Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 29 ][ 30 ]
Leszek14-10-2022 08:29:29   [#1451]

13 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2097 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z 14 października 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2097

pozdrawiam

Leszek15-10-2022 11:19:44   [#1452]

14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2103 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2103

pozdrawiam

Leszek15-10-2022 11:20:07   [#1453]

14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2116 rozporządzenie MKiDN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – weszło w życie z 15 października 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2116

pozdrawiam

Leszek03-11-2022 09:36:51   [#1454]

2 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2230 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2230

pozdrawiam

Leszek28-11-2022 11:30:59   [#1455]

25 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2431

pozdrawiam

Leszek29-11-2022 17:04:30   [#1456]

29 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2454 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2454

pozdrawiam

Leszek13-12-2022 18:08:41   [#1457]

13 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2597 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2597

pozdrawiam

Leszek17-12-2022 13:42:00   [#1458]

16 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2650 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 17 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2650

pozdrawiam

Leszek20-12-2022 11:40:18   [#1459]

19 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2666 ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 - weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2666
pozdrawiam

Leszek22-12-2022 08:48:15   [#1460]

21 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2692 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą – weszło w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2692

pozdrawiam

Leszek23-12-2022 14:04:53   [#1461]

22 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2719 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2719

pozdrawiam świątecznie

Leszek28-12-2022 10:20:08   [#1462]

27 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2767 rozporządzenie MEiN z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – weszło w życie z dniem 28 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2767

pozdrawiam

Leszek28-12-2022 17:24:01   [#1463]

28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2806 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2806

pozdrawiam

Leszek29-12-2022 14:10:45   [#1464]

28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2811 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2811

pozdrawiam

Leszek29-12-2022 17:20:45   [#1465]

29 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2820 rozporządzenie MEiN z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2820

pozdrawiam noworocznie

 

Leszek03-01-2023 12:02:16   [#1466]

2 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 3 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – weszło w życie z dniem 2 stycznia 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/3

pozdrawiam

rzewa14-01-2023 10:39:51   [#1467]

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 103 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/103/D2023000010301.pdf


post został zmieniony: 14-01-2023 10:41:58
rzewa14-01-2023 10:44:40   [#1468]

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 107 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/107/D2023000010701.pdf

rzewa14-01-2023 10:46:57   [#1469]

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 108 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/108/D2023000010801.pdf

zmiany konieczne w związku z ostatnią zmianą KN - usunięcie kontraktowego i oceny dorobku zawodowego oraz przepisy przejściowe obowiązujące do 31.08.2027


post został zmieniony: 14-01-2023 10:57:07
Leszek20-01-2023 12:44:11   [#1470]

19 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 147 obwieszczenie MKiDN z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/147

pozdrawiam

Leszek26-01-2023 17:59:24   [#1471]

26 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 183 rozporządzenie MEiN z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/183

pozdrawiam

rzewa31-01-2023 10:20:31   [#1472]

27 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 185 ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - weszła w życie z dniem 28 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000018501.pdf

w art 1 p. 25 oraz w art 32 zmiany, które rzutują na stosowanie przepisów u.f.z.o. w 2023 r. oraz art 32

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 29 ][ 30 ]