STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 

 

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren, siedziba

§ 1
Stowarzyszenie działając na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty”.

§ 2
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami za granicą.

§3a
Stowarzyszenie realizuje swoje cele na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza swoją siedzibą poprzez organy statutowe oraz swoich członków.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę oraz odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

 

ROZDZIAŁ II
Cel Stowarzyszenia, charakter i środki działania

§ 6
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działania na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty
2. Działalność oświatowa, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, prawa w oświacie
3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty.
4. Oddziaływanie, sposobami prawnie dozwolonymi na władze samorządowe i państwowe, w sprawach służących rozwojowi oświaty, wysuwanie postulatów w tym zakresie, inicjowanie zmian w normach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących oświaty oraz oświatowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
5. Wymiana informacji, doświadczeń oraz ułatwianie kontaktów w środowisku kadry kierowniczej oświaty oraz kadry nauczycielskiej.
6. Wspomaganie kadry kierowniczej oświaty.
7.
Doskonalenie kadry kierowniczej oraz nauczycieli nakierowane na projakościowy rozwój jednostek systemu oświaty.

§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Tworzenie systemu wspomagania kadry kierowniczej oświaty,
b) Reprezentowanie członków stowarzyszenia w kontaktach z władzami oświatowymi,
c) Opracowywanie rozwiązań problemów występujących w oświacie oraz ich upowszechnianie.
d) Organizowanie szkoleń oraz prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problematyki oświatowej, w tym z wykorzystaniem środków masowego przekazu i komunikowania się,
e) Organizowanie akcji społecznych,
f) Inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej problematyki oświatowej,
g) Inicjowanie przewidzianych prawem postępowań służących zmianom przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących oświaty oraz oświatowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
2. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele w siedzibie Stowarzyszenia, a poza nią z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania.
3. Członkowie koordynują i dokonują wymiany informacji dotyczących działań Stowarzyszenia poprzez forum internetowe znajdujące się pod adresem: http://oskko.edu.pl/forum/, lub przez pocztę elektroniczną.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8
Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który deklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, utożsamia się z jego celami i zostanie przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
Stowarzyszenie zrzesza:
1. Członków zwyczajnych - kadrę kierowniczą placówek oświatowych, pracowników merytorycznych organów prowadzących placówki oświatowe i sprawujących nadzór pedagogiczny, kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówkach oświatowych, działaczy oświatowych.
2. Członków honorowych
3. Członków wspierających - w szczególności osoby prawne

§ 9
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, i wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), miejsce pracy, oświadczenie o przystąpieniu i zgodę na opłacanie składek członkowskich oraz, gdy chodzi o osoby prawne zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi.

§10
1. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia za zgodą osoby, której honorowe członkostwo zaproponowano.
2. Członkostwo honorowe powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków honorowych.


ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki członków, ustanie członkostwa.

§11
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem do głosowania.
b) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, na zasadach określonych w statucie.
c) Zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celem i działalnością stowarzyszenia.
d) Brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają prawo:
a) Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
b) Zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celem i działalnością stowarzyszenia.
c) Brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a) Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
b) Zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celem i działalnością stowarzyszenia,
c) Brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

§12
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
a) Troszczyć się o dobro i rozwój stowarzyszenia,
b) Uczestniczyć w działalności stowarzyszenia,
c) Stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) Opłacać regularnie składki członkowskie

§13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Śmierci członka Stowarzyszenia (w przypadku osób prawnych - ich likwidacji),
b) Wystąpienia ze Stowarzyszenia,
c) Wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych, narusza postanowienia statutu w sposób zawiniony albo zalega z płatnością składek
3. Decyzję o wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w formie uchwały, od której członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Biura stowarzyszenia, w terminie 14 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
Odwołanie jest rozpatrywane w czasie najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V
Władze i organizacja Stowarzyszenia

§14
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna

§15 (skreślony) 

§16 (skreślony)

§17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Określanie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania ich zadań za okres objęty sprawozdaniem,
c) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) Określanie wysokości składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym,
e) Dokonywanie zmian w statucie,
f) Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych w władz Stowarzyszenia.

§18
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku i powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków są sprawy wymienione w §17 ust 2. pkt. a, b, c, d. Oprócz tych spraw porządek obrad może przewidywać także inne sprawy.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Biura Stowarzyszenia lub 1/5 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia określający sprawy wymagające rozpatrzenia,
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, jeżeli uzna, że zachodzi konieczność rozpatrzenia spraw przez ten organ.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od uprawnionych organów, o których mowa w ust. 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną lub Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków jest zwoływane: na piśmie, pocztą elektroniczną lub na stronie internetowej stowarzyszenia z podaniem miejsca posiedzenia, terminu i porządku obrad, w terminie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków.

§19
Jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali skutecznie powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków niezależnie od liczby obecnych członków Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał

§20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu albo likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta bezwzględną większością głosów

§21
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do dziewięciu osób:
a) (skreślony)
b) Członków zwyczajnych stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród zgłoszonych kandydatów.
c) Członkiem Zarządu nie może być osoba karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
d) Zarząd Stowarzyszenia wyłania spośród siebie Prezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa na okres kadencji Walne Zebranie.
3. (skreślony)
4. (skreślony)
5. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza oraz Członków Zarządu
6. Prezes Kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§22
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w zarządzie określa regulamin Zarządu.
3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym - do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§23
Członkowie zarządu mogą być odwołani w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania Członków powziętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

§24
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
8) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków projektów uchwał,
9) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia.
10) Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

§25
Kadencja Zarządu trwa pięć lat i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zamykającego ostatni rok działania Zarządu.

§26
Jeśli statut nie stanowi inaczej, w przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru. W takim przypadku do władz stowarzyszenia wchodzą kolejno osoby, które w wyborach uzyskały największą liczbę głosów

§27(skreślony)

§28(skreślony)

§29(skreślony) 

§30(skreślony) 

§31(skreślony) 

§32
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków o równych uprawnieniach.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

§33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego,
2) kontrola w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z kontroli wymienionych w pkt 1-3 oraz wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

§34
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być poinformowani o miejscu i terminie posiedzenia w sposób umożliwiający im dotarcie na posiedzenie - obowiązek zawiadamiania spoczywa na Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Komisji rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym - do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale decydujący jest głos Przewodniczącego.

§35
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat i kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zamykającego ostatni rok działania Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§36
1.Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, świadczeń członków wspierających, darowizn i subwencji.
2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Działalność gospodarcza może obejmować wyłącznie następujące dziedziny:
1) działalność wydawnicza i medialna,
2) szkoleniowa,
3) badawcza
4. Stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności handlowej za wyjątkiem handlu wydawanymi przez siebie publikacjami.

§36a
Stowarzyszeniu w zakresie zarządzania majątkiem zakazuje się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§37
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu łącznie.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia


ROZDZIAŁ VII
Biuro Stowarzyszenia

§38
1. Obsłudze prac Stowarzyszenia służy Biuro Stowarzyszenia, finansowane ze środków Stowarzyszenia.
2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie.
3. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, prowadzi działalność informacyjną i logistyczną,
4. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową stowarzyszenia i jego obsługę.
5. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie, z działalności biura.


ROZDZIAŁ VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§39
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §20 ust.2.

§40
1.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD OSKKO