STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATYRozdział 1
Nazwa, teren, siedziba

§ 1.

Stowarzyszenie działając na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty”, dalej zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, co nie wyłącza współpracy z instytucjami i organizacjami za granicą na terenie innych państw, z poszanowaniem ich prawa.

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza swoją siedzibą poprzez organy statutowe oraz swoich członków.

§ 5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn.

§ 6.

1. Stowarzyszenie posiada i używa zgodnie z obowiązującymi przepisami podłużną pieczęć adresową o treści:

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY
KRS: 0000138994; NIP: 739-33-33-505
10-811 Olsztyn, ul. Żniwna 58
Tel./fax (89) 527-95-14, kom. 513-057-830
e-mail: oskko@oskko.edu.pl

2. Stowarzyszenie używa logotypów:

3. Stowarzyszenie używa akronimu: OSKKO

4. Stowarzyszenie korzysta w szczególności z domen internetowych takich jak:

https://oskko.edu.pl/

https://oskko.eu/

https://oskko.net.pl/

https://oskko.org/

https://oskko.org.pl/

https://oskko24.pl/


Rozdział 2
Cel Stowarzyszenia, charakter i środki działania

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:
1) działania na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty;
2) działalność oświatowa, w tym popularyzacja wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, prawa w oświacie, sztuki nauczania;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty;
4) oddziaływanie, sposobami prawnie dozwolonymi na władze samorządowe i państwowe oraz opinię publiczną, w sprawach służących rozwojowi oświaty, wysuwania postulatów w tym zakresie;
5) inicjowanie zmian w normach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących oświaty oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w systemie oświaty;
6) wymiana informacji, doświadczeń oraz ułatwianie kontaktów w środowisku kadry kierowniczej oświaty oraz kadry nauczycielskiej;
7) wspomaganie kadry kierowniczej oświaty w jej rozwoju;
8) doskonalenie kadry kierowniczej oraz nauczycieli nakierowane na projakościowy rozwój jednostek systemu oświaty.

§ 8.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie systemu wspomagania kadry kierowniczej oświaty;
2) reprezentację członków Stowarzyszenia w kontaktach z władzami oświatowymi i mediami;
3) opracowywanie rozwiązań problemów występujących w oświacie oraz ich upowszechnianie;
4) organizowanie szkoleń oraz prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problematyki oświatowej, w tym z wykorzystaniem środków masowego przekazu i komunikowania się;
5) organizowanie akcji społecznych;
6) inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej problematyki oświatowej;
7) inicjowanie przewidzianych prawem działań służących zmianom przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących oświaty oraz oświatowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
2. Członkowie koordynują i dokonują wymiany informacji dotyczących działań Stowarzyszenia poprzez forum internetowe, znajdujące się pod adresem: https://oskko.edu.pl/forum/ lub przez pocztę elektroniczną i inne komunikatory oraz media społecznościowe.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, mający zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który deklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, utożsamia się z jego celami i zostanie przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zrzesza:
1) członków zwyczajnych – kadrę kierowniczą placówek oświatowych, pracowników merytorycznych organów prowadzących placówki oświatowe i sprawujących nadzór pedagogiczny, kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówkach oświatowych, działaczy oświatowych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających – w szczególności osoby prawne.

§ 10.

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji złożonej przez przystępującego w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie formularza internetowego zawierających: imię i nazwisko (nazwę – w przypadku osoby prawnej), datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania (siedzibę – w przypadku osoby prawnej), miejsce pracy, oświadczenie o przystąpieniu i zgodę na opłacanie składek członkowskich oraz, gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi.

§ 11.

Przyjęcie w poczet członków honorowych powstaje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia za zgodą osoby, której honorowe członkostwo zaproponowano, i ustaje z inicjatywy członka honorowego lub w drodze uchwały Zarządu.

Rozdział 4
Prawa i obowiązki członków, ustanie członkostwa

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) brać udział w walnym zebraniu członków z prawem do głosowania;
2) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie;
3) zgłaszać do organów stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celem oraz działalnością Stowarzyszenia;
4) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają prawo:
1) brać udział w walnym zebraniu członków z głosem doradczym;
2) zgłaszać do organów Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celem i działalnością Stowarzyszenia;
3) brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) brać udział w walnym zebraniu członków z głosem doradczym;
2) zgłaszać do organów Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celem i działalnością Stowarzyszenia;
3) brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
3) stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
4) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka Stowarzyszenia (w przypadku osób prawnych – ich likwidacji);
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia;
3) wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) narusza postanowienia statutu;
2) rażąco narusza dobre imię i autorytet Stowarzyszenia;
3) działa na szkodę Stowarzyszenia;
4) zalega z płatnością składek, co najmniej przez okres 2 lat.
3. Decyzję o wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w formie uchwały z uzasadnieniem.
4. Od uchwały, o której mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do Zarządu za pośrednictwem biura Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
5. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od wpływu odwołania. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

Rozdział 5
Organy i organizacja Stowarzyszenia

§ 15.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania ich zadań za okres objęty sprawozdaniem;
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) określanie wysokości składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym;
5) dokonywanie zmian w statucie;
6) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
7) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz w roku. Powinno się ono odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego określonego prawem.
2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy wymienione w §16 ust 2. Porządek obrad może obejmować także inne sprawy.
3. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
4. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, dyrektora biura Stowarzyszenia lub 1/5 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, określający sprawy wymagające rozpatrzenia – Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie. Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy, jeżeli uzna, że zachodzi konieczność rozpatrzenia spraw przez ten organ.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od uprawnionych organów, o których mowa w ust. 4, Walne Zebranie może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną lub
dyrektora biura Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie jest zwoływane: na piśmie, pocztą elektroniczną lub na stronie internetowej Stowarzyszenia z podaniem miejsca posiedzenia, terminu i porządku obrad, w terminie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

§ 18.

1. Walne Zebranie może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy zebrania decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia.
3. Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.
4. Zebrania w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
5. Wykonywanie prawa głosu na zebraniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji.
6. Przebieg głosowania dokumentuje nagranie lub inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.

§ 19.

1. Jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali skutecznie powiadomieni o terminie Walnego Zebrania niezależnie od liczby obecnych członków, Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.
2. Za skuteczne powiadomienie uznaje się poinformowanie w trybie określonym w § 17 ust. 6 lub w § 18 ust. 2 i 3.

§ 20.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwała w sprawie zmiany statutu albo likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta wyłącznie bezwzględną większością głosów.

§ 21.

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od trzech do dziewięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wybieranych przez Walne Zebranie spośród zgłoszonych kandydatów.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
3. Zarząd Stowarzyszenia wyłania spośród siebie prezesa Zarządu, sekretarza i skarbnika.
4. Liczbę członków Zarządu określa na okres kadencji Walne Zebranie.
5. Zarząd składa się z prezesa Zarządu, skarbnika i sekretarza oraz członków Zarządu.
6. Prezes kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go sekretarz.

§ 22.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym.
4. Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów.

§ 23.

Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania, powziętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) wykonywanie uchwał Walnego zebrania;
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
4) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;
8) przedstawianie Walnemu Zebraniu projektów uchwał;
9) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia;
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

§ 25.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat i kończy się w dniu odbycia Walnego Zebrania, zamykającego ostatni rok działania Zarządu.

§ 26.

Organom Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru. W takim przypadku do władz Stowarzyszenia wchodzą kolejno osoby, które w wyborach uzyskały największą liczbę głosów.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków o równych uprawnieniach.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w ww. organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego;
2) kontrola w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem;
3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania;
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z kontroli wymienionych w pkt 1-3 oraz wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 29.

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
2. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być poinformowani o miejscu i terminie posiedzenia w sposób umożliwiający im dotarcie na posiedzenie. Obowiązek zawiadamiania spoczywa na przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym.
4. Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów.

§ 30.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat i kończy się w dniu odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania zamykającego ostatni rok działania Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia

§ 31.

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, świadczeń członków wspierających, darowizn i dotacji oraz działalności statutowej takiej jak: szkolenia, konferencje, publikowanie wydawnictw.
2. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Działalność gospodarcza obejmuje wyłącznie następujące dziedziny:
1) wydawniczą i medialną;
2) szkoleniową;
3) badawczą.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności handlowej z wyjątkiem handlu wydawanymi przez siebie publikacjami.

§ 32.

Stowarzyszeniu w zakresie zarządzania majątkiem zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

§ 33.

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu łącznie.
3. Zarząd może udzielić dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego obejmującego umocowanie do zarządu zwykłego.

Rozdział 7
Biuro Stowarzyszenia

§ 34.

1. Obsłudze prac Stowarzyszenia służy biuro Stowarzyszenia finansowane ze środków Stowarzyszenia.
2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie.
3. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, prowadzi działalność informacyjną i logistyczną.
4. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
5. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor biura jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 20 ust. 2.

§ 36.

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami jest Zarząd Stowarzyszenia.


 

ZARZĄD OSKKO