Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]
Leszek15-09-2023 18:05:31   [#1551]

15 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1886 obwieszczenie MKiDN z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1886

pozdrawiam

Leszek19-09-2023 19:10:14   [#1552]

19 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1924 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1924

pozdrawiam

Leszek25-09-2023 17:24:06   [#1553]

22 września 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1028 obwieszczenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia MEN w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1028

pozdrawiam

Leszek25-09-2023 17:24:28   [#1554]

25 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1994 obwieszczenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1994

pozdrawiam

Leszek26-09-2023 18:33:43   [#1555]

26 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2003 rozporządzenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2003

pozdrawiam

Leszek26-09-2023 18:50:50   [#1556]

26 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2005 ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszło w życie z dniem 27 września 2023 r. z wyjątkami.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2005

pozdrawiam

Leszek28-09-2023 18:58:03   [#1557]

28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2041 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 27 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2041

pozdrawiam

Leszek28-09-2023 18:58:42   [#1558]

28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2054 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – wchodzi w życie z dniem 29 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2054

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:08:44   [#1559]

28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2054 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – weszło w życie z dniem 29 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2054

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:09:17   [#1560]

29 września 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1055 obwieszczenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1055

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:09:44   [#1561]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2058 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2058

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:10:07   [#1562]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2059 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2059

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:10:27   [#1563]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2061 obwieszczenie MEiN z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2061

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:10:50   [#1564]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2063 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2063

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:11:12   [#1565]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2066 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2066

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:11:39   [#1566]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2067 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2067

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:11:57   [#1567]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2068 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2068

pozdrawiam

Leszek29-09-2023 20:12:18   [#1568]

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2071 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2071

pozdrawiam

halinah30-09-2023 00:19:56   [#1569]

pokazuje mi "błąd serwera proxy" (#1568)


post został zmieniony: 30-09-2023 00:20:19
malmar1530-09-2023 01:13:04   [#1570]

u mnie otwiera się bez problemów

Leszek02-10-2023 19:46:28   [#1571]

2 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2094 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2094

pozdrawiam

Leszek02-10-2023 19:46:57   [#1572]

2 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2102 rozporządzenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie z dniem 3 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2102

pozdrawiam

Leszek11-10-2023 12:45:25   [#1573]

10 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2168 rozporządzenie MEiN z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – weszło w życie z dniem 11 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2168

pozdrawiam

Leszek11-10-2023 12:45:45   [#1574]

10 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2175 rozporządzenie MEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – weszło w życie z dniem 11 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2175

pozdrawiam

Leszek20-10-2023 15:18:02   [#1575]

19 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2254 rozporządzenie MEiN z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – weszło w życie z dniem 3 listopada 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2254

pozdrawiam

Leszek24-10-2023 17:17:04   [#1576]

23 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2279 obwieszczenie MKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2279

pozdrawiam

Leszek24-10-2023 17:17:43   [#1577]

24 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2293 rozporządzenie MEiN z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2293 

pozdrawiam

Leszek25-10-2023 09:27:01   [#1578]

24 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2292 rozporządzenie MON z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowegoweszło w życie z dniem 25 października 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2292

pozdrawiam

Leszek06-11-2023 18:08:11   [#1579]

6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2386 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2386

pozdrawiam

Leszek06-11-2023 18:08:33   [#1580]

6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 obwieszczenie MEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2387

pozdrawiam

Leszek06-11-2023 18:08:52   [#1581]

6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2391 obwieszczenie MKiDN z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 21 listopada 2023 r..

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2391

pozdrawiam

Leszek10-11-2023 10:02:48   [#1582]

9 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2431

pozdrawiam

Leszek10-11-2023 18:19:41   [#1583]

10 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2444 obwieszczenie MKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2444

pozdrawiam

Leszek14-11-2023 08:03:12   [#1584]

13 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2458 obwieszczenie MEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2458

 pozdrawiam

 

Leszek15-11-2023 12:45:30   [#1585]

14  listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2468

pozdrawiam

Leszek16-11-2023 17:52:14   [#1586]

16 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2499 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2499

pozdrawiam

Leszek24-11-2023 09:01:29   [#1587]

23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2534 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego /dot. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644 ze zm.)/.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2534

pozdrawiam

Leszek24-11-2023 09:01:49   [#1588]

23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2537 obwieszczenie MEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego /dot. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 ze zm.)/.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2537

pozdrawiam

Leszek24-11-2023 09:02:08   [#1589]

23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2541 rozporządzenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej - wchodzi w życie 8 grudnia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2541

pozdrawiam

Leszek25-11-2023 12:40:24   [#1590]

24 listopada 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1283 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1283

pozdrawiam

Leszek25-11-2023 12:40:42   [#1591]

24 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2547 obwieszczenie MKiD z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2547

pozdrawiam

Bona Fide27-11-2023 10:08:26   [#1592]

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. poz. 2540)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002540/O/D20232540.pdf

pozdrawiam:-)

 

 

 

Leszek28-11-2023 19:53:58   [#1593]

28 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2578 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2578

pozdrawiam

Nosia01-12-2023 07:26:49   [#1594]

27 listopada 2023 r w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dokument uwzględnienia zmiany wprowadzone dwiema ostatnimi nowelizacjami rozporządzenia – z dnia 19 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1780) oraz z dnia 21 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1710).

Chodzi m.in. o zmiany dotyczące możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia z uszkodzeniem słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Uwzględnione w tekście jednolitym zmiany dotyczą również warunków zwolnienia ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu przez dyrektora technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2572

pozdrawiam

Leszek04-12-2023 16:16:11   [#1595]

. 4 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2628 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2628

pozdrawiam

Leszek06-12-2023 09:51:48   [#1596]

5 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2639 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 5 grudnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2639

pozdrawiam

Leszek07-12-2023 12:39:57   [#1597]

6 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2647 rozporządzenie MON z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2024 – wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2647

pozdrawiam

Leszek07-12-2023 19:28:19   [#1598]

7 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2653 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie sukcesywnie od dnia 22 grudnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2653

pozdrawiam

Leszek08-12-2023 20:50:12   [#1599]

8 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2656 obwieszczenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2656

pozdrawiam

Leszek19-12-2023 10:47:23   [#1600]

18 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2702 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2702

 pozdrawiam

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]