Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
beba129-06-2020 17:37:38   [#151]

czy w związku z Covid-19 są jakieś wytyczne związane z powoływaniem i obradami komisji ds. awansu?

Roman Langhammer29-06-2020 17:40:20   [#152]

Nie. Ale chyba warto zachować odległości w czasie komisji. :)

Maseczki? Przestrzeń zamknięta... 

beba129-06-2020 17:43:42   [#153]

no i dezynfekcja rąk, wietrzenie ... 

joljol30-06-2020 10:24:50   [#154]

Ponawiam

 

A co z taka sytuacją?

Opiekun stażu nie dotrzymuje terminu złożenia projektu oceny dorobku zawodowego

rzewa30-06-2020 10:33:59   [#155]

wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do opiekuna i... zrobić ocenę w terminie bez projektu

joljol30-06-2020 12:01:04   [#156]

nie, to zwolnienie lekarskie

 

ale rozporządzenie mówi, że dyrektor uwzględnia projekt oceny dorobku zawodowego

i nie ma zapisu, że brak projektu nie wstrzymuje postępowania

mam dylemat:(

 

nie miał nikt nigdy takiej sytuacji?


post został zmieniony: 30-06-2020 12:01:36
rzewa30-06-2020 12:05:36   [#157]

w takim razie to Ty nawaliłaś - powinnaś wyznaczyć innego n-la na opiekuna w zastępstwie i dostać projekt oceny od tego n-la

joljol30-06-2020 22:06:17   [#158]

też nie

opiekun poszedł na zwolnienie zaraz po zakończeniu stażu (dzień po)

nie ma już stażu - nie mogę wyznaczyć opiekuna w zastępstwie

 

prawo nie przewiduje takiej sytuacji

życie tak

MKJ30-06-2020 22:32:00   [#159]

W takim razie dyrektor dokonuje oceny w ustawowym terminie bez zapoznania się z projektem oceny. I teraz:

1) ocena jest pozytywna - sprawy nie ma, bo nauczyciel nie zgłasza zastrzeżeń; teoretycznie KO mogłaby uchylić taką ocenę w trybie kontroli, ale nie zrobi tego; dyrektorowi nic nie grozi;

2) ocena jest negatywna - nauczyciel odwołuje się i teraz:

a) KO uchyla ocenę z powodów formalnych i nakazuje dyrektorowi ponowne dokonanie oceny po zapoznaniu się z projektem oceny; trochę czasu upływa, nauczyciel wraca po zwolnieniu, przedstawia projekt oceny, a dyrektor jej dokonuje w pełnym trybie,

b) KO nie robi nic, więc nauczyciel przystepuje do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminacyjnego).

joljol01-07-2020 09:22:32   [#160]

nauczyciel (opiekun stażu) wraca po roku?

katsik01-07-2020 12:53:15   [#161]

Moi Drodzy, pomocy .

Czy na rozmowie w trakcie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego obowiązuje nauczyciela stażystę: -

- rozwiązanie problemu wskazanego przez Komisję,

- wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych?

Czy powyższe dotyczą nauczyciela kontraktowego - nie stażysty.

Zgłupiałam , a jutro mam komisję.

 

alis01-07-2020 13:02:52   [#162]

Dotyczy stażysty na kontraktowego + odpowiedzi na ewentualne pytania członków komisji.

Ala01-07-2020 13:39:04   [#163]

tak, właśnie wykontraktowałam dzisiaj 3 stażystów :)

MKJ01-07-2020 15:21:39   [#164]

Do [#160]:

Przepisy nie precyzują formy przedstawienia przez opiekuna projektu oceny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby to była forma ustna. :-)

danucha02-07-2020 08:56:27   [#165]

Chciałabym się upewnić w sprawie [#160] ,bo zgodnie z KN art 9g stażysta i mianowany  maja komisje kwalifikacyjną , a kontraktowy egzaminacyjną. W rozporządzeniu § 12 jest mowa o postępowaniu egzaminacyjnym a w ust. 3 o postępowaniu kwalifikacyjnym, ale tylko odnośnie dyplomowania.

    W punkcie 3 § 12 jest mowa o pytaniach do uzyskania i kontraktowego i mianowanego. Z tego by wynikało że  dla uzyskania kontraktowego komisja jednak egzaminacyjna.

     Jak to widzicie?

rzewa02-07-2020 10:21:18   [#166]

na kontraktowego komisja jest kwalifikacyjna - ustawa stoi wyżźej niż rozporządzenie -> w razie sprzeczności (której nie powinno być) zastosowanie mają przepisy ustawy

danucha02-07-2020 10:29:41   [#167]

też jestem tego zdania:) dziękuje . Ale teraz, czy rzeczywiście § 12 dotyczy nauczyciela stażysty  czy tylko kontraktowego ?

rzewa02-07-2020 11:46:14   [#168]

Nie ma żadnej sprzeczności, gdyż po zmianach z 23.08.2019 (Dz. U. z 2019 r. poz 1650) §12 rozporządzenia awansowego brzmi:

§ 12. ust 1. Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel:
1) prezentuje dorobek zawodowy;
2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

ust. 2. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, komisja egzaminacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz przeprowadza egzamin. Do egzaminu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

ust. 3. Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:
1) prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;
4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.

ust. 4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Do rozmowy przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

danucha02-07-2020 12:08:04   [#169]

  Najmocniej przepraszam za zamieszenie. Moje niedopatrzenie. Naniosłam sobie poprawki na rozporządzenie z 2018 dotyczące zmian ,głównie oceny  i ust.1 w § 12 jakoś mi umknął ,a ten z 2018 nie zgadzał się z KN. Teraz wszystko jasne.   Ewo jesteś Wielka:)) niezmiennie

ewitex06-07-2020 22:27:24   [#170]

Nauczyciel zakończył staż na dyplomowanego w maju 2019 roku. Sprawozdanie złożył 6 lipca 2020r. Dyrektor w tym czasie jest już na urlopie. Czy powinien w czasie urlopu napisać nauczycielowi ocenę pracy (według starych zasad), czy może napisać dopiero, kiedy wróci do pracy po urlopie? Czy termin 21 dni będzie liczył się dopiero od powrotu dyrektora z urlopu, czy od złożenia przez nauczyciela sprawozdania?

rzewa06-07-2020 23:44:14   [#171]

może napisać dopiero, kiedy wróci do pracy po urlopie, baaa... może z tym poczekać do zakończenia wakacji

ma tu zastosowanie art 6a ust 2b KN w brzmieniu obowiązującym w roku szk. 2018/2019, czyli wg brzmienia ustawy jakie dotyczy tego n-la z uwagi na zakończenie stażu w maju 2019 r.

termin 21 dni liczy się dopiero od zakończenia ferii letnich

nie dotyczy to oceny dorobku zawodowego - ta musi być dokonana w terminie 21 dni niezależnie od tego czy dyrektor jest na urlopie czy nie i czy okres ten dotyczy ferii szkolnych czy nie

ewitex07-07-2020 09:29:57   [#172]

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jesteś w swych informacjach nieoceniona. Pozdrawiam.

malmar1516-07-2020 22:24:37   [#173]

trochę z innej beczki ;-)

pytam na prośbę koleżanki, bo po raz pierwszy będą robić awans

szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej prowadzona jest przez spółkę z o.o., która posiada zarząd

(prezes zarządu jest jednocześnie dyrektorem szkoły)

Jak wygląda postępowanie awansowe na stopień nauczyciela mianowanego (nauczyciel z kwalifikacjami zatrudniony z kp)?

1) kto powołuje komisję i jej przewodniczy?

2) jakie pieczęcie stosuje się na akcie nadania stopnia?

 


post został zmieniony: 16-07-2020 22:26:49
rzewa17-07-2020 03:20:31   [#174]

1) OP czyli ta spółka z o.o. a w jej imieniu działa ta osoba która zostanie, zgodnie z wewnętrznymi zasadami, wskazana przez zarząd - nie ma przeszkód by był to prezes

2) spółka nie posiada pieczęci urzędowej, zatem na akcie nadania stopnia nie będzie takiej pieczęci zgodnie z zapisem rozporządzenia

malmar1517-07-2020 07:44:04   [#175]

rzewo, czyli tak jak w przypadku kontraktowego- tylko pieczęć imienna (tak właśnie myślałam, nie byłam jednak pewna)

koleżanka wyczytała na jakimś portalu dla niepublicznych, że ma być również pieczątka stowarzyszenia (moim zdaniem nie, bo to stempel, a nie pieczęć)

co do imiennej to pieczęć prezesa? (chyba tak, bo to OP)

czy dobrze myślę?

pozdrawiam

 

rzewa17-07-2020 10:28:46   [#176]

musi to być ta osoba, która wskazana jest we wpisie do ewidencji jako działająca w imieniu osoby prowadzącej, ale osobą prowadzącą nie jest ta osoba fizyczna a spółka, tak więc jak najbardziej powinna być przybita pieczątka spółki (chyba, że prezes posługuje się pieczątką zawierającą nazwę spółki)

natomiast w lewym górnym rogu (lub na górze strony tak jak na papierze firmowym) nazwa spółki (napisana albo przybita pieczątka) - nie prezes, bo prezes nie jest organem


post został zmieniony: 17-07-2020 10:29:12
malmar1517-07-2020 11:45:13   [#177]

dzięki Ewo :)

muza25-08-2020 13:34:24   [#178]

Zatrudniam nowego nauczyciela, który pracował kilka lat poza szkołą; nie odbywał stażu, ale ma liczne szkolenia, podyplomówki, uprawnienia itp, wszystko, czego oczekiwałabym w trakcie trwania stażu. Chcę to uwzględnić i zatrudnić go jako nauczyciela kontraktowego. Czy informuję go na piśmie, że uznałam go za kontraktowego? Czy po prostu pomijam ten fakt i w umowę wpisuję nauczyciel kontraktowy? Jak technicznie? I druga rzecz, czy może on od września odbywać staż na nauczyciela mianowanego?

MKJ25-08-2020 16:43:35   [#179]

Należy nauczycielowi wręczyć akt nadania stopnia awansu zawodowego, który stanowi załącznik do rozporządzenia (trzeba wybrać odpowiedni wzór - nadanie na podstawie art. 9a ust. 3 KN). Jeśli chodzi o umowę, to ja nie wpisuję do umowy stopnia awansu zawodowego.

Staż na mianowanego będzie mógł rozpocząć dopiero po przepracowaniu w szkole 2 lat, ale będzie można mu ten staż skrócić do roku i 9 miesięcy na podstawie art. 9c ust. 2 zdanie drugie KN.

muza25-08-2020 21:34:20   [#180]

Dziękuję! To bardzo dobra, rzeczowa informacja!

hania28-08-2020 23:39:18   [#181]

Proszę - bo się pogubiłam:

Nauczycielka 11 VII 2018r została nauczycielem kontraktowym. Umowa rozwiązała się 31 sierpnia. Pracę znalazła dopiero od 17 września 2018 w innym przedszkolu. Czy w tym roku, od 1 września może już rozpocząć staż na mianowanego?

joljol29-08-2020 08:03:29   [#182]

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat

 

więc chyba jest 2 lata i trochę

rzewa29-08-2020 08:51:03   [#183]

nie może -> 14.02.2020 nie będzie miała jeszcze 2 lat zatrudnienia w charakterze n-la kontraktowego

może dopiero w przyszłym roku

hania29-08-2020 09:30:00   [#184]

rzewa, chyba 14 września - to masz na myśli..... Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

a mnie interesuje jeszcze do tych wyliczeń: co się liczy za datę nadania stopnia: to co w akcie uzyskania stopnia? , czy np w jej przypadku- 11 lipca- dzień komisji?

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

 

 

joljol29-08-2020 09:33:08   [#185]

rozumiem, że rzewa liczy czas od 17 września 2018 do upływu 14 dni od rozpoczęcia tego roku szkolnego czyli 15 września

ale w ustawie jest  od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego 

czyli, wg mnie, od 11 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 pracowała w szkole przedszkolu tj. 1 m-c i 19 dni 

wg mnie może, minęło dwa lala od momentu nadania stopnia 

joljol29-08-2020 09:34:53   [#186]

do hani

to co ma na akcie, z dniem ..............uzyskała stopień

rozumiem, że sprawdziłaś daty

hania29-08-2020 09:39:13   [#187]

tylko nie wiem, czy nie ciągłość?

a jej tu brakuje ciągłości....

rzewa29-08-2020 10:40:33   [#188]

ok, rzeczywiście - teraz jest w ustawie od dnia nadania

wobec tego 1.09.2020 będzie miała przepracowane w szkole wymagane 2 lata od dni nadania -> zatem może rozpocząć staż na n-la mianowanego, o ile złoży wniosek do 14.09 włącznie -> 15.09.20 już będzie za późno!

a ciągłości być nie musi, gdyż KN o tym nie wspomina -> by móc tej ciągłości wymagać musiało by o tym być tam explicite napisane -> warunków rozpoczęcia stażu nie można dorozumiewać

hania29-08-2020 13:49:34   [#189]

dzięki Wam dziewczyny!

alis20-09-2020 20:03:19   [#190]

Jeśli nauczycielka rozpoczęła staż na kontraktowego w 2018r, w międzyczasie zmieniły się przepisy i był urlop macierzyński+ rodzicielski, co z jej planem rozwoju? Był Na tamten czas pisany na 2 lata, widnieją tam inne daty, czy ma ten plan jakoś zmienić?Dopasować do aktualnych przepisów?

rzewa20-09-2020 21:02:48   [#191]

może zmieniać ale nie musi

Kasia201222-09-2020 10:08:46   [#192]

Ja mam jeszcze jedną wątpliwość i proszę bardziej doświadczone grono o radę - nauczycielka kontraktowa (lipiec 2013) w styczniu 2018 uzyskała kwalifikacje do pracy w OREW (oligofrenopedagogika) od listopada 2018 do czerwca 2020 na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzynskim/rodzicielskim - przyszła z zapytaniem czy te dwa lata liczą jej się do stażu pracy, który potrzebny jest do możliwości rozpoczęcia stażu stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - teoretycznie była zatrudniona i nie ma przerwania stosunku pracy - praktycznie nie było jej przez ten okres w Placówce.

Jak rozwiązać taką sytuację?

ReniaB22-09-2020 10:18:52   [#193]

liczą się

Agnieszka Ch25-09-2020 20:30:42   [#194]

Bardzo proszę o odpowiedź: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2017  w czasie stażu  zaszła w ciążę.

Od 28.08.2019 do 14.01.2020 urlop macierzyński.

Od 15.01.2020 do 25.08.2020 urlop rodzicielski.

Od 01.09.2020 do 20.10.2020 urlop uzupełniający

Mam pytania.

Czy od 01.09.2020 tak jak rozpoczął się urlop uzupełniający dalej  kontynuuje staż , czy jej przepada i musi od nowa zaczynać?

MKJ25-09-2020 23:25:41   [#195]

Kontynuuje staż już od dnia 26.08.2020 r.

rzewa26-09-2020 07:45:34   [#196]

 hm... raczej realizuje staż już od 26.08.2020 (staż cały czas przecież trwa)

w dniu 31.05.2020 powinna otrzymać informację, że staż jej ulega przedłużeniu o 9 m-cy i 4 dni czyli do 4.03.2021 r.

natomiast w dniu 26.08.2020 powinna otrzymać informację, że jej staż zostaje przedłużony o 2 miesiące i 25 dni czyli zakończy się 29.05.2021 r.

Agnieszka Ch26-09-2020 20:21:33   [#197]

Bardzo dziękuję

Dante27-09-2020 18:25:06   [#198]

Nauczyciel mianowany odbywał staż na n-la dyplomowanego  01.09.2017- 31.05.2020r. (Plan rozwoju w oparciu o rozp. z 2013 r.). W czerwcu 2020r. uzyskał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Nauczyciel wystąpił z wnioskiem 31.08.2020r. o dodatkowy 9-miesięczny staż i dołączył Plan rozwoju.

Pytanie :

W oparciu o które rozp. dot. awansu zawodowego: z 2013 r. czy obecne z 2018r.

ma być opracowany Plan rozwoju na 9 miesięcy dodatkowego stażu trwającego od  01.09.2020 do

31.05.2021r. ?

 

 

 

Agnieszka Ch27-09-2020 19:51:58   [#199]

Ja także mam pytanie dodatkowe, czy n-l musi zrobić aneks do planu rozwoju w oparciu o nowe rozp. z 2018?

Dante28-09-2020 06:30:18   [#200]

Ponawiam pytanie

Nauczyciel mianowany odbywał staż na n-la dyplomowanego  01.09.2017- 31.05.2020r. (Plan rozwoju w oparciu o rozp. z 2013 r.). W czerwcu 2020r. uzyskał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Nauczyciel wystąpił z wnioskiem 31.08.2020r. o dodatkowy 9-miesięczny staż i dołączył Plan rozwoju.

Pytanie :

W oparciu o które rozp. dot. awansu zawodowego: z 2013 r. czy obecne z 2018r.

ma być opracowany Plan rozwoju na 9 miesięcy dodatkowego stażu trwającego od  01.09.2020 do

31.05.2021r. ?

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]