Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 32 ][ 33 ][ 34 ]
Leszek19-12-2023 10:47:43   [#1601]

18 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2703 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2703

pozdrawiam

Leszek19-12-2023 16:26:33   [#1602]

19 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2717 rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji – wchodzi w życie z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r..

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2717

pozdrawiam

Leszek22-12-2023 13:50:08   [#1603]

21 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2736 obwieszczenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2736

pozdrawiam

Leszek22-12-2023 13:50:34   [#1604]

21 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2737 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2737

pozdrawiam

Leszek22-12-2023 13:50:46   [#1605]

21 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2738 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2738

pozdrawiam

Leszek23-12-2023 08:27:10   [#1606]

22 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2755 rozporządzenie MEiN z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2755

pozdrawiam

Leszek03-01-2024 16:55:28   [#1607]

3 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 8 rozporządzenie ME z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego – wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/8

pozdrawiam

Leszek04-01-2024 17:27:38   [#1608]

4 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 9 obwieszczenie MEiN z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/9

pozdrawiam

Leszek04-01-2024 17:28:02   [#1609]

4 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 15 obwieszczenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/15

pozdrawiam

Leszek09-01-2024 09:58:19   [#1610]

8 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 24 rozporządzenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowegowchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/24

pozdrawiam

Leszek10-01-2024 14:59:33   [#1611]

9 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 26 obwieszczenie ME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/26

pozdrawiam

Leszek10-01-2024 17:23:42   [#1612]

10 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 31 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/31

pozdrawiam

Leszek10-01-2024 17:24:02   [#1613]

10 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 35 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/35

pozdrawiam

Leszek16-01-2024 09:22:58   [#1614]

15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 48 rozporządzenie ME z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowyweszło w życie z dniem 16 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/48

pozdrawiam

Leszek16-01-2024 09:23:16   [#1615]

15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 49 obwieszczenie ME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/49

pozdrawiam

Leszek16-01-2024 09:23:34   [#1616]

15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 50 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/50

pozdrawiam

Leszek24-01-2024 17:18:59   [#1617]

23 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 72 obwieszczenie ME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/72

pozdrawiam

Leszek24-01-2024 17:22:18   [#1618]

24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 80 obwieszczenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/80

pozdrawiam

Leszek24-01-2024 17:25:43   [#1619]

24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 81 rozporządzenie ME z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowychwchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/81

pozdrawiam

Leszek24-01-2024 17:28:07   [#1620]

24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 83 obwieszczenie ME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/83

pozdrawiam

Leszek25-01-2024 17:01:46   [#1621]

25 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 91 rozporządzenie RM z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/91

pozdrawiam

Leszek31-01-2024 16:53:06   [#1622]

30 stycznia 2024 r. opublikowano w M.P. – poz. 85 obwieszczenie ME z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2024/85

pozdrawiam

Leszek31-01-2024 16:53:23   [#1623]

30 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 110 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/110

pozdrawiam

Leszek06-02-2024 12:08:52   [#1624]

5 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 143 rozporządzenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/143

pozdrawiam

Leszek06-02-2024 12:09:08   [#1625]

5 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 144 rozporządzenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnymwchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/144

pozdrawiam

Leszek07-02-2024 16:05:13   [#1626]

7 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 151 rozporządzenie ME z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrówwchodzi w życie z dniem 22 lutego 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/151

pozdrawiam

Leszek07-02-2024 16:05:31   [#1627]

7 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 152 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/152

pozdrawiam

Leszek08-02-2024 18:02:44   [#1628]

8 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 158 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/158

pozdrawiam

Leszek21-02-2024 18:09:27   [#1629]

21 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 234 rozporządzenie ME z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – – wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/234

pozdrawiam

Leszek23-02-2024 16:10:13   [#1630]

23 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 245 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/245

pozdrawiam

Leszek28-02-2024 18:28:19   [#1631]

28 lutego 2024 r. opublikowano w M. P. – poz. 174 obwieszczenie ME z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2024/174

pozdrawiam

 

Leszek05-03-2024 08:08:31   [#1632]

5 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 302 obwieszczenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/302

 pozdrawiam

 

Leszek06-03-2024 16:33:56   [#1633]

6 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 322 rozporządzenie RM z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniawchodzi w życie z dniem 7 marca 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/322

pozdrawiam

Leszek20-03-2024 17:55:57   [#1634]

20 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 413 rozporządzenie ME z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/413

pozdrawiam

Leszek25-03-2024 19:14:55   [#1635]

25 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 438 rozporządzenie ME z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. z wyjątkami.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/438

pozdrawiam

Leszek28-03-2024 17:11:33   [#1636]

28 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 460 rozporządzenie MKiDN z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2024 r. wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/460

pozdrawiam Świątecznie


post został zmieniony: 28-03-2024 17:12:17
Leszek12-04-2024 17:29:32   [#1637]

12 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 552 obwieszczenie ME z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie e szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/552

pozdrawiam

Leszek12-04-2024 17:29:55   [#1638]

12 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 560 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/560

pozdrawiam

Leszek16-04-2024 08:24:14   [#1639]

15 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 564 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/564

pozdrawiam

Leszek16-04-2024 08:24:35   [#1640]

15 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 552 rozporządzenie ME z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela – weszło w życie 16 kwietnia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/565

pozdrawiam

Leszek16-04-2024 08:24:52   [#1641]

15 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 572 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/572

pozdrawiam

 

Leszek19-04-2024 16:43:56   [#1642]

19 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 600 rozporządzenie ME z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – wchodzi w życie 4 maja 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/600

pozdrawiam

Leszek22-04-2024 17:35:08   [#1643]

22 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 608 rozporządzenie ME z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup – wchodzi w życie 23 kwietnia 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/608

pozdrawiam

Leszek22-04-2024 17:35:26   [#1644]

22 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 611 obwieszczenie ME z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/611

pozdrawiam

Leszek23-04-2024 16:04:47   [#1645]

23 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 623 rozporządzenie MKiDN z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/623

/nie do pomyślenia ruch MKiDN - nakaz zmian w statutach poprzez wydany przepis wykonawczy a nie ustawę/

pozdrawiam

Roman Langhammer23-04-2024 17:53:18   [#1646]

W końcu pułkownikowi wszystko wolno... jeszcze wielu przyklaskuje...

dwalcz17-05-2024 12:47:21   [#1647]

Opublikowano jednolity tekst ustawy – Prawo oświatowe

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/737

 

Leszek18-05-2024 14:34:23   [#1648]

16 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 750 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.


https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/750

pozdrawiam

Leszek21-05-2024 08:26:19   [#1649]

20 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 754 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/754

 

 pozdrawiam

Leszek21-05-2024 08:26:38   [#1650]

20 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 755 obwieszczenie ME z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/755

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 32 ][ 33 ][ 34 ]