Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Jacek05-06-2017 11:24:52   [#51]

jest w wymianie uaktualnione :-)


post został zmieniony: 11-06-2017 16:29:49
bobi36705-06-2017 20:09:58   [#52]

czy sprawozdanie za okres stażu należy złożyć w ciągu 30 dni od jego zakończenia, czy jest może możliwość późniejszego terminu złożenia tego sprawozdania?

Jacek05-06-2017 21:17:43   [#53]

nie ma sankcji za złożenie później

bobi36706-06-2017 08:40:33   [#54]

Jacku, czyli że co? Może złożyć sprawozdanie np. w sierpniu?

Jacek06-06-2017 09:02:13   [#55]

może, choć powinien się trzymać 30 dni


post został zmieniony: 06-06-2017 09:02:45
bb1706-06-2017 13:05:51   [#56]

rozumiem, że pp to rozporządzenie z 1 marca 2013 roku?

Jacek06-06-2017 13:07:21   [#57]

tak

zosiaz107-06-2017 14:27:36   [#58]

czy zawiadomienie KO o posiedzeniu komisji, jest dobrze? pp?

Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) uprzejmie informuję

Jacek07-06-2017 15:32:24   [#59]

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu _____________ r. o godzinie ________ w ___________________________________ odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.

 Zgodnie z art. 9g ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. ) w pracach komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

elrym11-06-2017 13:10:53   [#60]

czy możecie mnie poratować wzorami na kontraktowego z nowa podstawą prawną?

 

 

rzewa11-06-2017 15:18:56   [#61]

przecież masz w poprzednim poście -> Jacek napisał

Jacek11-06-2017 16:21:19   [#62]

uaktualniłem :-)

11.06.2017 Jacek Aktualne na 11.06.2017 r. druki w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego
Pobierz: Druki w postępowaniu kwalifikacyjnym na kontraktowego.zip* (186 KB)
elrym11-06-2017 16:34:26   [#63]

piękne dzięki :-))

jakie dokumenty dołączam, jeżeli stażysta jest ze mną spokrewniony?

nie mam wice!


post został zmieniony: 11-06-2017 16:41:37
Jacek11-06-2017 16:51:54   [#64]

z kpa

Art.  24.  [Wyłączenie pracownika]

§  1.  Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
elrym11-06-2017 17:12:10   [#65]

kto przewodniczy w takim wypadku i nadaje akt?

Jacek11-06-2017 17:26:08   [#66]

https://www.portaloswiatowy.pl/awans-na-nauczyciela-kontraktowego/wylaczenie-z-prac-komisji-dyrektora-szkoly-z-powodu-pokrewienstwa-z-nauczycielem-ubiegajacym-sie-o-awans-4519.html 

Wyłączenie z prac komisji dyrektora szkoły z powodu pokrewieństwa z nauczycielem ubiegającym się o awans

Choć w szkołach publicznych można zatrudniać rodzinę na stanowiskach nauczycielskich, pokrewieństwo z dyrektorem szkoły staje się problemem w przypadku awansu zawodowego. Jednym z członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych jest bowiem dyrektor szkoły, który nie może brać udziału w postępowaniu dotyczącym jego bliskich. Sprawdź, jak rozwiązać tę sytuację i co w praktyce oznacza wyłączenie się od udziału w sprawie.

Nie można zatrudniać rodziny tylko na stanowiskach niepedagogicznych

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zakazem tym objęte są jednak tylko osoby zatrudnione na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, czyli pracownicy niepedagogiczni (art. 3 i art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych).

W Karcie Nauczyciela nie ma analogicznego zapisu, zatem w szkołach publicznych nie ma żadnych ograniczeń w zatrudnianiu rodziny na stanowiskach nauczycielskich.
W awansie na kontraktowego dyrektora może zastąpić wicedyrektor

Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna składa się z trzech (w przypadku awansu na stopień nauczyciela kontraktowego) lub pięciu członków (przy awansie na mianowanego i dyplomowanego) i -  na wniosek nauczyciela - przedstawiciela związku zawodowego (art. 9g KN). Bez względu o jaki stopień awansu zawodowego ubiega się nauczyciel, w skład komisji zawsze wchodzi dyrektor szkoły, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku awansu na nauczyciela kontraktowego, w pracach komisji kwalifikacyjnej dyrektora szkoły może zastąpić wicedyrektor. Gdy w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora - dyrektor szkoły musi być członkiem komisji kwalifikacyjnej.

W szkołach, w których utworzono stanowisko wicedyrektora, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego osoby spokrewnionej z dyrektorem szkoły, to wicedyrektor powinien był członkiem komisji, jako jej przewodniczący.
Krewny nie może być członkiem organu ds. nadania stopnia awansu

Procedura  ws. awansu zawodowego nauczycieli jest postępowaniem administracyjnym, w związku z tym członkowie komisji są zobowiązani prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, zaś członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie m.in. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych  do drugiego stopnia (art. 8, art. 24 § 1 pkt 2 kpa).

„Osoba będąca krewną lub spowinowaconą do drugiego stopnia nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego powinna być wyłączona z postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. W przeciwnym razie, zgodnie z art. 9h ustawy Karta Nauczyciela, postępowanie jest unieważnione.” (fragment odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na interpelację posła Marka Grzegorza Krząkały z 9 maja 2012 r., nr SPS-023-4463/12).
Do przeprowadzenia postępowania wystarczy obecność 2/3 członków komisji

Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Nie wszyscy powołani członkowi komisji muszą brać zatem udział w postępowaniu awansowym - protokół z prac komisji podpisują wyłącznie członkowi komisji, którzy uczestniczyli w jej pracach (§13 ust. 1 i §14 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ws. awansu zawodowego nauczycieli).

Dyrektor szkoły jest członkiem każdej komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej  - tylko  przy awansie na kontraktowego może zastąpić go wicedyrektor szkoły. W związku z występującym pokrewieństwem musi jednak wyłączyć się z prac komisji.
Dyrektor szkoły wyłączony z prac komisji w związku z występującym pokrewieństwem między nim a nauczycielem ubiegającym się o awans, nie może w ogóle brać udziału w posiedzeniu komisji (nie może być obecny).W takiej sytuacji rozmowę kwalifikacyjną (egzaminacyjną) przeprowadza się bez udziału dyrektora szkoły.
Akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego wydaje dyrektor szkoły

Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wydaje dyrektor szkoły, jednakże jest to czynność wtórna do postępowania w sprawie nadania tego stopnia awansu. Decyzję tę wydaje się, jeżeli nauczyciel spełnia wymagania kwalifikacyjne, odbędzie staż zakończony pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz uzyska akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie (art. 9b ust. 1 i ust. 4 Karty Nauczyciela). Pokrewieństwo między dyrektorem szkoły a nauczycielem ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego nie stoi zatem na przeszkodzie w wydaniu aktu nadania stopnia awansu przez dyrektora szkoły, gdyż czynność ta jest jedynie potwierdzeniem wyniku postępowania awansowego (rozmowy kwalifikacyjnej), a zatem nie stanowi udziału w postępowaniu w sprawie nadania stopnia awansu, od którego dyrektor został wyłączony (art. 9b ust. 4 Karty Nauczyciela).

Dyrektor wydając akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, jest związany rozstrzygnięciem komisji, dlatego może wydać ten akt, bez względu  na występujące pokrewieństwo.
elrym11-06-2017 17:32:01   [#67]

reasumując:

- wydaję ocenę dorobku

- powołuję komisję składającą się z 2 osób: opiekun stażu + inny nauczyciel

?

- wydaję decyzję administracyjną po zakończonym postepowaniu

Jacek11-06-2017 17:32:45   [#68]

na to wygląda :-)

elrym11-06-2017 17:33:44   [#69]

czy powinnam wystąpić z takim zapytaniem ( na piśmie) do KO?

Jacek11-06-2017 17:46:59   [#70]

no ale po co do KO? wyłączysz się z postępowania jeśli pokrewieństwo jest do drugiego stopnia i już

rzewa11-06-2017 18:06:13   [#71]

powołujesz komisję w składzie przewidzianym przez KN

nie uczestniczysz tylko w pracach komisji -> i dlatego komisja będzie prowadziła postępowanie przy 2/3 składu (bez obecności dyrektora)

elrym11-06-2017 18:54:26   [#72]

właśnie tak miałam napisać :-)))

dziękuję bardzooo, czyli dobrze zrozumiałam, jesteście nieocenieni w rozwikłaniu wszystkich zawiłości! ;-)))))))


post został zmieniony: 11-06-2017 18:59:52
kulka11-06-2017 19:18:22   [#73]

Nauczyciel realizował staż na mianowanego w pierwszej szkole przez dwa lata do 31 sierpnia 2016. Zmienił miejsce pracy i w drugiej szkole realizował ostatni rok do 31 maja.  Czy dyrektor drugiej szkoły w zaswiadczeniu informuje o CAŁYM okresie stażu,  zaświadcza ze staż był od 1.09.2014, o dacie zatwierdzenia planu rozwoju - na podstawie zaświadczenia dyr z poprzedniej szkoły,  czy w "swoim" zaswiadczeniu informuje tylko o okresie w ostatniej szkole,  o dacie oceny dorobku?  Może ktoś mi na priv przysłać takie zaświadczenie?  Pierwszy raz mam taką sytuację,  do tej pory mieliśmy odwrotnie - nauczyciel odchodził i wystawiałam zaświadczenie o tym pierwszym okresie. 

Jacek11-06-2017 19:38:27   [#74]

zaświadczenie takie same od dyrektora szkoły poprzedniej czyli

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć  w okresie odbywania stażu w tej poprzedniej szkole;
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela w poprzedniej szkole,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (tzw. cząstkowego) z poprzedniej szkoły,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

post został zmieniony: 11-06-2017 19:38:57
jadwa13-06-2017 12:51:26   [#75]

a jeśli nauczyciel został zatrudniony 13.09.2016 to kiedy kończy staż jako stażysta?

rzewa13-06-2017 15:20:44   [#76]

12.06

basias13-06-2017 18:02:38   [#77]

kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

nauczyciela stażysty na kontraktowego

potwierdza:

a) nauczyciel

b) dyrektor

c) inna opcja?

(zakręciłam się)

jadwa13-06-2017 19:49:25   [#78]

Dziękuję Rzewa!!

rzewa14-06-2017 00:34:25   [#79]

nauczyciel przynosi oryginały, których nikt potwierdzać nie musi...

ReniaB14-06-2017 09:20:54   [#80]

mogą być kopie, potwierdza sam

rzewa14-06-2017 16:49:13   [#81]

hm... nie do końca...

ReniaB16-06-2017 09:31:19   [#82]

rzewa wszystko tak miałam potwierdzać na konkursie na dyrektora, podobno teraz tak jest zgodnie z prawem

Ala16-06-2017 10:16:52   [#83]

ja też sama potwierdzałam :)

rzewa16-06-2017 10:47:35   [#84]

na konkurs na dyrektora - tak

w sprawach awansowych - niekoniecznie, a raczej na pewno nie

tu potwierdza: albo organ, do którego się te dokumenty składa -> n-l przynosi oryginały, a organ robi kopie i potwierdza na własne potrzeby

albo n-l przynosi kopie potwierdzone notarialnie

albo kopie potwierdza organ właściwy dla wydania tych dokumentów

ReniaB16-06-2017 11:27:46   [#85]

Ok, dzięki

Jaga16-06-2017 11:49:05   [#86]

Nauczyciel stażysta, który zobowiązał się w trakcie stażu do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych nie wcześniej niż 19 sierpnia. Wtedy dopiero składa sprawozdanie i rusza procedura kwalifikacyjna? Kiedy otrzyma stopień nauczyciela kontraktowego? Jak go zatrudnić 1 września?

Aga2716-06-2017 13:26:04   [#87]

Proszę powiedzcie mi czy dobrze myślę: nauczyciel stażysta rozpoczął pracę 5 września 2016 r. i rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego , staż trwa 9 miesięcy zatem kończy się 4 czerwca 2017 r.? Dzięki :)


post został zmieniony: 16-06-2017 13:28:40
Jacek16-06-2017 13:57:55   [#88]

tak

kinia282016-06-2017 13:59:53   [#89]

Nauczycielka rozpoczęła staż od 1.09.2013 r. Powinien być do 31 maja 2016 roku. Ale nauczycielka miała przerwy:

-od 15 sierpnia2014 do 1.01.2015- macierzyński,

- od 2.01.2014 do 12.02.2015- dodatkowy macierzyński,

-od 13.02.2014 do 13.08.2015 rodzicielski. 

Kiedy prawidłowo powinien zakończyć się staż? Czy data 29 maja br. jest dobra? (2016 r. był przestępny, a miała 364 dni nieobecności).


post został zmieniony: 16-06-2017 14:02:44
kinia282016-06-2017 17:20:35   [#90]

Obliczenia:

od 1.09.2013 -14.08.2014 - 11 miesięcy 14 dni;

od 14.08.2015 do 13.08.2016 -1 rok; + 1 dzień

od 14. 08.2016 r. do 13.05.2017  - 9 miesięcy;

od 14.05.2017 do 29 maja 2017r. - 16 dni

Razem: 2 lata i 9 miesięcy? Proszę o pomoc.

30 dni traktowane jest jak 1 miesiąc?


post został zmieniony: 16-06-2017 17:21:33
rzewa16-06-2017 22:11:34   [#91]

nic nie rozumiem z tych obliczeń :-(

należy policzyć tak:

nauczyciel był nieobecny: od 15.08.2014 do 13.08.2015 czyli rok bez 1 dnia, wobec tego dokładnie o tyle należy mu przedłużyć staż

31.05.2016 pierwotna data zakończenia stażu, jak dodamy do niej rok bez 1 dnia to otrzymamy 30.05.2017 i jest to nowa data zakończenia stażu

do #86: jeśli procedura kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona do 31.08 i otrzyma on w tym terminie stopień awansu n-la kontraktowego (a może tak być), to jeśli chcemy go zatrudnić, to należy go zatrudnić na czas nieokreślony jako n-la kontraktowego, z tym że stawka wynagrodzenia n-la kontraktowego będzie mu się należała dopiero od 1.01.2018

natomiast jeżeli nie zakończy się do 31,08 postępowanie awansowe (bo nie musi), zatrudniamy go (o ile chcemy) jako n-la stażystę na rok szkolny. Jak otrzyma stopień awansu jego umowa ulega zmianie na czas nieokreślony, a wynagrodzenie zostaje zmienione także od 1.01.2018. Warto pamiętać, że jeśli w tym wypadku n-la nie zatrudnimy w nowym roku szkolnym, to staż mu przepadnie -> znowu będzie musiał cały rok pracować by móc otrzymać stopień awansu

elrym16-06-2017 22:23:38   [#92]

czy data którą wpisałam, jest właściwa? 

 

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwia Pani złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Ustawowy termin na złożenie wniosku upływa z końcem roku tj. 31.12.2017 r.  Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 KN).

Na podstawie art. 9g ust. 5 do prac w komisji kwalifikacyjnej może wejść przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku.

kinia282016-06-2017 22:57:20   [#93]

Rzewo, dziękuję. Przedłużyłam staż prawidłowo, o 364 dni. Ale luty 2016 r. miał 29 dni, stąd licząc dokładnie 364 dni, obliczyłam staż do 29 maja. Czy bezpieczniej poprawić na 30 maja?

Jacek16-06-2017 23:27:34   [#94]

 [#92] właściwa

elrym17-06-2017 16:46:50   [#95]

dzięks :-))

MKJ18-06-2017 09:32:11   [#96]

[#91]

Rzewo, jeżeli nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, to zatrudniamy go jako nauczyciela kontraktowego z wynagrodzeniem nauczyciela kontraktowego - nie ma tu zastosowania art. 39 ust. 1a KN ponieważ następuje nawiązanie nowego stosunku pracy, a nie zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.

W przypadku zatrudnienia nauczyciela stażysty, który jeszcze nie zakończył postępowania awansowego, zatrudniamy go, tak jak piszesz, na czas określony na jeden rok szkolny, ale po uzyskaniu przez niego stopnia nauczyciela kontraktowego jego umowa nie przekształca się z automatu w umowę na czas nieokreślony - nie ma do tego żadnej podstawy prawnej (art. 10 ust. 5a KN mówi o umowie na czas nieokreślony przekształcanej w mianowanie). Ale oczywiście dyrektor, po uzyskaniu przez nauczyciela stopnia nauczyciela kontraktowego, może zaproponować nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

bardu18-06-2017 19:53:40   [#97]

witam, co zrobić gdy nauczyciel opiekun stażu nie przedstawił w ciągu 14 dni  propozycji oceny?

Ala18-06-2017 20:01:57   [#98]

Przypomnieć mu i wyznaczyć nowy termin

Oczywiście krótszy niż 14 dni 

Bo dyrektor ma tylko 21 dni na ocenę

elrym18-06-2017 20:53:12   [#99]

i przypomnieć, że z tego tytułu brał wynagrodzenie ;-)))

Kasiao25-06-2017 00:07:47   [#100]

W związku z obwieszczeniem o tekście jednolitym KN można się uśmiechnąć o podstawę prawną do dokumentacji "awansowej"? Z góry pięknie dziękuję :-)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]