie stosunku pracy  z n-lem zgodnie z art 23 ust.1 pkt2 (czyli w momencie niezdolności która przekracza 182 dni),

 -jeżeli tan okres nieobecności przypada na 02 grudnia2010r. to czy mogę go zwolnić 03 grudnia?

-a jak się ma do tego art.23 ust. 2 pkt2 który mówi,że można zwolnić z koncem m-ca w którym upływa okres nizdolności tzn. z 31 grudnia?

proszę o radę

hamster6617-11-2010 08:01:14   [#02]
podnoszę temat i proszę o pomoc
hamster6618-11-2010 09:06:49   [#03]
czy znajdzie się ktoś kto będzie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie?
ReniaB18-11-2010 09:40:50   [#04]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40358&pst=7#pst7

Może to Ci pomoże

hamster6618-11-2010 10:11:46   [#05]
nie pomogło mi to bardzo
rzewa18-11-2010 12:07:20   [#06]

Art. 23. ust. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:
1) na wniosek nauczyciela;
2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;
3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;
5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a;
6) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


ust. 2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:
1) z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia;
2) z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;
3) z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
4) z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat życia, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu;
5) z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
6) z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.

zatem zwalniasz n-la z dniem 31.12.2010

natomiast nauczyciel ma obowiązek zwrócić nadpłacony zasiłek chorobowy jeśli do takiej nadpłaty doszło (zasiłek przysługiwał mu tylko do 2.12) - to potrącenie powinno być dokonane z przysługującego n-lowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, którego nie wykorzystał w wakacje

Dan6728-04-2011 21:03:13   [#07]

 Proszę o radę. N-l skończył w lutym 65 lat, pracuje w placówce feryjnej, czy tak ma wyglądać wypowiedzenie, te daty są właściwe?

.........................................................

 

 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                        Dobra, dn. 31.05.2011r.

 

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZNIEM

 

Pani..........

 

 

 

1.        Rozwiązuję z Panią umowę o pracę zawartą w dniu....... z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31.08.2011r.

 

2.        Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ukończenie przez Panią 65 lat życia w 2011r.

 

3.        Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ..........................

 

                                                                                                                   ……………………………………                                 …….............................................                        

 

              (potwierdzam odbiór,                                                        (podpis pracodawcy)

 

           data i podpis pracownika)                                                                        

 

 

 

podstawa prawna:                                                                                            

 

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

.........................................................................................................................................................................................................

Otrzymuje odprawę emerytalną, a w świadectwie pracy wpisuje art.23 ust 1 pkt w związku z art. 88?

 

Z góry dziękuję za pomoc!

 

 

 

 

 

rzewa29-04-2011 10:39:00   [#08]

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ukończenie przez Panią 65 lat życia w dniu ...... 2011r. tj. w bieżącym roku szkolnym.

poza tym ok.

w świadectwie wpisujesz art 23 ust 1 KN - tylko

odprawę otrzymuje na podstawie art 87 KN

barkuk30-04-2011 17:09:49   [#09]
Nauczyciel przeszedł na zasiłek rehabilitacyjny ( trzy miesiące). Czy mogę rozwiązać z nim stosunek pracy (umowa przez mianowanie) po zakończeniu zasiłku?
barkuk30-04-2011 17:19:19   [#10]
Proszę o pomoc. Pilne
rzewa30-04-2011 17:42:26   [#11]
tak, chyba że otrzyma dalsze świadczenie rehabilitacyjne (okres nieobecności n-la nie może być dłuższy niż 182 dni + rok) - patrz art 23 ust 2 KN
barkuk30-04-2011 17:49:45   [#12]

Rzewo, dzięki Bogu jesteś!

Ale jak te trzy miesiące kończą się 13 lipca , czy mogę z nim rozwiązać stosunek pracy?Nauczycielka już była na urlopie i już nie możne iść. Nie minął rok.

Od września nie bedę miała dla niej godzin. Rzewo,pomóż!

barkuk30-04-2011 18:09:25   [#13]
Rzewo , pomoż!
rzewa30-04-2011 18:57:45   [#14]
tzn od kiedy ta n-lka jest nieobecna w pracy?
barkuk30-04-2011 19:49:06   [#15]
12 kwietnia minęło 182 dni. Obecnie otrzymała trzy miesiące zasiłku.
barkuk01-05-2011 10:02:58   [#16]

Proszę o odpowiedź. Czy mogę z nauczycielką rozwiązać stosunek pracy po 3 miesiącach zasiłku rehabilitacyjnego, czyli 13 lipca. Dodam, ze nie mam dla niej etatu (mały nabór). 

 Czy rozwiązać  stosunek pracy na mocy art 23 , czy 20 KN?

Co będzie, jak nauczycielka otrzyma przedłużenie zasiłku?

barkuk01-05-2011 12:58:40   [#17]
Proszę pomóżcie!
rzewa01-05-2011 19:57:17   [#18]

jeśli dla tej n-lki masz godziny - jej etat jest, tylko jest ktoś zatrudniony na zastępstwo, to jej teraz nie zwalniasz - jak przyniesie Ci dalsze przedłużenie świadczenia (od 1.09, bo wakacje jej się i tak i tak należą jako urlop wypoczynkowy), to będzie jeszcze dalej miała świadczenie, a jak nie przyniesie - to ją zwolnisz z dniem 31.08 br lub później -> z powodu długotrwałej nieobecności w pracy można zwolnić n-la w trakcie roku szkolnego (art 23 ust 2 pkt 2 KN)

natomiast, jeśli nie masz dla niej godzin - zrobiłaś arkusz i nastąpiły takie zmiany, że nie ma godzin - to ją zwalniasz na podstawie art 20 ust 1 pkt 2 KN również z dniem 31.08 br (wypowiedzenie należy wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatni adres podany w kwestionariuszu osobowym)

Kry6112-05-2011 17:57:42   [#19]
Zrobiłam organizacje na następny rok - nauczycielka nie ma godzin, nie jest ujęta w organizacji - zmiana organizacyjna powodująca zmniejszenie liczby oddziałów, w maju 2012r. będzie miała 65 lat, ponad 40 lat pracy pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany, pobiera emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy - otrzymuje więc 6 + 3 odprawy, stosuję art. 20 ust.1 pkt. 2, ust. 2 oraz  art. 87 ust. 2. Proszę powiedzcie, czy może być taka podstawa prawna 
drops17-05-2011 13:54:24   [#20]
Może to niestosowne, ale czy ta niezdolność do pracy tyczy się również nauczycielki na zwolnieniu z powodu ciąży?
tardeli20-05-2011 11:17:35   [#21]

Mój OP wprowadził racjonalizację zatrudnienia, polegającą na przeznaczeniu godzin nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony na 4/18 etatu, na godziny ponadwymiarowych innych nauczycieli. Czy takie uzasadnienie jest wystarczające? 

Jest Pani nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 4/18 etatu na stanowisku nauczyciela .... i posiada Pani odpowiednie kwalifikacje. Z powodu wprowadzenia racjonalizacji zatrudnienia polegającego na przeznaczeniu godzin nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a mających pełne zatrudnienie w innej szkole na terenie Gminy ......., na godziny ponadwymiarowe innych nauczycieli.

Co o tym myślicie?

rzewa20-05-2011 11:19:45   [#22]
coś niezgrabny bardzo ten OP, ale nawet jeśli, to niech dyrektor w żadnym razie tak nie pisze, bo będzie niezłe kuku i to nie dla OP a dla tego dyrektora
tardeli20-05-2011 11:40:58   [#23]
Rzewa a co byś napisała?
dariuszw20-05-2011 11:44:19   [#24]

w jaki sposób najlepiej rozwiązac taką sytuację:

2 n-li kontraktowych z likwidowanej szkoły ma szanse na zatrudnienie w innej placówce na terenie gminy na tym samym stanowisku jak ich przenieść???

art 18 dotyczy tylko mianowanych? co proponujecie??

rzewa20-05-2011 13:09:23   [#25]

zastosować art 23(1) k.p.

.....

zrobiłabym arkusz i jeśli w nim wyszłoby mi, że nie mam godzin dla n-la zatrudnionego na 4/18 napisałabym mu normalne wypowiedzenie na podstawie art 27 ust 1 KN jako powód podając zmiany organizacyjne, warunkujące brak godzin dla n-la

tardeli20-05-2011 13:32:43   [#26]
W tym problem, że ogólna ilośc godzin tego przedmiotu w przyszłym roku się nie zmiejszy i nie mogę podac jako powód zmiany organizacyjne. W arkuszu tego nauczyciela nie ująłem i w takiej wersji zatwierdzony jest ten arkusz.
rzewa20-05-2011 13:40:56   [#27]
przydzielenie godzin innemu już zatrudnionemu n-lowi, to także zmiany organizacyjne
tardeli20-05-2011 13:41:58   [#28]
Faktycznie. Dziękuję Rzewa.
michba20-05-2011 18:12:51   [#29]

Nauczyciel otrzymał ustną informację, że nie będzie dla niego godzin, nastepnie poszedł na zwolnienie. Na razie do końca tego tygodnia. Chciałam wysłać poczta wypowiedzenie. Czy podczas zwolnienia można takie wypowiedzenie wysłac poleconym? 

stoner21-05-2011 10:41:57   [#30]

Można, ale jeśli nie odbierze to termin nie zostanie zachowany (podwójne awizo z KPA wymaga 14 dni).

Jeśli odbierze to dobrze. 

Uchwała Sądu Najwyższego mówi że  nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania  z przyczyn organizacyjnych można wypowiadać umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności.


michba22-05-2011 11:09:53   [#31]
Ten jest mianowany , ale niepełny wymiar - czas nieokreślony. Podejrzewam, że wróci do pracy w czerwcu. Czy będę mogła dać wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcznego wwypowiedzenia i wtedy rozwiązanie może nastapić np. 15 wrzesnia?
stoner22-05-2011 11:27:59   [#32]

Moim zdaniem nie

Art. 27. KN
1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.


bosia22-05-2011 13:18:03   [#33]

Wręczenie wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi z przyczyn organizacyjnych jest możliwe również podczas urlopu zdrowotnego lub zwolnienia lekarskiego.

Uzasadnienie

Stosunek pracy z nauczycielem pełnozatrudnionym można rozwiązać m.in. na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN, i dotyczy to likwidacji placówki, częściowej likwidacji placówki, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

W takim wypadku rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego dotyczy wyłącznie placówek feryjnych (art. 20 ust. 4 KN). Zatem rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe z powyższego powodu tylko raz w roku - z końcem roku szkolnego, czyli w bieżącym roku szkolnym z dniem 31 sierpnia 2010 r. W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, np. w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia czy na zwolnieniu lekarskim, możliwe jest wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 KN. Nie znajduje w takiej sytuacji zastosowania przepis ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p., tworzący ochronę pracowników w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy (uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 r., I PZP 4/06, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 89) twierdząc iż, "przepis art. 41 k.p. nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych, w tym w szczególności do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 KN. Z tego powodu okolicznościowa usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy w okresie podejmowania decyzji o zwolnieniu wszystkich nauczycieli bądź wymuszonej obiektywnej redukcji zatrudnienia nie może być przeszkodą do rozwiązania stosunków pracy w trybie analizowanego przepisu".

Uwagi

Nie można powołać się na możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia i wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy w takim terminie, że okres, jaki pozostanie do rozwiązania stosunku pracy, będzie krótszy niż 3 miesiące.

michba22-05-2011 13:34:20   [#34]
No to wynika, że dopóki przebywa na zwolnieniu to z art 27 nie mogę go zwolnić.
bosia22-05-2011 15:23:14   [#35]

możesz, to co wkleiłam akurat dotyczy rozwiązania na podstawie art. 20, ale ogólnie nauczycielom daje się wypowiedzenie do końca maja i z powodów organizacyjnych możesz rozwiązać stosunek pracy na L4

było kilka razy o tym, poszukaj w szukajce

barkuk22-05-2011 17:01:00   [#36]
Jeżeli nauczyciel jest na zwolnieniu, czy może kadrowa pojechać do domu i wręczyć wypowiedzenie (art 20)?
sońka22-05-2011 19:33:43   [#37]

po pierwsze po co, skoro można wysłać

po drugie ja po doświadczeniach daję wypowiedzenie przy świadku (wicedyrektor)

barkuk23-05-2011 07:25:48   [#38]

Mam na myśli sytuację, w której np. nauczyciela nie ma w domu (może chodzić) i ów nauczyciel nie odbierze listu. 

Chodzi mi o termin, czyli żeby zdążyć do końca miesiąca. 

Ponawiam pytanie :

Jeżeli nauczyciel jest na zwolnieniu, czy może kadrowa pojechać do domu i wręczyć wypowiedzenie (art 20)?

Można, czy nie ?stoner23-05-2011 07:36:30   [#39]
Skoro można wysłać listem to tym bardziej może wręczyć osobiście, ale warto żeby były to dwie osoby (jednak jako świadek), jeśli nauczyciel odmówi podpisania lub nawet odbioru.
robak23-05-2011 13:42:54   [#40]

Wysłałem 16.05  pismo poleconym ze  zwrotką o wypowiedzeniu Trzymiesiecznym waruków umowy kontraktowemu miał 18/18 ma mieć 5/18 od 4 maja jest na zwolnieniu l4 czy mam jeszcze wysłać pracownika do domu aby wręczył czy wysłać drugi raz pocztą i jak długo czekać na potwierdzenie odbioru lub nie.

Czy kontraktowego obowiązuje jednomiesięczne wypowiedzenie

 

rzewa23-05-2011 17:32:01   [#41]
art 27 ust 1 KN -> 3-miesięczne wypowiedzenie
michba23-05-2011 18:50:34   [#42]
No to jeszcze raz ja. Jestem po rozmowie z radcą i pan stwierdził, że n-la mianowanego zatrudnionego w  niepełnym wymiarze zwolnić z art 20. Co wy na to?
rzewa23-05-2011 18:57:11   [#43]

zaproponować radcy, aby przeczytał sobie art 20 ust 1 KN

:-)

beata karo23-05-2011 19:35:47   [#44]

Proszę o pomoc w poniższej sprawie:

Nauczyciel mianowany, członek zarządu ZNP. Ze względu na niepokojące zachowania w czasie lekcji w styczniu otrzymał skierowanie na badania kontrolne. Tego samego dnia dostarczył do szkoły zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem brak zdolności do wykonywania zawodu oraz zwolnienie lekarskie. Czy owemu nauczycielowi przysługuje 182 dni nieobecności?

rzewa23-05-2011 19:57:32   [#45]

powinien zostać zwolniony z końcem miesiąc, w którym przyniósł orzeczenie - art 23 ust 1 pkt 3 i ust 2 pkt 3 KN

a po rozwiązaniu stosunku pracy ZUS płaciłby mu zasiłek nie dłużej jak przez 182 dni

bosia23-05-2011 21:28:14   [#46]

do#40

jesli kontraktowy miał 18/18, to proponujesz mu zmniejszenie godzin lub w razie nieprzyjęcia art 20 - odprawa dwumiesięczna/stan nieczynny

rzewa, przecież ten nauczyciel ma pełny etat, nie dostaje art.27

beata karo23-05-2011 21:39:24   [#47]

Pani rzewo

Proszę o podpowiedź - co w zaistniałej sytuacji uczynić? Nauczyciel od stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim, kolejne przedstawił do 22 czerwca.

edrab03-06-2011 13:52:05   [#48]
Powiedzcie, która data się liczy jeśli chodzi o wypowiedzenie listowne? Data stempla pocztowego (31.05), czy data potwierdzająca odbiór listu poleconego (03.06)?
rzewa03-06-2011 14:30:15   [#49]

do #47: zwolnić

do #48: data odbioru = otrzymania pisma (data kiedy pracownik mógł się zapoznać z treścią pisma)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]