Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wytyczne do opiniowania arkusza
strony: [ 1 ][ 2 ]
Joasia Berdzik05-04-2017 09:16:41   [#51]

w sp też do 15

a 20. 05.  wynika z rozp. o organizacji - chwała KO, ze przeczytało

a o łączonych i ponadwymiarowych, to nie wiem, co chcecie od KO usłyszeć - jest przeciez w przepisach napisane

====

Roman na to miał stosowny dowcip o pewnym kapralu, co to nie pytał ;)

 

 

Zwojka05-04-2017 09:28:04   [#52]

Czy ktoś już opiniował w ZNP arkusze? Usłyszałam dzisiaj, że mam przywieźć arkusz z ubiegłego roku dla porównania!

juasia05-04-2017 09:48:03   [#53]

a jaką popdstawe prawną wpisać w piśmie przewodnim przekazując arkusz do zaopiniowania?

Jacek05-04-2017 10:09:09   [#54]

a trzeba podawać pp?

ala4405-04-2017 12:13:16   [#55]

no i kolejny kwiatek do kożucha :(

do postu nr 26 - Cyrmela

z KO pomorskiego - tabelki jakby są dwie !!!! w zależności jaką przeglądarkę używasz taka się otwiera :( dowiedziałam się że trzeba google chrome wtedy otwiera się taka tabelka jaką KO sobie życzy!!!

Uwierzycie? przecież nawet Bareja by na to nie wpadł :(

 

KaPi05-04-2017 13:07:17   [#56]

a co w momencie, jeżeli zamiast w tabelce od KO przedstawię te wszystkie dane w tabelce, w jakiej mi wygodniej???

an05-04-2017 13:45:58   [#57]

Napisałam taki wstęp:

Na podstawie art. 110 ust 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli podpisanego dnia 17 marca 2017 r., biorąc pod uwagę art. 23 ust.1  pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przekazuję do zaopiniowania projekt arkusza organizacyjnego ................... na rok szkolny 2017/2018.

Jednocześnie informuję, że prawo do uzyskania poniższych informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawach:

1.  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764) - art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b), art. 10, art. 13 ust. 1;

2.  Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U. 2014 r. poz. 167) - art. 4, art. 28, art. 35 ust. 1 pkt 2;

3.  Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) - art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1;

Renatka05-04-2017 13:53:24   [#58]


W polskim prawie istnieją trzy rodzaje reprezentatywności związków zawodowych, tj. reprezentatywność zakładowa, ponadzakładowa oraz ogólnokrajowa. Reprezentatywność zakładową posiada organizacja związkowa, która zrzesza, co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub jest jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną, pod warunkiem, że zrzesza ona, co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia powyższych wymogów, reprezentatywną organizacją związkową jest organizacja, która zrzesza największą liczbę pracowników. 

to tak na marginesie i mam ochotę się zastosować, związków nie mam w placówce żadnych, a informacja ze związków nie dociera o członkach czyli nikt nie należy- to ja to uszanuję. a na pewno za zeszły rok bym nie przesłała arkusza.

andyzaj05-04-2017 18:39:59   [#59]

Świętokrzyskie

http://kuratorium.kielce.pl/16295/informacja-dotyczaca-opiniowania-przez-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-arkuszy-organizacyjnych-publicznych-szkol-i-przedszkoli-na-rok-szkolny-20172018/

 

oczywiście opinia RP wymagana :) i dzięki Bogu tylko 3 kopie arkusza dla Kuratora ;) .

+ tabelka z nazwiskami nauczycieli, która oczywiście nie jest kompatybilna z tabelą drukowaną wraz z arkuszem.

Jacek05-04-2017 21:15:59   [#60]

najlepsze jest to

Oświadczenie

Oświadczam, że ww. nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do nauczania danego przedmiotu oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

………………………………..

/ podpis dyrektora/

:-)

Ala05-04-2017 21:52:10   [#61]

wrrrr......

dalej nie piszę bo same niecenzuralne

cynamonowa05-04-2017 22:01:02   [#62]

Lp.

Zakres

Liczba dzieci

Rodzaj zajęć specjalistycznych

Liczba godzin tygodniowo

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia

 

 

1

 

 

 

orzeczenia wydane przez poradnie:

a/ o potrzebie  kształcenia specjalnego, w tym:

- niedosłyszących i słabo słyszących*

 

 

 

 

- niewidomych i słabo widzących*

 

 

 

 

 

- z niepełnosprawnością ruchową;

afazją*

 

 

 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

- z autyzmem; z zespołem Aspergera*

 

 

 

 

 

 

 

 

-z niepełnosprawnościami

sprzężonymi*

 

 

 

 

 

- zagrożonych niedostosowaniem

 

 

 

 

- niedostosowanych społecznie

 

 

 

 

b/ o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

 

 

 

c/ o potrzebie indywidualnego nauczania

 

 

 

 

d/o potrzebie indywidualnych lub grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych*

 

 

 

 

 

 

………………….

 

 

 

 

…………………

 

 

 

 

 

………………….

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

………………….

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

nauka języka migowego lub innych

alternatywnych metod komunikacji

 

 

 

nauka orientacji przestrzennej

i poruszania się oraz nauka systemu

Braille’a lub innych alternatywnych

metod komunikacji

 

 

 

nauka języka migowego lub innychalternatywnych metod komunikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W klasach I- III

pedagog specjalny lub asystentnauczyciela lub pomoc nauczyciela

 

 

W klasach I-III

pedagog specjalny lub asystentnauczyciela lub pomoc nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

opinie poradni:

a/ wczesne wspomaganie rozwoju

     dziecka

 

b/ wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły

 

c/ odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

 

d/ zwolnienie  ucznia z nauki drugiego języka obcego *

 

e/ objęcie ucznia nauką w klasie   

    terapeutycznej

 

f/ dostosowanie wymagań

     edukacyjnych wynikających z

     programu nauczania do

     indywidualnych potrzeb

     edukacyjnych ucznia

 

 

g/ specyficzne trudności w uczeniu się

 

 

h/ udzielenie zezwolenia na

    indywidualny program lub tok nauki

 

i/ objęcie  ucznia pomocą

    psychologiczno-pedagogiczną w

    przedszkolu, szkole, placówce

 

j/ inne opinie dotyczące kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży

 

 

 

……………….

 

……………….

 

 

 

………………

 

 

 

……………....

 

 

……………….

 

 

 

……………….

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

……………….

 

 

……………….

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 

klasa terapeutyczna

 

zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

zajęcia logopedyczne

 

zajęcia socjoterapeutyczne

 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

porady

 

 

konsultacje

 

warsztaty

 

szkolenia

 

 

 

………………

 

………………

 

………………

 

……………….

 

……………….

 

……………….

 

 

………………..

 

…………………..

 

 

……………………

 

…………………..

 

………………….

 

 

 

 

 

 

Obowiązek organizowaniaw ramach zajęć rewalidacyjnych:

1.      Nauki języka migowego lub innychalternatywnych metod komunikacji – w przypadku  dziecka niesłyszącego lub z afazją;

2.      Nauki orientacji przestrzenneji poruszania się oraz nauki systemuBraille’a lub innych alternatywnychmetod komunikacji – w przypadkudziecka niewidomego;

3.      Zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka z autyzmem, z zespołem Aspergera.

 

Obowiązek zatrudnienia:

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub w klasach I-III  asystentanauczyciela lub pomocy nauczyciela w przypadku dzieci - z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Kwalifikacje asystenta  - wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne;  zatrudnienie na zasadach określony w Kodeksie pracy; nie realizuje zadań z zakresu pedagogiki specjalnej, wspiera pracę nauczyciela.

Zwolnienie  ucznia z nauki drugiego języka obcego  - nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (ramowy plan nauczania obejmuje dla nich naukę jednego języka obcego)

 

Tydzień siedzenia przed tą tabelą....ponad 100 opinii, 28 orzeczeń, ponad 100 sugestii pomocy od nauczycieli.....:(:(


post został zmieniony: 05-04-2017 22:01:59
cynamonowa05-04-2017 22:02:30   [#63]

chciałam to zmniejszyć - nie poszło...przepraszam

Obowiązek organizowaniaw ramach zajęć rewalidacyjnych:

1.      Nauki języka migowego lub innychalternatywnych metod komunikacji – w przypadku  dziecka niesłyszącego lub z afazją;

2.      Nauki orientacji przestrzenneji poruszania się oraz nauki systemuBraille’a lub innych alternatywnychmetod komunikacji – w przypadkudziecka niewidomego;

3.      Zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka z autyzmem, z zespołem Aspergera.

 

Obowiązek zatrudnienia:

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub w klasach I-III  asystentanauczyciela lub pomocy nauczyciela w przypadku dzieci - z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Kwalifikacje asystenta  - wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne;  zatrudnienie na zasadach określony w Kodeksie pracy; nie realizuje zadań z zakresu pedagogiki specjalnej, wspiera pracę nauczyciela.

Zwolnienie  ucznia z nauki drugiego języka obcego  - nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (ramowy plan nauczania obejmuje dla nich naukę jednego języka obcego)

 

Tydzień siedzenia przed tą tabelą....ponad 100 opinii, 28 orzeczeń, ponad 100 sugestii pomocy od nauczycieli.....:(:(

hania06-04-2017 00:32:44   [#64]

jakby tak wymyśleć jakieś tabele do zatrudniania niektórych urzędników, posłów itd...... to może więcej miejsca by nawet zajęły:-)

mala106-04-2017 07:28:58   [#65]

do #57- w  rozporządzeniu nie ma słowa projekt

jareczek11109-04-2017 22:45:30   [#66]

4 zmiana :-)

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wykaz wizytatorów

Kraków, 6 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół i publicznych przedszkoli

W Panelu Dyrektora znajdą państwo wykaz wizytatorów Kuratorium Oświaty, którzy będą zajmować się czynnościami związanymi z przygotowaniem opinii dotyczących arkusza organizacji szkół lub przedszkoli.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z organizacji pracy naszego urzędu, będziemy również kierować do tych działań innych wizytatorów.

 

Organizacja: Kuratorium Oświaty w Krakowie
Autor dokumentu: Andrzej Janczy
Udostępnił: Andrzej Janczy
Data dodania: 2017-04-07 09:22:48
Data publikacji: 2017-04-04 12:10:14
Data modyfikacji: 2017-04-07 09:22:48
Wyświetleń: 1863

post został zmieniony: 09-04-2017 22:46:51
malchow12-04-2017 17:24:41   [#67]

Wszędzie szkoła lub przedszkole.

A jak to wygląda w przypadku placówek? Nie zespołów szkół.

Jaka jest pp opiniowania przez RP, ZZ i KO?

rzewa12-04-2017 17:29:30   [#68]

obecnie:

KO opiniuje na mocy art 31 ust 1 pkt 10b u.s.o.

RP i ZZ nie opiniują - brak pp

od 1.09.2017:

KO opiniuje na mocy art 51 ust. 1 pkt. 12 u.P.o.

RP i ZZ nie opiniują - brak pp

AnJa12-04-2017 19:30:24   [#69]

Pojawiły się wytyczne z Mazowsza:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11283,Informacja-na-temat-opiniowania-arkuszy-organizacyjnych-przez-kuratora-oswiaty.html

No, przyznaję, że jestem pod wrażeniem.

rzewa12-04-2017 20:30:01   [#70]

zadziwia mnie -> po co kuratorowi 2 (lub nawet 3 egzemplarze arkusza)?

nie jest w stanie zaopiniować jak otrzyma jeden??!

nie mówiąc już o tym, że nie jest potrzebne by były one na papierze... istotna jest ich zawartość a nie nośnik na jakim zostały sporządzone... arkusz organizacyjny ważniejszy od ustawy, gdyż tę mamy jedynie w postaci elektronicznej (w jednym egzemplarzu ;-))

:-)

AnJa12-04-2017 20:40:04   [#71]

2 żeby samemu nie kserować a mieć dowód

elektroniczny - byłoby super, gdyby był jakiś standard pozwalający przynajmniej bezproblemowo otworzyć to cudo (no niby taki jest- pdf - ale zrzutu do pdf z arkusza jednej z wiodących firm z naszych szkół czytać się nie da - w ub. roku były to 18 stron samej tzw. płachty)

z perspektywy OP z arkuszem jednej firmy - wersja elektroniczna jest nieporównywalnie lepsza od papióra

Ala12-04-2017 20:41:06   [#72]

będzie 2 albo 3 razy ważniejsze ;)

Marek Pleśniar12-04-2017 20:41:44   [#73]

http://www.oskko.edu.pl/wniosek-oskko-arkusze-organizacji/

czekaaaamy na odpowiedź

Ala12-04-2017 20:49:54   [#74]

a tymczasem czas leci :(

Jacek12-04-2017 20:53:04   [#75]

naRpiew jajka poświęcą, potem się dyngusowo oblewać będą

malchow12-04-2017 21:03:01   [#76]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)  w  § 17 definiuje jakie elementy w szczególności określa arkusz organizacji; przedszkola - ust. 1, szkoły - ust.2 oraz szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny - ust. 3.

 

ale placówek tam nie ma:(

rzewa13-04-2017 08:13:51   [#77]

bo nadal obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872) zawierające przepis w brzmieniu:

§ 73. ust. 1. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.

ust. 2. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę.

ust. 3. W arkuszu organizacji szkolnego schroniska młodzieżowego określa się w szczególności:
1) okres działalności schroniska;
2) liczbę pracowników schroniska;
3) liczbę miejsc noclegowych w schronisku;
4) liczbę wykorzystanych miejsc noclegowych w poprzednim roku szkolnym;
5) planowaną liczbę miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży w danym roku szkolnym.

a o tym, że musi on być przedstawiony do zaopiniowania kuratorowi oświaty mówi art 31 ust 1 pkt 10b u.s.o.

tyle

ponadto placówki będą miały nadal ramowe statuty - art 112 ust 2 u.P.o.


post został zmieniony: 13-04-2017 08:17:03
pkarlin19-04-2017 09:41:26   [#78]

Witam, wracam do opiniowania arkuszy przez ZZ. Czy na AO przedstawionym do zaopiniowania należy podać nazwiska nauczycieli, czy mogą być tylko skróty. Ja przedstawiłem ze skrótami i mam informację, że ZZ nie mogą zaopiniować takiego dokumentu.

Jacek19-04-2017 09:50:38   [#79]

dałem z nazwiskami

pkarlin19-04-2017 10:39:18   [#80]

jaka podstawa prawna, że z nazwiskami. Moim zdaniem obowiązuje ochrona danych osobowych.

noe1919-04-2017 10:45:00   [#81]

już było, jak dobrze pamiętam to Jacek albo Dyrek wskazywali, że ochrona danych osobowych jest zachowana, bo wyniki z ustawy konieczność opiniowania.

a tak a rozsądek, do OP masz dać arkusz zaopiniowany przez ZZ, więc musisz dać taki sam, tzn. że dasz do OP bez nazwisk? bo jak dasz z nazwiskami to to będzie formalnie inny arkusz - tak sobie rozważam :)

pkarlin19-04-2017 10:55:47   [#82]

ok, dziękuję

Areq19-04-2017 11:06:35   [#83]

W piśmie przewodnim do OP piszę min. , że arkusz został zaiopiniowany przez zz.

olekjurek19-04-2017 20:57:08   [#84]

bardzo proszę o podpowiedź, czy do OP a w konsekwencji do ON oddajemy arkusz z załącznikami-(uchwała RP i opinie ZZ), czy zawieramy powyższe w treści pisma przewodniego ?

Jacek19-04-2017 21:52:32   [#85]

nie daję uchwały RP, bo ona wg mnie nie ma pp do opiniowania arkusza. Opinii zz też nie daję, tylko piszę, że arkusz został został zaopiniowany przez zz-ty.

hania19-04-2017 22:38:01   [#86]

 KO Kraków odpowiada na pytania.....

https://kuratorium.krakow.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-arkuszy-organizacji-szkoly-lub-przedszkola/


post został zmieniony: 19-04-2017 22:38:36
rzewa19-04-2017 22:45:51   [#87]

hm... przykład na to jak odpowiedzieć i nie odpowiedzieć jednocześnie... zwłaszcza na pyt 1, 4 i 6

pepe09-05-2017 10:44:05   [#88]

ad #73:

" http://www.oskko.edu.pl/wniosek-oskko-arkusze-organizacji/

czekaaaamy na odpowiedź"

Marku, czy doczekaliśmy się odpowiedzi?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]