Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] - - [ 32 ][ 33 ]
Leszek12-07-2011 10:42:26   [#101]
22 marca opublikowano w Dz. U. nr 61, poz. 306 rozporządzenie MEN w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców - z dnia 18 lutego 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:43:10   [#102]
4 kwietnia opublikowano w Dz. U. nr 71, poz. 377 rozporządzenie MKiDN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - z dnia 16 marca 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:43:31   [#103]
8 kwietnia opublikowano w Dz. U. nr 75, poz. 398 ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych - z dnia 25 marca 2011 r. (art. 20 zmieniono ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych),
Leszek12-07-2011 10:43:49   [#104]

13 kwietnia opublikowano w Dz. U. nr 78, poz. 428 rozporządzenie RM w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011—2016 - z dnia 22 marca 2011 r.,

Leszek12-07-2011 10:44:09   [#105]
28 kwietnia opublikowano w Dz. U. nr 88, poz. 500 rozporządzenie MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia - z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Leszek12-07-2011 10:45:56   [#106]
20 maja opublikowano w Dz. U. nr 103, poz. 594 rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” - z dnia 12 maja 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:46:14   [#107]
23 maja opublikowano w Dz. U. nr 104, poz. 608 rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne - z dnia 5 maja 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:46:33   [#108]

25 maja opublikowano w Dz. U. nr 106, poz. 622 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (zmieniająca w art. 10 ustawę o systemie oświaty)- z dnia 25 marca 2011 r.,

Leszek12-07-2011 10:48:06   [#109]

15 czerwca opublikowano w Dz. U. nr 124, poz. 700 rozporządzenie RM w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 - z dnia 9 czerwca 2011 r.,

Leszek12-07-2011 10:48:23   [#110]
28 czerwca opublikowano w M. P. nr 57, poz. 575 obwieszczenie MRiRW w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych - z dnia 16 czerwca 2011 r.,
Leszek12-07-2011 10:50:33   [#111]

11 lipca opublikowano w Dz. U. nr 143, poz. 838 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - z dnia 28 czerwca 2011 r.,


nie ujednolicam tego rozporządzenia

pozdrawiam

Leszek12-07-2011 10:51:15   [#112]

 

także

11 lipca opublikowano w Dz. U. nr 143, poz. 839 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania - z dnia 28 czerwca 2011 r.,

pozdrawiam

malmar1512-07-2011 15:52:24   [#113]

Leszku,

dzięki i odpocznij troszkę ;-)))

pozdrawiam

Leszek28-07-2011 22:14:34   [#114]

28 lipca opublikowano w Dz. U. nr 155, poz. 920 rozp. MPiPS w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

- z dnia 22 lipca 2011 r.

pozdrawiam

Leszek28-07-2011 22:17:05   [#115]

o, jeszcze to...

21 lipca opublikowano w Dz. U. nr 149, poz. 887 ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w art. 204 zmiana ustawy Karta Nauczyciela oraz w art. 210 zmiana ustawy o systemie oświaty)- z dnia 9 czerwca 2011 r

pozdrawiam

Leszek04-08-2011 23:27:02   [#116]

4 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 161, poz. 967 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - z dnia 18 lipca 2011 r.

pozdrawiam

Leszek04-08-2011 23:27:35   [#117]

4 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 161, poz. 968 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - z dnia 22 lipca 2011 r.

pozdrawiam

Leszek12-08-2011 20:51:00   [#118]

12 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 167, poz. 998 rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej - z dnia 4 lipca 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek22-08-2011 21:06:08   [#119]

22 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 173, poz. 1034 rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z dnia 4 sierpnia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek22-08-2011 21:06:34   [#120]

22 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 173, poz. 1035 rozporządzenie MPiPS w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - z dnia 5 sierpnia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek25-08-2011 19:03:51   [#121]

25 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 175, poz. 1042 rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego - z dnia 9 sierpnia 2011 r.,


pozdrawiam

Leszek27-08-2011 13:16:42   [#122]

26 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 176, poz. 1050 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - z dnia 24 sierpnia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek27-08-2011 13:17:06   [#123]

26 sierpnia opublikowano w Dz. U. nr 176, poz. 1051 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki - z dnia 24 sierpnia 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek29-08-2011 19:32:18   [#124]

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1062 - obowiązuje od 29 sierpnia 2011 r.)

pozdrawiam

Leszek30-08-2011 20:12:59   [#125]

opublikowano w Dz. U. nr 179, poz. 1063 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - z dnia 26 sierpnia 2011 r., - obowiązuje od 1.09.2011 r.

pozdrawiam

Leszek08-09-2011 18:46:52   [#126]

8 września opublikowano w Dz. U. nr 187, poz. 1118 rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - z dnia 24 sierpnia 2011 r. -obowiązuje od 23 września 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek08-09-2011 18:47:42   [#127]

8 września opublikowano w Dz. U. nr 187, poz. 1119 rozporządzenie MKiDN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - z dnia 30 sierpnia 2011 r. - obowiązuje od 8 września 2011 r.,

pozdrawiam

dyrlo09-09-2011 18:16:57   [#128]

Do Marka

Marek ten wątek obowiązkowo powinien być nad kreską.

Leszek14-09-2011 22:26:07   [#129]

14 września opublikowano ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1141) - obowiązuje od 1.01.2012 r.


pozdrawiam


post został zmieniony: 14-09-2011 22:27:03
sylwia14-09-2011 22:47:36   [#130]

ale się dzieje........

Leszek16-09-2011 23:19:03   [#131]

16 września opublikowano w Dz. U. nr 194, poz. 1147 rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego - z dnia 21 lipca 2011 r. - obowiązuje z dniem 1.10.2011 r.

pozdrawiam

Leszek20-09-2011 21:07:40   [#132]

20 września opublikowano w Dz. U. nr 196, poz. 1167 rozporządzenie MNiSW w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu - z dnia 1 września 2011 r., a obowiązuje od 1.10.2011 r.

pozdrawiam

Leszek23-09-2011 00:31:25   [#133]

20 września opublikowano w Dz. U. nr 196, poz. 1168 rozporządzenie MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą- z dnia 1 września 2011 r., a obowiązuje od 1.10.2011 r.

pozdrawiam

Leszek26-09-2011 19:27:40   [#134]

26 września opublikowano w Dz. U. nr 200, poz. 1179

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011—2013,
podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

pozdrawiam

Leszek26-09-2011 19:29:29   [#135]

26 września opublikowano w Dz. U. nr 200, poz. 1178

 PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury
oraz młodzieży i sportu na lata 2011—2013,
podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

pozdrawiam

Leszek29-09-2011 21:31:10   [#136]

29 września opublikowano w Dz. U. nr 205, poz. 1206 ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- z dnia 19 sierpnia 2011 r.,

34 zmiana uoso po t.j. z 2004 r.

pozdrawiam


post został zmieniony: 29-09-2011 21:31:30
Leszek30-09-2011 22:13:54   [#137]

30 września opublikowano w Dz. U. nr 208, poz. 1240 

ustawę
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

pozdrawiam

Leszek30-09-2011 22:17:51   [#138]

30 września opublikowano w Dz. U. nr 208, poz. 1241

ustawę
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

pozdrawiam

Leszek03-10-2011 17:30:35   [#139]

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

- Dz. U. nr 209, poz. 1243 z 3.10.2011 r. -

Art. 2 ust. 2

pozdrawiam

Leszek11-10-2011 20:00:54   [#140]

11 października opublikowano w Dz. U. nr 216, poz. 1274 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji - z dnia 7 września 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek11-10-2011 20:01:24   [#141]

11 października opublikowano w Dz. U. nr 216, poz. 1275 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - z dnia 28 września 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek12-10-2011 19:17:05   [#142]

spełnia wymogi art. 56 uoso:

12 października opublikowano w Dz. U. nr 217, poz. 1284 rozporządzenie RM w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża- z dnia 20 września 2011 r.,

pozdrawiam
Leszek12-10-2011 19:21:49   [#143]

12 października opublikowano w Dz. U. nr 217, poz. 1290 rozporządzenie MSiT w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - z dnia 19 września 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek20-10-2011 10:10:04   [#144]

19 października opublikowano w Dz. U. nr 224, poz. 1343 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną - z dnia 4 października 2011 r.

pozdrawiam

Leszek20-10-2011 10:10:28   [#145]

19 października opublikowano w Dz. U. nr 224, poz. 1345 rozporządzenie MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli - z dnia 28 września 2011 r.,

pozdrawiam

Leszek20-10-2011 10:10:52   [#146]

19 października opublikowano w Dz. U. nr 224, poz. 1346 rozporządzenie MKiDN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych - z dnia 4 października 2011 r.

pozdrawiam

Leszek04-11-2011 14:14:59   [#147]

3 listopada opublikowano w Dz. U. nr 234, poz. 1385 ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi 
- z dnia 16 września 2011 r.


szczególnie polecam dla szkół z terenów dotkniętych powodzią lub będących w przyszłości w zagrożeniu

pozdrawiam
Gaba05-11-2011 00:32:51   [#148]
Dowiaduję się pocztą pantoflową, że szkoły mają ponoć zakładać niebieskie karty, te przemocowe - co się dzieje, kie licho, skąd taka informacja?
Ala05-11-2011 14:29:35   [#149]

zobacz tu:

 http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1494:procedura-niebieskie-karty-w-owiacie&catid=108:wychowanie-i-profilaktyka-aktualnoci&Itemid=1140&Itemid=1140


post został zmieniony: 05-11-2011 14:29:51
Gaba05-11-2011 17:22:59   [#150]

Aha, Alu dziękuję za info.

Pytam, a pod lampą najciemniej - a tu ORE sprawę nagłaśnia i wyjaśnia. Wgryzę się w treści. 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] - - [ 32 ][ 33 ]