Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
rzewa01-06-2020 15:06:11   [#51]

a te 7 dni na sprawozdanie ma czasem ma znaczenie - w przypadku nauczyciela, któremu staż się skończył z powodu rozwiązania stosunku pracy, dyrektor może odmówić oceny jeżeli sprawozdanie wpłynie później jak 7 dni od rozwiązania stosunku pracy

takiego n-la już wówczas nic nie łączy ze szkołą i trudno wymagać od dyrektora (bywa, że będącego inną osobą) by go oceniał po latach

Zak01-06-2020 17:24:52   [#52]

Gubię się w tym już... czy przed komisją kwalifikacyjną nauczyciel stażysta przedstawia prezentację? 

MKJ01-06-2020 17:48:51   [#53]

Prezentuje dorobek zawodowy. W sumie można to nazwać prezentacją.

Roman Langhammer01-06-2020 18:29:46   [#54]

A jeżeli się zaprezentuje (zaprezentuje dorobek zawodowy) z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, to w zasadzie można zaliczyć par. 12 ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia, tj. "wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych" :)

W innym przypadku musi takie zadanie wykonać podczas posiedzenia komisji. :)

Lulka02-06-2020 10:06:05   [#55]

#48 MKJ Piszę ocenę dorobku zawodowego

MKJ02-06-2020 10:40:28   [#56]

Tak czy inaczej dokonujesz oceny dorobku zawodowego za cały staż. Nie dołączasz tamtej oceny. Nie ma też, w tym przypadku, wprost powiedziane w przepisach prawa, że należy tę ocenę uwzględnić, ale uważam, że można tu, per analogiam, zastosować art. 9f ust. 3 KN.

rzewa02-06-2020 12:28:00   [#57]

robisz ocenę za cały staż, zatem uwzględniasz w niej tę poprzednią

Lulka02-06-2020 12:36:14   [#58]

Dziękuję pięknie za info

Macia02-06-2020 20:40:25   [#59]

4. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go...

Jak rozwiązujecie to technicznie:

  • nauczyciel nanosi zmianę w treści planu i daje go do zatwierdzenia ponownie a dyrek zatwierdza z datą zmiany i adnotacją  o wyrażeniu zgody
  • nauczyciel dołącza do planu informację/czy aneks/ dlaczego i co zmienia a dyrek zatwierdza
MKJ02-06-2020 21:10:10   [#60]

§ 4 ust. 4 rozporządzenia:

W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3 ust. 4 rozporządzenia:

Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Przepisy są jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości.

Macia02-06-2020 22:07:00   [#61]

dzięki czyli tak jak myślałam tony dodatkowych papierów

mstola02-06-2020 22:10:21   [#62]

Waszym zdaniem sprawozdanie wg nowych wymagań z 2018r?

Macia03-06-2020 08:45:29   [#63]

Zależy na jaki stopień awansu i kiedy rozpoczęty staz

 

joljol03-06-2020 09:02:24   [#64]

Macia, niekoniecznie tony papierów

 

u moich wprowadzona dodatkowa kolumna - zmiana z dniem....

i dopisuje sobie to co zmienia/zamienia,

a ja widzę dokładnie

Roman Langhammer03-06-2020 12:30:51   [#65]

Staż:

okres 1.09.2017 - 31.08.2018 - szkoła A

okres 1.09.2018 - 31.05.2021 - Szkoła B (skrócony do 31.05.2020 na podstawie pozytywnej oceny dorobku zawodowego - art. 9f ust. 2 KN)

Pisząc teraz ocenę dorobku zawodowego uwzględniam ocenę ze szkoły A (art. 9f ust. 3 KN).

Czyli piszę ocenę dorobku za okres 1.09.2017-31.05.2020 czy 1.09.2018-31.05.2020 i tylko wspominam poprzednią?

Nauczyciel do wniosku dołącza kopię oceny ze szkoły A i B czy tylko ocenę ze szkoły B (która uwzględnia ocenę ze szkoły A)? 

 

Dziękuję. Mój pierwszy takim przypadek i chcę to dobrze zrobić.

rzewa03-06-2020 12:48:28   [#66]

Pisząc teraz ocenę uwzględniasz realizację PRZ zatwierdzonego przez Ciebie, czyli tego z 1.09.2018, bo oceniasz staż rozpoczęty w 2018 r. Natomiast n-l powinien do wniosku na komisję awansową dołączyć obie oceny i zaświadczenia z obu szkół; w Twoim zaświadczeniu piszesz o skróceniu stażu do 1 roku i 9 m-cy

staż o jakim było w postach wyżej ma inny charakter - tam nie było skrócenia, tylko jeden staż był realizowany ciurkiem

Roman Langhammer03-06-2020 13:03:57   [#67]

Rozumiem, ale jak się do tego ma art. 9f ust. 2 i 3 KN?

2. Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.


post został zmieniony: 03-06-2020 13:04:35
Roman Langhammer03-06-2020 15:22:46   [#68]

Przy okazji zapytam:

Czy mamy jakąś bazę fajnych problemów związanych z pracą oraz zadań do wykonania z użyciem narzędzi multimedialnych? Szukam inspiracji. :)

rzewa03-06-2020 16:04:02   [#69]

Hmm... w takim razie należy uwzględnić :-)

chociaż nielogiczne to jest, ale kto mówił, że prawo jest logiczne?

:-)

Roman Langhammer03-06-2020 17:00:23   [#70]

Czyli w zasadzie to nie jest ocena dorobku za okres pracy w szkole B, ale za A+B. Czyli z tego wynika, że kopii oceny ze szkoły A nauczyciel nie dołącza do wniosku, bo i po co...

A najbardziej mnie zastanawia konstrukcja przy awansie na kontraktowego. Nauczyciel do wniosku dołącza kopie kwalifikacji, sprawozdania, oceny... dyrektorowi, który ma oryginały. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby to dotyczyło zmiany szkoły i komisji w nowej szkole... Ale teraz mam 4 komisje i od każdego nauczyciela:

- oryginał i kopię (przeze mnie poświadczoną) sprawozdania

- oryginał i kopię (również przeze mnie poświadczoną) oceny dorobku

- i na koniec kopie (przeze mnie poświadczone) kwalifikacji... podczas gdy to mam w aktach w szafie obok... 

Paranoja jakaś... i odbiurokratyzowanie szkoły.

rzewa03-06-2020 17:26:19   [#71]

hm... zgodnie z k.p.a. nie ma potrzeby składania dokumentów, które są w posiadaniu organu - zatem n-l nie składa tych dokumentów, a więc i poświadczanie ich nie jest potrzebne

:-)

AnJa03-06-2020 17:42:48   [#72]

Tyle że ani szkoła ani dyrek nie są organem.

A rozporządzenie awansowe w par.9 p.1 nie daje pola manewru.

ewa03-06-2020 21:09:32   [#73]

#72 - dokładnie tak :-)

 

rzewa03-06-2020 21:17:58   [#74]

cóż... uważam, że dyrek w postępowaniu awansowym na stopień n-la kontraktowegp jest organem administracji publicznej

i może w tym wypadku zastosować przepis nadrzędny jakim jest k.p.a w świetle art 9b ust 4 pkt 1 KN

MKJ03-06-2020 23:27:47   [#75]

Absolutnie zgadzam się z Rzewą, że w postępowaniu awansowym jest organem administracji publicznej w rozumieniu KPA.

Nie jestem tylko przekonany, czy on, jako organ, jest dysponentem dokumentów, o których mowa. Ich dysponentem jest szkoła, a dyrek jest tu li tylko jej reprezentantem i zarządcą (taki Bogumił Niechcic).

Czyli szkoła jako organ administracji publicznej musiałaby, rękami swojego zarządcy, przekazać dyrektorowi, jako organowi administracji publicznej, rzeczone dokumenty, oczywiście zgodnie zgodnie z KPA (powiadomienia, decyzje, metryki itp.).

Niech już ten nauczyciel to przyniesie...

Roman Langhammer04-06-2020 05:53:10   [#76]

Dobra, to już będę podbijał zgodność na kilkudziesięciu stronach... i ta setka kartek też się gdzieś zmieści. ;)))

MKJ04-06-2020 10:36:56   [#77]

Trochę żartowałem w [#75].

Podejście Rzewy mi się podoba.

rzewa04-06-2020 12:49:20   [#78]

po prostu jest to zupełnie zbędne - jakie ma znaczenie w ilu egzemplarzach w szkole są dane dokumenty? Ważne, że są w jednym egzemplarzu - to w zupełności wystarcza, ale...

trzeba je zduplikować jeśli np. akta osobowe nauczyciela są poza szkołą (w przypadku wspólnej obsługi), nie potrzeba jednak angażować w to n-la - wystarczy, że dyrek dopilnuje by w szkolnych aktach awansowych odpowiednie dokumenty się znalazły - tyle

irekm107-06-2020 12:39:46   [#79]

Czy dyrektor szkoły ,,organizując" rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, informuje Kuratorium o dacie rozmowy. Kiedyś tak było, czy teraz coś się zmieniło?

MKJ07-06-2020 12:47:35   [#80]

Informuje. I KO i OP, bo przedstawiciele obu organów mają prawo wziąć udział w rozmowie w charakterze obserwatora, więc trzeba je zawiadomić.

irekm107-06-2020 12:51:04   [#81]

Dzięki MKJ.

matyldaa08-06-2020 12:58:42   [#82]

W skład komisji  (rozmowa kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego) wchodzi m.in nauczyciel- przewodniczący zespołu przedmiotowego. Jeśli mam zespół szkół a stażysta z przedszkola, a w przedszkolu nie mam zespołu przedmiotowego, to tym nauczycielem w komisji może/musi być:

- nauczyciel z przedszkola

- przewodniczący zespołu z klas I-III

- inny nauczyciel z zespołu szkłół

?

Jacek08-06-2020 13:22:06   [#83]

"a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole"

 

MKJ08-06-2020 13:58:03   [#84]

I jeszcze jest w KN to (co nie musi być oczywiste):

Ilekroć w ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio ich zespoły;

I nie należy powoływać nikogo, kto nie jest wymieniony - komisja nie musi liczyć trzech osób, może być dwuosobowa.


post został zmieniony: 08-06-2020 13:59:50
inka208-06-2020 20:38:06   [#85]

Mkj: w moim przedszkolu nie ma wyżej niż kontrakt. Czyli co? Dyrektor i opiekun stażu? 2 osoby w komisji? Żadnych zespołów też nie ma, bo to przedszkole niepubliczne i specjalne a kadra młoda. Wydaje mi się, że kiedyś można było "pożyczyć nauczyciela do komisji, ale dawno nie miałam awansu.

MKJ08-06-2020 22:45:14   [#86]

Jeśli to jest przedszkole samorządowe, to tylko dyrektor może być opiekunem i powinien zawczasu powołać zespół, na którego czele stanąłby jakikolwiek nauczyciel i wtedy on mógłby zasiadać w komisji. Komisja byłaby dwuosobowa.

W przedszkolu niepublicznym w takiej sytuacji też opiekunem może być tylko dyrektor, ale w komisji może zasiadać nauczyciel kontraktowy. I komisja również jest dwuosobowa.

edithael09-06-2020 07:10:33   [#87]

Nauczycielka stażystka złożyła wypowiedzenie umowy o pracę od 1.06, taka losowa sytuacja. Staż odbyła, wszystko zrealizowała. Nie złożyła jeszcze sprawozdania - jej sytuacja sprawia, że nie ma teraz do tego głowy... 

Czy jest jakiś termin, do którego musi złożyć sprawozdanie? Powinna do wczoraj, ale jak złoży później to i tak robię jej ocenę dorobku. Jaki jest deadline, po którym musi od nowa odbyć stać?

Na zaświadczeniu o zatrudnieniu nie będzie miała pełnego roku pracy, umowa (z proporcjonalnym urlopem skończy się jej przed 31.08.2020), ale skoro odbyła wymagany staż to nie ma to znaczenia?

 

inka209-06-2020 07:25:51   [#88]

MKJ: opiekunem jest dochodząca anglistka- dyplomowana. Piszesz, że w niepublicznych w komisji może być nauczyciel kontraktowy, możesz mi podać podstawę prawną, bo przyznam, że nie wiedziałam o takiej możliwości. Czyli, reasumując: mam 2 możliwości: albo komisja 3 osobowa: dyrektor, opiekun i nauczyciel kontraktowy albo komisja 2 osobowa: dyrektor + opiekun?

ewa09-06-2020 08:46:49   [#89]

Skład Komisji na stopień n-la kontraktowego określa art. 9g ust. 1 KN. Są to:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - przewodniczący komisji,

2) przew. zespołu n-li, jeżeli brak w szkole zespołu, to n-l mianowany/dyplomowany zatrudniony w szkole,

3) opiekun stażu.

- a na wniosek n-la w skład komisji wchodzi też przedstawiciel wskazanego we wniosku zw. zaw. – ust. 5

W przypadku przedszkola, szkoły/placówki wymienionych, w art. 1 ust. 2 pkt 2*, w których:

- brak zatrudnionych n-li; mianowanego lub dyplomowanego – w skład Komisji może zostać powołany n-l
  kontraktowy,
- dyrektor może również pełnić funkcję  opiekuna stażu (pełni dwie funkcje) w takim przypadku,

a tak powołana Komisja ma zdolność do czynności prawnych – spełnia wymóg co najmniej 2/3 składu - określony w § 13 rozp. MEN w sprawie awansu.

* - art. 1 ust. 2 pkt 2 to:

 a) publiczne przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST,

 b) przedszkola niepubliczne, niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (z zastrzeż. ust. 2 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 lit a), szkoły niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,

 c) publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

 

MKJ09-06-2020 11:30:57   [#90]

Ewo, ok, tylko z jednym się nie zgodzę - ta komisja będzie pracować w pełnym dwuosobowym składzie (a nie w 2/3 składu).

Art. 9g ust. 1 nie mówi, ile osób ma liczyć komisja, tylko kto ma w niej zasiadać. Jeżeli dyrektor jest opiekunem, to komisja jest dwuosobowa i jest to pełny skład - dyrektor, nauczyciel i opiekun.

koala09-06-2020 11:38:42   [#91]

 

Może macie pomysły o co zapytać na kontraktowego - nla współorganizującego kształcenie w kwestii zaproponowania rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

ewa09-06-2020 11:47:35   [#92]

masz przecież pełne prawo się nie zgadzać ;-)

inka209-06-2020 15:54:17   [#93]

MKJ i Ewa - dzięki.

aga19611-06-2020 18:26:26   [#94]

Co należy wpisać w zaświadczeniu dyrektora w rubryce "nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu" w przypadku nauczyciela wspomagającego (dziecko z autyzmem, przedszkole) - nauczyciel współorganizujący kształcenie?

ewitex11-06-2020 21:39:16   [#95]

Przewodniczącym zespołu przedmiotowego  jest nauczyciel kontraktowy. Czu może być w komisji na kontraktowego?

aga19612-06-2020 12:29:18   [#96]

Podnoszę

irekm112-06-2020 12:40:10   [#97]

Czy przy wystawianiu oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowe wpisuję podstawę prawną: Art. 9 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. nr 56 poz. 237 z późniejszymi zmianami ), czy coś nowszego? Będę wdzięczny za odpowiedź.

 

Jacek12-06-2020 13:45:43   [#98]

Na podstawie art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r.  poz. 2215)


post został zmieniony: 12-06-2020 13:45:56
MKJ12-06-2020 13:53:30   [#99]

Do [#94]:

Nie wiem dlaczego akurat w rubryce, ale w zaświadczeniu wpisujemy rodzaj prowadzonych zajęć, a nie stanowisko, na jakim jest nauczyciel zatrudniony, więc raczej tak, jak jest on opisany w arkuszu i jakie faktycznie zajęcia prowadził, np. nauczyciel wspomagający kształcenie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do [#95]:

Tak.

Do [#97]:

Art. 9c ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

* może być bez "pkt 1"


post został zmieniony: 12-06-2020 13:54:21
olekjurek12-06-2020 16:43:31   [#100]

Nauczyciel w pierwszej szkole zaczyna staż na dyplomowanego 1.09.2017 r. i po dwóch latach- 31.08.2019 r. zmienia szkołę.

Od 1.09.2019 do 31.05.2020 r. realizuje staż w drugiej szkole. 

Moje pytania:

1. Dyrektor z pierwszej szkoły robi mu ocenę pracy,czy ocenę dorobku zawodowego?

2. Nauczyciel powinien załączyć obie oceny do dokumentacji?

3.Nauczyciel w sprawozdaniu uwzględnia pierwsze dwa lata?

4. Dyrektor drugiej szkoły robi ocenę za okres 3 lat, czy tylko jednego roku?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]