Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ABSURDY OŚWIATOWE cd. - wręczymy MEN na konferencji/kongresie
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
hania105-04-2015 00:26:07   [#151]

Dziurawe przepisy dotyczące praktyk zawodowych za granicą. Z jednej strony stajemy na uszach, żeby je zorganizować, a z drugiej - KO każe wysyłać po 2 nauczycieli z grupą np 5-osobową , bo jeden jest "kierownikiem wycieczki", a drugi opiekunem, podczas gdy Narodowa Agencja uznaje, że drugi opiekun przypada na grupę powyżej 16 osób. Brak przepisów regulujących liczbę opiekunów na praktyce zagranicznej i brak procedur - czy zgłaszać takie wyjazdy do KO, czy tylko do OP? To samo dotyczy wymian uczniowskich ze szkołami zagranicznymi.

Przepisy dotyczące programów unijnych muszą być zgodne z interpretacjami KO.

rzewa07-04-2015 01:03:29   [#152]

hm... chyba raczej to interpretacje KO powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi programów unijnych...

:-)


post został zmieniony: 07-04-2015 01:03:48
AnJa07-04-2015 09:04:30   [#153]

KO przyjmuje, nie wiem czy slusznie, że takie praktyki to wycieczka. Jesli slusznie, to konsekwencja sa takie wymagania.

malchow17-06-2015 21:32:50   [#154]

Zalewające szkoły ankiety z KO,

z których NIC dla uczniów, nauczycieli,szkoły,  placówki NIE wynika,

bo brak informacji zwrotnej.

Są niestety niedostosowane do specyfiki szkól i placówek ii brak możliwości ich poprawnego wypełnienia.

Ala17-06-2015 22:48:16   [#155]

tak, to jest mega absurd :(

Gaba18-06-2015 02:17:34   [#156]

bo nie ma wynikać, to sprawowanie nadzoru nad szkołami. 

Myślę, że ankieta nt. frekwencji zasługuje na nagrodę specjalną Kleks Roku 1015

ewa04-09-2015 08:06:09   [#157]

podniosę...

slos04-09-2015 08:17:35   [#158]

Całe UOSO i KN stały się absurdem prawnym. Niebezpiecznym już dla funkcjonowania oświaty.

aza04-09-2015 13:35:05   [#159]

angielski w przedszkolu...Zgadzam się , co do zasady, ale wymogi kwalifikacyjne sa kompletnie abstrakcyjne.

Nie ma takich nauczycielek, albo jest ich niewiele.

Mam świetną swoja nauczycielkę, ma poziom B1 - brak certyfikatu, ale jest bardzo dobra...

jak anglistka z certyfikatem lub po kolegium - kompletnie brak znajomości metodyki przedszkolnej.

Jesli rytmiki można uczyć bez ukończenia Akademii Muzycznej , to czemu z angielskim taki problem???

ewa23-02-2016 12:50:20   [#160]

tak wygląda propozycja na dzisiaj ;-)

mamy jeszcze dalsze propozycje?

prosimy o doprecyzowanie "problemu" z ostatniego punktu i głosy do pozostałych

 

Problemy, uwagi  oraz propozycje ich zmian.

Podstawa prawna/temat

Opis zagadnienia

Uwagi/propozycje

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157)

 

oraz

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży godziny uzgodnione z organem prowadzącym  przeznacza się na zorganizowanie wszystkich (!) zajęć obowiązkowych wynikających ze szkolnego planu nauczania dla danej klasy. Realizacja powinna się odbywać w kontakcie indywidualnym uczeń-nauczyciel, ale jednocześnie należy wykonać zalecenia zawarte w orzeczeniu.

 

Praktyka pokazuje, że zalecenia zawarte w orzeczeniach z poradni są sformułowane tak, że nie można ich zrealizować zgodnie z prawem. Przykłady:

- "objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym w oddzielnym pomieszczeniu w szkole, natomiast zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne z grupą rówieśniczą",
 -
przedmioty wiodące realizowane w nauczaniu indywidualnym w odrębnym pomieszczeniu w szkole, pozostałe przedmioty z klasą”.

Wiąże się to, z błędnym, naszym zdaniem, powielaniem w orzeczeniu wydawanym przez poradnie na podstawie rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające..., zaleceń lekarza z zaświadczenia o stanie zdrowia. Lekarz określa w nim m.in.:


§  6. ust. 4 pkt 4 - rozporządzenia z 18 września 2008 r.;

zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem
w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

Wpisanie wprost do orzeczenia zaleceń wskazanych przez lekarza w zaświadczeniu nie jest zgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, w którym określono, że:

§ 7. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Jeśli lekarz określi w zaświadczeniu, że uczeń na wf, plastykę i muzykę uczęszcza z grupą,
a indywidualnie na pozostałe zajęcia obowiązkowe i zespół orzekający umieści te zalecania w orzeczeniu, to zorganizowanie nauczania indywidualnego w taki sposób, będzie sprzeczne z zapisami rozporządzenia w sprawie nauczania indywidualnego.

Proponujemy, by
ministerstwo zajęło stanowisko w przedstawionej  sprawie oraz przeprowadziło akcje informacyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Mamy nadal informacje od dyrektorów szkół, że w orzeczeniach pojawiają się zalecenia uniemożliwiające pełną realizację zapisów rozporządzenia w sprawie nauczania indywidualnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm.)

 

§ 13.

3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

5. Jeżeli w zakresie zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

 

Niezrozumiałe jest różnicowanie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji w tej samej kategorii zajęć – „inne zajęcia”.

Dziennik do zajęć polegających np. na udzielaniu pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych (na każdym spotkaniu może być inna grupa, inne dziecko) należy do grupy zajęć opisanych w ust. 3, czyli wymaga m.in. programu pracy, oceny postępów, wniosków do dalszej pracy...

Dane dotyczące rodziców dziecka/ucznia znajdują się w dzienniku klasowym i przenoszenie ich do innych dzienników jest czynnością  zbędną.

Programy pracy nadal będą pisane, o ile wynika to z obowiązków z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumentacji ucznia objętego ppp będzie także umieszczana informacja o jego postępach i wnioskach do dalszej pracy.

Proponujemy, by zapis w rozporządzeniu brzmiał:

3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy oraz oddział, do którego uczęszczają, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy.

 

Uzasadnienie:

Dokumentacja dotycząca udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej czyli; plan pracy, ocena osiągnięć, wnioski do dalszej pracy powinny być gromadzone w indywidualnej teczce ucznia  - zgodnie z § 20 rozporządzenia.

Pozostałe dane, które należy wpisywać do dziennika innych zajęć są  umieszczone w dzienniku lekcyjnym i nie ma potrzeby ich powielania.

Kurator Oświaty – ankietowanie szkół

Po raz kolejny zwracamy uwagę na praktykę niektórych Kuratorów Oświaty polegającą na kierowaniu do szkół dużej liczby ankiet, bez wskazania celu prowadzenia tych badań, a także bez możliwości poznania wyników ankietowania.

Każda ankieta wymaga wpisania pełnych danych identyfikacyjnych szkoły, choć dane te są
w posiadaniu kuratorium.

W większości przypadków wszystkie szkoły są zobowiązane do wypełniania danych identyfikacyjnych, nawet jeśli merytorycznie ankieta ich nie dotyczy. Ponadto, w przypadku zespołów szkół ankiety wypełnić trzeba dla każdej szkoły w zespole osobno.

Proponujemy, by zobowiązać Kuratora Oświaty  do wykonywania tylko tych badań, które są niezbędne w ramach prowadzonego nadzoru oraz do udzielania szkołom informacji zwrotnej na temat wyników każdego badania, w którym szkoła brała udział.

Niezbędnym jest także, by szkoły, których konkretne zagadnienie wskazane
w ankiecie nie dotyczy, nie musiały wypełniać danych identyfikacyjnych szkoły,
a tylko wysyłały informację zwrotną „nie dotyczy”,
np. z platformy SEO.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.393)

 

Dyrektor szkoły, nie może zatwierdzić  planu rozwoju zawodowego nauczyciela, jeśli jest niedobry, niepoprawny, nieporadny, niezgodny ze specyfiką pracy danej szkoły, placówki itp.

Zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia dyrektor zatwierdza plan rozwoju w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

 

Przepisy rozporządzenia  nie wskazują konsekwencji dla nauczyciela, jeśli nauczyciel nie poprawi projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie ze wskazaniami dyrektora. Zwracanie do poprawy może powodować przekroczenie terminu jego zatwierdzenia.

Proponujemy zmianę brzmienia ust. 4 :

 

4. Nauczyciel jest obowiązany w terminie 7 dni poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.W przypadku, gdy ponownie złożony projekt nie uwzględnia zmian określonych przez dyrektora lub został złożony po terminie, staż ulegaprzerwaniu.

 

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zapisu doprecyzuje obowiązki nauczyciela oraz określi konsekwencje z mocy prawa w postaci braku możliwości odbywania stażu, jeśli nauczyciel nie poprawi planu zgodnie ze wskazaniami dyrektora.

 System Informacji Oświatowej

 System Informacji Oświatowej w nowym wydaniu – jest programem niedopracowanym, zawieszającym ze zdecydowanie niedostatecznym wsparciem technicznym. Jego obsługa pochłania bardzo dużo czasu, mimo upływu czasu nadal ma cechy słabo zaawansowanej wersji testowej. Miał usprawnić pracę szkół i zmniejszyć biurokrację - tak się nie stało.

Postulujemy,
w trybie pilnym podjąć efektywne działania usprawniające działania systemu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  (Dz. U. poz. 1249)

 

Następny obowiązek biurokratyczny nałożony na szkoły bez względu na specyfikę środowiska i realia funkcjonowania placówek. Opracowanie diagnozy (papier) oraz wybranie przez nauczyciela/wychowawcę formy realizacji zadań wskazanych w rozporządzeniu w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły (papier) w wielu szkołach niczego nie wniesie, poza koniecznością posiadania następnego segregatora.

 

§ 6. 1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa odpowiednio w 
§ 2-5, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmiotami, o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty, w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.

2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa odpowiednio w § 2-5, stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza, o której mowa w ust. 1.

3. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka, o których mowa w ust. 4.

4. Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

 

oraz

8. W oparciu o diagnozę, o której mowa w § 6 ust. 1, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybiera formę, w której realizuje działalność, o której mowa w § 1, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy.

 

Proponujemy:

1. wykreślić ustęp 2 z § 6

2.  ustęp 8 w § 6 przyjmuje brzmienie, np.: nauczyciel/wychowawca uwzględnia zapisy programu wychowawczego i programu profilaktyki planując pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Ustawa o systemie oświaty

Ten akt prawny o zasadniczym znaczeniu dla edukacji, a więc i dla każdego organu prowadzącego i każdego dyrektora szkoły, jest już tak obszerny i nieczytelny, że nawet prawnicy mają problem z czytaniem przepisów tam zapisanych. W czystej postaci ustawa ta ma ponad 170 stron! Jednak część regulacji znajduje się w tekstach samoistnych zmieniających UoSO, a to oznacza znaczne poszerzenie objętości tego aktu.

Postulujemy,

W trybie pilnym rozpocząć prace nad nową ustawą porządkującą system oświaty w państwie, kładąc nacisk na przejrzystość i zwięzłość zapisów.

?

 

Rekrutacja http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56280&ux=11&pst=28#pst28

 

prosimy o doprecyzowanie, w kontekście wypowiedzi Jacka na wątku # 36

 

 

 

MKJ23-02-2016 21:22:03   [#161]

Ewo, mam jedną drobną uwagę dot. awansu...

Z poniższego opisu zagadnienia proponuję wykreślić pogrubione zdanie:

"Przepisy rozporządzenia  nie wskazują konsekwencji dla nauczyciela, jeśli nauczyciel nie poprawi projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie ze wskazaniami dyrektora. Zwracanie do poprawy może powodować przekroczenie terminu jego zatwierdzenia."

To zdanie nie ma sensu, bo po skierowaniu projektu do poprawy nie ma żadnego terminu jego zatwierdzenia, a więc nie ma czego przekraczać:

"dyrektor zatwierdza plan rozwoju w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian"

Jacek24-02-2016 16:10:32   [#162]

Dopisałbym też jako zwrócenie uwagi, że OP podczas dokonywania oceny pracy dyrektora żąda/ zwraca się o opinię o pracy dyrektora a rp nie ma umocowania prawnego by taka opinię wydać. Może niech MEN skieruje do OP-ków pismo czy jakieś stanowisko zajmie oficjalnie.

Podobnie z opiniowaniem arkusza organizacji i w konsekwencji każdego aneksu. Niech się ustosunkują do tego, że opiniowanie organizacji pracy szkoły jest tożsame z opiniowaniem arkusza organizacji. Nie wiem czy poprzedni MEN coś o tym pisał, a jeśli tak to może nowy MEN zajmie inne stanowisko.

AsiaJ24-02-2016 16:12:43   [#163]

dodałabym 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym (art 188 KP) i różne sposoby interpretacji udzielania ich

DYREK25-02-2016 08:30:20   [#164]

Wg mnie, w tabeli absurdów, wiersz dotyczący ustawy o systemie oświaty jest zbędny.

Powinno być oddzielne stanowisko OSKKO, w którym postulujemy do MEN o powołanie zespołu eksperckiego ds. opracowania założeń do nowej ustawy o edukacji narodowej.

Nowa ustawa powinna obejmować miedzy innymi:

  • regulacje dotyczące systemu oświaty,
  • prawa i obowiązki nauczyciela,
  • regulacje dotyczące statusu prawnego dyrektora.

Ustawa o edukacji narodowej powinna zastąpić obecnie obowiązujące ustawy: o systemie oświaty i KN.

ewa25-02-2016 11:04:56   [#165]

w tym kierunku właśnie zmierzamy, dzięki Dyrku za kawał roboty :-)

DYREK25-02-2016 11:06:34   [#166]

dzięki:-) 

Jacek25-02-2016 14:51:10   [#167]

a jeszcze może to? Z każdego otarcia, guza protokoły robić? Formalnie to wypadek i nie ma przepisów, które by regulowały, że protokół tylko z tego jak erka przyjechała i zabrała delikwenta

izael03-11-2014 09:49:06   [#101]

aaa

jeszcze jedno mi się przypomniało, co wraca na forum dość często

wypadki uczniów

czy ktoś mógłby doprecyzować, w jakich sytuacjach piszemy protokół powypadkowy?

jesteśmy SP, więc pościeranych nóg, guzów na głowie, rozciętych paluszków itp. mamy w ilościach hurtowych

mam świadomość, że nie da się postawić sztywnej granicy, ale może chociaż ktoś, kto zapisał to w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, wypowie się, co miał na myśli

choćby odnośnie tego fragmentu:

 

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 41.  1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców
wiem, wiem, po to jestem dyrektorem, by wiedzieć...
ale nie wiem, bo mój zdrowy rozsądek aż się skręca, gdy pomyślę, że przy każdym urazie dziecka mam uruchomic tę machinę biurokratyczną:(
i czemu to służy? takie typowe RWD
Jacek25-02-2016 16:13:34   [#168]

co do rekrutacji. Sprawdźcie zarządzenia waszych kuratorów czy to dalej koliduje, bo niektórzy zmieniali pierwotne harmonogramy.. i piszcie

§ 14 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

i

Zarządzenia poszczególnych  kuratorów w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym

Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), kurator oświaty ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

Harmonogramy określone w br. przez wielu kuratorów powodują, że postępowanie rekrutacyjne jest bardzo rozciągnięte w okresie ustawowego urlopu nauczyciela zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela. W wielu wypadkach powołanie komisji rekrutacyjnych w szkołach i ich praca będzie w sprzeczności z art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela w związku z przekroczeniem maksymalnego terminu 7 dni, które można nauczycielowi na prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego. Tu również mieszczą się m.in. egzaminy poprawkowe. Ponadto może to być w sprzeczności z art. 64 ust. 4, który mówi, że nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Nie wiem jaką propozycję zmiany tu wpisać???


post został zmieniony: 25-02-2016 16:25:37
Gaba25-02-2016 17:13:04   [#169]

obcokrajowcy winni być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego - wystarczającym stresem jest nauka języka polskiego!!!!

robson26-02-2016 06:32:27   [#170]

Podstawy przedsiębiorczości powinny być osobnym przedmiotem już w gimnazjum. Jeśli chodzi o podręczniki to darmowy podręcznik jest ok. Mamy bronić interesów dzieci a nie wydawnictw. Nabywanie podręczników powinno być zadaniem rodzica a nie szkoły. To powinno się zmienić. Podręcznik powinien być własnością dziecka a nie szkoły :)

slos26-02-2016 07:22:34   [#171]

Jeśli chodzi o rekrutację - usunąć to z centralnego zarządzania (ustawy, rozporzadzenia) i pozostawić zasady samorzadom. Nie tylko w tym przypadku - maksymalnie decentralizować. 

annamaria26-02-2016 08:03:41   [#172]

obowiązki dyrektora w przypadku likwidowanej szkoły a jego urlop i świadectwo pracy?????to jest zgadka.

rzewa26-02-2016 08:45:40   [#173]

jaka zagadka? urlop ma wtedy, gdy określa to KN i korzysta z niego w taki sposób jak każdego innego roku 

obowiązek wystawienia świadectwa pracy spoczywa na nim jako osobie działającej w imieniu pracodawcy,  ale jeśli tego nie zrobi 31.08, to od 1.09 obowiązany będzie do tego, na mocy art 59 ust 3 u.s.o., organ prowadzący 

annamaria26-02-2016 08:58:43   [#174]

mówię tak , bo ja dostałam rozpiskąz OP czynności , które z pewnością zajmą mi miesiąc wakacyjnego urlopu

rzewa26-02-2016 09:04:29   [#175]

zatem wyplacisz sobie 31.08 ekwiwalent za niwykorzystany urlop po ustaleniu w OP wymiaru przysługującego Ci urlopu uzupełniającego 

DYREK26-02-2016 13:24:04   [#176]

W marcu do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający możliwość odwołania się od wyniku matury i likwidujący sprawdzian dla szóstoklasistów - zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

Leszek27-02-2016 14:42:49   [#177]

nie wiem czy to absurd oświatowy... zobaczymy uzasadnienie

pozdrawiam

ewa29-02-2016 00:36:40   [#178]

i kolejne propozycje:

 Podstawa prawna/temat

Opis zagadnienia

Uwagi/propozycje

ustawa o systemie oświaty

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.

Funkcjonujące zasady wyboru Rad Rodziców  określone w  art. 53 ustawy uniemożliwiają stabilne działanie, są przeregulowane.  Obecne coroczne dokonywanie wyborów jest dużym utrudnieniem w planowaniu długookresowej współpracy szkoły z kolegialnym organem szkoły, uniemożliwia wdrożenie się rodziców do pełnienia ich funkcji. Zdecydowanie skuteczniejszym rozwiązaniem byłaby określona w regulaminie kadencyjność  Rady Rodziców od 1 roku do 3 lat oraz zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

 Proponujemy zmianę zapisów podkreślających  autonomiczność rady rodziców jako społecznego organu kolegialnego szkoły poprzez:

- skreślenie a art. 53 ust. 3 zdania drugiego;

- przeredagowanie art. 53 ust. 4, tak by przyjął brzmienie:

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
    w którym określa w szczególności:

1) skład, czas trwania kadencji, wewnętrzną strukturę i tryb
    pracy rady rodziców szkoły lub placówki;

2) skład, czas trwania kadencji, wewnętrzną strukturę i tryb
    pracy rad oddziałowych rodziców w szkołach lub
    placówkach;

3) termin i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do
    rad rodziców oraz rad oddziałowych, odpowiednio szkoły
    lub placówki.

ustawa o systemie oświaty

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.

 

Wykonywanie zadań dotyczących realizacji pomocy socjalnej w formie nierzeczowej dla uczniów nie powinno być przekazywane szkole.  Szkoła nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich, by  realizować dodatkowe zadania.

 Proponujemy jednoznacznie zapisać  w przepisach, że szkoła nie może realizować  zadań z zakresu finansowej formy pomocy socjalnej.

ustawa o systemie oświaty

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.

 

 art. 36a ust. 6
określa skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wszystkie związki decydują, nawet te, których nie ma w szkole.

 Proponujemy by w skład komisji wchodzili przedstawiciele tylko tych związków zawodowych, które mają członków
w danej szkole.

ustawa o systemie oświaty

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.

Organy prowadzące szkoły  często wymagają przy składaniu projektu arkusza organizacji opinii rady pedagogicznej i w konsekwencji podobnie w przypadku składania aneksu do arkusza. Naszym zdaniem zapis art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy nie upoważnia rady pedagogicznej do opiniowania projektu arkusza organizacji szkoły, bowiem organizacja pracy szkoły nie jest tożsama z projektem arkusza organizacji, który składa dyrektor do końca kwietnia lub z kolejnym aneksem.

Wnioskujemy by ministerstwo zajęło stanowisko
w przedstawianej sprawie.

Karta Nauczyciela

 

Dz. U z 2014 r. poz. 191 ze zm.

 a  praktyka

art. 6a ust. 7
W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora organ prowadzący często zwraca się do rady pedagogicznej o wyrażenie opinii o pracy dyrektora. Rada pedagogiczna nie ma umocowania prawnego by taka opinię wydać.

Wnioskujemy by ministerstwo zajęło stanowisko
w przedstawianej sprawie.

Kodeks pracy

 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.

 

a praktyka

Zgodnie ze znowelizowanym art. 188 k.p.  pracownikowi, który wychowuje dziecko
w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy
w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Różne interpretacje dotyczące udzielania urlopu udzielanego w wymiarze godzinowym
uprawnionym nauczycielom są przyczyną trudności w jego rozliczeniu.

Wnioskujemy by ministerstwo zajęło stanowisko
w przedstawianej sprawie.

Roz. MEN z dnia 21 maja 2001 r.

 

- Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.

 

Istotnym jest wydanie  aktualnego rozporządzenia o  ramowych statutach , w związku
z tym, należy dokończyć procedowane od 2010 roku rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. „Ustawa 7 -latkowa” z dnia 29 grudnia 2015 r. stwierdza wprawdzie, że:
„ dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy
o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2019 r.

Jednak pilne i konieczne jest  uregulowanie tej kwestii ze względu na  rangę statutu szkoły. 

Ramowy statut jest  ważnym dokumentem regulującym prawo wewnątrzszkolne, zawiera  istotne zapisy regulujące działania i funkcjonowanie szkoły. Wiąże się z tym między innymi  np. konieczność dookreślenia w prawie, że klasa integracyjna może być tworzona bez określenia dolnej granicy jej liczebności.

Postulujemy również, by klasę integracyjną można było utworzyć  już w przypadku pojawienia się 1 ucznia z orzeczeniem.

 

Roz. MEN z dnia 7 lutego 2012 r.

 

- Dz. U. poz. 204 ze zm.

Nauczanie 2 języków obcych w gimnazjum dla dzieci obcokrajowców, które zupełnie nie mówią po polsku, powoduje efekt taki, że uczniowie ci uczą się
3 języków obcych. Stanowi to dla uczniów znaczące utrudnienie i sprawia duże kłopoty.

Proponujemy by dzieci obcokrajowców były na wniosek  rodziców zwolnione z  nauki drugiego języka i zwolnione
z egzaminu, z części humanistycznej.

Roz.  MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r.

 

- Dz. U. z 2014 r. poz. 395

 

W rozporządzeniu  MEN  w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego istnieje absurdalny zapis dotyczący  edukacji seksualnej uczniów upośledzonych umysłowo.

 Proponujemy dodać zapis wyłączający uczniów  upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z fakultatywnych zajęć  WDŻR
 i wpisać treści o seksualności człowieka itd. do podstawy programowej dla tych uczniów.

Roz. MEN z dnia 12 maja 2011 r. 
- Dz. U. Nr 109, poz. 631

 

oraz

 

Roz. MEN z dnia 24 lipca 2015 r.

 - Dz. U.  poz. 1113

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów rozporządzenia w  sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczeń niepełnosprawny w szkole ponadgimnazjalnej  ma prawo chodzić do szkoły do 24 roku życia (§ 4 ) , ale z internatu ma prawo korzystać, zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach(...) … nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia.

Proponujemy usunąć niespójność pomiędzy dwoma rozporządzeniami i jednoznacznie zapisać, że dopóki uczeń niepełnosprawny chodzi do szkoły  ma prawo korzystać
z internatu.

Roz.  MENiS

z dnia 31 grudnia 2002 r.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.

 

oraz

 

Roz. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r.

 

- Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.

 

a praktyka

 

Zgodnie z  § 18 rozporządzenia  o bhp można zawiesić zajęcia na czas oznaczony bez ich odpracowania, ale praktyka organu prowadzącego jest bardzo różna i często nakazują szkołom odrobienie zajęć.   Tam, gdzie ustawodawca widział konieczność odpracowania jest to wprost zapisane w akcie prawnym, np w w  § 5 ust. 4  rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach […] może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty

 Proponujemy: w rozporządzeniu o bhp w szkole jednoznacznie określić, że w przypadku zdarzenia losowego  decyzję o odprawowaniu zajęć podejmuje się wyłącznie  w przypadku zagrożenia realizacji podstawy programowej (zagrożenie realizacji minimalnej liczby godzin wynikającej z przepisów o ramowych planach nauczania).

Roz. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.

 

-Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.

 Rozporządzenie określa postępowanie w przypadku powzięcia wiadomości przez pracowników szkoły o wypadku osób pozostających pod opieką szkoły nakazując udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu, powiadomienie odpowiednich osób oraz organów, zabezpieczenie miejsca wypadku i rozpoczęcie pracy przez zespół powypadkowy oraz prowadzenie rejestru wypadków.

W praktyce szkolnej dochodzi do wielu zdarzeń w postaci skaleczeń, otarć, stłuczeń, itp., które zgodnie z rozporządzeniem należy traktować jak wypadek i postępować zgodnie z brzmieniem rozporządzenia

§  41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) społecznego inspektora pracy;

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;

5) radę rodziców.

oraz sporządzać protokół powypadkowy.

Proponujemy:

Zmienić zapisy rozporządzenia w celu określenia jakiego rodzaju wypadki należy odnotowywać i sporządzać protokół powypadkowy.

 

Obecnie treści doradztwa zawodowego realizowane są w ramach godzin wychowawczych, a powinny być jednym z ważniejszych elementów realizowanego planu dydaktycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Skąd uczniowie mają wiedzieć, jaki mają potencjał i jaką ścieżkę kariery wybrać? 

Proponujemy zapisać konieczność zatrudnienia doradcy zawodowego.

rzewa29-02-2016 05:56:31   [#179]

warto by było umieścić jeszcze choć jedno zdanie na temat trudnosci w posługiwaniu się ustawą oświatową z uwagi na jej zupełną nieczytelność

a i jeszcze może warto postulować wykreślenie art 7 z KN

Ala29-02-2016 08:45:16   [#180]

doradztwo zawodowe - oprócz zatrudnienia doradcy powinien być określony minimalny wymiar godzin dla ucznia w klasie, w ramach godzin wychowawczych lub dodatkowo, zapisać to w ramówkach

izael29-02-2016 08:54:40   [#181]

takie pytanie dostałam i nie wiem...

przejściowo jest tak, że tam, gdzie I klasy nie osiągną określonej liczebności (powyżej 7 chyba i powyżej 11) gmina moze wskazać inną szkołę, w której będzie utworzona klas I i dziecko tam powinno być zapisane

ale co, gdy rodzic powie, że on to ma mocno w poważaniu, bo jego szkoła obwodowa to jest TA i że zgodnie z UoSO dziecko musi być przyjęte do TEJ szkoły i dyrektora ma dużą głowę, to niech mysli, bo 1 września oni z dzieckiem się pojawią

czy OP będą zmieniać obwody szkół w takich przypadkach?

 

aha:) umieszczam tu, bo to w ogóle jakiś absurd...

 


post został zmieniony: 29-02-2016 08:55:27
AnJa29-02-2016 09:15:09   [#182]

Jeśli oba te zapisy( o przyjęciu do obwodowej i o możliwości wskazania innej szkoły) są w UoSO (a tak zadaje się jest?) a zapis o wskazaniu innej szkoły jest zapisem i szczególnym i nowszym - to on ma zastosowanie w przypadku zaistnienia przypadku, którego on dotyczy

Karolina01-03-2016 13:59:15   [#183]

niemniej to jest absurd i zgadzam się z izael - obecnie mam taką sytuację

dopiero co, pani minister wytykała organom, że wychowanie przedszkolne realizowane jest w placówkach, które wybierze rodzic a teraz to samo dotyczyć może szkół

warzywko01-03-2016 16:36:39   [#184]

Widzę dziurę w przepisach umożliwiających prowadzenie szkół publicznych organom innym niż JST (stowarzyszenia, fundacje, firmy).

Przepisy mówią o tym, że niezgodne z prawem jest przekazywanie szkół liczących więcej niż 70 uczniów organowi prowadzącemu innemu niż JST - i to jest jasne. Nie ma natomiast przepisu, który uniemożliwia powstawanie nowej szkoły publicznej, która docelowo ma liczyć więcej niż 70 uczniów, prowadzonej przez organ inny niż JST.

Nie wiem, na ile jasno to napisałam - chodziło mi o przypadek taki jak w Gdańsku Kokoszkach, szkoła publiczna prowadzona przez firmę, przy ul. Azaliowej.

 

(edytowałam treść nawiasu)


post został zmieniony: 01-03-2016 16:37:25
Ala01-03-2016 16:54:40   [#185]

a po co taki przepis miałby być?

jeśli by był to nie mogłyby powstać szkoły niepubliczne liczniejsze niż 70 uczniów a chyba nie o to chodzi

ewa01-03-2016 16:58:04   [#186]

jest :-)

brak zgody JST na utworzenie szkoły publicznej - rozporządzenie MENiS z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1343)

 

dotyczy tylko publicznych


post został zmieniony: 01-03-2016 17:02:43
rzewa01-03-2016 17:28:14   [#187]

nie ma i nie rozumiem dlaczego miałby być -> dlaczego uważasz, ze nie powinny funkcjonować szkoły publiczne niesamorządowe mające więcej niż 70 uczniów??! 

warzywko01-03-2016 20:28:54   [#188]

Skoro ustawodawca nie pozwala na przekazywanie stowarzyszeniom i fundacjom szkół liczących więcej niż 70 uczniów, to zapewne celem takiego przepisu jest to, aby większe szkoły publiczne były prowadzone przez jst.

To, o czym piszę powyżej, to po prostu zauważona przeze mnie niekonsekwencja. Bo przekazać szkoły liczącej 71 uczniów nie można, a można utworzyć publiczną prowadzoną nie przez jst liczącą i ponad 700. 

 

rzewa01-03-2016 21:00:44   [#189]

ale ten limit ma ograniczać JST właśnie a nie inne podmioty, ktore chcą szkoły prowadzić 

dotyczy przekazywania JUŻ istniejącej szkoły samorządowej (szkoły, w której obowiązuje KN w pełnym zakresie) takiemu OP, ktory nie jest obowiazany do respektowania KN w zakresie dotyczącym zatrudniania, zwalniania, ustalania wynagrodzenia czy norm czasu pracy jak również konieczności udzielania urlopu zdrowotnego -> powoduje to, ze prowadzenie szkoly jest tańsze, co ma znaczenie w przypadku malych szkół 

warzywko01-03-2016 21:20:22   [#190]

rzewo, rozumiem motywację w przypadku małych szkół. I rozumiem motywację ustawodawcy: odciążyć jst prowadzący małą szkołę, aby nie trzeba było jej zamykać. Ale jeśli jst buduje nowy, wielki budynek przeznaczony dla 700 czy więcej uczniów i chce stworzyć tam nową szkołę publiczną, i od razu oddaje ją do prowadzenia stowarzyszeniu/fundacji/firmie, to przestaję rozumieć. Bo czemu można przekazać jedynie szkołę do 70 uczniów, a jeśli buduje się nową, wielką szkołę, to można ją od razu oddać do prowadzenia temu, kto wygra przetarg?

Rozumiem, że to dla jst oszczędność, bo odpadają konsekwencje stosowania KN - ale wydaje mi się, że ideą ustawodawcy było pozostawienie dużych szkół w rękach jst. Możliwość, że jst buduje budynek szkoły, którą potem prowadzi podmiot inny niż jst wydaje mi się dziurą w przepisach. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]