Forum OSKKO - wątek

TEMAT: tryb informacji publicznej
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
DYREK12-10-2015 16:22:12   [#101]

#40

i

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) -> obowiązuje od 6.09.2015r.


post został zmieniony: 12-10-2015 16:25:46
jasza6628-10-2015 09:48:24   [#102]

Jak chronić dzieci przed nachalną reklamą w szkołach? Tym razem domestos i wzorowa łazienka.

 

Najlepszy jest ten fragment:

§1.1) W odpowiedzi na niniejszą Petycję prosimy aby Dyrektor Szkoły dodatkowo - sprecyzował - czy w terminie maksymalnie do 20 listopada - dokona rejestracji swojej szkoły - na stronie www.wzorowalazienka.w.szkole.info - tym samy potwierdzając przystąpienie do konkursu. (proponujemy wcześniejszą rejestrację która daje szkole większe szanse na uplasowanie się w gronie szkół nagrodzonych)
Wnioskodawca uzna, że niniejsza oficjalna petycja została uwzględniona (rozpatrzona pozytywnie) -   jeśli Szkoła zarejestruje się  na stronie www.wzorowalazienka.w.szkole.info i weźmie udział w konkursie.

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
 
Preambuła:
Rusza program edukacyjno-społeczny „Wzorowa Łazienka” marki Domestos oraz ogólnopolski konkurs, w którym szkoły podstawowe mogą wygrać 3 metamorfozy szkolnej łazienki o wartości 30 tys. każda. Już dziś każdy z nas może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.
Marka Domestos podjęła wyzwanie zmiany szkolnych toalet w miejsca przyjazne maluchom.
To cel programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka”, którym jest edukacja dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej na temat higieny oraz zmiana standardów szkolnych toalet.
 
Już od 29 września br. szkoły podstawowe z całej Polski mogą aplikować do konkursu, w którym nagrodą są trzy metamorfozy szkolnych łazienek, każda o wartości 30 tys. zł.
 
Szkoły mogą również wygrać 100 zestawów rocznego zapasu produktów marki Domestos, które pozwolą zadbać czystość szkolnych toalet.
Szkolna toaleta przyjazna dzieciom?
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zwłaszcza te, które niedawno postawiły w niej swoje pierwsze kroki, wciąż czują się nieswojo spędzając całe dnie poza domem. Brakuje znajomych miejsc i rodziców, za to jest gwar, tłumy dzieci i przestrzenie, które wciąż wydają się obce. Nic dziwnego, że Maluchy czują się w nich niekomfortowo. Podczas gdy w klasie towarzyszy im nauczyciel, wyjście samemu do toalety jest już wyzwaniem, które jak się okazuje dzieci podejmują z oporem. Szaro-bure kafelki, brzydki zapach, brak przyjemnych w dotyku ręczników i pachnącego mydła, które dzieci znają z domu, zniechęcają do wizyty w szkolnej toalecie.  Co innego, jeśli szkolna łazienka byłaby miejscem bardziej przyjaznym dziecku, pełnym kolorów oraz bajkowych ilustracji. Takie właśnie łazienki błyszczące przykładem pod względem czystości, higieny oraz wystroju pragnie stworzyć marka Domestos.
 
Każda ze szkół podstawowych może dołączyć do programu oraz wziąć udział w konkursie i zamienić szkolną łazienkę w miejsce przyjazne dla dzieci. Wystarczy zarejestrować szkołę poprzez stronę http://wzorowalazienka.w.szkole.info  i wykonać zadanie konkursowe, które polega na przedstawieniu przez uczniów klas 0-3 w dowolnej formie (graficznej, plastycznej, foto, tekstowej itd.) wzorowej łazienki. Cukierkowe kafelki, lustra z bajek o księżniczkach, czy prawdziwe zoo wymalowane na ścianach – nie ma granic dziecięcych wyobrażeń ani konkursowych ograniczeń. Wszystkie prace zostaną zamieszczane przez szkołę w przypisanej jej galerii na stronie internetowej www.wzorowalazienka.w.szkole.info Następnie internauci będą mogli je obejrzeć i zagłosować na pomysł, który spodoba im się najbardziej. Trzy szkoły, które zbiorą najwięcej głosów od internautów oraz jury konkursu – wygrają. Natomiast kolejne 100 szkół otrzyma roczne zestawy produktów Domestos. Im szybciej szkoła przyłączy się do konkursu, tym większa szansa na zebranie największej ilości prac i głosów! Na koniec projektant wnętrz, inspirując się pracami dzieci, stworzy projekty przyjaznych łazienek szkolnych, które zostaną zrealizowane w zwycięskich szkołach.
 
§1) Jak wynika z powyższego opisu działanie ma charakter non profit - zgłoszenia można składać pod adresem URL: www.wzorowalazienka.w.szkole.info
§1a) W trybie art. 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) [dalej KPA]  wnosimy Petycję -  pro publico bono, której celem jest - skorzystanie przez Szkołę (Jednostkę Administracji Publicznej) z możliwości bezkosztowego odnowienia łazienki szkolnej - na zasadach jak ujawniono powyżej.
§1b) Stosownie do odnośnych przepisów, scilicet art. 244 §2 KPA - wnosimy o zwrotne poinformowanie Wnioskodawcy - na adres wzorowalazienka@samorzad.pl - o sposobie rozpatrzenia petycji.
§1.1) W odpowiedzi na niniejszą Petycję prosimy aby Dyrektor Szkoły dodatkowo - sprecyzował - czy w terminie maksymalnie do 20 listopada - dokona rejestracji swojej szkoły - na stronie www.wzorowalazienka.w.szkole.info - tym samy potwierdzając przystąpienie do konkursu. (proponujemy wcześniejszą rejestrację która daje szkole większe szanse na uplasowanie się w gronie szkół nagrodzonych)
Wnioskodawca uzna, że niniejsza oficjalna petycja została uwzględniona (rozpatrzona pozytywnie) -   jeśli Szkoła zarejestruje się  na stronie www.wzorowalazienka.w.szkole.info i weźmie udział w konkursie.
 
§2)  W związku z brzmieniem §6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - wnosimy o podanie numeru z wykazu akt - pod jakim niniejsza informacja -  została zarejestrowana - wyżej przedłożona oferta/propozycja przystąpienia do Konkursu. 
§3) W trybie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)     wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku na adres wzorowalazienka@samorzad.pl 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią rzeczonego Konkursu, regulaminami, edycją archiwalną z 2014 r. etc 
 
Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.
KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
 
Organizator:
Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
KRS: 0000026055
 
Komentarz do Wniosku:
Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."
Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
"
BBS5828-12-2015 13:23:52   [#103]

Kolejny wytwór tej firmy:

Szanowna Pani 
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (Dz. U. 2013. 262 z dnia 2013.02.25) 
Preambuła
W związku z ostatnią nowelizacją Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30) - oraz ewentualną - pro publico bono - uzasadnioną społecznie możliwością optymalizacji rzeczonego obszaru:
§1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w trybie dyspozycji Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2014.782 j.t) wnosimy o o udzielenie informacji publicznej - stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  w przedmiocie: jaką kwotę miesięcznie wydatkuje Dyrektor szkoły w przedmiocie zakupu wody pitnej dla uczniów - zapewnianej stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30)?
§1.2) Na mocy wyżej podanych przepisów wnosimy o udzielenie informacji publicznej - w przedmiocie - jaki podmiot dostarcza usługi związane z wyżej wzmiankowanym zapewnieniem wody pitnej dla uczniów - wystarczy podać nazwę podmiotu (firmy komercyjnej)
§1.3) W jakim trybie - związanym z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych  - Dyrektor Szkoły dokonał wyboru dostawcy wody do szkoły?
W odpowiedzi wystarczy podać:
- §1.3.1) ile zebrano ofert? 
- §1.3.2) czy zastosowano negocjacje celem uzyskania obniżenia kwoty i wynegocjowania  dodatkowych rabatów w zakresie oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych? etc  
Wnioskodawca jest świadom, że postępowanie było prowadzone najprawdopodobniej w trybie uproszczonym, scilicet - na mocy możliwości określonej  art. 8 ust. 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)  - 
§4) Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru (bezpieczeństwo i higiena uczenia się, programy żywieniowe, etc) wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego i wymaga sanacji.  
Nasz ogląd rzeczonego obszaru w pewnym stopniu koresponduje z tezami stawianymi od 12 lat w protokołach pokontrolnych NIK (dostępnych w  sieci Internet), zarówno z 2007 r. jak i z 2015 r. 
Ad exemplum: w protokole nr. LZg-4101-014/2014 nr ewid. 11/2015/p/14/122/LZg, etc - można czytać inter alia: "(...) Szkoły podstawowe brały udział w programach żywieniowych, dzięki którym chętni uczniowie najmłodszych klas mieli możliwość spożycia w szkole mleka i owoców. Obiady dostępne były w ośmiu szkołach (wszystkie podstawowe, gimnazja i jedno liceum), ale aż w dziewięciu dostępne były produkty spożywcze uznane za niezdrowe (np. słodycze, chipsy, słodkie napoje gazowane). W trzech szkołach stan sanitarny pomieszczeń, w których przygotowywano lub wydawano uczniom posiłki, był nieodpowiedni. W jednej ze szkół ujawniono przeterminowane mięso (...)"
§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail koszty-publiczne@samorzad.pl .............
Gaba28-12-2015 13:34:30   [#104]

par exellance et pro publico bono, ut inter alia reasumując - dzieci piją wodę z kranu, gdyż w roku 2008, ad 2011 A. D. constans miasto (vide Urb)  twierdzi, że aqua destilata est et consumata, nomen omen kranowiensis.


post został zmieniony: 28-12-2015 13:39:08
Ala28-12-2015 15:29:50   [#105]

łomatko!!!

Edit29-12-2015 20:25:21   [#106]

Też to dostałam!,

I tak myślę - może się mylę - proszę o pomoc - czy wspomniana nowelizacja Ustawy na pewno coś kazała nam zapewniać? bo mnie się zdaje, że miało być o zapewnieniu dostępu do wody pitnej, ale ostatecznie ten zapis się nie pojawił? (jakoś nie mam ochoty czytać ustawy;-))

jeśli się nie mylę, to czy mogę odpisać, że w/w ustawa nie zobowiązuje mnie do zapewniania czegokolwiek?

Jacek29-12-2015 22:34:13   [#107]

ale po co się stresować?

§1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w trybie dyspozycji Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2014.782 j.t) wnosimy o o udzielenie informacji publicznej - stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  w przedmiocie: jaką kwotę miesięcznie wydatkuje Dyrektor szkoły w przedmiocie zakupu wody pitnej dla uczniów - zapewnianej stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30)?

Odpowiedź:

Nie mam w planie finansowym takich środków, wobec czego nie wydatkowałem ich na cel określony w §1.1 petycji. W związku z powyższym odpowiedź na pozostałe pytania wymienione w §1.2, §1.3 jest bezprzedmiotowa.

 

chwatit :-)

Jacek29-12-2015 23:03:23   [#108]

i jeszcze odnośnie "obligu" zapewnienia dostępu do wody pitnej

http://slowfood.edu.pl/woda-pitna-dla-uczniow-w-szkole-miala-byc-zagwarantowana-prawem-ale-nie-jest-a-dorosli-maja-taka-gwarancje/ 

u mię to co w kranie jest pitne, jako i u Gaby :-)


post został zmieniony: 29-12-2015 23:03:49
Edit30-12-2015 10:22:15   [#109]

Dziękuję za pomoc, właśnie tak myślałam!

bogna30-12-2015 16:52:38   [#110]

wiedziałam :)

że zamiast wczytywać się w pismo, wertować przepisy

wystarczy zajrzeć na forum :)

Ala30-12-2015 20:29:37   [#111]

a to nie jest oczywiste? :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]