Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 27 ][ 28 ][ 29 ] - - [ 33 ][ 34 ]
Leszek28-01-2022 16:20:39   [#1351]

28 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 204 rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/204

pozdrawiam

Leszek29-01-2022 12:39:57   [#1352]

5. 28 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 213 rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/213

pozdrawiam

Renatka31-01-2022 11:05:27   [#1353]

Oświadczenia gazowe

Opublikowano ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych wraz z rozporządzeniem (dokument) | Serwis Samorządowy PAP

Leszek02-02-2022 15:42:32   [#1354]

1 lutego 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 120 obwieszczenie MEiN z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/120

pozdrawiam

Leszek04-02-2022 18:40:07   [#1355]

4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 266 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. (z wyjątkami)

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/266

pozdrawiam

Leszek05-02-2022 13:53:15   [#1356]

4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 276 rozporządzenie MEiN z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/276

pozdrawiam

Leszek09-02-2022 17:02:26   [#1357]

8 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 301 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/301

pozdrawiam

Leszek10-02-2022 07:15:45   [#1358]

9 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 335 rozporządzenie MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/335

pozdrawiam

Leszek10-02-2022 07:16:24   [#1359]

9 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 339 rozporządzenie MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

o zajęciach specjalistycznych z zakresu PPP

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/339

pozdrawiam

Leszek11-02-2022 09:31:44   [#1360]

10 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 352 rozporządzenie MEiN z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 weszło w życie z dniem 11 lutego 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/352

 

 pozdrawiam

Leszek11-02-2022 17:26:16   [#1361]

11 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie MEiN z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/367

pozdrawiam

Leszek18-02-2022 16:19:16   [#1362]

18 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 421 rozporządzenie MEiN z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 19 lutego 2022 r. 29 zmian

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/421

pozdrawiam

rzewa26-02-2022 12:35:33   [#1363]

22 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 440 rozporządzenie RM z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 - weszło w życie z dniem 23 lutego 2022 r. 2 zmiany

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000044001.pdf


post został zmieniony: 26-02-2022 12:39:11
rzewa26-02-2022 12:40:00   [#1364]

23 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 449 rozporządzenie MRiPS z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - weszło w życie z dniem 24 lutego 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000044901.pdf

rzewa26-02-2022 12:42:38   [#1365]

25 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 477 rozporządzenie MEiN z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą - weszło w życie z dniem 26 lutego 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000047701.pdf

Leszek10-03-2022 09:45:04   [#1366]

9 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 563 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych –
weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/563

 

 pozdrawiam

Leszek10-03-2022 09:45:23   [#1367]

9 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 566 rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/566

pozdrawiam

malmar1510-03-2022 10:17:22   [#1368]

Leszku, podświetlam ;-)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/566

Leszek10-03-2022 18:21:10   [#1369]

Dzięki

10 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 573 rozporządzenie MEiN z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw wchodzi w życie z dniem 11 marca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/573

pozdrawiam

Jot13-03-2022 12:08:34   [#1370]

specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy opublikowana 12 marca 2022

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

 

 

 

 


post został zmieniony: 13-03-2022 12:08:59
Leszek16-03-2022 17:30:59   [#1371]

HiT

16 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 609 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/609

pozdrawiam

Leszek17-03-2022 19:36:43   [#1372]

HiT

17 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 622 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/622

pozdrawiam

Jacek21-03-2022 17:52:54   [#1373]

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/645/D2022000064501.pdf 

Leszek21-03-2022 17:54:50   [#1374]

czyszczące - 21 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 644 rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli weszło w życie z dniem 21 marca 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/644

pozdrawiam

Leszek24-03-2022 10:28:14   [#1376]

23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 655 ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny generalnie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2022 r.

– w art. 763 zmiana ustawy – Prawo oświatowe (art. 28a w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3),

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000065501.pdf

pozdrawiam

Leszek24-03-2022 10:28:35   [#1377]

23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 656 rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/656

pozdrawiam

Leszek24-03-2022 10:28:52   [#1378]

23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 658 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/658

pozdrawiam

AnJa24-03-2022 12:20:25   [#1379]

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/656 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/658 

MKJ26-03-2022 18:31:42   [#1380]

25 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie 28 marca 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679

Rozporządzenie uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473) i tym samym:

1) zostaje zniesiony nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. oświaty, nauki i wychowania, a także przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie oraz

2) zostaje zniesiona podstawa prawna do postanowienia dyrektora o uchyleniu wyłączenia nakazu zakrywania ust i nosa przez dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na ich terenie, a także uczniów oraz osób zatrudnionych w szkole lub placówce oświatowej w czasie zajęć edukacyjnych na ich terenie.

Leszek30-03-2022 17:38:25   [#1381]

30 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 705 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/705

pozdrawiam

Leszek31-03-2022 18:02:41   [#1382]

31 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 711 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/711

pozdrawiam

Leszek31-03-2022 18:03:11   [#1383]

31 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 716 rozporządzenie MEiN z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/716

pozdrawiam

 

Leszek07-04-2022 18:08:52   [#1384]

7 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 711 rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”  – wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/771

pozdrawiam

Leszek11-04-2022 17:04:25   [#1385]

11 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 795 rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – generalnie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/795

pozdrawiam

MKJ15-04-2022 18:38:14   [#1386]

14 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 830 Ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 15 kwietnia 2022 r. z mocą od 24.02.2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/830

Przepisy art. 1 pkt 28, 29, 30 i 31 dotyczą oświaty.

Art. 1 pkt 29 wchodzi w życie 15.04.2022 r. z mocą od 1.04.2022 r.

MKJ15-04-2022 18:45:57   [#1387]

15 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 835 Ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wchodzi w życie 16 kwietnia 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/835

Może mało oświatowa, ale art. 16 jest ciekawy i wart rozpowszechnienia:

1. Zakazuje się stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w ust.1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Leszek20-04-2022 16:35:03   [#1388]

20 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 850 rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024  – wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/850

pozdrawiam

MKJ23-04-2022 20:58:28   [#1389]

20 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/854

 

MKJ23-04-2022 21:00:09   [#1390]

22 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/868

 

Leszek25-04-2022 17:41:07   [#1391]

25 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 885 rozporządzenie MEiN z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/885

pozdrawiam

 

Leszek28-04-2022 08:03:50   [#1392]

27 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 900 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/900

pozdrawiam

Leszek29-04-2022 10:32:27   [#1393]

28 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 923 obwieszczenie marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/923

pozdrawiam

malmar1529-04-2022 11:10:59   [#1394]

Leszku, podświetlę ;-)

 

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/923

MKJ02-05-2022 17:46:12   [#1395]

29 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 935 Ustawę z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – weszła w życie 30 kwietnia 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/935

 

Leszek06-05-2022 15:09:17   [#1396]

5 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 954 rozporządzenie MKiDN z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/954

pozdrawiam

Jacek13-05-2022 21:40:43   [#1397]

Jeszcze nie opublikowano ale skierowano do publikacji
https://legislacja.gov.pl/projekt/12359710/katalog/12879554#12879554 

Leszek14-05-2022 14:49:22   [#1398]

napiszemy jak opublikują, chyba że otwieramy wątek "skierowanych do publikacji"

pozdrawiam

 

Leszek17-05-2022 17:18:56   [#1399]

17 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1047 rozporządzenie MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wchodzi w życie z dniem 18 maja 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1047

 pozdrawiam

Leszek18-05-2022 18:51:36   [#1400]

18 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1056 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1056

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 27 ][ 28 ][ 29 ] - - [ 33 ][ 34 ]