Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]
Leszek20-08-2021 17:50:51   [#1301]

20 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1533 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1533

WYKAZ LEKTUR PO ZMIANACH

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 20-08-2021 17:51:43
Leszek20-08-2021 17:52:14   [#1302]

20 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1534 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1534

pozdrawiam

Leszek23-08-2021 16:20:29   [#1303]

23 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, b, c i e, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1537

pozdrawiam

Leszek24-08-2021 17:12:06   [#1304]

24 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1548 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - wchodzi w życie z dniem 8 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1548

 

pozdrawiam

Leszek25-08-2021 18:06:46   [#1305]

25 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1562 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1562

pozdrawiam

Leszek26-08-2021 17:00:36   [#1306]

26 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1570 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

dotyczy przepisu z 2014 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1570

pozdrawiam


post został zmieniony: 26-08-2021 17:01:01
Leszek26-08-2021 17:01:53   [#1307]

26 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1571 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1571

pozdrawiam

Leszek31-08-2021 19:39:23   [#1308]

31 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1596 rozporządzenie MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – zmiana przepisu z 2015 r. - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1596

pozdrawiam

Leszek31-08-2021 19:40:01   [#1309]

31 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1601 rozporządzenie MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1601

pozdrawiam

Leszek31-08-2021 19:40:31   [#1310]

31 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1602 rozporządzenie RM z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” - wchodzio w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1602

pozdrawiam

Jacek03-09-2021 16:55:12   [#1311]

3 września 2021 r. opublikowano w Dz.U. poz. 1618 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1618 


post został zmieniony: 03-09-2021 16:56:02
Leszek04-09-2021 13:37:46   [#1312]

3 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1621 ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

- w art. 9 ustawy zamieszczono zmianę ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – zmiana art. 2 w pkt 1b wchodzi w życie 18 września 2021 r., z mocą od dnia 1 września 2019 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1621

pozdrawiam

olaszyma07-09-2021 14:23:31   [#1313]

Nie zauważyłam tam zmiany w art 9. Na pewno o tan chodziło?

rzewa07-09-2021 15:29:06   [#1314]

zmiana polega jedynie na dodaniu adresu publikacyjnego do wymienionej ustawy w art 2 pkt 1b ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych -> czyli ma charakter jedynie techniczny

Leszek07-09-2021 16:31:01   [#1315]

coś tam się zmieniło:

Art. 2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) nauczyciel - nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

b) publicznych i niepublicznych szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4), i niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej,

 

pozdrawiam

Leszek09-09-2021 15:59:47   [#1316]

takze zmiany w wykazie lektur

9 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1661 rozporządzenie MEiN z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą weszło w życie z dniem 10 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1661

pozdrawiam

 

Leszek10-09-2021 20:31:54   [#1317]

10 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1665 rozporządzenie MKDNiS z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 11 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1665

pozdrawiam

Jacek13-09-2021 16:21:04   [#1318]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Wchodzi w życie 14 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1675 

 

MKJ20-09-2021 20:03:35   [#1319]

20 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – wchodzi w życie 1 października 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1723

 

Leszek24-09-2021 15:09:31   [#1320]

24 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1743 rozporządzenie MEiN z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 25 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1743

pozdrawiam

Leszek29-09-2021 19:26:03   [#1321]

29 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1762 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1762

pozdrawiam

Leszek07-10-2021 17:57:19   [#1322]

7 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1828 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1828

pozdrawiam

Leszek14-10-2021 18:19:27   [#1323]

14 października 2021 r. opublikowano w M.P. – poz. 939 uchwałę nr 129 RM z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” weszła w życie z dniem 15 października 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/939

pozdrawiam

Leszek22-10-2021 16:45:35   [#1324]

22 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1915 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

https://monitorpolski.gov.pl/D2021000191501.pdf

pozdrawiam

 

Leszek25-10-2021 19:00:52   [#1325]

25 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1930 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1930

pozdrawiam

Leszek29-10-2021 17:36:50   [#1326]

28 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1967 rozporządzenie RM z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. - także w oświacie

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1967

pozdrawiam

Leszek02-11-2021 19:45:00   [#1327]

2 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1981 ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2022 r.

W art. 14 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej – zmieniono art. 66a i dodano nowy art. 66b

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1981

pozdrawiam

Leszek10-11-2021 16:58:03   [#1328]

10 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2037 rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi – weszło w życie z dniem 10 listopada 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2037

pozdrawiam

Leszek10-11-2021 16:58:26   [#1329]

10 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 11 listopada 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2047

pozdrawiam

Leszek19-11-2021 18:28:18   [#1330]

19 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2088 rozporządzenie MRiPS z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2088

pozdrawiam

Leszek22-11-2021 17:40:35   [#1331]

22 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2095 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2095

pozdrawiam

Leszek27-11-2021 15:15:20   [#1332]

26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2146 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2021 r. (dot. zmiany rozporządzenia z 2015 r.)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2146

pozdrawiam

 

Leszek27-11-2021 15:15:45   [#1333]

26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2147 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2021 r. (dot. zmiany rozporządzenia z 2019 r.)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2147

pozdrawiam

Leszek27-11-2021 15:16:19   [#1334]

26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2149 obwieszczenie MKDNiS z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2149

pozdrawiam

Leszek30-11-2021 15:36:06   [#1335]

29 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2177 rozporządzenie RM z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 30 listopada 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 5–7, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2177

 pozdrawiam

Leszek03-12-2021 17:07:48   [#1336]

3 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2238 obwieszczenie MZ dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2238

pozdrawiam

Leszek07-12-2021 10:44:11   [#1337]

6 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2253 rozporządzenie MZ dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – weszło w życie z dniem 7 grudnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/D2021000225301.pdf

pozdrawiam

Leszek10-12-2021 16:46:38   [#1338]

10 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2083 rozporządzenie MON z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2283

pozdrawiam

MKJ10-12-2021 20:21:37   [#1339]

Chyba umknęło...

5 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2007 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie 20 listopada 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2007

 

Leszek11-12-2021 14:38:37   [#1340]

ano

pozdrawiam

Leszek13-12-2021 17:50:35   [#1341]

13 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2294 rozporządzenie MEiN z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2294

pozdrawiam

MagFi14-12-2021 09:57:54   [#1342]

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//576/12354400/12838392/dokument534459.docx

Projekt rozporządzenia o ograniczeniu funkcjonowania szkół

gera14-12-2021 15:14:18   [#1343]

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)

 

Leszek14-12-2021 19:07:09   [#1344]

14 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2301 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2301

pozdrawiam

Leszek14-12-2021 19:07:30   [#1345]

14 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2302 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2302

pozdrawiam

Leszek16-12-2021 17:46:36   [#1346]

16 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2321 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2321

 pozdrawiam

Leszek22-12-2021 17:43:15   [#1347]

22 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2394 rozporządzenie MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – także weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2394

pozdrawiam

Leszek29-12-2021 15:12:48   [#1348]

28 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2445 ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Art. 1 – 4 dotyczą Karty Nauczyciela, art. 54 – dot. zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, art. 64 – dot. zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2445

pozdrawiam

Leszek31-12-2021 08:44:50   [#1349]

29 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2453 rozporządzenie MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2453

pozdrawiam noworocznie

Leszek26-01-2022 19:32:52   [#1350]

26 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 186 rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/186

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]