Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy po nowemu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
katarzs27-11-2018 08:46:42   [#01]

Mam nauczycieli, którzy w maju 2019 r. kończą staż na różne stopnie awansu zawodowego. Wiem, że ocena pracy ma być dokonana po nowemu. Pytanie: jak postępowanie i wymagania kwalifikacyjne? Po nowemu czy po staremu? Zgodnie z wymaganiami z rozporządzenia z 2013 r. czy z 2018 r.?

Jeśli po nowemu, to nauczyciel powinien chyba aneksować plan rozwoju, jak również dyrektor w piśmie do opiekuna stażu powinien zaktualizować zakres obowiązków opiekuna stażu.

Proszę o Waszą podpowiedź.

rzewa27-11-2018 12:08:56   [#02]

jeżeli jest to staż rozpoczęty przed 1.09.2018 to jest realizowany "po staremu", czyli wg poprzedniego rozporządzenia - PRZ dostosowywać nie trzeba (ale zmienić go oczywiście można), nie ma konieczności zmieniania zakresu obowiązków opiekuna stażu i sprawozdanie pisze się "po staremu"

ale ocena jest dokonywana "po nowemu"

i postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne również "po nowemu"

katarzs27-11-2018 12:59:04   [#03]

A czy wymagania niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu po staremu, czy takie jak w rozporządzeniu z 2018r.? Np. na mianowanie obowiązkowe 4 lekcje otwarte, omówione najlepiej w obecności doradcy metodycznego, itd.

rzewa27-11-2018 14:41:01   [#04]

to co w czasie stażu to po staremu

katarzs27-11-2018 15:38:11   [#05]

Tak, rozumiem, w sprawozdaniu nauczyciel odnosi się do tego co miał zatwierdzone w planie rozwoju.

A jak dokumentacja do jst lub KO? Chodzi mi o te wymagania, które tam oceniane są jako niezbędne? Po staremu czy po nowemu?

Macia27-11-2018 20:49:56   [#06]

 

myślę że postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne również po staremu zgodnie  z Art.  126.  ustawy o Finansowaniu zadań oświatowych. "Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe"

 

an27-11-2018 21:05:34   [#07]

Postępowanie po nowemu.

PRZ stary i nie jest konieczne dostosowywanie go do nowych wymagań z rozporządzenia w sprawie awansu.

Sprawozdanie po staremu ale ... oceniamy wg nowych kryteriów. Zatem realizacja stażu to tylko jeden z 14 kryteriów, które nauczyciel spełnić powinien.

Warto zatem nauczycielowi podpowiedzieć żeby oprócz realizacji stażu zrealizował też inne zadania, które zapisano w kryteriach oceniania nauczycieli.

katarzs28-11-2018 09:31:41   [#08]

Tak, dziękuję za informacje. Jeszcze w sprawie wymagań do jst lub KO.

Np. na "dyplomowanie" n-l po staremu musiał:

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1)   podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

2)   realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

3)   pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

-   z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1)   uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

2)   wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

3)   umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

4)   realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

5)   umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 

A po nowemu musi:

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 1574
 
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły; 3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy nauczyciela zwolnionego z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela.
3. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują: 1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; 2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli; 3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; 4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań: a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym, d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

 

Pytanie: które z tych wymagań dotyczyć będą mojego n-la kończącego staż w maju 2019? Stare czy nowe?

 

rzewa28-11-2018 11:19:24   [#09]

nowe

katarzs28-11-2018 11:48:04   [#10]

rzewa, bardzo dziękuję!

KaPi29-11-2018 18:51:55   [#11]

proszę, wyprostujcie mi to...

nauczyciel skończył staż i otrzymał ocenę po staremu, ale wniosek złożył w październiku, to cała "rozmowa" według nowych zapisów???

KaPi29-11-2018 21:12:45   [#12]

w sumie to jutro moje pierwsze dyplomowanie jako dyrektora szkoły... nie wiem, czego się spodziewać... muszę się jakoś specjalnie przygotować???

rzewa29-11-2018 22:16:51   [#13]

po nowemu

KaPi30-11-2018 10:50:00   [#14]

rzewo, bo nie podałam dokładnie dat... staż skończyła 2017, ocena z 2017 tylko wniosek złożyła teraz w października, więc "rozmawiamy" po nowemu?

Macia30-11-2018 12:13:47   [#15]

po staremu

 

Macia30-11-2018 12:15:58   [#16]

e pomyliłam się będzie po nowemu bo wszczęcie postępowania to złożenie wniosku a mnie się ciagle myli z odbywaniem stazu

elkap30-11-2018 12:58:10   [#17]

KaPi. W przypadku opisanym przez ciebie komisja będzie "po staremu".

Art. 127 u.f.z.o. stanowi, że w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

rzewa30-11-2018 15:32:58   [#18]

tak jest, po staremu

dziękuję elkap :-)


post został zmieniony: 30-11-2018 15:33:12
KaPi30-11-2018 18:25:37   [#19]

Dzięki Wam bardzo za informacje :) już jesteśmy po :) oczywiście do przodu :)

KaPi01-12-2018 13:54:33   [#20]

to jeszcze jedno pytanie...

nauczyciel stażysta zatrudniony 12 września oczywiście mógł rozpocząć staż???

powiedzcie, że tak...

MKJ01-12-2018 14:14:02   [#21]

Tak.

KaPi01-12-2018 14:21:46   [#22]

ufff...

KaPi03-12-2018 07:49:50   [#23]

ten nauczyciel stażysta zatrudniony od 12 września od kiedy do kiedy ma staż????

MKJ03-12-2018 08:17:54   [#24]

Od 12.09.2018 do 11.06.2020.

KaPi03-12-2018 12:09:25   [#25]

Dziękuję :)

 

mou03-12-2018 12:48:33   [#26]

Jeśli nauczyciel mianowany skończył staż 12 listopada to do kiedy musi złożyć sprawozdanie ze stażu?

Czy termin 30 dniowy ciągle obowiązuje?

Rozumiem, że oceniam po nowemu, ale ... jak, skoro regulaminy oceny już nie obowiązują?

rzewa03-12-2018 12:58:52   [#27]

ma 7 dni na oddanie sprawozdania ale... nie ma sankcji za przekroczenie tego terminu zatem, w praktyce, nie ma znaczenia kiedy odda -> jak odda to od tego dnia dyrektor ma 21 dni na dokonanie oceny

ocena po nowemu - regulaminy obowiązują do 31.12.2018 r. czyli:

1. jeśli złoży sprawozdanie w grudniu, to oceniasz po nowemu wg regulaminu,

2. jeśli złoży sprawozdanie w styczniu, to oceniasz po nowemu ale bez regulaminu posługując się KN i rozporządzeniem MEN (może już będą w nim zmiany)

mou03-12-2018 13:41:18   [#28]

Dziękuję :)

Paweł3212-12-2018 10:10:09   [#29]

do#27

rzewa podpowiedz proszę, z jakiego zapisu wynika koniec działania regulaminów 31.12?

izael12-12-2018 10:52:16   [#30]

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

a tam:

Art. 6. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) wprowadza się następujące zmiany:

3) w art. 6a:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.”,

b) uchyla się ust. 14–18;

i to na żółto to właśnie regulaminy

 

rzewa12-12-2018 18:29:22   [#31]

no i art 170 tej ustawy, który mówi, że powyższa zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2019

link12314-03-2019 21:00:15   [#32]

podnoszę wątek awansu po nowemu. Chodzi o nauczyciela mianowanego, który zakończy staż 31.05.2019. PRZ realizuje wg "starego rozp", ale ocena jest dokonywana "po nowemu"i postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne również "po nowemu". Czy wobec tego taki nauczyciel będzie musiał zrealizować: "przeprowadzić conajmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji w obecności, miarę możliwości nauczyciela - doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny"

Jak taki nauczyciel ma zrealizować wymaganie, skoro realizuje PRZ wg "starego" rozporządzenia?

Roman Langhammer14-03-2019 22:08:58   [#33]

Czy nasze przepisy muszą być tak skomplikowane? :D

MKJ15-03-2019 17:42:20   [#34]

link123, zwróć uwagę na wprowadzenie do wyliczenia:

"§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania
stażu powinien:"

To jest zadanie dla nauczyciela w okresie stażu, a ten jest realizowany po staremu.

ewa15-03-2019 18:44:32   [#35]

uzupełniając MKJ

oprócz realizacji stażu na dyplomowanego, ten n-l pracuje jako n-l mianowany ;-)

żeby otrzymać ocenę dobrą, która daje nauczycielowi, po odbyciu stażu, możliwość złożenia wniosku o nadanie stopnia n-la dyplomowanego:

- oprócz realizowania zadań zgodnie z planem po staremu - § 4 ust. 2 – rozp. MEN z  29 maja 2018 r. - Dz.U. poz.1133 ze zm.

musi jeszcze spełnić kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 a to:

Kryteria oceny nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 oraz:

1) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole  i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;

3) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;

4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego
do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;

5) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

- czyli kryteriów do spełnienia ma n-l w sumie  19 + 1

musi uzyskać co najmniej 55% pkt, by uzyskać ocenę dobrą

100 % to w tym przypadku 60 pkt

póki co chyba tyle ;-)

 

tzn nie, bo aby uzyskać stopień n-la dyplomowanego, musi ten n-l pamiętać, że by zostać  dyplomowanym, musi spełniać wymagania określone w § 8 ust. 3 rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli - Dz. U. poz. 1574 - które obejmują obejmują:

1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub  opiekuńczych;

4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej  w czasopiśmie branżowym  lub w formie innej zwartej publikacji.

                                                -

 

link12316-03-2019 06:24:27   [#36]

MKJ: Czyli będzie to realizacja powinności do realizacji WYMAGANIA - AZN a w związku z realizacją "starego" PRZ generuje to ocena pracy. Dobrze myślę?

ewa16-03-2019 07:32:31   [#37]

tak :-)

olekjurek16-03-2019 13:29:38   [#38]

Nauczyciel kontraktowy pracuje u mnie drugi rok, wcześniej miał przerwę- macierzyński , umowy na zastępstwo w innych szkołach. Moje pytanie : czy może rozpocząć od września 2019 staż na mianowanego? Doczytałam, tylko nie jestem przekonana, czy przepis jest obowiązujący, że jeśli ma ocenę pracy wyróżniającą, to może po dwóch latach pracy. Bardzo proszę o podpowiedzi.

MKJ16-03-2019 15:08:33   [#39]

Jeśli przepracował w szkole 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i legitymuje się wyróżniającą oceną pracy, to może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego - przepis jest obowiązujący.

rzewa17-03-2019 07:04:06   [#40]

art 9d ust 4a KN

olekjurek17-03-2019 12:01:41   [#41]

bardzo dziękuję:)

ewitex18-03-2019 20:51:48   [#42]

Czy nauczyciel, który otrzymał karę porządkową w tym roku a kończy staż w maju na nauczyciela dyplomowanego może mieć pozytywną ocenę pracy. Proszę o pomoc.

MKJ18-03-2019 22:03:57   [#43]

Po pierwsze nie ma pozytywnej oceny pracy - jest wyróżniająca, bardzo dobra, dobra i negatywna. Po drugie ocenę ustala się w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu. Zapewne działanie lub zaniechanie, za które nauczyciel otrzymał karę jest związane z którymś z kryteriów, więc może wpłynąć na ocenę.

ewitex18-03-2019 22:12:30   [#44]

Działanie to na pewno ma wpływ na ocenę pracy nauczyciela. Ale moje pytanie dotyczy tego, czy jest możliwe, aby ocena pracy po nałożeniu kary porządkowej mogła być dobra. Czy kara przekreśla możliwość uzyskania oceny dobrej

 

AnJa18-03-2019 22:31:31   [#45]

Nie wyklucza i wyróżniającej. Przy odpowiednim zastosowaniu kryteriów.

ewitex18-03-2019 23:23:30   [#46]

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

KaPi01-04-2019 11:35:53   [#47]

potrzebuje potwierdzenia lub zaprzeczenia... wolę potwierdzenia...

nauczyciel stażysta w tym roku szkolnym rozpoczyna staż 3 września 2018 r., a kończy 2 czerwca 2020 r.?

rzewa01-04-2019 11:50:58   [#48]

tak

KaPi01-04-2019 12:01:12   [#49]

Dzięki :)

KaPi04-04-2019 15:30:02   [#50]

jeszcze jedno pytanie pojawiło się przed chwilą...

nauczyciel dostał minowanie w 2016 r., i rok czekał, potem na rok rozstał się ze szkoła i od wrzesnia 2018 r. znowu pracuje w szkole... 

kiedy może rozpocząć staż na dyplomowanie???

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]