Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
MKJ28-04-2021 13:48:47   [#251]

Racja. W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku, o którym mowa w art. 10 ust. 11 KN, przestaje on być nauczycielem stażystą.

Co nie unieważnia tego, co napisałem w #249.

aga19629-04-2021 07:21:17   [#252]

Dziękuję za pomoc. 

BeaBor31-05-2021 12:27:46   [#253]

Proszę o informację :

Nauczyciel mianowany po kilku latach pracy poza systemem oświaty wraca do pracy w szkole, ale zatrudniony będzie dopiero z dniem 6 września 2021 r. ( wynika to z jego obecnego zatrudnienia) Czy może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego??

joljol31-05-2021 12:39:54   [#254]

jeżeli przepracował w szkole przynajmniej rok od dnia nadania stopnia awansu

KaPi07-06-2021 14:26:02   [#255]

czy w przypadku awansu stażysty komisja dalej wypełnia te karty oceny punktowej i arkusz analizy formalnej dokumentacji???

organ jeden i drugi informujemy o posiedzeniu komisji?

dawno nie mieliśmy nikogo na stażu... 


post został zmieniony: 07-06-2021 14:28:23
Ala07-06-2021 15:40:06   [#256]

tak :)

Jacek07-06-2021 16:17:05   [#257]

u mię nie na kartach oceny punktowej ale bezpośrednio w protokole wpisują punkty.

KaPi07-06-2021 16:59:00   [#258]

ok, dzięki :)

Ed07-06-2021 19:42:43   [#259]

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na mianowanego uzupełniał etat przez cały okres stażu w innej placówce. Czy dyrektor szkoły macierzystej przy wystawianiu oceny dorobku zawodowego powinien zasięgać opinii dyr. placówki, w której n-el uzupełniał etat ?

rzewa07-06-2021 20:30:42   [#260]

może ale nie musi -> do realizacji stażu wystarczy zatrudnienie na pół etatu

Ed07-06-2021 21:11:12   [#261]

OK, dzięki rzewo !

katsik09-06-2021 20:12:18   [#262]

Ja zgłupiałam. Mam mętlik/mgłę..Proszę o pomoc.

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01 września 2018 r. Wg. jakich przepisów ma przebiegać procedura? 

 

katsik09-06-2021 20:16:11   [#263]

Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 26 lipca 2018 r. ???? :))) no durna jestem. 

Potwierdźcie, proszę:(

Jacek09-06-2021 21:02:21   [#264]

wszystko po nowemu czyli jak napisałaś

katsik10-06-2021 07:45:12   [#265]

Jacku:) Dziękuję:)

Afraniuk11-06-2021 20:40:06   [#266]

przepraszam ale właśnie walczę z oceną dorobku na mianowanego:

= czyli opisuję dorobek wg tych punktów ????

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy; 5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych. 

pytam ponieważ nauczyciel zrobił mi sprawozdanie wg innych punktów :(

 

 


post został zmieniony: 11-06-2021 20:45:52
rzewa11-06-2021 22:53:57   [#267]

nie

w ocenie odnosisz się do tego co nauczyciel zrobił w czasie stażu oraz do tego jak się to ma do jego planu rozwoju zawodowego

tyle

a wg tych punktów nauczyciela będzie oceniała komisja na podstawie tego co komisji przedstawi i zaprezentuje

Afraniuk11-06-2021 23:54:22   [#268]

Dziękuję - jak zawsze można liczyć na wsparcie = Dziękuję :)

ale jak zawsze pomarudzę:  = nauczyciel w swoim sprawozdaniu z realizacji planu RZ pisał według takich punktów:

§ 7 ust. 1. pkt.  1. - Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb placówki i środowiska lokalnego

§ 7 ust. 1. pkt.  2. - Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

§ 7 ust. 1. pkt.  3. - Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

§ 7 ust.2 pkt 1 - Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

§7 ust.2 pkt.2 - Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego  oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

§7 ust.2, pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§7 ust. 2 pkt. 4 - Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

§7 ust. 2 pkt. 5 - Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

To budzi moje obawy bo mam wrażenie, że to są punkty obowiązujące do VII  2018 a nauczyciel zaczął staż  IX.2018

Po drugie - czyli po ludzku według czego mam ocenić dorobek zawodowy podczas stażu na mianowanego ? może jakaś sugestia ?

 

MartaW13-06-2021 22:21:01   [#269]

Nauczycielka odbyła w szkole  X 2 lata stażu na n-la mianowanego, a  w mojej szkole 9 miesięcy.

Czy ja piszę ocenę dorobku za cały okres stażu, czy tylko z 9 miesięcy?

malmar1513-06-2021 22:54:29   [#270]
rzewa31-05-2021 17:11:09   [#10]

sprawozdanie składa tylko z tego co zaplanował na początku stażu składając wniosek o jego rozpoczęcie w szkole B -> w szkole B rozpoczął NOWY staż z NOWYM PRZ i właśnie tego okresu dotyczy sprawozdanie

ten NOWY staż został skrócony o okres obytego w szkole A stażu na podstawie otrzymanej w tej szkole oceny na jego zakończenie

wobec tego co zostało napisane w art 9f ust 3 KN POMIMO tego, że to był nowy staż ocenę za okres, o który staż skrócono uwzględnia się wystawiając ocenę dorobku w szkole B

Podsumowując:

1. składa sprawozdanie z obytego w szkole B stażu - CAŁEGO, ale skróconego na podstawie art 9f ust 2 KN

2. otrzymuje ocenę za staż w szkole B uwzględniającą ocenę otrzymaną w szkole A

___

przekleiłam z innego wątku odpowiedź rzewy na moje pytanie (pytałam o podobną rzecz ;-)


post został zmieniony: 13-06-2021 22:56:29
MartaW14-06-2021 09:49:48   [#271]

Dziękuję 

izagim15-06-2021 09:29:41   [#272]

Dzień dobry, nauczycielka zawarła związek małżeński w zawiązku z tym do dokumentów ksero aktu małżeństwa czy oświadczenie - według RODO podobno tylko oświadczenie o zmianie nazwiska  

rzewa15-06-2021 09:53:47   [#273]

najlepiej: nowy dowód osobisty z nowym nazwiskiem do wglądu

joljol15-06-2021 10:43:59   [#274]

do Afraniuk

a jak ma w planie rozwoju zawodowego?

ktoś jej tak pozwolił rozpocząć staż?

 

Nauczycielka musi pokazać spełnienie wymagań z rozporządzenia, czyli powinna napisać sprawozdanie, w którym opiszę jak to zrobiła - ja tak uważam

rzewa15-06-2021 13:29:21   [#275]

nie

w sprawozdaniu musi napisać co zrobiła w czasie stażu i jak się to ma do jej PRZ

a pokazać spełnienie wymagań z rozporządzenia musi na komisji awansowej

elkap15-06-2021 19:50:19   [#276]

 Ustawa Karta Nauczyciela:

Art. 9 c ust.3

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa wart.9g ust.10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu

Art. 9 g ust.10

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

(…)

3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,

Więc ja bym się upierała, że do wymagań zawartych w rozporządzeniu nauczyciel odnosi się zarówno w planie rozwoju, jak i w sprawozdaniu.

Afraniuk15-06-2021 20:33:29   [#277]

PRZ miała taki jak objąłem stanowisko....

Wiem, że moja ocena dorobku za okres stażu musi uwzględniać stopień realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego

więc logicznie ujmując powinienem odnieść się do spełnienie przez nią wymagań (zarówno szczegółowych jak i ogólnych) ale z drugiej strony mam ocenić DOROBEK ZAWODOWY za okres stażu czyli wszystkie działania nie tylko wpisane w PRZ - dobrze myślę ?

 

Jacek15-06-2021 22:24:19   [#278]

jak rzewa.. jaśniej się nie da wyjaśnić

gosiaes217-06-2021 16:44:19   [#279]

Nauczyciel ukończył staż na nauczyciela mianowanego.

- w pierwszym roku pracował w innej szkole niż obecnie - wymiar zatrudnienia był spełniony

- w drugim roku pracował w obecnej szkole i w pobliskiej szkole łącząc wymiar zatrudnienia (za zgodą Kuratorium - ja miałam byc placówką "główną" nadzorującą przebieg stażu)

- w ostatniej części stażu pracuje u mnie - spełniając wymiar zatrudnienia


Pytanie - czy z każdej szkoły nauczyciel powinien otrzymać zaświadczenie dyrektora o odbytym stażu??


post został zmieniony: 17-06-2021 16:54:22
rzewa17-06-2021 17:05:19   [#280]

ze szkoły A jest zbędne - Ty napiszesz to w zaświadczeniu uzasadniając skrócenie stażu o rok

będzie potrzebne zaświadczenie ze szkoły B, czyli od Ciebie (informujące o stażu w wymiarze 1 rok i 9 m-cy wraz z uzasadnieniem skrócenia (ocena dorobku ze szkoły A) oraz zaświadczenie ze szkoły C, w której staż dopełniał na mocy art 22 ust 4 KN za okres 1 roku

sprawozdanie pisze z całego stażu tj, za okres pracy w szkole B i C

ocenę dorobku wystawiasz z uwzględnieniem oceny ze szkoły A

gosiaes217-06-2021 19:00:23   [#281]

Dziękuję Ewo :)

Skimir17-06-2021 19:12:18   [#282]

Nauczyciel kończy pracę w naszej szkole z dniem 31.08.2021. Nauczyciel jest nieferyjny - oddział przedszkolny, W tym czasie realizował staż na nauczyciela mianowanego przez dwa lata (zostało 9 miesięcy - będzie zatrudniony w drugiej szkole).

Piszę mu ocenę dorobku za okres stażu.

Kiedy i jak? Nauczyciel ma złożyć sprawozdanie z realizacji PRZ po 31.08? Opiekun stażu ma napisać projekt? Wniosek o ocenę dorobku? Jak to formalnie ma wyglądać w takiej sytuacji?


post został zmieniony: 17-06-2021 19:13:09
rzewa18-06-2021 00:29:11   [#283]

wystarczy, że n-l złoży sprawozdanie w ostatnim dniu pracy, natomiast opiekun będzie pisał projekt dopiero we wrześniu i we wrześniu będziesz mu wystawiał ocenę dorobku za okres zrealizowanego stażu

w nowej szkole n-l w sierpniu lub 1.09 powinien złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego wraz z PRZ, a jak otrzyma ocenę dorobku to ja przedstawi nowemu dyrektorowi, który na tej podstawie skróci staż do 9 m-cy

mariz18-06-2021 09:57:10   [#284]

Nawał pracy i upały powodują, że nie jestem pewna czy czytam ze zrozumieniem. Proszę więc o upewnienie mnie:

Nauczyciel rozpoczął staż 01.09.2018 r w szkole A - dostał kartę oceny pracy nauczyciela kontraktowego ( bardzo dobrą)

od 1.09.2019 r złożył wniosek i aneks do planu rozwoju zawodowego i zakończył staż 31 maja 2021r. w naszej szkole.

1. W sprawozdaniu z realizacji PRZ złożonym w czerwcu 2021r  uwzględnia tylko zadania z okresu stażu w naszej szkole?

2. Ocenę dorobku zawodowego dostaje z naszej szkoły za okres stażu w naszej szkole z uwzględnieniem tej bardzo dobrej oceny pracy z poprzedniej szkoły?

Proszę o potwierdzenie :) lub nie :(

rzewa18-06-2021 14:05:11   [#285]

Nauczyciel rozpoczął staż 01.09.2018 r w szkole A - dostał kartę oceny pracy nauczyciela kontraktowego ( bardzo dobrą) - ok

od 1.09.2019 r złożył wniosek i aneks o rozpoczęcie stażu a nie aneks wraz z do planem rozwoju zawodowego.  W związku z przedstawieniem oceny ze szkoły A dyrektor skrócił ten staż do 9 m-cy ( art 9f ust 2 KN). Staż ten zakończył staż 31 maja 2021r. w naszej szkole.

1. W sprawozdaniu z realizacji PRZ złożonym w czerwcu 2021r  uwzględnia tylko zadania z okresu stażu w naszej szkole? - TAK

2. Ocenę dorobku zawodowego dostaje z naszej szkoły za okres stażu w naszej szkole z uwzględnieniem tej bardzo dobrej oceny pracy z poprzedniej szkoły? - Tak

mariz20-06-2021 05:24:37   [#286]

Dziękuję . Czy sprawozdanie z realizacji stażu w ciągu 1 roku w szkole A dołącza do dokumentacji składanej w organie prowadzącym?

Sprawozdanie złożył w szkole A - jeśli ma złożyć to kopię, którą kto potwierdza, dyrektor szkoły A?


post został zmieniony: 20-06-2021 05:33:24
rzewa20-06-2021 09:13:09   [#287]

tak, dołącza

kopię poświadcza dyrektor szkoły A

tak samo z oceną ze szkoły A

mariz20-06-2021 10:53:50   [#288]

Dzięki raz jeszcze. Czy mogą być skany poświadczonych  kopii?

rzewa20-06-2021 14:29:21   [#289]

to zależy od OP


post został zmieniony: 20-06-2021 14:29:40
Atra21-06-2021 22:58:49   [#290]

Jak postąpić w przypadku, gdy nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego nie ma w dniu zakończenia stażu uzupełnionych kwalifikacji dotyczących przygotowania pedagogicznego, będzie miał dopiero na dzień 1 września.  Umowę o pracę ma do 30 czerwca.

rzewa22-06-2021 10:48:22   [#291]

a dlaczego umowę ma do 30.06?

dopóki nie zrobi uprawnień pedagogicznych dopóty nie zakończy stażu

zakładając, że słusznie ma umowę do 30.06 musi w tym dniu złożyć sprawozdanie z tej części stażu, która zrealizował, dyrektor w ciągu 21 dni wystawia mu ocenę dorobku

jeśli rozpocznie we wrześniu prace w innej (lub tej samej :-)) szkole, to musi złoży nowy PRZ a na podstawie przedstawionej oceny z poprzedniej szkoły dyrektor mu odpowiednio skróci staż (lepiej dla niego by te uprawnienia nabył już po 1.09)

gimnazjum23-06-2021 09:34:28   [#292]

N-l rozpoczął staż 01.09.2018r. pracując w dwóch szkołach( w żadnej nie miał 1/2) etatu . Wniosek i plan rozwoju zawodowego złożył w szkole A, tam wyznaczono opiekuna stażu,  a szkoła B dostała informacje o rozpoczęciu stażu z KO ( art. 22 pkt 4 KN). W kolejnych latach zarówno w szkole A jak i B miał więcej jak 1/2 etatu. 31.2021 zakończył okres stażu złożył sprawozdanie w szkole A . W szkole B nie było ani wniosku o staż , ani planu rozwoju ani też nie złożył sprawozdania. Czy dyrektor szkoły B ma jakieś obowiązki ?

rzewa23-06-2021 09:51:03   [#293]

dyrektor szkoły B powinien wystawić zaświadczenie o realizacji stażu w roku szk 2018/2019, wymiarze zatrudnienia i realizowanych zajęciach w tym czasie

margo1323-06-2021 10:17:43   [#294]

Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowanego a opiekun na zwolnieniu dłuższym. Czy w tym przypadku dyrektor musi  wyznaczyć innego nauczyciela? Czy w komisji jest tylko dyrektor i inny nauczyciel tego przedmiotu.

rzewa23-06-2021 10:19:21   [#295]

może być i tak i tak

Dan6724-06-2021 04:54:37   [#296]

Witam!

Jaka podstawa prawna w dokumentacji awansowej w 2021r:

1.  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z 9 grudnia 2020r, poz. 2200)

czy

2. Warszawa, dnia 16 sierpnia 2018 r. Poz. 1574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Jacek24-06-2021 09:07:07   [#297]

pierwsze

AnJa24-06-2021 10:53:34   [#298]

Obwieszczenie nie jest zdaje się żródlem prawa - więc moim zdaniem: Rozporządzenie itp z dnia 26 lipca 2018 ito (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 22000

Marcin24-06-2021 10:59:35   [#299]

Tak jest. Podstawą prawną jest rozporządzenie.

mariz24-06-2021 13:59:01   [#300]

Gdzie znaleźć w jakim terminie ( koniec czerwca?) nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień n-la mianowanego ma złożyć wniosek do organu prowadzącego, aby miał komisję do końca wakacji, a nowe wynagrodzenie od września?

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]