Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
ewa24-06-2018 16:57:14   [#201]

1 lipca ;-)

terdab24-06-2018 22:04:24   [#202]

Czy zdarzyło wam się szanowni dyrektorzy nie być na rozmowie na nauczyciela dyplomowanego - nie mam zastępcy,  a ja jestem na urlopie i nie mam możliwości przyjazdu.

Czy mam poinformować kuratorium o tej sytuacji?

bosia24-06-2018 22:13:31   [#203]

oczywiście, że poinformuj

komisja może funkcjonować przy co najmniej 2/3 liczby członków

mychase25-06-2018 09:49:03   [#204]

Prosze o podpowiedź

nauczyciel stazysta ma przedłużony staż do 20 lipca (choroba ponad 30dni) kiedy powinien mieć ezamin ? do końca sierpnia? umowę ma na czas określony do 31.08.2018

Slaw25-06-2018 11:21:32   [#205]

Czas na urlop. Pomroczność jasna.

Początek stażu 14 IX 2015, koniec 14 VI 2018 ?

Proszę zweryfikujcie.

basiaj25-06-2018 21:08:58   [#206]

w maju 2018 nauczyciel stażysta ukończył staż ( jaka podstawa prawna w dokumentacji te wszystkie ?

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)

2)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 393).

 

jaki wzór aktu nadania

proszę o pomoc

dwalcz26-06-2018 08:22:38   [#207]

Proszę o podanie podstawy prawnej wydania opinii przez Radę Rodziców w związku z dokonywaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Do tej pory był to art. 9c ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Obecnie ust. 6 jest uchylony.

rzewa26-06-2018 08:39:54   [#208]

jak najbardziej obowiązuje obecnie art 9c ust 6 KN - zostanie uchylony z dniem 31.09.2018

ale będzie obowiązywał nadal w przypadku tych postępowań, które nie zakończą się do tego czasu na mocy przepisów przejściowych

(reszta później)

MKJ26-06-2018 09:09:19   [#209]

Do [#204]:

To zależy, kiedy nauczyciel złoży wniosek - art. 9b ust. 3 i 3a:

"3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku."

Do [#205]:

Chyba jednak skłaniam się ku opcji, że koniec wypada 13.06.2018 r.

Do [#206]:

To zależy do jakiego dokumentu potrzebna Ci ta podstawa prawna:

1) do zawiadomienia RR - art. 9c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

2) do oceny dorobku zawodowego - art. 9c ust. 6 pkt 1 KN,

3) do zaświadczenia dyrektora szkoły - § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393),

4) do analizy formalnej - § 11 ust. 1 rozporządzenia ws. awansu,

5) do powiadomienia nauczyciela - § 11 ust. 3 rozporządzenia ws. awansu,

6) do powiadomienia OP i KO - art. 9g ust. 4 KN.

Zaświadczenie komisji - załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. awansu, akta nadania - załącznik nr 3 do rozporządzenia ws. awansu.

Do [#207]:

Art. 9c ust. 6 traci moc z dniem 1.09.2018, na razie obowiązuje, więc wszystko jest po staremu.

elnik28-06-2018 13:55:29   [#210]

Jak prawidłowo powinno wyglądać uzasadnienie do aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i jaka podstawa prawna obowiązuje na dzień dzisiejszy. Będę wdzięczna za podpowiedź. Niby wiem, ale wolę z Wami skonsultować.

MKJ28-06-2018 14:21:15   [#211]

Na przykład tak:

Załącznik do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nr LO.30.RDA.1.2017

 

UZASADNIENIE

AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

Pani ......... spełniła warunki określone w art. 9b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) niezbędne do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, tj.:

1)  posiada kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska;

2)  odbyła staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego;

3)  uzyskała akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

 

…………………………

(podpis i pieczęć organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Macia28-06-2018 14:33:17   [#212]

a co z takim kwiatkiem: od 1.09.2016 staż na mianowanego w placówce A (niepubliczna)mimo, że umowa na rok 01.09.2016-31.08.2017, następna umowa od 3.09.2017 do 22.06.2018 a od 1.09.2018 planowane w placówce B publicznej na czas nieokreślony (obecnie w niej pracuje kilka godzin). Czy wogóle będzie mogła kontynuować staż w placówce B? Jeśli tak to czy wystarczy, że z placówki A dostarczy sprawozdanie ze stażu i ocenę dorobku za tamten okres oraz zaświadczeni dyrektora by mogła w placówce B kontynuować staż?

elnik28-06-2018 14:51:19   [#213]

do MKJ dziękuje bardzo i pozdrawiam 

rzewa28-06-2018 15:21:34   [#214]

Macia, jak zostanie zatrudniona w przedszkolu B, to może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu, który może zostać skrócony o okres obytego stażu w innym przedszkolu o ile dostarczy ocenę dorobku za okres stażu odbyty w przedszkolu A (nie ma tu znaczenia publiczność, bo jak sądzę chodzi o przedszkole)

sprawozdanie z odbytego stażu musi złożyć dyrektorowi przedszkola A w celu otrzymania oceny dorobku - w przedszkolu B przedstawia jedynie ocenę

nie jest to kontynuacja a nowy staż, który może być skrócony po spełnieniu warunków określonych w art 9f KN

rzewa28-06-2018 15:25:04   [#215]

do #204: jeśli ten stażysta nie będzie zatrudniony od 1.09 w tej samej szkole to by mógł uzyskać awans wszystko musi być przeprowadzone do 31.08 - i nie ma przeszkód by tak zrobić

jeśli nie, to stażysta straci możliwość uzyskania stopnia awansu -> aby się awansować, będzie musiał ponownie odbyć staż, który od 1.09.2018 trwa 2 lata

ewa29-06-2018 06:47:19   [#216]

nie tylko nie ma przeszkód ale jest konieczność działania niezwłocznego - Postępowanie to procedura k.p.a. więc i zasady - terminy - norma jest jasna :-)

art.12  § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

art.35 § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 3a.  Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

§ 4.  Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.

§ 5.  Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

mychase29-06-2018 08:09:39   [#217]

Nauczyciel stazysta z powodu choroby ma przedłuzony staż do lipca złozy sprawozdanie i na kiedy powinnien mieć egzamin  jeszcze do końca sierpnia czy już do grudnia zamierzam zatrudnic go od września ale  na 1/2 etatu

Dante29-06-2018 08:42:42   [#218]

Projekt rozporządzenia z 19 marca br. dot. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  nie jest jeszcze podpisany?


post został zmieniony: 29-06-2018 08:44:36
AnJa29-06-2018 08:47:50   [#219]

Zostanie podpisany 31 sierpnia a opublikowany 10 września z mocą obowiązującą od 1 września.

Macia29-06-2018 12:53:33   [#220]

dziękuję rzewo kochana,  jesteś jak zwykle niezawodna ale chyba nie mogę jej  skrócić stażu bo kontraktowego uzyskała normalna ścieżką a teraz odbywała staż w SOSW czyli nie spełnia warunków

alis29-06-2018 16:59:28   [#221]

Kiedy należy zaprzestać wypłaty dodatku opiekunowi stażu, jeśli staż kończy się nauczycielowi 31 maja?

AnJa29-06-2018 17:36:47   [#222]

Ja przestawałem płacić z końcem czerwca- w czerwcu troszkę zadań taki opiekun bowiem miał.s

alis29-06-2018 19:04:56   [#223]

Dzięki AnJa, podobnie myślałam:)

rzewa29-06-2018 21:28:05   [#224]

Macia, tu nie ma nic do rzeczy to jak uzyskała kontraktowego -> nieprecyzyjnie się wyraziłam: nie skracasz stażu a zaliczasz jej 2 lata stażu odbyte w jednostce A, o ile dostarczy ocenę dorobku za ten okres i po zrealizowaniu u Ciebie stażu w wymiarze 9 m-cy może wystąpić o ocenę a potem złożyć wniosek na komisję

w tym wypadku będzie miała już ocenę dokonywaną wg nowych zasad

Stokrotka29-06-2018 23:40:50   [#225]

Czy w karcie oceny punktowej na kontraktowego wpisujemy uzasadnienie, czy tylko przyznaną liczbę punktów?

elrym30-06-2018 09:11:12   [#226]

Wpisujemy uzasadnienie 

mychase02-07-2018 08:15:30   [#227]

Nikt nie chce przeczytać mojego pytania i mnie wspomóc ? Bardzo prosze o pomoc :)

Nauczyciel stazysta z powodu choroby ma przedłuzony staż do lipca złozy sprawozdanie i na kiedy powinnien mieć egzamin  jeszcze do końca sierpnia czy już do grudnia zamierzam zatrudnic go od września ale  na 1/2 etatu

MKJ02-07-2018 09:41:46   [#228]

Art. 9b ust. 3a KN:

"Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.".

Przy czym jest jeszcze art. 39 KN:

"1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
1a. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.".

Jak sądzę, nauczyciel ma umowę do 31.08.2018 r. Ponieważ złoży wniosek po 30 czerwca, więc Ty masz czas na wydanie decyzji do 31.12.2018 r., ale to nie znaczy, że nie możesz wydać decyzji przed 31.08.2018 r.

Jeżeli nauczyciel uzyska stopień nauczyciela kontraktowego przed 31.08.2018 r., to od 1.09.2018 r. będzie można nawiązać z nim nowy stosunek pracy z wynagrodzeniem nauczyciela kontraktowego (nie następuje wtedy zmiana wynagrodzenia w rozumieniu art. 39 KN).

I tak proponuję zrobić, bo przeprowadzenie rozmowy później i wydanie decyzji po 31.08.2018 r. rodzi problemy ze stosunkiem pracy i wynagrodzeniem.

ewa02-07-2018 09:44:27   [#229]

powinnaś przeprowadzić postępowanie niezwłocznie, nie dłużej niż  miesiąc (30 dni) od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.... przez nauczyciela i wydać decyzję - k.p.a. art.35 § 2

wynagrodzenie - jak MKJ pisze :-)

raczej trzymałabym termin zgodnie z k.p.a. - inaczej można się narazić na zrzut opieszałości w  postępowaniu


post został zmieniony: 02-07-2018 09:47:33
rzewa02-07-2018 09:45:58   [#230]

masz odpowiedź: posty #215 i #216

mogę tylko dodać, że od września będzie on miał nadal stawkę stażysty (pomimo, że prawdopodobnie uzyska stopień n-la kontraktowego) - przeszeregowanie na stawkę kontraktowego zrobisz 1.01.2019 -> art 39 ust 1a KN

----------

cóż, jak widać nie zgadzam się w tym zakresie z MKJ
:-)


post został zmieniony: 02-07-2018 09:48:51
MKJ02-07-2018 09:50:43   [#231]

Rzewo, moim zdaniem art. 39 ust. 1a dotyczy trwającego stosunku pracy, a nie nowego.

:-)


post został zmieniony: 02-07-2018 09:51:21
rzewa02-07-2018 09:54:00   [#232]

a niby dlaczego? nic tam na ten temat nie ma -> nie mówi się tam o przeszeregowaniu a o wynagrodzeniu

poza tym twoja interpretacja jest sprzeczna z art 183a oraz art 112 k.p.


post został zmieniony: 02-07-2018 10:00:29
MKJ02-07-2018 10:00:50   [#233]

To prawda, że w ust. 1a nie ma wprost mowy o zmianie wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy (jest to wprost napisane w ust. 1), ale moim zdaniem o zmianie wynagrodzenia możemy mówić tylko w czasie trwania stosunku pracy, a tu następuje nawiązanie nowego stosunku pracy.

Hm, z tym art. 183a i art. 112 masz rację, ale to by oznaczało, że nawiązując stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym, który uzyskał ten stopień w danym roku muszę sprawdzić, czy uzyskał on stopień w trybie art. 9b ust. 3 KN, czy w trybie art. 9b ust. 3a.

Zgadzam się z Ewą, że należy postępować zgodnie z KPA, czyli niezwłocznie przeprowadzić postępowanie. :-)


post został zmieniony: 02-07-2018 10:07:28
rzewa02-07-2018 10:03:53   [#234]

to musiało by być w KN napisane wprost -> nie można tego w ten sposób wywodzić, bo nie można interpretować sprzecznie z k.p. skoro KN zawiera odwołanie do k.p. we wszystkich sprawach nie uregulowanych w niej wprost

MKJ02-07-2018 10:13:33   [#235]

W akcie nadania jest data złożenia wniosku, więc nie jest problemem ustalenie trybu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Czyli zatrudniając nauczyciela kontraktowego, który uzyskał ten stopień w trybie art. 9b ust. 3 ustalam mu stawkę kontraktowego, a zatrudniając nauczyciela kontraktowego, który uzyskał ten stopień w trybie art. 9b ust. 3a ustalam mu stawkę stażysty. Jak się ma do tego art. 112 KP?

mychase02-07-2018 10:13:42   [#236]

tu 204 dopadła mnie przemeczeniowa  ciemnota wakacyjna ew. jakas inna pomrocznośc nie widziałam tych odpowiedzi :( za chwile  wszystkie przeczytam, bardzo dziękuję :)

rzewa02-07-2018 11:10:45   [#237]

w art 112 jak i w 183a k.p. jest mowa o równym traktowaniu -> jeśliby przyjąć Twoją interpretację n-l kontraktowy, który uzyskał awans w trybie art 9b ust 3a KN powinien zwolnić się 31.08 i zatrudnić 1.09 aby od razu uzyskać podwyżkę -> jeśli tej operacji nie dokona, lub mu na nią nie zgodzi się dyrektor (a nie może on tego zrobić, bo będzie miał do niego słuszną pretensję OP), to podwyżkę otrzyma dopiero od stycznia

natomiast jego nowozatruniony kolega, w analogicznej sytuacji, będzie miał wyższe wynagrodzenie już od września

nie widzisz tu nierówności w traktowaniu pracowników?

a do tego co napisałam wyżej mogę jeszcze dołożyć art 9 §4 k.p.

MKJ02-07-2018 11:43:56   [#238]

Oczywiście, że widzę.

Podobnie jak widzę nierówne traktowanie w sytuacji, w której zatrudniam dwóch nowych nauczycieli kontraktowych, z których jeden będzie miał stawkę stażysty, a drugi stawkę kontraktowego. :-)

Poza tym ten nauczyciel się nie zwalnia, tylko jemu rozwiązuje się stosunek pracy, więc przy nawiązaniu nopwego stosunku pracy równo traktuję obu.


post został zmieniony: 02-07-2018 11:46:06
Roman Langhammer17-07-2018 09:24:58   [#239]

Dzień dobry.

Jakie informacje powinny znaleźć się w zaświadczeniu o zatrudnieniu dołączanym do wniosku na dyplomowanie przez dyrektora szkoły?

- okres zatrudnienia

- okres pracy na stanowisku dyrektora

Coś jeszcze?

rzewa17-07-2018 11:15:10   [#240]

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
§ 9. ust. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
[...]
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

Roman Langhammer17-07-2018 11:26:53   [#241]

Źle sformułowałem. ;)

Dyrektor stara się o awans. Chodzi o zaświadczenie dla dyrektora. :)

rzewa17-07-2018 11:30:46   [#242]

ust. 2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:
[...]
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

czyli... to co napisałeś w zupełności wystarczy

:-)

bb197526-07-2018 22:16:59   [#243]

A i niekoniecznie wystarczy - znam przypadek że KO od OP żądała w zaświadczeniu dla dyrektora również informacji o tym jakiego/jakich przedmiotów uczy?

rzewa27-07-2018 12:14:40   [#244]

cóż... niektórzy są nadgorliwi...

:-)

Andre3228-07-2018 23:10:08   [#245]

Witam!

Proszę o pomoc w kwestii nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczycielka rozpoczęła staż 1.09.2016 r., od 10 stycznia 2018 ciągle na zwolnieniu lekarskim (ciąża), 27 lipca urodziła. I tutaj moje pytanie – kiedy najpóźniej musi wrócić do pracy (urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wypoczynkowy za 2018 r.), aby nie musiała odbywać stażu od początku?

rzewa29-07-2018 09:14:46   [#246]

10.07.2019

alis09-08-2018 14:20:33   [#247]

Czy w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wpisujemy podstawę zgodnie z wzorem do rozp, czyli:

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1))

czy też powinno być:

 

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

 

 

ewitex09-08-2018 14:36:37   [#248]

Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 3 lata temu. Obecnie realizuje awans na stopień mianowanego. W tym czasie ukończyła studia magisterskie, tym samym podwyższyła kwalifikacje. Czy na akcie nauczyciela kontraktowego trzeba zmienićwykształcenie na magisterskie?


post został zmieniony: 09-08-2018 14:36:46
rzewa09-08-2018 15:44:33   [#249]

do #247:  art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

do #248: tak, o ile n-l wystąpi z takim wnioskiem - art 9f ust 1 KN

alis10-08-2018 11:49:29   [#250]

Dziękuję rzewo.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]