Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jot18-02-2022 21:58:30   [#101]

 

 Ucieszyła mnie możliwość zajęć z psychologiem, którego w ramach tej dotacji chce zatrudnić chociaż na troche godzin. W szkołach bardzo potrzebny jest psycholog i pedagog, a niestety bywa, że pedagog jest na 2-3 godziny w tygodniu albo i wcale, a o psychologu można sobie pomarzyć.Podchodząc optymistycznie liczę na to, że specjaliści za niedługo na stałe pojawią się we wszystkich szkołach:-)

Ed18-02-2022 22:37:05   [#102]

Czy do zajęć z tej puli można podpiąć psychologa, który nie ma żadnych innych kwalifikacji  ? A jeśli tak, to do jakich zajęć ?

Jot18-02-2022 22:52:59   [#103]

Myślę, że rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. A co jeszcze to zobaczymy. Myślę, że też  tematyka związana z depresją, jak pokonać stres, motywacja do nauki itp tak na obecną chwilę to widzę

mika21-02-2022 12:17:31   [#104]

Rozumiem, że można prowadzić następujące zajęcia?:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
Na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb.
Prowadzi: terapeuta pedagogiczny

Zajęcia logopedyczne  (organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych).
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
Na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb.

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  (organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym).
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

 Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły).
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
Prowadzi: terapeuta pedagogiczny

Jot25-02-2022 10:12:46   [#105]

Czy można wykorzystać część tych godzin też na indywidualne i ogólne spotkania psychologa z rodzicem/rodzicami uczniów, ? Czy dobrze rozumiem, że tak?


post został zmieniony: 25-02-2022 10:13:05
malmar1525-02-2022 11:53:59   [#106]

moim zdaniem nie

są to zajęcia przeznaczone dla uczniów


post został zmieniony: 25-02-2022 11:54:23
BeataGie27-02-2022 20:02:30   [#107]

Mój OP nie otrzymał środków na te zajęcia. A jak u Was? Kiedy będą? Jesteśmy w blokach startowych...

AnJa27-02-2022 21:44:00   [#108]

To nie są środki na te zajęcia. To są środki z rezerwy subwencji.Subwencje samorząd otrzymał, uzupełnienie z rezerwy też otrzyma więc się kasa będzie zgadzała.

 

tarek28-02-2022 08:53:31   [#109]

Nauczyciel wychowawca świetlicy niepełnozatrudniony (15 godzin/26) otrzyma 5 dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Należy zatem zmienić mu umowę na okres prowadzenia tych zajęć. Czy należy uśrednić mu pensum (15/26 świetlicy + 5/22 terapeuty pedagogicznego), czy przydzielić mu je wg  jego pensum 26?

alis28-02-2022 09:28:51   [#110]

Jak liczyliście godziny dla szkół samorządowych prowadzonych przez JST?

Bona Fide28-02-2022 12:34:27   [#111]

Tak samo, jak dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

maniana28-02-2022 21:24:59   [#112]

tarek, wydaje mi się, że nie możesz zwiększyć etatu osobie ze świetlicy, bo jak to pogodzisz z zapisem rozporządzenia mówiącym, że nie można tych godzin umieścić w arkuszu, czyli nie wchodzą w umowę z nauczycielem; jest to dziwadło prawne, ale tak je dziwnie zaplanowano

Bona Fide01-03-2022 07:38:26   [#113]

MEiN: środki na dodatkowe zajęcia specjalistyczne można przeznaczyć na wsparcie dzieci z Ukrainy

 

tarek01-03-2022 08:04:46   [#114]

maniana: niby tak, ale teoretycznie godziny ponadwymiarowe (nie zastępstwa doraźnie) powinny wynikać z arkusza. Podstawą porozumienia zmieniającego bez uwzględniania tego w arkuszu będzie chyba jednak właśnie zapis rozporządzenia, że zajęcia przydzielamy (nie zawarto ograniczeń) i nie wpisujemy do arkusza. A, że nie można przydzielić godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowcom, to kp. wymusza zawarcie porozumienia. 

Kwestia pensum tylko pozostaje.

katarzs02-03-2022 09:54:22   [#115]

Jak dokumentować te dodatkowe zajęcia specjalistyczne? Czy założyć dzienniki zajęć dodatkowych? 

Jot02-03-2022 11:27:31   [#116]

Czy na te zajęcia rodzic musi wyrazić zgodę? Szkoła widzi potrzebę- rodzic nie.

tarek02-03-2022 11:53:47   [#117]

katarzs: To są zajęcia organizowane zgodnie z rozporządzeniem o ppp, zatem zakładamy dzienniki tych zajęć (§ 11 ust. 3 rozp. o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania) oraz indywidualne teczki, dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 19).


post został zmieniony: 02-03-2022 11:55:43
rzewa02-03-2022 12:03:39   [#118]

tak, uczestnictwo w tych zajęciach jest za zgodą rodziców (przynajmniej przy braku sprzeciwu)

Jot02-03-2022 12:04:57   [#119]

Dzięki Rzewo. Pytałam, bo"ktoś, gdzieś" mówił, że na te akurat nie trzeba. No cóż.

Marcin03-03-2022 13:51:53   [#120]

Brak sprzeciwu nie jest automatycznie zgodą (tzw. zgoda domniemana...)

tarek03-03-2022 14:54:02   [#121]

Ale rozporządzenie o pomocy p-p nie wymaga zgody (sytuacje, w których jest wymagana są zapisane w odpowiednich paragrafach). W przypadku pomocy p-p jest zapis, że jest ona dobrowolna, a rodziców należy poinformować o takiej potrzebie. Zatem brak sprzeciwu, przy braku przymusu ze strony szkoły, jest spełnieniem warunku dobrowolności.

alis07-03-2022 21:02:43   [#122]

Czy u kogoś prowadzone są już zajęcia specjalistyczne?

Dalej nie wiem jak te godziny traktować u niepełnoetatowców? Jak jest u Was....?

Jot07-03-2022 22:16:10   [#123]

Było mówione, że tak, jak w przypadku wspomagających, więc na czas realizacji dodatkowych godzin należy porozumieniem zwiększyć pensum.

Zwojka08-03-2022 09:44:46   [#124]

a ja chyba wystartuję we wrześniu, tak myślę ...

tzn. myślę, że mogę hahaha tak zrobić ;-)

pozdrawiam cieplutko wszystkich, ale najcieplej wszystkie Panie :-)

matyldaa08-03-2022 11:22:07   [#125]

Na czas realizacji zajęć zmieniam porozumieniem pensum. Nauczyciel 18/18 będzie prowadził zajęcia z integracji sensorycznej. Prowadzi je ze swojego 18 godzinnego pensum, czy liczymy go jako specjalistę (u mnie z 22)? Podobnie zajęcia korekcyjno kompensacyjne - z pensum nauczyciela  czy z pensum specjalisty?

EElcia08-03-2022 19:24:10   [#126]

Czy dodatkowe zajęcia specjalistyczne powinny trwać 45 czy 60 minut?

Jot08-03-2022 19:33:30   [#127]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

ogłoszono dnia 22 lipca 2020 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

§ 16. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2-6, ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4 pkt 1, trwa 45 minut.

 

§ 6. 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.

2. W szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej i szkoły policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.

3. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
5) porad i konsultacji;
6) warsztatów.

4. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej i szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
2) porad i konsultacji;
3) warsztatów i szkoleń.

5. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki organizuje wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 

EElcia08-03-2022 19:37:41   [#128]

#127 Dziękuję. Zgadzam się, ale niektórzy twierdzą, że 60 minut. Chciałam się upewnić, że mam rację

Jot08-03-2022 20:47:47   [#129]

Wydaje mi się, że obowiązuje tu to samo rozporządzenie:-)


post został zmieniony: 08-03-2022 21:02:30
mika08-03-2022 21:01:49   [#130]

45

barbara7110-03-2022 20:49:28   [#131]

Zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Któż posiada kwalifikacje? Pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, ... ???

Jot10-03-2022 22:08:39   [#132]

Dzisiaj na szkoleniu usłyszałam, ze nie każdy psycholog i nie każdy pedagog może prowadzić te zajęcia

Monic11-03-2022 09:33:34   [#133]

Kwalifikacje do z.rozw. kompetencje emocjonalno - społecznych posiada także wykwalifikowany mediator szkolny.

AnJa11-03-2022 09:41:06   [#134]

A dlaczego nie historyk? Taki, jak ma poglądy określone, to naprawdę emocje potrafi wyzwolić, ze hej!

Pytam powaznie- z jakiego paragrafu te paznokciowe kwalifikacje formalne wywodzicie?

klagor02-10-2022 20:36:32   [#135]

Czy w ramach tych zajęć można prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

agamali02-10-2022 23:07:52   [#136]

to na jakiej podstawie organizujemy te zajęcia. Czy zapis w protokole rady pedagogicznej będzie wystarczający, skoro nie ma w arkuszu???? no mamy zajęcia ale na jakiej podstawie je przydzielamy???? 

klagor03-10-2022 08:10:38   [#137]

Ponawiam pytanie #135

grażka19-10-2022 20:20:45   [#138]

Czy wypłacona kwota za godzinę to brutto-brutto? Czyli z kosztem pracodawcy?

edithael26-10-2022 21:53:44   [#139]

Właśnie psycholog zapowiedział, że od listopada nie będzie kontynuować pracy w szkole...

Czy mogę godziny dodatkowych zajęć ppp (warsztaty grupowe - kompetencje społeczne) przydzielić sobie, dyrektorowi? Mam kwalifikacje, ale nie wiem, jak to zrobić formalnie. Zapis w umowie o pracę? 

 

jerzyk26-10-2022 22:19:59   [#140]

#131

https://epedagogika.pl/praca-nauczycieli-specjalistow/kto-moze-prowadzic-zajecia-rozwijajace-kompetencje-emocjonalnospoleczne-2842.html

https://www.portaloswiatowy.pl/zatrudnianie-nauczycieli/wszystko-o-kwalifikacjach-do-prowadzenia-dodatkowych-zajec-specjalistycznych-21220.html

https://pedagogonline.pl/zajecia-rozwijajace-kompetencje-emocjonalno-spoleczne/

 

U mnie zajęcia te prowadzą nauczyciele którzy maja ukończone szkolenie TUS. Sfinansowałem to wszystkim chętnym, w tym historykom (#134) ;-) 

 

edithael26-10-2022 22:58:16   [#141]

Mam TUS, KakTUS, APPE, autorski program. 

Jak formalnie mam sobie wprowadzić w umowie z OP realizację takich zajęć?

elnik27-01-2023 14:29:48   [#142]

Czy to nie czas rozliczać się z tych zajęć? Jaka jest Wasza wiedza w tym temacie?

KaPi27-01-2023 14:34:15   [#143]

czas... do 31 stycznia

przynajmniej niesamorządowe


post został zmieniony: 27-01-2023 14:34:35
elnik27-01-2023 16:53:53   [#144]

 To z uzasadnienia do rozporządzenia:

Dotacja ta będzie rozliczana na formularzu, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do formularza dyrektor szkoły będzie dołączał tabelaryczne zestawienie zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie zajęć w liczbie wykazanej
w zestawieniu oraz sumę godzin zajęć przeprowadzonych przez wszystkie te osoby. Niewykorzystana kwota dotacji będzie podlegała zwrotowi do organu przekazującego dotację.

Dotyczy samorządowych czy nie?

rzewa27-01-2023 17:04:50   [#145]

nie - dotyczy niesamorządowych

samorządowe nie otrzymały dotacji tylko zwiększenie środków w planie finansowym -> zatem rozliczają się z całego planu finansowego tak jak sobie OP tego życzy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]