Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 28 ][ 29 ]
Leszek18-05-2022 18:52:13   [#1401]

18 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1057 rozporządzenie MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 maja 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1057

pozdrawiam

Leszek20-05-2022 17:30:12   [#1402]

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1068 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wchodzi w życie 1 września 2022 r. (z 2 wyjątkami, które wchodzą w życie 4 czerwca 2022 r.),

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1068

pozdrawiam

Leszek20-05-2022 17:30:37   [#1403]

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1069 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1069

pozdrawiam

MKJ21-05-2022 23:10:48   [#1404]

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1079 Ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – wchodzi w życie (w większości) 4 czerwca 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1079

1. Art. 119 tej ustawy zmienia:

1) art. 51 ust. 2 UPO - programy operacyjne i rządowe;

2) art. 121a UPO - staże uczniowskie.

2. Art. 125 tej ustawy zmienia ustawę o pracowniczych planach kapitałowych.

Leszek23-05-2022 19:12:49   [#1405]

23 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1088 rozporządzenie MRiPS z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1088

pozdrawiam

Leszek26-05-2022 14:11:45   [#1406]

25 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1109 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1109

pozdrawiam

Leszek27-05-2022 09:13:38   [#1407]

26 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1116 ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie 27 maja 2022 r. z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34,które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1116

pozdrawiam

Leszek28-05-2022 11:41:19   [#1408]

27 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1127 rozporządzenie MON z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022wchodzi w życie 31 maja 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1127

pozdrawiam

MKJ05-06-2022 15:27:28   [#1409]

30 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 – weszło w życie 31 maja 2022 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1148

 

Leszek08-06-2022 20:41:23   [#1410]

8 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1217 rozporządzenie MKiDN z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 23 czerwca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1217

pozdrawiam


post został zmieniony: 08-06-2022 20:42:13
Leszek13-06-2022 18:11:03   [#1411]

13 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1246 rozporządzenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 weszło w życie 13 czerwca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1246

pozdrawiam

Leszek21-06-2022 17:24:19   [#1412]

21 czerwca 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 613 obwieszczenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/613

pozdrawiam

Leszek26-06-2022 11:58:42   [#1413]

24 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1329 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1329

pozdrawiam

tarek03-07-2022 13:40:08   [#1414]

30 czerwca 2022 opublikowano w Dz. U. - poz. 1383 ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. z wyjątkami.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383

w szczególności dotyczy przedłużeń i powierzeń stanowisk dyrektorom

 

Leszek13-07-2022 16:59:29   [#1415]

13 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1482 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – wchodzi w życie jutro, z tym że § 1 pkt 2a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1482

pozdrawiam

Leszek20-07-2022 09:14:44   [#1416]

19 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1510 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1510

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 20-07-2022 09:15:00
Leszek24-07-2022 19:58:37   [#1417]

22 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1540 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycjiweszło w życie z dniem 22 lipca 2022 r., z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1540

pozdrawiam

Leszek30-07-2022 11:42:35   [#1418]

4. 29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024weszło w życie z dniem 30 lipca 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1591

pozdrawiam

Leszek30-07-2022 11:43:08   [#1419]

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1593 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2013 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1593

pozdrawiam

Leszek30-07-2022 11:43:32   [#1420]

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1594 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2017 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1594

pozdrawiam

Leszek01-08-2022 18:31:12   [#1421]

1 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1610 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – wchodzi w życie z 1 września 2022r.

NOWE

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1610

pozdrawiam


post został zmieniony: 01-08-2022 18:34:14
Leszek04-08-2022 10:08:15   [#1422]

3 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1625 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnegoweszło w życie z dniem 4 sierpnia 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2016 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1625

pozdrawiam

 

Leszek04-08-2022 16:23:11   [#1423]

4 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1636 rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie z 5 sierpnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1636

pozdrawiam

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 28 ][ 29 ]