Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]
Leszek16-05-2023 13:27:27   [#1501]

15 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 918 rozporządzenie MEiN z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 16 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/918

pozdrawiam

Leszek18-05-2023 16:55:58   [#1502]

18 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 950 rozporządzenie MEiN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – wchodzi w życie z dniem 19 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/950

pozdrawiam

Leszek23-05-2023 16:00:52   [#1503]

23 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 984 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/984

pozdrawiam

izael24-05-2023 18:46:17   [#1504]

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/998

 

Leszek25-05-2023 18:12:28   [#1505]

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1002 rozporządzenie RM z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1002

pozdrawiam


post został zmieniony: 25-05-2023 18:12:50
Leszek25-05-2023 18:13:18   [#1506]

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1006 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1006

pozdrawiam

Leszek25-05-2023 18:13:40   [#1507]

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1011 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1011

pozdrawiam

Leszek25-05-2023 18:14:02   [#1508]

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1012 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. z wyjątkiem przepisów § 7 ust. 2–4, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 9 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1012

pozdrawiam

Leszek31-05-2023 07:55:42   [#1509]

30 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1031 rozporządzenie RM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 – weszło w życie z dniem 31 maja 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1031

pozdrawiam

Leszek01-06-2023 19:29:10   [#1510]

1 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1046 rozporządzenie RM z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 – wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1046

pozdrawiam

Leszek06-06-2023 09:11:35   [#1511]

5 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1062 rozporządzenie MEiN z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – weszło w życie z dniem 6 czerwca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1062

pozdrawiam

Leszek12-06-2023 19:25:39   [#1512]

12 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1088 ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw – art. 12 zm. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – organizacja nauki w Polsce w r.szk. 2023/2024 – art. 12 wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2023 r.


https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1088

pozdrawiam

 

 

Leszek14-06-2023 19:54:16   [#1513]

13 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1102 rozporządzenie RM z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1102

pozdrawiam

ewa16-06-2023 18:14:51   [#1514]

16 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1120 rozporządzenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r.  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2023 r.

§ 75 - § 77 pozwala na wydawanie świadectw wg według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000112001.pdf

 


post został zmieniony: 16-06-2023 20:32:57
ewa16-06-2023 20:23:21   [#1515]

16 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1119 rozporządzenie MEiN z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000111901.pdf

 


post został zmieniony: 16-06-2023 20:31:12
Leszek26-06-2023 16:51:21   [#1516]

26 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1190 obwieszczenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1190

pozdrawiam

Leszek28-06-2023 10:23:25   [#1517]

27 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1211 obwieszczenie MEiN z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1211

pozdrawiam

Leszek03-07-2023 09:31:39   [#1518]

zaległe czerwcowe

29  czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1234 ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel – wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2023 r. z wyjątkami – zmienia: art. 24 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 25 -  ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 40 - ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, art. 61-67.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1234

29 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1240 rozporządzenie RM z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – wchodzi w życie z dniem 30 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1240

pozdrawiam

Leszek03-07-2023 21:30:10   [#1519]

3 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1258 obwieszczenie MEiN z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1258

pozdrawiam

Leszek07-07-2023 16:57:41   [#1520]

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1289 obwieszczenie MEiN z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1289

pozdrawiam

Leszek07-07-2023 16:58:01   [#1521]

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1295 obwieszczenie MEiN z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1295

pozdrawiam

Leszek07-07-2023 16:58:22   [#1522]

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1304 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1304

pozdrawiam

Leszek07-07-2023 16:58:52   [#1523]

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1305 rozporządzenie MON z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023 – wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1305

pozdrawiam

Leszek13-07-2023 19:22:16   [#1524]

13 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1333 rozporządzenie MKiDN z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1333

pozdrawiam

Leszek14-07-2023 16:43:09   [#1525]

14 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1348 rozporządzenie RM z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1348

pozdrawiam

Leszek18-07-2023 20:15:36   [#1526]

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1362 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. – wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1362

pozdrawiam

Leszek18-07-2023 20:16:08   [#1527]

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1367 rozporządzenie MEiN z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1367

pozdrawiam

Leszek18-07-2023 20:17:03   [#1528]

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1369 ustawę z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2023 r., z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1369

pozdrawiam

Leszek18-07-2023 20:17:33   [#1529]

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1370 rozporządzenie MEiN z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1370

pozdrawiam

Leszek24-07-2023 16:42:48   [#1530]

24 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1400 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1400

pozdrawiam

Leszek31-07-2023 18:22:39   [#1531]

31 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1465 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1465

pozdrawiam

Leszek04-08-2023 10:58:52   [#1532]

3 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1505 obwieszczenie MRiPS z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1505

pozdrawiam

Leszek07-08-2023 17:25:43   [#1533]

7 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1534 rozporządzenie MC z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę – wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1534

pozdrawiam


post został zmieniony: 07-08-2023 17:26:52
Leszek10-08-2023 20:37:03   [#1534]

10 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1586 ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – w art. 2 zmiana Karty Nauczyciela – dodano art. 92a–92h Karty Nauczyciela - weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1586

pozdrawiam

Leszek18-08-2023 09:17:20   [#1535]

17 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1633 rozporządzenie MEiN z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1633

pozdrawiam

Leszek19-08-2023 07:12:20   [#1536]

18 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1643 rozporządzenie RM z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”– weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1643

pozdrawiam

EElcia22-08-2023 17:06:37   [#1537]

22 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1672

Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1672

Leszek28-08-2023 17:23:59   [#1538]

28 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1710 rozporządzenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1710

pozdrawiam

Leszek28-08-2023 17:32:44   [#1539]

28 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1718 ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – zmieniająca m. in.: ustawę o sporcie, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe – w przypadku wymienionych ustaw zmienianych wchodzi w życie 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1718

pozdrawiam

Leszek01-09-2023 12:02:45   [#1540]

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1750 rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024weszło w życie 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1750

pozdrawiam

Leszek01-09-2023 12:03:16   [#1541]

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1754 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1754

pozdrawiam

Leszek01-09-2023 12:03:36   [#1542]

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1755 rozporządzenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1755

pozdrawiam

Leszek06-09-2023 08:46:29   [#1543]

5 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1798 obwieszczenie MEiN z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1798

POZDRAWIAM

Leszek06-09-2023 17:25:00   [#1544]

6 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1801 rozporządzenie MEiN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – wchodzi w życie z dniem 7 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1801

pozdrawiam

 

Leszek08-09-2023 17:23:20   [#1545]

8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1837 rozporządzenie MC z dnia 6 września 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym – wchodzi w życie z dniem 9 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1837

pozdrawiam


post został zmieniony: 08-09-2023 17:26:42
malmar1510-09-2023 18:53:23   [#1546]

Leszku, chyba umknęło ;-)

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1759 rozporządzenie  MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej- weszło w życie 1 września 2023 r.

(wychowanie fizyczne- wprowadzenie testów sprawnościowych)

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1759

 

Leszek10-09-2023 19:26:15   [#1547]

ano

dziękuję i pozdrawiam

Leszek10-09-2023 19:27:25   [#1548]

8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1838 rozporządzenie MC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1838

pozdrawiam

Leszek10-09-2023 19:27:47   [#1549]

8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1839 rozporządzenie MC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1839

pozdrawiam

Leszek15-09-2023 18:05:12   [#1550]

15 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1885 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1885

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]