Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwa szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
atena02-06-2020 11:42:03   [#01]

 Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację: 

II.1. kontynuacja z klas I–III

II.1.DJ dla oddziałów dwujęzycznych

II.2. od początku w klasie VII

II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych

w roku szkolnym 2019/2020 w których oddziałach wpisujemy adnotację na świadectwie?

alis04-06-2020 12:34:43   [#02]

Czy wzory świadectw wypełnianych ręcznie w tym roku w SP bez zmian?

 

kl I-III                  MEN-I/1/1

 

kl IV, V, VI, VII      MEN-I/3/1

z wyróżnieniem    MEN-I/4-w/1

 

kl VIII                  MEN-I/8/1

z wyróżnieniem    MEN-I/9-w/1


post został zmieniony: 04-06-2020 12:42:05
gregorz04-06-2020 14:22:49   [#03]

Symbol świadectwa bez zmian, ale jest różnica w tym, że nie ma miejsca urodzenia. 

sońka04-06-2020 23:09:03   [#04]

ateno, podałaś  art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ale tam nie ma nic o języku, 

gdzie znaleźć właściwe zapisy?

ewa05-06-2020 09:13:26   [#05]

Załącznik nr 1 do rozp. w sprawie świadectw

sońka05-06-2020 20:23:02   [#06]

Jeśli uczeń nie uczestniczył w wdż, to nie wpisujemy nic, czy też wpisujemy "nie uczestniczył"?

 


post został zmieniony: 05-06-2020 20:28:58
Jacek05-06-2020 20:32:58   [#07]

wpisujemy tylko uczestniczył uczestniczyła

Skimir05-06-2020 20:36:36   [#08]

To przy okazji?

Oznaczenie poziomu języka w szkole podstawowej. Jeśli ktoś by przypomniał jak ma być z tymi oznaczeniami bo swego rodzaju mętlik się tworzy.

sońka05-06-2020 20:38:27   [#09]

w szkole podstawowej (klasy IV–VIII):

II.1. kontynuacja z klas I–III

II.1.DJ dla oddziałów dwujęzycznych

II.2. od początku w klasie VII

II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych

bobi36707-06-2020 09:41:12   [#10]

[#07] czy wdż wpisujemy na świadectwie czy tylko w arkuszu?

rzewa07-06-2020 11:27:23   [#11]

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)
Załącznik nr 1
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE...
12. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

jak ktoś nie uczestniczył to sie nie odnotowuje nigdzie

atena08-06-2020 11:49:45   [#12]

Jeszcze raz, oznaczenie poziomu języka w szkole podstawowej. Wpisujemy we wszystkich oddziałach od klasy IV do VIII?

 

rzewa08-06-2020 11:50:38   [#13]

tak

camelot08-06-2020 19:14:11   [#14]

Mam pytanie dotyczące świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Czy na tym świadectwie wpisujemy oceny z religii/etyki w sytuacji gdy uczeń chodził na te przedmioty w klasach 4-6 i miał wystawione oceny? Nie uczestniczył zaś w w tych zajęciach w klasie 7 i 8. Czy na świadectwie ukończenia szkoły należy mu wpisać ocenę/y wystawione w klasie 6 tak jak to robi się z zajęć technicznych, przyrody?

MKJ08-06-2020 22:49:03   [#15]

Nie, dlatego że tamte zajęcia zakończyły się w poprzednich klasach, a religia jest kontynuowana do klasy VIII. A skoro uczeń się z niej wypisał, a mógłby to zrobić nawet w dniu klasyfikacji, to oceny nie wpisujemy.

katsik10-06-2020 18:34:42   [#16]

A dla klasy VIII jak świadectwa? Jeden oryginał i dwie kserokopie?

teta11-06-2020 12:06:37   [#17]

Czy świadectwo promocyjne może podpisać wicedyrektor z pieczątką "z upoważnienia dyrektora..." w ramach pomocy dyrektorowi ( szkoła ma bardzo dużo klas)?

katsik11-06-2020 16:04:46   [#18]

Podnoszę #16

Floris12-06-2020 01:03:49   [#19]

# 11

12. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

jak ktoś nie uczestniczył to sie nie odnotowuje nigdzie.

--------------------------------------------------------------------------------- 

A jeśli jest to uczeń klasy 8 - świadectwo ukończenia szkoły - i w klasie 8 nie uczestniczył, ale uczestniczył w młodszych klasach? 

Jacek12-06-2020 09:05:18   [#20]

nie wpisuje mu się, bo wdżr planowo kończy się w klasie 8

Floris12-06-2020 12:39:26   [#21]

# 16 i 18
Nr świadectw ukończenia 8 letniej SP 

8

MEN-I/8/1

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II

9

MEN-I/9-w/1

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

§  25. 

3.  Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

katsik12-06-2020 18:24:24   [#22]

Floris- dziękuję:))

Roman Langhammer16-06-2020 18:41:40   [#23]

Pytanie dotyczące świadectw w V.

Uczeń kl. 3 umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną otrzymuje świadectwo MEN-I/6/1, a reszta klasy MEN-I/1/1.

Na logikę robię 2 szablony, ale jak wybrać dodać do tego szablonu tego konkretnego ucznia?

Zakładam szablon I/6/1 i otrzymuję komunikat "Dla wybranego ucznia nie został utworzony szablon świadectwa. Dodaj szablon świadectwa na poziomie oddziału."

Zakładam drugi szablon I/1/1 i wszyscy mają właśnie te świadectwo przypisane.

 

Jak ogarnąć to świadectwo I/6/1?

Jacek16-06-2020 18:48:27   [#24]

najprościej wypisać ręcznie na obowiązującym druku

Roman Langhammer16-06-2020 19:00:07   [#25]

No, ale w systemie są te wzory i powinno się dać to zrobić, ale nie mogę tego rozkminić... a tego nie lubię. :/

Roman Langhammer16-06-2020 19:05:18   [#26]

I drugie pytanie... V mamy od roku. Jak dodać na świadectwo oceny w 8 klasie, z przedmiotów, które się skończyły w poprzednich latach? Tj. przyroda, muzyka, plastyka, technika?

Róża5616-06-2020 19:52:34   [#27]

Kochani, chcę się upewnić, bo im więcej myślę, tym mam więcej wątpliwości...Technikum po szkole podstawowej, wiadomo: klasy pierwsze, przedmioty rozszerzone: jedna ocena czy ocena z podstawy i ocena z rozszerzenia. Pytam zarówno o świadectwo, jak i arkusz ocen.

Jacek16-06-2020 20:07:37   [#28]

do Romana  [#26]

trzeba to wpisać ręcznie.

Wchodzimy w zakładkę Promocja uczniów i danego ucznia i jest tam zakładka Wyniki klasyfikacji końcowej i tam na dole jest miejsce do wpisania ocen w innych szkołach lub innych oddziałach.

Jacek16-06-2020 20:39:39   [#29]

do Romana [#23]

Aby dziecko mogło mieć przypisany szablon 6/1 musi mieć wprowadzoną niepełnosprawność w kartotece ucznia.Tylko wtedy podczas drukowania świadectw w kolumnie orzeczenie pojawi się słowo tak, (analogicznie z tymi z wyróżnieniem)

Roman Langhammer16-06-2020 20:58:16   [#30]

Za #29 dziękuję.

Co do #28 - próbowałem tak zrobić, ale na liście przedmiotów są tyle te, które aktualnie są w dzienniku klasy 8. Nie ma tych, które się skończyły.

bogda416-06-2020 21:10:41   [#31]

Panowie  dyrektorzy, Roman, Jacek,  procedury  czy stan  na  dziś ? 

Jacek16-06-2020 21:13:29   [#32]

Romanie  [#30]

Trza te przedmioty dodać do oddziału :-)

Jacek16-06-2020 21:15:56   [#33]

bogda4 [#31]

"Panowie  dyrektorzy, Roman, Jacek,  procedury  czy stan  na  dziś ?"

ałosoochodzi Ci?

Roman Langhammer16-06-2020 21:16:15   [#34]

No i git. :) Wszystko gra. Dziękuję bardzo. :)

Dante16-06-2020 21:19:29   [#35]

Czy dobrze myślę ?

 

W  klasie 8 na świadectwie ukończenia szkoły

technika                ---------------------

zajęcia techniczne  .......... ocena......

Jacek16-06-2020 21:22:14   [#36]

nie...

technika i ocena

MEN kmini tak, że zajęcia techniczne i technika to są tożsame zajęcia :-)

stare ale jare :-)

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-men-w-sprawie-wypelniania-swiadectw-ukonczenia-szkoly-podstawowej 


post został zmieniony: 16-06-2020 21:31:38
Dante16-06-2020 21:34:24   [#37]

 Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

10.06.2019

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1]. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

 

W przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.

Do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) - do  wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6- letniej szkole podstawowej, która to szkoła zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  od
1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową.

Równocześnie, w przypadku ucznia, który przeszedł do 8 klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), należy uwzględnić oceny  uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej.

W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

Natomiast nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa - uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.

 


post został zmieniony: 16-06-2020 21:40:06
Jacek16-06-2020 21:39:28   [#38]

no :-)

nic się nie zmieniło


post został zmieniony: 16-06-2020 21:41:58
Dante16-06-2020 21:49:00   [#39]

Przepraszam Jacku, nie zauważyłem linku/a.

Jacek16-06-2020 21:53:38   [#40]

edytowałem post i dlatego :-)

Marcin17-06-2020 06:46:27   [#41]

Mam takie wątpliwości:

Uczeń 8 klasy wczoraj nie pojawił się na egzaminie, dzisiaj i jutro wg. mojej wiedzy będzie. Szkolę podstawową uczeń kończy spełniając kilka warunków min. "uczeń przystąpił do egzaminu po klasie ósmej". W związku z tym moje pytanie: czy uczeń nie przystępując do jednej z trzech części egzaminu jest traktowany jako ten który tego warunku nie spełnia i w związku z tym nie powinien otrzymać świadectwa ukończenia szkoły aż do momentu (konkretnie 7 lipca) w którym przystąpi do części egzaminu na której nie był?


post został zmieniony: 17-06-2020 06:46:36
Jacek17-06-2020 07:06:21   [#42]

zapisz w uchwale klasyfikacyjnej zastrzeżenie, że kończy szkołę pod warunkiem przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

olaszyma17-06-2020 07:15:55   [#43]

W uchwale tego nie można zapisać .takiego warunku. W momencie klasyfikacji musi mieć zaliczony egzamin. jeżeli 2. termin to uchwała dopiero potem.

Z innej beczki.

Uczeń klasy ósmej przybył do szkoły w tym roku szkolnym. Jaki wzór arkusza ocen mu założyć? Czy taki jaki ma jego rocznik, czy ten wg rozporządzenia z sierpnia 2019 ?

KahaM17-06-2020 08:04:50   [#44]

U mnie jest uczeń który nie przyszedł wczoraj, nie przyjdzie na kolejne egzaminy i nie przyjdzie na termin dodatkowy. Uchwałę klasyfikacyjną już mam, w poniedziałek. Teraz tak czy siak muszę czekać na 2 termin, ale czy np. w sierpniu muszę podjąć uchwałę, że uczeń nie ukończył szkoły?

olaszyma17-06-2020 08:33:13   [#45]

A skąd wiesz że nie przyjdzie?

 

Jacek17-06-2020 09:12:09   [#46]

[#43] 

można zapisać takie zastrzeżenie w uchwale.

a arkusz to

MEN-I/53c/1 wypełniany ręcznie

MEN-I/63n/1 wypełniany elektronicznie

KahaM17-06-2020 09:19:12   [#47]

olaszyma, wiem, bo rodzice i uczeń chce powtarzać 8 klasę

MKJ17-06-2020 09:38:52   [#48]

Podejmijcie uchwałę pod koniec sierpnia i nie będzie żadnego problemu.

Jeszcze raz przypominam - uchwała rady pedagogicznej NIE jest warunkiem ukończenia przez ucznia szkoły!

rafhak17-06-2020 09:47:42   [#49]

No tak, a co z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych? Świadectwo otrzyma dopiero w sierpniu.

Jacek17-06-2020 09:50:04   [#50]

można tak jak MKJ napisał, bo uczeń kończy szkołę na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia a nie uchwały RP. RP tylko podejmuje uchwałę w tej sprawie i można to zrobić w sierpniu

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]