Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 33 ][ 34 ]
Leszek02-12-2010 20:54:23   [#51]

2 grudnia opublikowano w Dz. U. nr 228, poz. 1489 rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach - z dnia 17 listopada 2010 r.,


pozdrawiam

Leszek02-12-2010 20:55:01   [#52]

2 grudnia opublikowano w Dz. U. nr 228, poz. 1490 rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych- z dnia 17 listopada 2010 r.,


pozdrawiam

dyrlo03-12-2010 14:12:04   [#53]
Dziękuję .... ale strach się bać
Leszek08-12-2010 21:17:51   [#54]

8 grudnia opublikowano w Dz. U. nr 231, poz. 1522 rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik- z dnia 3 listopada 2010 r.


pozdrawiam

Leszek17-12-2010 18:34:24   [#55]

17 grudnia opublikowano w Dz. U. nr 238, poz. 1578 ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej- z dnia 26 listopada 2010 r. – art. 6, 30 i 43,


pozdrawiam

bosia17-12-2010 19:33:36   [#56]
Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – podpisane
Leszek17-12-2010 20:20:55   [#57]

dzięki bosiu, ale podam po publikacji, taką przyjąłem tu zasadę

pozdrawiam

Leszek24-12-2010 12:05:30   [#58]

23 grudnia opublikowano w Dz. U. nr 244, poz. 1626 rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu - z dnia 15 grudnia 2010 r.,

pozdrawiam świątecznie

Leszek29-12-2010 15:41:32   [#59]

28 grudnia opublikowano w Dz. U. nr 249, poz. 1659 rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 - z dnia 16 grudnia 2010 r.,

pozdrawiam

Leszek10-01-2011 20:33:58   [#60]

10 stycznia opublikowano w Dz. U. nr 6, poz. 23 rozporządzenie MEN w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania - z dnia 17 grudnia 2010 r.,


pozdrawiam

mariz10-01-2011 22:16:38   [#61]
ooooooooo a w vulcanie jeszcze nie ma takiego nr dziennika :((
dota15011-01-2011 08:45:19   [#62]
Też chciałabym poczytać, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Proszę o link:)
izael11-01-2011 09:21:51   [#63]

Leszku, daj link, bo nie można tego znaleźć.

a może byc ciekawe:)

Jacek W11-01-2011 09:52:12   [#64]
http://dziennikustaw.gov.pl/D2011006002301.pdf
izael11-01-2011 10:07:33   [#65]

Jacek , dziękuję:)

ciekawe nie jest wcale

niestety

to po pierwszym przeczytaniu

Leszek11-01-2011 11:44:02   [#66]

 

 zawsze korzystam ze strony RCL

http://www.rcl.gov.pl/


pozdrawiam

bosia11-01-2011 13:01:52   [#67]

szkoda, ze to tylko dyrektora zobowiązuje się do....

brakuje mi zapisu, ze OP zobowiązuje się do zapewnienia środków

mamy lekcje w  pomieszczeniach niespełniających warunków, bo te spełniające warunki OP wynajął

eh...

Leszek11-01-2011 17:44:43   [#68]

jest to w ustawie o większej mocy prawnej niż rozp.

Uoso - art. 5. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

  1)  zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

  2)  wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4)  wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

pozdrawiam

bosia11-01-2011 18:10:27   [#69]

Leszku wiem, że jest

dla mojego OP nic z tego nie wynika

mam zarząd na wszystko i wszystko nalezy do mnie

oczywiscie ma to również swoje dobre strony, nawet bardzo dobre:-)

Leszek21-01-2011 18:00:29   [#70]

20 stycznia opublikowano w Dz. U. nr 14, poz. 67 rozporządzenie Prezesa RM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - z dnia 18 stycznia 2011 r

pozdrawiam

Leszek21-01-2011 18:00:54   [#71]

21 stycznia opublikowano w Dz. U. nr 15, poz. 69 rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - z dnia 9 grudnia 2010 r.,

pozdrawiam

Leszek21-01-2011 18:01:15   [#72]

21 stycznia opublikowano w Dz. U. nr 15, poz. 70 rozporządzenie MKiDN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych - z dnia 9 grudnia 2010 r.


pozdrawiam

mario23-01-2011 15:11:02   [#73]

Leszku mam prośbę. Doceniając Twoją znajomość najnowszych aktów prawnych pytam - który akt prawny upoważnia nas do żądania od uczniów (zwłaszcza pełnoletnich ale nie tylko) zwolnień lekarskich. Ostatnio słyszałem wypowiedź, że powołujący się na pismo z 2005 roku p.o. Dyrektora Departamentu
Elżbiety Matejki  lekarze nie wystawiający zwolnień podpierają się starymi i nieaktulanymi informacjami. Ja mimo szperania nie dotarłem w tej kwestii do nowych, inaczej regulujących te sprawy. Czy możesz mi pomóc? A może ktoś inny coś wie na ten temat?

ps. wiem, że to trochę wtrącenie w nieco inny charakter tego wątku za co przepraszam, ale tu najszybciej chyba dotrę z moim pytaniem.

Jacek23-01-2011 15:23:53   [#74]
nie ma takiego przepisu za wyjątkiem zwolnień z wf
Leszek09-02-2011 20:13:35   [#75]

9 lutego opublikowano w Dz. U. nr 29, poz. 150 ustawę budżetową na rok 2011 - z dnia 20 stycznia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek17-02-2011 18:12:32   [#76]

10 lutego opublikowano w Dz. U. nr 30, poz. 151 o kierujących pojazdami - z dnia 5 stycznia 2011 r.,


pozdrawiam

Leszek17-02-2011 18:13:20   [#77]

17 lutego opublikowano w Dz. U. nr 35, poz. 177 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - z dnia 21 stycznia 2011 r.,


nie ujednolicam tego tekstu

pozdrawiam

Leszek16-05-2011 21:07:48   [#78]

16 maja opublikowano w Dz. U. nr 99, poz. 576 rozporządzenie MS w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich- z dnia 27 kwietnia 2011 r.

pozdrawiam

Leszek18-05-2011 07:14:07   [#79]

17 maja opublikowano w Dz. U. nr 100, poz. 582 rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - z dnia 19 kwietnia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek30-05-2011 22:49:55   [#80]

30 maja opublikowano w Dz. U. nr 109, poz. 631 rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach - z dnia 12 maja 2011 r.

pozdrawiam

Leszek31-05-2011 22:14:50   [#81]

31 maja opublikowano w Dz. U. nr 110, poz. 650 rozporządzenie MS w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich - z dnia 12 maja 2011 r.,


pozdrawiam

Leszek31-05-2011 22:15:28   [#82]

31 maja opublikowano w Dz. U. nr 111, poz. 652 rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - z dnia 25 maja 2011 r.


pozdrawiam

Leszek02-06-2011 12:05:50   [#83]

1 czerwca opublikowano w Dz. U. nr 112, poz. 654 ustawę o działalności leczniczej (zmieniająca w art. 135 ustawę o systemie oświaty)- z dnia 15 kwietnia 2011 r.,


pozdrawiam

Leszek06-07-2011 08:43:56   [#84]

5 lipca opublikowano w Dz. U. nr 139, poz. 814 ustawę o systemie informacji oświatowej- z dnia 15 kwietnia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek08-07-2011 21:24:28   [#85]

8 lipca opublikowano w Dz. U. nr 141, poz. 826 rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych - z dnia 15 czerwca 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek08-07-2011 21:25:23   [#86]

i kolejny przepis


8 lipca opublikowano w Dz. U. nr 141, poz. 827 rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych - z dnia 15 czerwca 2011 r.,

pozdrawiam


Leszek08-07-2011 22:22:30   [#87]

8 lipca opublikowano w Dz. U. nr 142, poz. 831 rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych- z dnia 16 czerwca 2011 r.,

pozdrawiam

dyrlo09-07-2011 16:34:12   [#88]
O! dziękuję.
Leszek09-07-2011 20:38:57   [#89]

MEN przed urlopem wymiata szuflady

pozdrawiam

Leszek12-07-2011 10:32:50   [#90]

czas pouzupełniać informacje o opublikowanych przepisach (również zmieniających)

pozdrawiam

Leszek12-07-2011 10:34:35   [#91]
3 stycznia 2011 opublikowano w Dz. U. nr 1, poz. 1 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - z dnia 29 grudnia 2010 r.
Leszek12-07-2011 10:35:11   [#92]
12 stycznia 2011 r. opublikowano w Dz. U. nr 9, poz. 41 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii- z dnia 10 grudnia 2010 r.,
Leszek12-07-2011 10:36:15   [#93]
20 stycznia opublikowano w Dz. U. nr 14, poz. 67 rozporządzenie Prezesa RM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - z dnia 18 stycznia 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:38:21   [#94]
17 lutego opublikowano w Dz. U. nr 35, poz. 178 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - z dnia 16 lutego 2011 r.
Leszek12-07-2011 10:39:02   [#95]
18 lutego opublikowano w Dz. U. nr 36, poz. 184 rozporządzenie MKiDN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - z dnia 2 lutego 2011 r.
Leszek12-07-2011 10:39:39   [#96]
28 lutego opublikowano w M.P. nr 15, poz. 156 obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (świadczenie urlopowe - 1.093,93 zł, tj. 2.917,14 zł x 37,5%). z dnia 18 lutego 2011 r.
Leszek12-07-2011 10:40:42   [#97]
7 marca opublikowano w Dz. U. nr 48, poz. 248 rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - z dnia 22 lutego 2011 r.
Leszek12-07-2011 10:41:00   [#98]
7 marca opublikowano w Dz. U. nr 49, poz. 254 rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii - z dnia 21 stycznia 2011 r.
Leszek12-07-2011 10:41:21   [#99]
10 marca opublikowano w Dz. U. nr 52, poz. 268 rozporządzenie MKiDN w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych - z dnia 25 lutego 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:42:06   [#100]

15 marca opublikowano w Dz. U. nr 57, poz. 291 rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 - z dnia 4 marca 2011 r.,

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 33 ][ 34 ]