Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Język angielski w oddziale przedszkolnym
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
kinia282011-04-2014 09:48:18   [#01]

Od kiedy w przedszkolu będzie obowiązkowa nauka języka angielskiego? Czy jeśli OP przyznał godziny, to mogę je od 1.09.2014 r.realizować w ramach podstawy programowej?

kinia282011-04-2014 12:12:39   [#02]

Już znalazłam projekt rozporządzenia. Mogę wprowadzić.

mariuszdob12-04-2014 13:07:45   [#03]

to na razie tylko projekt

kinia282002-05-2014 06:56:00   [#04]

Trudno, wprowadziłam w projekcie. Najwyżej, gdy rozporządzenie nie wejdzie w życie, zwiększę o 0,5h tygodniowo dziewczynom zajęć z wychowania przedszkolnego, a angielski będzie dodatkowo i nieodpłatnie, bo w tym roku tak miałam. U nas zawsze wszystko odwrócone do góry nogami. W projekcie rozporz. mówi się o organizacji pracy szkoły od 1.09.2014 r., ale w terminie nie jest gotowy.


post został zmieniony: 02-05-2014 06:57:23
olekjurek06-06-2014 11:56:50   [#05]

Jakie kwalifikacje będą wymagane od nauczyciela, który będzie uczył angielskiego w przedszkolu? Czy anglista musi mieć kwalifikacje do przedszkola, żeby uczyć?

rzewa06-06-2014 19:04:35   [#06]

wg obecnie obowiązującego rozporządzenia -> §11

anglista (co najmniej licencjat fil. ang + pp lub certyfikat znajomości języka na poziomie zaawansowanym lub biegłym + pp lub egzamin nauczycielski I albo II stopnia) ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolu bez żadnych dodatkowych kwalifikacji

natomiast certyfikat znajomości języka na poziomie podstawowym wystarcza pod warunkiem posiadania kwalifikacji do przedszkola i/lub klas 1-3 sp oraz ukończenia kursu/studiów podyplomowych z metodyki języka obcego


post został zmieniony: 06-06-2014 19:06:04
Zośka23-07-2014 14:27:34   [#07]

Nauczycielka ma ukończony licencjat z edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim.  Czy będzie posiadać kwalifikacje do języka angielskiego w przedszkolu od września 2014 r. ?


post został zmieniony: 23-07-2014 14:32:12
kulka23-07-2014 17:24:18   [#08]

Co z rozporządzeniem, o którym wspomina kinia w #4? Projektu też nie mogę znaleźć.

kulka24-07-2014 16:49:58   [#09]

Czy angielski od września 2014 jest obowiązkowy w przedszkolu, czy ewentualnie być może  jeśli takie są możliwości kadrowe?

Ala24-07-2014 22:37:14   [#10]

od września 2014 - można

od września 2015 - obowiązkowo dla 5-latków

od września 2017 - dla wszystkich przedszkolaków

Ala24-07-2014 22:41:36   [#11]

#7

Zośka, a co jest napisane w suplemencie? 

studia podyplomowe o takiej nazwie nie dawały kwalifikacji do j. angielskiego

 

Zośka25-07-2014 10:07:42   [#12]

Dyplom z 2008 roku.

Suplement: kwalifikacje wykonywania zawodu nauczyciea klas I-III, w tym również nauczyciela języka angielskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem poziomu biegłości językowej typu C1 ESOKJ.

rzewa25-07-2014 11:40:26   [#13]

moim zdaniem może uczyć j.angielskiego w ramach EW w klasach 1-3 sp oraz w przedszkolu w ramach wychowania przedszkolnego

nie może prowadzić wydzielonych z EW zajęć j. angielskiego w klasach 1-3 sp, ani też uczyć j. angielskiego w przedszkolu jako zajęć wydzielonych

kinia282029-07-2014 12:46:53   [#14]

Moja nauczycielka ma licencjat: edukacja elementarna z językiem angielskim. Dodatkowo: studia magisterskie -nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Uczy języka angielskiego w klasach I-III i oddziale przedszkolnym (z godzin OP, a w nowym roku będzie w ramach realizacji nowej pp). Myślę, że zgodnie z kwalifikacjami. Sprawdzałam w rozporządzeniu i brałam pod uwagę zapis: ukończyła studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (paragraf 11.2 ust. 2). Co Wy na to?

Poppy29-07-2014 20:55:52   [#15]

Czy dobrze rozumiem? Angielski w ramach 25 godzin.

kinia282030-07-2014 05:40:44   [#16]

W poprzednich latach 0,5 godziny zegarowej dodatkowo. Przedszkolaki miały łącznie 26,5 h, w tym: 1 h zegarowa religii, 25 h na realizację pp i 0,5 h z godzin z OP angielskiego. Od września br.  0,5 h angielskiego daję w ramach 25 godzin realizacji pp.

Poppy30-07-2014 08:42:43   [#17]

Bardzo dziękuję, tak myślałam😄

terdab01-03-2015 22:04:17   [#18]

Witam, czy od 1 września u pięciolatków język angielski wchodzi do podstawy programowej obowiązkowo w ramach 25 godzin? Czy nauczyciel uczący języka angielskiego musi posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu (edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna)? Nauczycielki uczące obecnie nie mają kwalifikacji do języka angielskiego. Czy wobec powyższego nie będą miały pełnego pensum tylko 24,5 h?

rzewa01-03-2015 23:19:01   [#19]

przygotowanie do posługiwania sie językiem obcym jest realizowane w ramach 25 godzin. Jeśli całą podstawę programową realizuje w danej grupie jeden nauczyciel, wystarcza aby miał takie kwalifikacje jakie są wymagane od n-la przedszkola (nie musi mieć kwalifikacji określonych w §11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji n-li)

kwalifikacje do nauczania j. obcego w przedszkolu musi mieć n-l, który prowadzi tylko przygotowanie do posługiwania się j. obcym, ale... należy pamiętać, że cel ten powinien być realizowany w trakcie wszystkich zajęć -> w pp nie zaleca się wyodrębniania tych zajęć tylko dopuszcza taką możliwość

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

[...]Celem wychowania przedszkolnego jest:

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

[...]Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
[...]
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

[...]Zalecane warunki i sposób realizacji

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

shegreta02-03-2015 21:52:49   [#20]

a jak to ma wyglądać w oddziałach przedszkolnych? Już się gubię...

rzewa03-03-2015 02:15:49   [#21]

dokładnie tak jak napisałam w #19

izael03-03-2015 08:04:55   [#22]

wyobrażam sobie to tak:

moje nauczycielki wychowania przedszkolnego znają trochę słówek, kilka zdań i kilka zwrotów po angielsku

kiedyś się uczyły, ale to było jednak kilka lat temu

siadają z moimi anglistami i robimy sobie samokształcenie i zbieramy materiał (piosenki, wierszyki...), który może się przydać

a w przyszłym roku wplatają naukę języka do normalnej pracy z dziećmi

śpiewają, uczą słówek, powtarzają proste rymowanki

może tak być? w wielkim uproszczeniu?

graraz03-03-2015 08:05:15   [#23]

Czyli jeśli nauczyciel wychowania przedszkolnego nie będzie mógł uczyć języka angielskiego to nie będzie miał etatu. 

izael03-03-2015 08:07:52   [#24]

jeśli nie będzie mógł lub nie będzie chciał, to owszem... na to wychodzi, że nie będzie miał etatu

chyba, że uzupełnisz mu innymi godzinami, np. świetlicą

shegreta03-03-2015 08:12:13   [#25]

O Jezu....

izael03-03-2015 10:09:23   [#26]

ale w sumie, to zupełnie nie wiem, ile godzin niby miałabym zabrać nauczycielowi za niemanie chęci/kompetencji do realizacji treści z języka obcego...

wie ktoś?

hania03-03-2015 10:25:56   [#27]

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1084) określił, że w okresie przejściowym, do dnia 31 sierpnia 2020 r., kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się tylko świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (wykaz świadectw znajduje się w załączniku do rozporządzenia). 

 

rzewa03-03-2015 15:05:31   [#28]

ale nauczycielka, która realizuje 25 godz/tyg w grupie przedszkolnej nie musi mieć jakichkolwiek kwalifikacji do j. obcego by realizować z dziećmi całą podstawę programową - tak jak to opisała izael w #22

kulka03-03-2015 16:26:14   [#29]

U nas aktualnie jest tak: do grup zerówek przychodzi wykwalifikowany anglista  2x1/2 h, podczas tych zajęć równocześnie z dziećmi jest nauczyciel wychowawca danej grupy, pomoc nieoceniona dla anglisty mało obytego w pracy z maluchami. OP  nie ma nic przeciwko temu (na razie). Czy takie rozwiązanie wydaje się ok?

grażka03-03-2015 19:01:39   [#30]

Uważam je za wręcz modelowe - gdyby naprawdę zależało w tej decyzji na efektywności, tak właśnie by zrobiono. Zatrudniono "asystentów językowych", współpracujących z nauczycielkami - wystarczyłoby nawet pół godziny dziennie.

Powód zmiany był jednak przecież zupełnie inny.


post został zmieniony: 03-03-2015 19:03:00
Ank03-03-2015 19:02:42   [#31]

Jeśli przyjąć,że uczyć ma każda nauczycielka w ramach realizacji podstawy programowej bez posiadania dodatkowych uprawnień to skąd tłumaczenie, że nauczyciele muszą mieć znajomość języka na poziomie podstawowym a więc np. w przypadku angielskiego  B2 lub FCE a następnie zrobić kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe. Takie są interpretacje, które nauczyciele znoszą po różnych szkoleniach. Ja również przywiozłam taką wiedzę z jednej baaardzo ważnej konferencji w Warszawie.


post został zmieniony: 03-03-2015 19:10:32
shegreta11-03-2015 12:37:56   [#32]

Język angielski w przedszkolu - 2x po 0,5. Jaka pp?

shegreta11-03-2015 14:20:14   [#33]

Do mojego pytanie powyżej: czy zmienia się od 1.09.2015r. art. 42 ust. 3? Bo skoro będą od 1.09 dzieci 5-letnie to nauczyciele "wpadają" w wymiar 25h. Dalej nie bardzo wiem, jak zaplanować ten angielski - nauczycielka nie ma kwalifikacji, ok, mogę dać anglistce, ale jak zrealizować  zapis z podstawy programowej, że: "przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego". 

Gdy z anglistką, to nie będzie włączone. A nauczycielce jak - zniżka do 24? Przecież to absurd. Nie dołożę jej innej godziny, bo nie mam.

Przepisy przejściowe w sprawie kwalifikacji - do 2020. Mogą robić ten angielski, ale nie zmuszę.  Wiem, że rzewa wyjaśniała w #19 ale chyba dalej coś do mnie nie dociera.

Jak to ma być????

Ank11-03-2015 17:01:06   [#34]

W tej chwili mam w przedszkolu zatrudnioną anglistkę ale też nie bardzo wiem jak to "włączyć".Dziewczyna wchodzi dwa razy w tygodniu po pół godziny na zajęcia do grupy a nauczycielki maja wtedy okienko i gdybym nie miała kilku nadgodzin to nie miałyby etatu. Czy z realizacji tego obszaru w podstawie rozliczać tylko anglistkę czy nauczycielki jak z pozostalych

majaaaa23-03-2015 09:41:58   [#35]

Podnoszę, jak to zaplanować ?

Agata111324-03-2015 09:57:03   [#36]

 

Szukałam wszędzie odpowiedzi na pytanie -   na jak długo wchodzi anglista do oddziału przedszkolnego. Znalazłam taką wypowiedź rzecznika prasowego:

Nie wiadomo, ile godzin języka obcego przewiduje podstawa programowa. Jak wyjaśnia MEN prawo nie określa, ile czasu nauczyciel powinien poświęcić na realizacje poszczególnych obszarów zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. - Umiejętności i wiadomości, które powinno opanować dziecko kończące edukację przedszkolną z poszczególnych obszarów przenikają się nawzajem i trudno określić, ile czasu nauczyciel powinien poświęcić na dane zajęcia - tłumaczy Joanna Debek, rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej. - Jednak, nauczyciele planując pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą muszą brać pod uwagę zapis w podstawie programowej wskazujący, że różnego typu zajęcia dydaktyczne, w rozliczeniu tygodniowym, mogą zajmować najwyżej 1/5 czasu przebywania dzieci w przedszkolu.

Czytaj więcej na:
http://dziecko.trojmiasto.pl/5-latek-bedzie-uczyl-sie-jezykow-obcych-n80520.html#tri

post został zmieniony: 24-03-2015 09:59:39
AMS25-03-2015 15:51:40   [#37]

ponawiam pytanie czy od 1.09.2015 dzieci 5-letnie to nauczyciele dotychczasowo zatrudnieni na 22/22 w szkole podstawowej "wpadają" w wymiar 25h (ew. pp?)

rzewa25-03-2015 17:23:58   [#38]

tak

Benigna25-03-2015 18:30:51   [#39]

[#37]: Art. 42 ust 3 KN


post został zmieniony: 25-03-2015 18:31:28
elrym25-03-2015 18:47:52   [#40]

przedszkole jest 5 godzinne

powiedzcie, jak to rozumieć?

1) np. j.ang. 2x w tyg. po 30 min.= 60 min.

Nie wydłużam czasu poza 5 godz., bo ang. jest w podstawie- tak?

2) co zrobić, kiedy angielskiego uczy anglista a nie wychowawca grupy?

 

dla anglisty jest to dodatkowa godzina- tak?

czy rozwiązaniem jest, że wychowawca jest w czasie prowadzenia zajęć?

 

 to samo dzieje się z religią....

 

może coś podpowiecie, albo wskażecie, gdzie o tym mam przeczytać?

Ank25-03-2015 19:43:46   [#41]

1) Jeśli uczy wychowawca to jest dalej 25 godzin bo angielski w podstawie programowej.

2) Ja rozumiem to tak, że jeśli angielskiego uczy anglista 2x 30 minut to nauczyciel ma o jedną godzinę mniej (więc nie ma etatu) chyba ,że OP łaskawe i jest na tych zajęciach  dwóch nauczycieli ale to skutkuje podwójnymi pieniędzmi.

Z religią jest inaczej bo ona nie wchodzi w podstawę a więc są to zajęcia 2x30 minut poza 5 godzinami podstawowymi więc nie zabierają godzin z etatu wychowawcy.

hania25-03-2015 20:32:30   [#42]

ja też to rozumiem - jak pisze Ank

i tu leży problem z brakiem umiejętności/ kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola, tych co z angielskim nie mieli do czynienia.......

i problem - z tym wplataniem języka do podstawy programowej...

 

izael25-03-2015 20:49:25   [#43]

a skąd wzięłyście te 2x30min?

:)

elrym25-03-2015 21:15:42   [#44]

izael,a skoro nikt nie określił dokładnie ile to ma być,więc wyszło 2x30 min.

:-)))))

 

a czy nauczyciel przedszkola wystarczy, że umie ten język czy ma mieć określony glejt?

jak to w tym okresie przejściowym?

Leszek26-03-2015 11:51:26   [#45]

rozp. w spr. kwalifikacji - § 28a. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

pozdrawiam

Leszek26-03-2015 11:58:12   [#46]

rozp. w spr. podstawy programowej - zał. nr 1

w przedszkolu nie mamy nauki języka obcego (jest obowiązkowo w SP) a występuje "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym"

"Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym
w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek,
prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające
do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest
nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy."

pozdrawiam

rzewa26-03-2015 13:02:36   [#47]

patrz #19

izael26-03-2015 13:07:03   [#48]

i stąd moje przekonanie na dzisiaj, że jeśli nauczycielka rozumie how do you do albo inne good afternoon i jeszcze wypowiada to poprawnie i ma w głowie poukładane, to z pomocą kolegów specjalistów od języków obcych, spokojnie może zrealizować to co w podstawie

 

w dużym uproszczeniu oczywiście:)

rzewa26-03-2015 13:12:49   [#49]

grunt to zdrowy rozsądek :-)

moim zdaniem, Iza, tak jest o wiele lepiej niżby pełnokwalifikowany anglista miał wchodzić (nieważne ile razy i na ile minut) do grupy

graraz26-03-2015 13:20:13   [#50]

Ale jakiś "papiór" o kwalifikacjach musi mieć a odpowiednie kwalifikacje zdobyte do 1.09.2020. 

Przynajmniej ja to tak rozumiem

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]