Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 29 ][ 30 ][ 31 ] - - [ 33 ][ 34 ]
Leszek14-10-2022 08:29:29   [#1451]

13 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2097 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z 14 października 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2097

pozdrawiam

Leszek15-10-2022 11:19:44   [#1452]

14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2103 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2103

pozdrawiam

Leszek15-10-2022 11:20:07   [#1453]

14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2116 rozporządzenie MKiDN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – weszło w życie z 15 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2116

pozdrawiam

Leszek03-11-2022 09:36:51   [#1454]

2 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2230 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2230

pozdrawiam

Leszek28-11-2022 11:30:59   [#1455]

25 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2431

pozdrawiam

Leszek29-11-2022 17:04:30   [#1456]

29 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2454 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2454

pozdrawiam

Leszek13-12-2022 18:08:41   [#1457]

13 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2597 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2597

pozdrawiam

Leszek17-12-2022 13:42:00   [#1458]

16 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2650 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 17 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2650

pozdrawiam

Leszek20-12-2022 11:40:18   [#1459]

19 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2666 ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 - weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2666
pozdrawiam

Leszek22-12-2022 08:48:15   [#1460]

21 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2692 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą – weszło w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2692

pozdrawiam

Leszek23-12-2022 14:04:53   [#1461]

22 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2719 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2719

pozdrawiam świątecznie

Leszek28-12-2022 10:20:08   [#1462]

27 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2767 rozporządzenie MEiN z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – weszło w życie z dniem 28 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2767

pozdrawiam

Leszek28-12-2022 17:24:01   [#1463]

28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2806 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2806

pozdrawiam

Leszek29-12-2022 14:10:45   [#1464]

28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2811 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2811

pozdrawiam

Leszek29-12-2022 17:20:45   [#1465]

29 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2820 rozporządzenie MEiN z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2820

pozdrawiam noworocznie

 

Leszek03-01-2023 12:02:16   [#1466]

2 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 3 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – weszło w życie z dniem 2 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/3

pozdrawiam

rzewa14-01-2023 10:39:51   [#1467]

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 103 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/103/D2023000010301.pdf


post został zmieniony: 14-01-2023 10:41:58
rzewa14-01-2023 10:44:40   [#1468]

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 107 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/107/D2023000010701.pdf

rzewa14-01-2023 10:46:57   [#1469]

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 108 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/108/D2023000010801.pdf

zmiany konieczne w związku z ostatnią zmianą KN - usunięcie kontraktowego i oceny dorobku zawodowego oraz przepisy przejściowe obowiązujące do 31.08.2027


post został zmieniony: 14-01-2023 10:57:07
Leszek20-01-2023 12:44:11   [#1470]

19 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 147 obwieszczenie MKiDN z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/147

pozdrawiam

Leszek26-01-2023 17:59:24   [#1471]

26 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 183 rozporządzenie MEiN z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/183

pozdrawiam

rzewa31-01-2023 10:20:31   [#1472]

27 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 185 ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - weszła w życie z dniem 28 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000018501.pdf

w art 1 p. 25 oraz w art 32 zmiany, które rzutują na stosowanie przepisów u.f.z.o. w 2023 r. oraz art 32

Leszek03-02-2023 09:00:12   [#1473]

1 lutego 2023 r. opublikowano w M.P. – poz. 145 obwieszczenie MEiN z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego
na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2023/145

pozdrawiam

Leszek07-02-2023 18:22:21   [#1474]

7 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 243 rozporządzenie MEiN z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 – wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/243

pozdrawiam

Leszek10-02-2023 16:36:23   [#1475]

10 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 277 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2–4 i 7, które wchodzą w życie 11 lutego 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/277

pozdrawiam

Leszek14-02-2023 17:58:26   [#1476]

14 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 286 rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej  – wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/286

pozdrawiam

Leszek18-02-2023 12:21:04   [#1477]

17 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 312 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie z dniem 4 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/312

pozdrawiam

Leszek18-02-2023 12:21:24   [#1478]

17 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 314 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  – wchodzi w życie z dniem 4 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/314

pozdrawiam

Leszek24-02-2023 16:31:11   [#1479]

24 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 352 rozporządzenie MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  – wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem załącznika, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/352

 

pozdrawiam

zapolska25-02-2023 21:52:08   [#1480]

Dyplomowany 4550 ,a ile było?

izael26-02-2023 17:58:35   [#1481]

4224

Leszek28-02-2023 19:00:39   [#1482]

28 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 365 rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/365

pozdrawiam

Leszek28-02-2023 19:01:03   [#1483]

28 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 366 rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/366

pozdrawiam

Leszek09-03-2023 16:53:10   [#1484]

9 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 441 rozporządzenie RM z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” – wchodzi w życie z dniem 24 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/441

pozdrawiam

Leszek22-03-2023 12:37:11   [#1485]

21 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 526 rozporządzenie MEiN z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  – wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/526

pozdrawiam

Leszek22-03-2023 12:37:27   [#1486]

21 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 531 obwieszczenie MKDiN z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKDiN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki
zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/531

pozdrawiam

Leszek24-03-2023 16:28:26   [#1487]

24 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 555 obwieszczenie MKDiN z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKDiN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/555

pozdrawiam

Leszek24-03-2023 16:28:44   [#1488]

24 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 560 rozporządzenie MKDiN z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  – wchodzi w życie z dniem 25 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/560

pozdrawiam

Leszek28-03-2023 12:09:50   [#1489]

27 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 577 rozporządzenie MEiN z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji  – wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/577

pozdrawiam

Leszek28-03-2023 17:11:57   [#1490]

PIENIĄDZE, PIENIĄDZE, PIENIĄDZE ...

28 marca 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 293 zarządzenie nr 5 Prezesa RM z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/293

pozdrawiam

Leszek01-04-2023 12:06:06   [#1491]

31 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 613 rozporządzenie MKDiN z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/613

pozdrawiam

Leszek06-04-2023 09:15:42   [#1492]

4 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 639 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/639

pozdrawiam

Leszek06-04-2023 09:32:02   [#1493]

4 kwietnia 2023 r.  opublikowano w Dz. U. – poz. 641 ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r. – w art. 2 zawiera zmianę Karty Nauczyciela – dodaje nowe art. 67f i art. 67g, art. 68a i art. 68b.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641

pozdrawiam


post został zmieniony: 06-04-2023 09:37:33
Leszek06-04-2023 10:34:20   [#1494]

5 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 651 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty – weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/651

pozdrawiam

Leszek13-04-2023 17:38:13   [#1495]

13 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 694 rozporządzenie MKDiN z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/694

Leszek15-04-2023 11:30:55   [#1496]

14 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 705 rozporządzenie MRiPS z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/705

pozdrawiam


post został zmieniony: 15-04-2023 11:31:12
Leszek25-04-2023 15:58:41   [#1497]

25 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 775 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/775

pozdrawiam

Leszek10-05-2023 11:00:22   [#1498]

9 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 879 rozporządzenie MRiPS z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/879

pozdrawiam

Leszek15-05-2023 08:41:23   [#1499]

12 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 900 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/900

pozdrawiam

Leszek15-05-2023 08:41:45   [#1500]

12 maja 2023 r. 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – weszło w życie z dniem 15 maja 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/910

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 29 ][ 30 ][ 31 ] - - [ 33 ][ 34 ]