Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 28 ][ 29 ][ 30 ] - - [ 33 ][ 34 ]
Leszek18-05-2022 18:52:13   [#1401]

18 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1057 rozporządzenie MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 maja 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1057

pozdrawiam

Leszek20-05-2022 17:30:12   [#1402]

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1068 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wchodzi w życie 1 września 2022 r. (z 2 wyjątkami, które wchodzą w życie 4 czerwca 2022 r.),

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1068

pozdrawiam

Leszek20-05-2022 17:30:37   [#1403]

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1069 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1069

pozdrawiam

MKJ21-05-2022 23:10:48   [#1404]

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1079 Ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – wchodzi w życie (w większości) 4 czerwca 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1079

1. Art. 119 tej ustawy zmienia:

1) art. 51 ust. 2 UPO - programy operacyjne i rządowe;

2) art. 121a UPO - staże uczniowskie.

2. Art. 125 tej ustawy zmienia ustawę o pracowniczych planach kapitałowych.

Leszek23-05-2022 19:12:49   [#1405]

23 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1088 rozporządzenie MRiPS z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1088

pozdrawiam

Leszek26-05-2022 14:11:45   [#1406]

25 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1109 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1109

pozdrawiam

Leszek27-05-2022 09:13:38   [#1407]

26 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1116 ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie 27 maja 2022 r. z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34,które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1116

pozdrawiam

Leszek28-05-2022 11:41:19   [#1408]

27 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1127 rozporządzenie MON z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022wchodzi w życie 31 maja 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1127

pozdrawiam

MKJ05-06-2022 15:27:28   [#1409]

30 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 – weszło w życie 31 maja 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1148

 

Leszek08-06-2022 20:41:23   [#1410]

8 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1217 rozporządzenie MKiDN z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 23 czerwca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1217

pozdrawiam


post został zmieniony: 08-06-2022 20:42:13
Leszek13-06-2022 18:11:03   [#1411]

13 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1246 rozporządzenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 weszło w życie 13 czerwca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1246

pozdrawiam

Leszek21-06-2022 17:24:19   [#1412]

21 czerwca 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 613 obwieszczenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/613

pozdrawiam

Leszek26-06-2022 11:58:42   [#1413]

24 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1329 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1329

pozdrawiam

tarek03-07-2022 13:40:08   [#1414]

30 czerwca 2022 opublikowano w Dz. U. - poz. 1383 ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. z wyjątkami.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383

w szczególności dotyczy przedłużeń i powierzeń stanowisk dyrektorom

 

Leszek13-07-2022 16:59:29   [#1415]

13 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1482 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – wchodzi w życie jutro, z tym że § 1 pkt 2a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1482

pozdrawiam

Leszek20-07-2022 09:14:44   [#1416]

19 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1510 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1510

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 20-07-2022 09:15:00
Leszek24-07-2022 19:58:37   [#1417]

22 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1540 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycjiweszło w życie z dniem 22 lipca 2022 r., z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1540

pozdrawiam

Leszek30-07-2022 11:42:35   [#1418]

4. 29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024weszło w życie z dniem 30 lipca 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1591

pozdrawiam

Leszek30-07-2022 11:43:08   [#1419]

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1593 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2013 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1593

pozdrawiam

Leszek30-07-2022 11:43:32   [#1420]

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1594 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2017 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1594

pozdrawiam

Leszek01-08-2022 18:31:12   [#1421]

1 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1610 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – wchodzi w życie z 1 września 2022r.

NOWE

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1610

pozdrawiam


post został zmieniony: 01-08-2022 18:34:14
Leszek04-08-2022 10:08:15   [#1422]

3 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1625 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnegoweszło w życie z dniem 4 sierpnia 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2016 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1625

pozdrawiam

 

Leszek04-08-2022 16:23:11   [#1423]

4 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1636 rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie z 5 sierpnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1636

pozdrawiam

 

tarek17-08-2022 13:50:35   [#1424]

16 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1711 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1711

Pozdrawiam

Leszek18-08-2022 10:39:39   [#1425]

Nadrabiam pourlopowo zaległości (najważniejsze)

12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1698 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 weszło w życie z 13 sierpnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1698

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 18-08-2022 10:40:29
Leszek18-08-2022 10:40:55   [#1426]

12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1700 ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich weszła w życie z 1 września 2022 r., z wyjątkami.

Zmienia ustawy: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, – Prawo oświatowe.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1700

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 18-08-2022 10:41:31
Leszek18-08-2022 10:42:21   [#1427]

16 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1705 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1705

pozdrawiam

Leszek18-08-2022 10:43:46   [#1428]

17 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1711 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej –
wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1717

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 18-08-2022 10:44:03
Leszek19-08-2022 10:02:11   [#1429]

18 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1730 ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z 1 września 2022 r. z wyjątkami.

Zmienia – m. in. ustawy: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, – Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1730

pozdrawiam

Leszek19-08-2022 10:02:43   [#1430]

18 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1735 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1735

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 19-08-2022 10:03:05
Leszek22-08-2022 17:36:15   [#1431]

22 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1752 rozporządzenie MEiN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022  wchodzi w życie z 23 sierpnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1752

pozdrawiam

 

Leszek22-08-2022 17:36:50   [#1432]

22 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1757 rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach wchodzi w życie z 1 września 2022 r. - dot. przepisu z 2015 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1757

 pozdrawiam

Leszek23-08-2022 16:54:41   [#1433]

23 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1769 rozporządzenie MEiN z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wchodzi w życie z 24 sierpnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1769

pozdrawiam

Leszek25-08-2022 19:22:17   [#1434]

25 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1780 rozporządzenie MEiN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1780

pozdrawiam

 

Leszek25-08-2022 19:22:51   [#1435]

25 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1782 rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania wchodzi w życie z 1 września 2022 r. - dot. przepisu z 2017 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1782

pozdrawiam

Leszek26-08-2022 20:42:18   [#1436]

26 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1798 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1798

pozdrawiam

Leszek29-08-2022 20:41:21   [#1437]

29 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1805 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu weszło w życie z 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1805

pozdrawiam

Leszek29-08-2022 20:41:45   [#1438]

29 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1810 rozporządzenie MEiN z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego weszło w życie z 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1810

pozdrawiam

Leszek30-08-2022 16:47:36   [#1439]

30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1822 rozporządzenie MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli – wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1822

pozdrawiam

Leszek31-08-2022 20:18:17   [#1440]

31 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1840 rozporządzenie MS z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – wchodzi w życie z 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1840

pozdrawiam

Leszek05-09-2022 18:49:05   [#1441]

5 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1859 rozporządzenie MEiN z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – weszło w życie z 6 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1859

pozdrawiam

Leszek07-09-2022 18:05:25   [#1442]

7 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1880 rozporządzenie MKiDN z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie z 8 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1880

pozdrawiam

Leszek09-09-2022 16:57:59   [#1443]

9 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1903 rozporządzenie MEiN z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – wchodzi w życie z 10 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1903

pozdrawiam


post został zmieniony: 09-09-2022 16:58:11
Leszek12-09-2022 17:37:13   [#1444]

12 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1914 rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wchodzi w życie z 13 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1914

pozdrawiam

Leszek16-09-2022 11:48:27   [#1445]

14 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1942 rozporządzenie MS z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych – weszło w życie z 15 września 2022 r., z mocą od dnia 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1942

pozdrawiam

Leszek19-09-2022 21:11:31   [#1446]

19 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1996 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – wchodzi w życie z 3 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1966

pozdrawiam

Leszek28-09-2022 11:24:43   [#1447]

27 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2000 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2000

 

 pozdrawiam


post został zmieniony: 28-09-2022 11:29:54
Leszek28-09-2022 11:34:10   [#1448]

27 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1996 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie z 12 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1996

pozdrawiam

Leszek05-10-2022 20:39:39   [#1449]

5 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2049 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie z 6 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2049

pozdrawiam

Leszek12-10-2022 18:58:45   [#1450]

12 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2089 ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – wchodzi w życie z 25 października 2022 r. z wyjątkami art. 2 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 13.10.2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2089

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 28 ][ 29 ][ 30 ] - - [ 33 ][ 34 ]