Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze do 01.09.17 r.
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
pepe20-03-2017 18:48:59   [#01]

Pytanie brzmi: z jakich godzin realizować od września zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jako zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 

Ze starych dyrektorskich nie można, bo:

były (i jeszcze są w kl. 2,3,5,6) tylko na:

-          okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-          realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

-          realizację ścieżek edukacyjnych

-          zajęcia wychowanie do życia

Z nowych dyrektorskich nie można, bo:

Rozp o ramówkach: §2 ust.1 pkt.4a: Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów.

W ramach 40-godzinnego wymiaru godzin pracy nie można, bo:

KN: Art. 42.2d. /od 1.09.2017 r./ W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 (inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów), nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Oczekuję odpowiedzi innych niż: należy wnioskować do OP o dodatkowe godziny :)

kulka20-03-2017 19:04:57   [#02]

Kto zna odpowiedź??  Podzielcie się nią, proszę... 

izael20-03-2017 19:27:43   [#03]

hmmm

nie chcę was martwić, ale chyba długo będziecie czekać...

na tę inną odpowiedź

;)

AnJa20-03-2017 20:29:28   [#04]

a co to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

znaczy: gdzie jest ich definicja albo gdzie się wymienia je jako realizowane w szkole?

koala20-03-2017 20:39:07   [#05]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; itd....

AnJa20-03-2017 20:45:25   [#06]

no to z godzin od op tylko

bosia20-03-2017 20:53:54   [#07]

albo z dyrektorskich w klasach z nową ramówką

irdyr20-03-2017 20:56:55   [#08]

No właśnie bosiu nie można z dyrektorskich, też sobie dopiero uzmysłowiłam, bo w projekcie było z gddd.

bosia20-03-2017 21:07:08   [#09]

tak, masz rację, w projekcie było można, teraz nie, zostawili z pomocy pp tylko na zajecia rozwijające zainteresowania

to tylko z godzin op,jak AnJa napisał

 

basiaj20-03-2017 22:15:30   [#10]

§ 3. 1 Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

5)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

z tego wynika ,że powinien dać OP

 

wiem,że chodziło o inne rozwiązanie

myslę, że mój  OP nie da

 

bosia20-03-2017 22:22:09   [#11]

szczególnie, że dodatkowe zajęcia określone w art. 109 ust. 1 pkt 2, to nie są zajęcia z zakresu pomocy

basiaj20-03-2017 22:24:36   [#12]

dlaczego   pkt 5  wkleiłam pomoc psych

AnJa20-03-2017 22:26:46   [#13]

Moim zdaniem te godziny to OP da tak jak musi dać nauczyciela wspomagającego czy powinien pedagoga.

Kiedy musi dać a kiedy powinien- nie wiem, pewnie od treści orzeczeń i opinii zalezy

bosia20-03-2017 22:29:34   [#14]

no tak, ale w rozporządzeniu w sprawie pomocy prowadzenie zajęć wyrównawczych nie jest uwarunkowane wyłącznie opinią czy orzeczeniem

będzie mogło i chciało to da godziny, ale nigdzie nie ma, że musi

AnJa20-03-2017 22:43:08   [#15]

czyli tak jak pedagoga czy logopedę

może dawać kierując się potrzebą wydatkowania środków z tych rozdziałków na pomoc pp

ale może je wyczerpać w inny sposób

a wówczas wystarczy nie nazywać tego zajęciami dydaktyczno-wyyrównawczymi a wynikającymi z doraźnych potrzeb uczniów i realizować z karcianek

które rok temu zostały zlikwidowane w ramach walki z biurokracją

bosia20-03-2017 22:47:03   [#16]

ok, można tak nazywać, ale zobacz rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i tam jest pytanie, czy szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.....chyba, ze wykreślą

na poziom podstawowy


post został zmieniony: 20-03-2017 22:47:41
pioko20-03-2017 23:43:10   [#17]

Chyba wolontariat.

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

…..

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

……

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

……..

5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

 

AnJa21-03-2017 08:31:40   [#18]

zapis w wymaganiu jest jednak nieco inny:
"Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia."

Ala21-03-2017 12:54:25   [#19]

;)

zemi21-03-2017 13:04:14   [#20]

To może jakoś podsumujmy i odpowiedzmy jasno na pytania:

1. Na co może dyrektor dać te swoje godziny?

2. Czy one wchodzą w pensum nauczyciela czy są jako ponadwymiarowe?

Jeszcze miesiąc temu znałam odpowiedź (z tego Forum) na te pytania, ale teraz to już nie wiem nic :)

 

AnJa21-03-2017 13:20:11   [#21]

1. tu jest zmiana: nie dodatkowa matematyka czy podstawu logiki ale np. balet mongolski

2. tu nie ma zmiany: bez znaczenia

Areq21-03-2017 13:20:43   [#22]

Ja zamierzam je przenaczyc na zajęcia rozwijajace np z matematyki. Nie wliczam ich do pensum, bo dla ucznia nie są takie zajęcia obowiązkowymi. Beda to godziny ponadwymiarowe.

AnJa21-03-2017 13:22:07   [#23]

Jaki jest związek między tym, że nie są obowiązkowe a wyrzuceniem na ponadwymiarowe?

kulka21-03-2017 13:25:54   [#24]

Jeszcze raz poproszę... To dlaczego z tych trzech dyrektorskich NIE MOGĘ przyznać zajęć wyrównawczych??

Joasia Berdzik21-03-2017 13:57:56   [#25]

Zajecia z  Gddd możesz przeznaczyć - zgodnie z nowa ramówka na:
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,

zajecia dyd -wyr,  zgodnie z rozp. w sprawie pomocy psych - ped:
organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

 

no to właśnie dlatego nie możesz

Areq21-03-2017 14:03:25   [#26]

Zjęcia rozwijające np. kółka, nigdy nie wchodziły w pensum. Poza tym zjęcia z gddd można przeznaczyć na oddział a nie na grupę uczniów. W związku z tym zajęcia wyrównawcze nie dotyczą całego oddziału tylko grupy uczniów. Takie jest moje zdanie.

Joasia Berdzik21-03-2017 14:19:26   [#27]

czasem wchodziły - zależy

skąd przekonanie, ze teraz zajęcia z gddd mają iśc na cały oddział?

DYREK22-03-2017 09:40:13   [#28]

wg mnie

one są tylko "naliczane" na oddział

nie oznacza to, że wszyscy uczniowie oddziału muszą w nich uczestniczyć

może to być grupa uczniów zainteresowana np. baletem mongolskim:-)

AnJa22-03-2017 09:45:32   [#29]

jak dyrek - naliczane na oddział

ale wydatkowane na balet mongolski dla uczniów klas I-VIII

choć niekoniecznie na balet- może być na cos innego

szachy hippiczne choćby

zemi22-03-2017 22:21:16   [#30]

Czyli ....może to być jakieś koło zainteresowań skupiających uczniów kl. VII (z godziny naliczonej na tę klasę ) i razem z nimi chętni uczniowie z Vi i V?

AnJa22-03-2017 22:24:56   [#31]

moim zdaniem tak

 

Areq22-03-2017 22:32:16   [#32]

Grupa nie jest  z definicji oddziałem.

AnJa22-03-2017 22:46:20   [#33]

A ktoś twierdzi inaczej?

KaPi26-03-2017 13:50:35   [#34]

do basiaj #10

w podpisanym rozporządzeniu jest tylko "realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych"...nie odwołania do paragrafu...

 a według paragrafu 109 zajęcia dodatkowe, to:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego

b) zajęcia, dla których nie ma podstawy programowej, ale są ujęte w SZPN


post został zmieniony: 26-03-2017 13:59:41
KaPi26-03-2017 14:10:28   [#35]

czy takim razie z gddd, według nowego rozporządzenia mogą być np. dla klasy IV zajęcia literackie lub np. gry i zabawy matematyczne???

rozwijają zainteresowania...kształtują aktywność i kreatywność...

Agnes7426-03-2017 17:33:53   [#36]

Według mojego OP w klasach, które realizować będą starą podstawę programową, u mnie dotyczy to klas gimnazjalnych, godziny dyrektorskie mają być w pierwszej kolejności przeznaczone na pomoc psychologiczno - pedagogiczną a nie na zwiększanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze to pomoc psychologiczno - pedagogiczna zapisywana również jako forma pomocy w opiniach PPP. Inne zajęcia mogą być tak nazywane, że będą podchodzić pod art.42 KN w pensum nauczycielskim. To są wskazania OP.

 

KaPi26-03-2017 17:42:40   [#37]

Ale starą ramówkę realizują również klasy V i VI - więc u nich też na pomoc pp?

U nas jest zatrudniony nauczyciel po oligo i terapii i to on ma te godziny w etacie

 


post został zmieniony: 26-03-2017 17:44:06
Jot26-03-2017 18:53:23   [#38]

Nie wiem, czy coś przeoczyłam, ale byłam przekonana, ze klasa V i VI realizuje GDDD wg trzyletniego planu ramowego. U nas był przydział na język polski i matematykę odpowiednio w tych dwóch klasach po jednej godzinie i tak dla nich planuję...

pepe26-03-2017 18:57:47   [#39]

do #38

i dobrze planujesz

KaPi26-03-2017 19:06:39   [#40]

też tak mamy...

gorzej to teraz zorganizować według nowej ramówki...

pepe26-03-2017 19:18:20   [#41]

czemu gorzej.

Ile masz klas czwartych?

 

KaPi26-03-2017 19:21:18   [#42]

gorzej, bo nie mogę ich dać na zwiększenie konkretnych przedmiotów, ani na zajęcia wyrównawcze, a taki był plan...

klasę IV mamy jedną :)

rzewa26-03-2017 19:24:16   [#43]

do Agnes74: wg dotychczasowej ramówki GDD (nie będące "karciankami", których już nie ma) nie mogą być przeznaczone na pomoc psychologiczno-pedagogiczną a tylko na zwiększenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych - § 2 ust 1 pkt 5 lit a rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania

pepe26-03-2017 19:32:41   [#44]

do #42:

jak masz jedną, to faktycznie problem.

masz 3 na cały etap, czyli 5 lat, musisz to jakoś rozpisać.

Ja piszę tak: kl.4 - 0,5, kl.5 - 0,5, kl.6 - 0,5, kl. 7 - 1, kl.8 - 0,5, ale mam 4 klasy czwarte

basiaj26-03-2017 19:42:54   [#45]

nie możesz dać w ten sposób w kl 7 i 8 przepis mówi ,że w kl7 i 8 można dać 1 godzine na 2lata

 

basiaj26-03-2017 19:45:28   [#46]

§8: wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynosi 1 godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania wiec albo 1 w VII albo 1 w VIII albo po 0,5

pepe26-03-2017 19:48:44   [#47]

do #45

mylisz się

to dotyczy tylko klas które rozpoczną naukę w klasach 7 w: 17/18, 18/19, 19/20

a klasy rozpoczynające w tym roku klasę 4 do klasy 7 pójdą w 2020, czyli ich to nie obowiązuje

KaPi26-03-2017 19:50:04   [#48]

basiaj

ale z tą VII i VIII to nie chodzi przypadkiem o okres przejściowy tylko?

pepe

na co przeznaczasz tak pięknie podzielone godzinki? :)

pepe26-03-2017 19:51:39   [#49]

na tzw "kółka" - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

basiaj26-03-2017 19:56:29   [#50]

tak okres przejściowy 18/20

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]