Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacji pracy szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
grzezale28-03-2017 14:25:55   [#201]

Hania, chyba nie do końca. Podpisane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2017. Trzeba poszukać co obowiązuje dzisiaj.

Leszek28-03-2017 17:26:19   [#202]

"Różnie mówią różne strony" ale na końcu rozporządzenia, jako przypis 2) do paragrafu 23 napisano:

"Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. poz. 624, z 2002 r. poz. 96, z 2003 r. poz. 1416, z 2004 r. poz. 606, z 2005 r. poz. 75 oraz z 2007 r. poz. 222), które w zakresie ramowych statutów przedszkoli publicznych traci moc z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z art. 368 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)."

podrawiam

sońka28-03-2017 23:02:43   [#203]

ponowię pytanie - jaka pp do uchwały w sprawie opinii RP  dotyczącej arkusza? 

rzewa29-03-2017 07:49:27   [#204]

jeśli koniecznie chcesz opiniować to możesz to zrobić jedynie na podstawie art 41 ust 2 u.s.o. i twojego statutu, jeśli taką kompetencję ten statut przewiduje

graraz29-03-2017 10:00:30   [#205]

Żaden z pracowników szkoły nie należy do związku. Czy muszę dać arkusz organizacyjny związkom do opiniowania?

Leszek29-03-2017 11:03:38   [#206]

czyli nie masz zakładowej (ych) organizacji związkowej

pozdrawiam

AnJa29-03-2017 11:18:57   [#207]

Na spotkaniu m.in. z KO przed tygodniem padło, ze zakładowe organizacje związkowe to te, które wg ich struktury obejmują swoim działaniem obszar na którym znajduje się szkoła a jednocześnie reprezentatywne w rozumieniu itp.

czyli: nieważne czy jestem w ciąży (mam związkowców)- ważne, ze w każdej chwili być mogę (mieć związkowców)

więc wg tej logiki wysyłam do NSZZ "S", FZZ i ZNP

graraz29-03-2017 11:50:49   [#208]

Hm, dwie osoby, dwa zdania :)

airam29-03-2017 12:28:31   [#209]

Abstrahując od tego, czy zz opiniują, czy nie, zapytam Was do kogo występować z opinią? Do przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej (pracuje u mnie i wszystkich związkowców na S razem jest 9), czy do przewodniczącego "międzyzakładówki"? Natomiast z drugiego związku na Z mam u siebie Prezesa Gminnego Ogniska, a wszystkich z tego związku jest 5 osób, czy zapytania do niego, czy do Prezesa Oddziału?

DYREK29-03-2017 13:51:41   [#210]

reprezentatywne to  3 centrale

OPZZ -> ZNP -> zarząd oddziału (komisja zakładowa)

NSZZ "Solidarność" ->  "Solidarność" NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania. Komisja zakładowa

Forum ZZ -> (tu jest problem - należy sprawdzić; np. w województwie kujawsko-pomorskim to Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata, w województwie śląskim to Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Forum w Myszkowie) najlepiej sprawdzić w zarządzie wojewódzkim Forum ZZ

wątki:

 Opinia ZZ arkusz organizacyjny ...

opinia RP


post został zmieniony: 29-03-2017 13:54:05
rzewa29-03-2017 16:09:01   [#211]

do #209 -> u tej osoby, która podpisała się pod informacją aktualną o liczbie członków, ew. u tej osoby, która została imiennie wskazana przez związek

Leszek29-03-2017 16:58:17   [#212]

zgodnie z ustawą o zz-tach muszą informować dyr. co 3 miesiące o ilości członków w szkole

i wtedy wiesz formalnie, ze masz związki i trzeba po opinię się zwrócić

pozdrawiam

joljol29-03-2017 20:19:41   [#213]

a jak nie informują o swoich członkach?

BaZa29-03-2017 20:25:24   [#214]

Jestem dyrektorem obecnej szkoły podstawowej, robię arkusz organizacyjny na następny rok. Będziemy ośmioklasową szkołą podstawową  Nie mam u siebie nauczycieli z kwalifikacjami do chemii, biologii, geografii i fizyki. W obecnym gimnazjum w naszej gminie są nauczyciele z takimi kwalifikacjami, którzy od września mogą i wyrazili chęć podjęcia dodatkowej pracy w mojej szkole. Mam zatem pytanie, czy już teraz ci nauczyciele mogą wystąpić do obecnego dyrektora gimnazjum o zgodę na dodatkową pracę w mojej szkole? U siebie mają etaty.  Wówczas w arkuszu kwietniowym mogłabym ich już umieścić.  Obecne gimnazjum będzie włączone do innej szkoły podstawowej w naszej gminie i od września będzie nowy dyrektor. Trochę późno, aby starać się o zgodę u nowego dyrektora.

Wertykal29-03-2017 21:16:38   [#215]

Jestem tu nowy (znaczy się w tym wątku), więc może to już było.
Jeśli tak to odeślijcie mnie tam.

Jeśli nie to, proszę o odpowiedź na pytanie: co nalezy rozumieć pod słowem "współpraca"   w Art.  323. Ustawy wprowadzającej "W przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum." ?

Natka29-03-2017 21:37:39   [#216]

dyrektor gimnazjum dał mi tzw. arkusz gimnazjum, szkolny plan nauczania - siadłam nad całością, podzieliłam godziny (niestety, jednego etatu nie dało się uratować), zapytałam, co inni mogą uzupełnić w sąsiedniej szkole;

wstępny arkusz pokazałam dyrektorowi gimnazjum, pogadaliśmy :), potem OP

na gotowym przystawił też swoją pieczątkę

poszło do związków

dorotagm29-03-2017 22:40:13   [#217]

Natka, gratulacje - jakie tempo.

Natka29-03-2017 22:48:54   [#218]

święta chcę mieć spokojne;

chyba że opinia KO będzie negatywna

AnJa29-03-2017 23:03:36   [#219]

szanse są- bo arkusz z datą sprzed publikacji ramówek:-)

mstola30-03-2017 01:23:56   [#220]

Jak to jest z łączeniem I i II SP łączymy OP z I czy I z II?

elrym30-03-2017 05:02:43   [#221]

OP z I,ale tylko wtedy,gdy są to 6 latki

jeżeli  OP są 5 latki,nie ma łączenia

AnJa30-03-2017 07:45:45   [#222]

Logiczne to jest , ale ma jakieś umocowanie prawne?

mstola30-03-2017 08:08:44   [#223]

można połączyć I z II?


post został zmieniony: 30-03-2017 08:09:09
alis30-03-2017 08:17:15   [#224]

Gdzie napisane, ze jeśli w OP są 5 latki łączyć z kl I nie można? Mam niebawem spotkanie z panią wizytator i organem prowadzącym, więc wszystko zdarzyć się może, muszę mieć pewność, dodam, że w kl I mało dzieci będzie.

 

 

 

BaZa30-03-2017 11:10:24   [#225]

Bardzo proszę o pomoc w kwestii zgody  obecnego dyrektora gimnazjum na zatrudnienie nauczyciela gimnazjum w szkole podstawowej od wrzesnia. Czy nauczyciele gimnazjum już teraz moga wystapic do obecnego dyr. o te zgody?

mstola30-03-2017 11:40:44   [#226]

Podnoszę .... można połączyć kl  I z II?

elkap30-03-2017 11:47:11   [#227]

Według nowego rozporządzenia trochę inne zasady łączenia zajęć są przewidziane dla klasy I -ej i dla klas II i III.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§ 13. 1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3) w klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

mstola30-03-2017 12:42:13   [#228]

Z cytowanego rozporządzenia wynika, że można ....

elkap30-03-2017 14:51:44   [#229]

Można, ale dla klasy I-ej można połączyć tylko zajęcia z zakresu edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego. Innych nie.

elnik30-03-2017 17:13:11   [#230]

Zgodnie z art. 96 PO jeśli w szkole zorganizowano oddział przedszkolny to można łączyć OP z kLasą I z tym, że co najmniej połowa zajęć w klasie I i połowa w OP odbywa się oddzielnie. Z tego wynika, że można połączyć 10 godzin.( a nie 5 jak powyżej napisano)

elkap30-03-2017 20:10:55   [#231]

Faktycznie w ustawie Prawo Oświatowe jest w art. 96 ust.5 taki zapis. Czyli w przypadku łączenia klasy I z oddziałem przedszkolnym można łączyć więcej. Ale z zapisu w rozporządzeniu wynika, że w przypadku łączenia klasy I i II można połączyć jedynie edukację muzyczną, plastyczną i wychowanie fizyczne. Dziwią mnie takie zapisy. Ale cóż, nie tylko te...

rzewa30-03-2017 20:31:08   [#232]

nie można łączyć I klasy sp z II

Baza: Ciebie te zgody zupełnie nie interesują -> to sprawa nauczyciela i dyrektora zatrudniającego tego n-la w pełnym wymiarze czasu pracy

Ponadto tworząc arkusz nie możesz uwzględniać n-li, którzy w momencie jego sporządzania nie są w szkole zatrudnieni -> planujesz pracę tylko dla zatrudnionych już n-li. Jeśli masz godziny, których nie możesz przydzielić już zatrudnionym n-lom, to podajesz w arkuszu je jako nieobsadzone czyli wolne (vacat)

Natka: nie bardzo rozumiem jaką i dlaczego przystawił Ci OP pieczątkę na arkuszu -> do zz-tów wysyła się ksero arkusza, gdyż zz-ty (podobnie jak KO) opiniują jego zawartość i nie mają żadnej podstawy by cokolwiek na arkuszu pisać -> przysyłają po prostu opinię, tak samo jak robimy to my opiniując np. projekt rozporządzenia

Jeśli zdecydowałaś się opiniować arkusz w zz-tach to mogłaś go już wysłać -> nie będzie tu żadnego problemu, że jeszcze ramówki nie podpisane, bo oczywiście arkusz złożony do OP może być inny niż ten, który był wysłany do zz-tów, tylko trzeba OP o tym poinformować składając arkusz

alis30-03-2017 20:45:21   [#233]

Ja jeszcze raz zapytam o te 5 latki, co w przypadku grupy pięciolatków w OP obok sześciolatków, dlaczego nie można łączyć z kl I wtedy? # 221, 224

Natka30-03-2017 20:46:33   [#234]

rzewo, nie OP, tylko dyrektor gimnazjum przystawił pieczątkę na arkuszu - taka adnotacja, że w uzgodnieniu z nim ;)

był u mnie na omówieniu arkusza prezes ZNP, w spotkaniu uczestniczył też dyrektor gimnazjum, prezes poprosił o przesłanie arkusza celem zaopiniowania przez zarząd oddziału - wysłałam bez nazwisk (taki też omawialiśmy na spotkaniu);

nasz OP poprosił o arkusz - gotowy lub "prawie gotowy", etaty pedagogiczne, ewentualne uzupełnienia i ... informacje o zwolnieniach lub stanie nieczynnym, etatach administracji i obsługi

teraz analizują

rzewa30-03-2017 20:48:51   [#235]

powinien się na tym arkuszu podpisać: we współpracy oznacza, że arkusz jest podpisany przez dyrektora sp jako tego, który arkusz sporządził przy kontrasygnacie dyrektora gimnazjum jako tego, który sprawdził arkusz pod kątem potrzeb gimnazjum


post został zmieniony: 31-03-2017 00:56:56
Natka30-03-2017 20:51:02   [#236]

to też tak zrobiliśmy ;)

Pieczątki nagłówkowe SP i moja, 

przy przydziale czynności też dyrektora gimnazjum


post został zmieniony: 30-03-2017 20:52:37
Jot30-03-2017 21:08:39   [#237]

Jeśli ktoś mógłby mi napisać, jakiej liczby nie powinna przekroczyć  klasa łączona np 2 i 3 SP, to będę wdzięczna. Zdaje sobie sprawę, że jest to różnie w w gminach, ale proszę o takie przykłady.

elnik30-03-2017 21:11:58   [#238]

OP nakazał łączyć, gdy w sąsiadujących klasach jest mniej niż 20 uczniów.

rzewa30-03-2017 21:15:27   [#239]

w połączonej klasie 2 z 3 sp nie może być, zgodnie z rozporządzeniem, więcej jak 25 uczniów

AnJa30-03-2017 21:18:41   [#240]

"oczywiście arkusz złożony do OP może być inny niż ten, który był wysłany do zz-tów, tylko trzeba OP o tym poinformować składając arkusz"

chciałem napisać, ze kreatywne- ale po doświadczeniach z konsultacji MENowskich jednak chyba nie

w każdym razie- nie polecam

rzewa30-03-2017 21:27:33   [#241]

cóż, gdyby było inaczej opiniowanie nie miałoby żadnego sensu

Jot30-03-2017 22:05:09   [#242]

Powyżej 20 ucz. w klasie łączonej to już naprawdę dużo....nie jestem w stanie sobie wyobrazić łączenia poza wych.fiz....Jeśli ktoś coś takiego wymyśli, to znaczy, że nigdy nie pracował z młodszymi dziećmi...

   Może jeszcze przykłady z innych gmin?

A tak w ogóle jestem przeciwnikiem wydzielania plastyki i muzyki z ed.wczesnoszkolnej która ma opierać się na integrowaniu treści. Wyłączenie tych edukacji w dużym stopniu to utrudnia. Muzyka i plastyka na bieżąco przeplata się z innymi edukacjami.. To jest moja opinia, ktoś może mieć inne zdanie...

hania30-03-2017 22:27:42   [#243]

ja nie wiem rzewa, czemu arkusz do zz może być inny niż do op..... wiem, we 2 dni ( tu 19 IV tu 21...) można całą ustawę w senacie przepchać a nawet dwie:-)

obawiam się że do KO kontrolnie to i opinię zz każą przywieźć organowi prowadzącemu......:-)

rzewa31-03-2017 07:01:02   [#244]

ale co to ma do rzeczy?

przecież po to jest opinia, by można było "nowym" okiem spojrzeć i ew. poprawić to co jest nie tak... inaczej po co opinia?

dyrektor przedstawiając arkusz w OP powinien przedłożyć także opinie zz-tów (jeśli je ma) i w piśmie przewodnim napisać czy wprowadził zmiany i jakie

następnie OP może przeanalizować arkusz (oczywiście nie musi) i ew. poprosić dyrektora o korektę > czyli arkusz przesłany do KO nie musi być dokładnie taki jak w dniu złożenia go przez dyrektora w pierwszym terminie


post został zmieniony: 31-03-2017 07:01:53
Joasia Berdzik31-03-2017 08:06:41   [#245]

nie musi

ale jednak opinia zz jest do jakiegos odpowiedniego arkusza i zmiany w nim pomiędzy opinią zz a przekazaniem do OP powinny wynikać tylko z ew. uwzglednienia uwag z opinii

Nie zgadzam się z tym, ze praca dyrektora z OP nad arkuszem zaczyna się po opiniach. Ona sie zaczyna i kończy przed przekazaniem arkusza do zaopiniowania

 

Natka31-03-2017 08:14:14   [#246]

Asiu, myślę podobnie, dlatego nasz arkusz był na bieżąco konsultowany z OP, zwłaszcza, że od 1.09. mam oddziały gimnazjalne

ale to nie znaczy, że OP nie będzie chciało jeszcze jakiś zmian .... (nadal trwa przeliczanie godzin w całej gminie - etatów nauczycielskich, obsługi i administracji)

Joasia Berdzik31-03-2017 08:20:30   [#247]

Tak naprawdę prawdziwa praca będzie przed aneksami wrześniowymi - wówczas wszystko się okaże.

W wielu szkołach nie ma nawet podstawowych danych rekrutacyjnych - wystarczy jedno przekształcane  gimnazjum w sp i leca liczby dzieci w klasach w okolicznych szkołach

Teraz ten projekt to trochę sobie a muzom - nawet wypowiedzenia dla nauczycieli są przed jego zatwierdzeniem .

Generalnie bym się przesadnie nie przejmowała - będzie jak będzie.
Potrzebujesz zmian po opiniach - wprowadź je i już.
Pigularstwo w zakresie trzymania się a )przepisów  b) opinii z forum nie ma sensu. Dziś nikt nie wie na pewno, jak ma być. Dowiemy się "w boju"


mstola01-04-2017 00:36:07   [#248]

Rzewa dlaczego nie można łączyć kl I z II? ( miałam na kompie wyjaśnienie i gdzieś mi zginęło )

rzewa01-04-2017 09:11:39   [#249]

Nie można łączyć kl 1 z 2 i 3 na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wyjątkiem ed. plastycznej, ed. muzycznej i wf -  par. 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie organizacji

Jot01-04-2017 11:02:59   [#250]

Nauczyciel będzie uzupełniał u mnie etat w SP. W gimnazjum w tej samej gminie będzie zatrudniony na 16/18, a w naszej zależy mi, żeby miał 5 lub 10 godzin. Czy  będzie zgodne z prawem, jeśli u nas będzie miał umowę o pracę na to, co powyżej 18, czyli 3/18 lub 8/18? To język polski, więc go nie  dzielę, a zależy mi, żeby klasie nie zmieniać nauczyciela po roku, tym bardziej, że w gimnazjum będzie mu docelowo ubywać godzin.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]